Słowo Życia

Mateusza 4:1-25

Kuszenie Jezusa

1Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. 2Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. 3Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

4—Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

5Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

6—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,

aby chroniły Cię.

I będą Cię nosić na rękach,

abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

7—To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

8W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

9—Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

10—Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

11Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

Jezus zaczyna nauczać

12Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei. 13Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad jezioro do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego. 14W ten sposób spełniło się proroctwo Izajasza:

15„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,

położone nad morskim szlakiem,

kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea

16—ten lud żyjący w ciemnościach,

ujrzał wielkie światło. Jasność rozbłysnęła wśród tych,

którzy żyli w krainie cienia i śmierci”.

17Od tego czasu Jezus zaczął nauczać:

—Opamiętajcie się! Nadchodzi królestwo niebieskie!

Powołanie pierwszych uczniów

18Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.

19—Chodźcie ze Mną!—zawołał do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

20Bez wahania rzucili sieci i poszli z Nim. 21Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał, 22a oni poszli z Nim, zostawiając łódź i ojca.

Jezus uzdrawia chorych

23Jezus przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie oraz uzdrawiał chorych i cierpiących. 24Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, cierpiących z powodu różnych dolegliwości, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał. 25Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, a nawet z terenów za Jordanem.

Священное Писание

Матай 4:1-25

Искушение в пустыне

(Мк. 1:12-13; Лк. 4:1-13)

1Затем Дух повёл Ису в пустыню для того, чтобы Ему пройти искушение от дьявола. 2После сорока дней и сорока ночей, проведённых в посте, Иса почувствовал сильный голод. 3Тогда искуситель подошёл и сказал Ему:

– Если Ты Сын Всевышнего (Царственный Спаситель), то прикажи этим камням стать хлебом.

4Но Иса ответил:

– Написано: «Не одним хлебом живёт человек, но и каждым словом, исходящим из уст Всевышнего»4:4 Втор. 8:3..

5Затем дьявол привёл Ису в святой город и поставил Его на самый верх Иерусалимского храма.

6– Если Ты Сын Всевышнего, – сказал он Ему, – то бросься вниз. Ведь написано же:

«Своим ангелам повелит о Тебе,

и они понесут Тебя на руках,

чтобы ноги Твои не ударились о камень»4:6 Заб. 90:11-12..

7Иса сказал ему:

– Написано также: «Не испытывай Вечного, Бога твоего»4:7 Втор. 6:16..

8Тогда дьявол взял Его на очень высокую гору и показал Ему все царства мира во всём их блеске.

9И он сказал Ему:

– Всё это я передам Тебе, если Ты падёшь и поклонишься мне!

10Тогда Иса сказал ему:

– Прочь от Меня, сатана! Ведь написано: «Поклоняйся Вечному, Богу твоему, и служи Ему одному»4:10 Втор. 6:13..

11Тогда дьявол оставил Его, а к Исе приступили ангелы и служили Ему.

Иса Масих начинает Своё служение

(Мк. 1:14-15; Лк. 4:14-15)

12Когда Иса услышал о том, что Яхия заключён в темницу, Он возвратился в Галилею. 13Покинув Назарет, Он поселился в Капернауме, который расположен на берегу озера, в земле, принадлежавшей родам Завулона и Неффалима. 14Так исполнилось пророчество Исаии:

15«Земля Завулона и земля Неффалима,

где приморский путь, ведущий за Иордан,

Галилея языческая!

16Народ, живущий во тьме,

увидел великий свет.

У живущих в стране, объятой тенью смерти,

свет воссиял»4:15-16 Ис. 9:1-2..

17С этого времени Иса начал возвещать:

– Покайтесь, потому что Всевышний уже устанавливает Своё Царство!

Четыре рыбака следуют за Исой Масихом

(Мк. 1:16-20; Лк. 5:2-11)

18Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иса увидел двух братьев: Шимона, прозванного Петиром, и его брата Андера. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

19– Идите за Мной, – сказал Он им, – и Я сделаю вас ловцами людей.

20Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним. 21Пройдя дальше, Иса увидел двух других братьев: Якуба и Иохана, сыновей Завдая. Они были в лодке со своим отцом и чинили сети. Иса позвал и их. 22Они сразу же, оставив лодку и отца, пошли за Ним.

Иса Масих возвещает Радостную Весть в Галилее

(Мк. 3:7-12; Лк. 6:17-19)

23Иса ходил по всей Галилее, уча в молитвенных домах, возвещая Радостную Весть о Царстве и исцеляя людей от всех болезней и недугов. 24Слух о Нём распространился по всей Сирии, и к Нему приносили страдающих от самых различных болезней, испытывающих сильные боли, одержимых демонами, больных эпилепсией, парализованных, и Он их исцелял. 25За Ним следовали большие толпы людей из Галилеи, области Десяти городов, Иерусалима, Иудеи и из-за реки Иордан.