Słowo Życia

Mateusza 16:1-28

Żądanie znaku

1Pewnego dnia przyszli do Jezusa faryzeusze i saduceusze. Chcąc wystawić Go na próbę, poprosili, by pokazał im jakiś nadzwyczajny znak na niebie.

2—Gdy zapada wieczór—odparł Jezus—mówicie: Jutro będzie pogoda, bo niebo jest czerwone. 3A z rana mówicie: Niebo jest czerwone i zachmurzone, będzie burza. Trafnie prognozujecie pogodę po wyglądzie nieba, ale znaków czasu nie potraficie rozpoznać! 4To złe i niewierne Bogu pokolenie domaga się cudu. Ale nie zobaczy go—z wyjątkiem znaku proroka Jonasza.

I zostawił ich samych.

Ostrzeżenie przed faryzeuszami i saduceuszami

5Płynąc na drugi brzeg, uczniowie zorientowali się, że zapomnieli dokupić chleba.

6—Bądźcie ostrożni i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy i saduceuszy—ostrzegł ich Jezus.

7Ale oni mówili między sobą:

—No właśnie, zapomnieliśmy chleba.

8—Gdzie jest wasza wiara!—odezwał się Jezus, bo wiedział, o czym rozmawiają. —Czemu martwicie się o chleb? 9Niczego nie zrozumieliście? Czy nie pamiętacie tych pięciu tysięcy ludzi, których nakarmiłem pięcioma bochenkami chleba? Ile wtedy zebraliście resztek? 10A gdy siedmioma bochenkami nakarmiłem cztery tysiące ludzi, to ile jeszcze pozostało? 11Nie rozumiecie, że nie mówię o chlebie? Strzeżcie się kwasu faryzeuszy i saduceuszy.

12Wtedy dotarło do nich, że nie mówi o kwasie chlebowym, ale o nauce faryzeuszy i saduceuszy.

Wyznanie Piotra

13Po przybyciu na tereny Cezarei Filipowej Jezus zadał uczniom następujące pytanie:

—Za kogo Mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie?

14—Jedni sądzą, że jesteś Janem Chrzcicielem—odrzekli uczniowie—inni, że Eliaszem, jeszcze inni, że Jeremiaszem albo innym prorokiem.

15—A wy? Za kogo Mnie uważacie?—zapytał ich wprost.

16—Jesteś Mesjaszem, Synem żywego Boga—odpowiedział Szymon Piotr.

17—Szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jana—odrzekł mu Jezus—bo nie doszedłeś do tego ludzkim rozumowaniem, ale objawił ci to mój Ojciec w niebie. 18Dlatego mówię ci: Ty jesteś Piotr—skała—i na tej skale zbuduję mój Kościół. A bramy piekła nie powstrzymają go. 19I dam ci klucze do królestwa niebieskiego: Cokolwiek postanowisz na ziemi, będzie postanowione w niebie. A co rozstrzygniesz na ziemi, i będzie rozstrzygnięte w niebie!

20Nakazał jednak uczniom, by nikomu nie mówili, że jest Mesjaszem.

Jezus zapowiada swoją śmierć

21Od tego czasu Jezus zaczął wyraźnie mówić im, że musi pójść do Jerozolimy, że spotkają Go tam straszne cierpienia z rąk starszych, najwyższych kapłanów i przywódców religijnych, że zostanie zabity, ale że trzeciego dnia zmartwychwstanie. 22Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął upominać:

—Ależ Panie! Nie może Cię to spotkać!

23—Precz, szatanie!—odrzekł Jezus, odwracając się. —Przeszkadzasz mi, bo patrzysz na to jedynie z ludzkiego punktu widzenia i nie jesteś w stanie zrozumieć Bożych planów.

Naśladowanie Jezusa

24Potem zwrócił się do uczniów:

—Jeśli ktoś chce Mnie naśladować, niech przestanie myśleć wyłącznie o sobie. Niech weźmie swój krzyż i idzie ze Mną. 25Jeśli ktoś chce wygrać życie, przegra je. Ale kto przegra życie ze względu na Mnie, naprawdę je wygra. 26Co z tego, że ktoś zdobędzie cały świat, jeśli po drodze zatraci życie? Czy dla człowieka istnieje coś cenniejszego niż on sam? 27Ja, Syn Człowieczy, powrócę tu z aniołami, otoczony chwałą Ojca, i wtedy osądzę każdego na podstawie jego czynów. 28Zapewniam was: Niektórzy z obecnych tu, jeszcze za swego życia zobaczą Mnie, Syna Człowieczego, nadchodzącego ze swoim królestwem.

Священное Писание

Матай 16:1-28

Религиозные вожди требуют знамения с неба

(Мк. 8:11-13; Лк. 12:54-56)

1Там Ису обступили блюстители Закона и саддукеи, которые, желая испытать Его, просили, чтобы Он показал им знамение с неба. 2Иса ответил:

– На закате, увидев, что небо красное, вы говорите: «Будет хорошая погода», 3а на рассвете, если небо заволокло багровыми тучами, вы говорите: «Будет буря». Вы знаете, что означают приметы неба, а истолковать знаков времени не можете. 4Злое и неверное Всевышнему поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Юнуса16:4 См. 12:40..

И, оставив их, Иса ушёл.

Предостережение от ложных учений

(Мк. 8:14-21)

5Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять с собой хлеба.

6Иса же сказал им:

– Смотрите, берегитесь закваски блюстителей Закона и саддукеев.

7Ученики стали рассуждать между собой:

– Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба.

8Иса, зная, о чём они говорят, сказал:

– Маловеры, почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? 9Неужели вы ещё не поняли? Разве вы не помните, как пяти лепёшек хватило на пять тысяч человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? 10А сколько корзин остатков вы собрали, когда четыре тысячи человек наелись семью лепёшками? 11Как вы не можете понять, что, говоря: «Берегитесь закваски блюстителей Закона и саддукеев», Я говорю не о хлебе?

12Тогда ученики поняли, что Он предостерегал их не от закваски, которую кладут в хлеб, а от учения блюстителей Закона и саддукеев.

Петир признаёт Ису Масихом

(Мк. 8:27-30; Лк. 9:18-21)

13Когда Иса пришёл в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил Своих учеников:

– За кого люди принимают Ниспосланного как Человек?

14Ученики ответили:

– Одни принимают за пророка Яхию, другие – за пророка Ильяса, а третьи – за пророка Иеремию или за одного из других пророков.

15– А вы кем считаете Меня? – спросил их Иса.

16Шимон Петир ответил:

– Ты – обещанный Масих16:16 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков., Сын живого Бога.

17Тогда Иса сказал:

– Счастлив ты, Шимон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом. 18И Я говорю тебе: ты – Петир («скала»), и на этой скале Я построю вселенскую общину Моих последователей16:18 Вселенская община последователей Масиха – имеется в виду совокупность всех последователей Исы Масиха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах., и даже силы ада16:18 Букв.: «мира мёртвых». не одолеют её. 19Я дам тебе ключи от Царства Всевышнего, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено Всевышним, Который на небесах, и всё, что ты разрешишь на земле, будет разрешено и Всевышним, Который на небесах.

20Затем Иса велел ученикам никому не говорить о том, что Он – Масих.

Иса Масих впервые говорит о своей смерти и воскресении

(Мк. 8:31-33; Лк. 9:22)

21С этого времени Иса начал объяснять ученикам, что Он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, главных священнослужителей и учителей Таурата, что Он будет убит, но на третий день воскреснет. 22Тогда Петир отвёл Его в сторону и стал возражать:

– Да помилует Тебя Всевышний! Пусть не случится с Тобой этого, Повелитель!

23Иса же, обернувшись, сказал Петиру:

– Прочь от Меня, сатана! Ты препятствие на Моём пути, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Всевышний.

Цена следования за Исой Масихом

(Мк. 8:34–9:1; Лк. 9:23-27)

24Потом Иса сказал ученикам:

– Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречётся от самого себя, возьмёт свой крест16:24 См. сноску на 10:38. и последует за Мной. 25Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет её, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретёт её. 26Ведь что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? 27Когда Ниспосланный как Человек придёт в славе Своего Отца, окружённый Своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по его делам16:27 См. Заб. 61:13.. 28Говорю вам истину: некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят Ниспосланного как Человек, пришедшего в Своём царском величии16:28 Многие толкователи считают, что объяснением этих слов Исы служат первые восемь стихов следующей главы (см. также Ин. 1:14; 2 Пет. 1:16). Другие думают, что Иса говорил о могущественном воздействии и росте Своего Царства, увеличении количества Его последователей и распространении Радостной Вести после Его воскресения. Существуют и другие толкования..