Słowo Życia

List św. Pawła do Efezjan 1

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Jezusa Chrystusa, piszę do świętych w Efezie, którzy wiernie naśladują Chrystusa Jezusa. Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Szczęście w Chrystusie

Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana—Jezusa Chrystusa! Ze względu na swojego Syna, obdarzył nas bowiem niebiańskim szczęściem. Dzięki Chrystusowi wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata, abyśmy w Jego oczach byli święci, nieskazitelni i pełni miłości. Ze względu na Jezusa, postanowił uczynić nas swoimi dziećmi—pragnął bowiem objawić światu swoją wielką łaskę, którą okazał nam poprzez swojego ukochanego Syna. To właśnie ze względu na przelaną krew Chrystusa zostaliśmy odkupieni przez Boga i oczyszczeni ze wszystkich win. Łaska Boga jest ogromna! Dzięki niej zostaliśmy obdarzeni mądrością i zrozumieliśmy tajemnicę odwiecznego planu Boga. 10 A polega on na tym, że w wyznaczonym przez Boga czasie wszystko—zarówno to, co znajduje się na ziemi, jak i to, co jest w niebie—zostanie podporządkowane Chrystusowi.

11 Dzięki Niemu także my zostaliśmy wybrani przez Boga—zgodnie z Jego planem. Wszystko bowiem dzieje się zgodnie z Jego zamierzeniem. 12 My więc jako jedni z pierwszych zaufaliśmy Chrystusowi i oddaliśmy chwałę Bogu. 13 Dzięki Niemu również i wy usłyszeliście dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzyliście Mu. A na dowód tego, że jesteście własnością Boga, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 14 Jego obecność w nas jest gwarancją tego, że zostaniemy odkupieni przez Boga i że na pewno otrzymamy od Niego obiecany dar. A wszystko to przyniesie Bogu chwałę!

Podziękowanie i modlitwa

15 Od dnia, w którym usłyszałem, że szczerze wierzycie Panu i kochacie wszystkich wierzących, 16 nie przestaję dziękować za was Bogu i modlić się za was. 17 Proszę też Boga, Ojca naszego Pana—Jezusa Chrystusa, aby udzielił wam duchowej mądrości i abyście mogli Go jeszcze lepiej poznać. Jemu należy się bowiem chwała. 18 Proszę Go również, aby oświecił was i pokazał wam wspaniałą przyszłość, do której was powołał, oraz wielki dar, który przygotował dla wszystkich świętych, 19 a także ogromną moc, z jaką działa wśród nas i wszystkich, którzy Mu uwierzyli.

20 Ta sama Boża moc wzbudziła z martwych Chrystusa i wyniosła Go na najbardziej zaszczytne miejsce w niebie, znajdujące się po prawej stronie Boga. 21 On stoi bowiem ponad wszystkimi władcami tego świata, a także wszelkimi duchowymi mocami—zarówno obecnymi, jak i przyszłymi. 22 Bóg rzucił Mu bowiem wszystko do stóp i ustanowił Go Głową całego kościoła, 23 który jest Jego ciałem. On jest obecny w każdym miejscu!

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 1

1Ñucaca, Taita Dios munashcamanta, huillagrichun Jesucristo mingashca Pablomi cani.

Cai quillcataca, Efesopi Cristo Jesusta alli caticuj, Taita Diospajlla crijcunamanmi cachani:

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun c'uyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Cristollamantami Dios cushcataca chasquinchij

Cristohuan shujlla tucujpimi, Taita Diosca Paipaj Espirituhuan, ñucanchijmanca jahua pachapi Pai tucui imalla charishcacunata curca. Chaimanta Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchij. Diosca ñucanchijtaca, cai pachata manaraj rurashpallatajmi, Cristomantaca Paipajlla, chuyata causachun agllarca. Diosca jatunta c'uyashcallamantami, Pai quiquin chashna ruranata munashca. Chaimantami ñucanchijtaca, Jesucristomanta Paipaj quiquin huahuacuna cachun, ñaupamanta ch'icanchishca. Mana c'uyaipajta Pai c'uyaj, sumaj cashcata alabachunmi, Paipaj c'uyashca Churihuan shujlla tucujpi, ñucanchijtaca chasquirca. Paica, mana c'uyaipajta c'uyaj Dios cashpami, Paipaj Churipaj yahuarmantaca, ñucanchij juchacunata anchuchishpa, quishpichirca. Chaimantami Diosca, ñucanchijmanca mana mitsashpa, tucui alli yachaita cushpa, alli yuyaiyujcunata rurarca. Chashnamari, Pai munashca shina rurasha nicushca, pi mana yachashcataca, ñucanchijman ricuchishca. 10 Pai imalla rurana tucushcata pajtachina punllapimi, jahua pachapi cajcunatapish, cai pachapi cajcunatapish, tucuita Cristo mandachun, Paipajlla tandachinga.

11 Ñucanchijtapish Diosllatajmi, Pai imalla charishcacunataca Cristollamanta chasquichun munashca. Cashna rurana Paipaj yuyaipi alli cajpimi, ñaupamanta Pai munashca shinallataj ch'icanchishca. 12 Ñucanchij ña ñaupamanta Cristota shuyacujcunaraj, Pai sumaj Diosta ‘Allimari cangui’ nishpa causachunmi, chashnaca agllarca. 13 Chai huashaca, cancunapish quishpirinata cuj alli huillaita uyashpaca, Cristotami cringuichij. Chaimantami Diosca Pai cusha nishca, jucha illaj Espirituta cancunapaj shungupi churashpa, Paipajlla ch'icanchirca. 14 Diosca, Pai charishcacunata ñucanchij jahua pachapi chasquinataj cashcata ricuchichunmi, Paipaj Espirituta curca. Tucui chaicunamanta Pai sumaj Diosta ‘Allimari cangui’ nichunmi, chashna rurashca.

Crijcunamantami Pablo Diosta mañashca

15 Ñucaca, Apunchij Jesusta cancuna crishcatapish, tucui Diospajlla cajcunata c'uyaj cashcatapish uyarcanimari. Chaita yachashpamari, 16 cancunamanta Diosta mañashpa, punllanta Paita pagui nicunilla. 17 Apunchij Jesucristopaj sumaj Yaya Diostaca, cancunaman alli yachaitapish, paita ashtahuan alli rijsi tucuchun yachachij Espirituta cuchunmari mañacuni. 18 Cancunapaj shungu yuyaitaca, Paillataj achijyachishca cachun. Chashna rurajpimi, imata shuyachun Dios cayashcatapish, Diospajlla cajcunahuan tucuita yalli sumajta chasquina cashcatapish ricunguichij. 19 Ñucanchij crijcunataca, pi mana jarcai tucuipaj rurai tucunahuanmi pushacun. Tucuita Rurai Tucuj Diosllatajmari, chashna imatapish ruracun. 20 Paillatajmi Cristotaca, huañushcacunapaj chaupimanta causachishpa, jahua pachapi, Paipaj alli maquiman tiyachirca. 21 Cunan punllacunapish, shamuj punllacunapish tucuita mandachunmi, chaipi tiyachirca. Chaimantami Cristoca, tucui mandajcunapaj, mandanata charijcunapaj, imatapish rurai tucujcunapaj, caźuchijcunapaj, jahuapi, ima rijsishca shuticunapaj jahuapipish tiyacun. 22 Chashnami tucuita Cristopaj chaqui ucupi churarca. Shinallataj tandanacushca crijcunamanpish, tucuita cushca jahuapimi, Cristotaca paicunata Mandaj Uma cachun churarca. 23 Tandanacushca crijcunaca, tucuipi tucuita jundachij Cristohuan shujlla tucushca Paipaj Cuerpomi.