Judy 1 – SZ-PL & NRT

Słowo Życia

Judy 1:1-25

Pozdrowienie

1Ja, Juda, sługa Jezusa Chrystusa i brat Jakuba, piszę do wszystkich powołanych i ukochanych przez Boga Ojca i chronionych przez Jezusa Chrystusa.

2Niech Bóg obficie obdarza was pokojem oraz miłością i współczuciem dla innych ludzi!

Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami

3Kochani, chciałem napisać do was o naszym wspólnym zbawieniu. Uznałem jednak, że muszę raczej zachęcić was do walki w obronie wiary, która raz na zawsze została przekazana świętym.

4Piszę o tym dlatego, że pojawili się wśród was jacyś bezbożni ludzie, którzy twierdzą, że skoro Bóg okazał im łaskę, to mogą teraz prowadzić rozwiązłe życie. W ten sposób odrzucają Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Władcę i Pana. Dawno już jednak wydany został na nich wyrok potępienia.

5Dobrze znacie historię wyzwolenia Izraelitów z niewoli w Egipcie. Chciałbym wam jednak przypomnieć, że spośród ludzi, którzy zostali wyzwoleni, Pan zgładził tych, którzy Mu nie uwierzyli. 6Ukarał również aniołów, którzy nie pozostali tam, gdzie powinni, ale opuścili swoje miejsce. Uwięził ich w ciemnej otchłani, gdzie czekają na dzień Bożego sądu. 7Przypomnijcie sobie również, co się stało z Sodomą i Gomorą oraz okolicznymi miastami. Życie mieszkańców tych miast było rozwiązłe, a ich pragnienia—sprzeczne z naturą. Dlatego kara, którą ponieśli, stała się przykładem kary wiecznego ognia.

8Ludzie, którzy wkradli się między was, są do nich podobni. Kierują się bowiem swoimi urojeniami i hańbią własne ciała. Odrzucają władzę Pana i obrażają niebiańskie istoty, 9podczas gdy nawet archanioł Michał, spierając się z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się go oskarżyć. Powiedział tylko: „Niech Pan cię potępi!”. 10Ci zaś, którzy pojawili się wśród was, przeklinają to, o czym nie mają zielonego pojęcia. Skończą jednak jak nierozumne zwierzęta, które kierują się tylko zmysłami. 11Marny ich los! Poszli bowiem w ślady Kaina, który był mordercą, oraz Baalama, który dla pieniędzy był gotów popełnić zło, a także Korego, który zbuntował się przeciwko Bogu i został za to zgładzony. Ich spotka taki sam los!

12Ludzie ci chętnie zasiadają z wami przy wspólnym stole. Myślą jednak tylko o tym, żeby się najeść, i wciąż sprawiają wam kłopoty. Są jak chmury gnane wiatrem, ale nie dające potrzebnego deszczu, i jak wyrwane z korzeniami, uschnięte drzewa, na których brak owoców. 13Ich złe uczynki są jak spienione morskie fale, oni sami zaś—jak zabłąkane gwiazdy, których przeznaczeniem jest wieczna ciemność.

14Henoch, który żył siedem pokoleń po Adamie, prorokował o nich, mówiąc:

„Pan nadchodzi z tysiącami swoich świętych,

15aby osądzić wszystkich ludzi.

On ukarze bezbożnych za złe czyny,

których się dopuścili,

oraz za zuchwałe słowa,

którymi obrazili Boga”.

16Ludzie ci wiecznie narzekają na swój los i kierują się tylko swoimi własnymi pragnieniami. Używają wyszukanych słów i dobrze mówią o tych, od których spodziewają się coś dostać.

Zachęta do wytrwania

17Wy jednak, kochani, pamiętajcie słowa apostołów naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 18którzy mówili:

„W czasach ostatecznych pojawią się ludzie

wyśmiewający Boże obietnice

i kierujący się tylko swoimi bezbożnymi pragnieniami”.

19Oni to doprowadzają do podziałów, nie mają bowiem Ducha Świętego i myślą tylko o zaspokajaniu swoich pragnień.

20Ale wy, kochani, budujcie z samych siebie budowlę, opartą na fundamencie świętej wiary. Macie w sobie Ducha Świętego, więc módlcie się! 21Trwajcie w Bożej miłości, czekając na dzień, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, okaże wam swoje współczucie i da wam wieczne życie. 22Bądźcie wyrozumiali dla tych, którzy mają wątpliwości. 23Wyrywajcie z ognia tych, którzy giną. Okazujcie współczucie tym, którzy tego potrzebują—nie miejcie jednak nic wspólnego z ich grzechami.

24-25Bóg może ochronić was przed upadkiem i sprawić, że—czyści i radośni—będziecie mogli stanąć przed Jego chwalebnym majestatem. On jest jedynym, prawdziwym Bogiem i Jemu należy się wieczna chwała, uwielbienie, moc i władza. Oddajmy Mu więc cześć, poprzez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen!

New Russian Translation

Иуды 1:1-25

Приветствие

1От Иуды, слуги Иисуса Христа и брата Иакова.

Всем призванным и любимым Богом Отцом и хранимым Иисусом Христом1:1 Или: «для Иисуса Христа»..

2Пусть умножатся для вас милость, мир и любовь.

Всех лжеучителей ожидает суд

3Возлюбленные, при всем моем желании написать вам о нашем общем спасении, я счел нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, раз и навсегда доверенную святым. 4Потому что в вашу среду проникли люди, которые уже давно определены на осуждение. Эти безбожные люди превратили благодать нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Они отвергают нашего единственного Владыку и Господа Иисуса Христа.

5Хотя вы уже и знаете обо всем этом, я все же хочу напомнить еще раз, что Господь спас народ из Египта, но тех, кто Ему не поверил, Он погубил1:5 См. Исх. 12:31-41; 13:17-22; 14; Чис. 14:20-38; 1 Кор. 10:1-5.. 6И ангелов, которые не сохранили своего положения и оставили свое жилище, Он содержит в вечных цепях, во тьме, на Суд великого дня. 7Также и жители Содома, Гоморры и окружавших их городов, подобно им предававшиеся разврату и половым извращениям, служат примером, подвергшись наказанию вечным огнем1:7 См. Быт. 19:1-29..

8Так и эти мечтатели оскверняют свои тела, отвергают власть1:8 Или: «отвергают власть Бога». и злословят славных1:8 Славные – возможно, имеются в виду сверхъестественные духовные существа. Но, возможно, это определение включает в себя и любые авторитетные личности.. 9Но даже когда архангел1:9 Архангел – один из высших ангельских чинов. Михаил спорил с дьяволом о теле Моисея, он не позволил себе осудить его с оскорблениями. Он лишь сказал: «Пусть Господь запретит тебе». 10Эти же люди клевещут на то, чего не знают, а что они знают от природы, как неразумные животные, тем они себя и разрушают.

11Горе им! Они пошли по пути Каина1:11 Каин – старший сын Адама и Евы. См. Быт. 4:1-16., и, гонимые жаждой наживы, повторяют заблуждение Валаама, и в восстании погибают, как Корах1:11 См. Чис. 16..

12Такие люди – как подводные рифы1:12 Или: «как темные пятна». на ваших ужинах любви1:12 Ужин любви – верующие часто собирались для совместного приема пищи и общения. Обычно это заканчивалось «хлебопреломлением» (см. Лк. 22:19-20; 1 Кор. 11:23-26).. Пиршествуя с вами, они бесстыдно заботятся лишь о себе. Это тучи без дождя, носимые ветром, деревья, бесплодные даже осенью, дважды мертвые, вырванные с корнем. 13Они как свирепые морские волны, пенящиеся своим позором, как блуждающие звезды, обреченные на вечную беспросветную тьму.

14Енох, потомок Адама в седьмом поколении, пророчествовал о них:

«Вот пришел Господь с многими тысячами святых1:14 Святых – включает в себя ангелов Бога и, возможно, последователей Иисуса Христа, которые к тому времени уже будут с Ним на небесах. Своих,

15чтобы судить всех и обличить всех нечестивых

во всех их нечестивых делах,

которые они нечестиво совершили,

и во всех ужасных словах,

которые сказали против Него безбожные грешники»1:14-15 Цитата взята из 1-й книги Еноха 1:9, которая была широко известна среди иудеев в I веке..

16Эти люди всегда жалуются и недовольны жизнью. Они идут на поводу у своих низменных желаний, они произносят напыщенные речи и льстят ради выгоды.

Слова наставления

17Но вы, возлюбленные, помните о том, что предсказывали апостолы нашего Господа Иисуса Христа. 18Они говорили вам: «В последнее время появятся наглые люди, идущие на поводу у своих низменных желаний». 19Эти люди производят разделения; они следуют только своим природным инстинктам, а Духа не имеют.

20Но вы, возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь в Святом Духе. 21Оставайтесь в Божьей любви, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа, дающей вечную жизнь.

22Будьте милостивы к тем, кто сомневается. 23Других спасайте, выхватывая их из огня; к третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной греховной плотью.

Заключение

24Тому, Кто в силе сохранить вас от падения и ввести в Свою славу радостными и беспорочными, 25единому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, нашего Господа, слава, величие, сила и власть и до начала времени, и сейчас, и во все века! Аминь.