Judy 1 – SZ-PL & CARSA

Słowo Życia

Judy 1:1-25

Pozdrowienie

1Ja, Juda, sługa Jezusa Chrystusa i brat Jakuba, piszę do wszystkich powołanych i ukochanych przez Boga Ojca i chronionych przez Jezusa Chrystusa.

2Niech Bóg obficie obdarza was pokojem oraz miłością i współczuciem dla innych ludzi!

Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami

3Kochani, chciałem napisać do was o naszym wspólnym zbawieniu. Uznałem jednak, że muszę raczej zachęcić was do walki w obronie wiary, która raz na zawsze została przekazana świętym.

4Piszę o tym dlatego, że pojawili się wśród was jacyś bezbożni ludzie, którzy twierdzą, że skoro Bóg okazał im łaskę, to mogą teraz prowadzić rozwiązłe życie. W ten sposób odrzucają Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Władcę i Pana. Dawno już jednak wydany został na nich wyrok potępienia.

5Dobrze znacie historię wyzwolenia Izraelitów z niewoli w Egipcie. Chciałbym wam jednak przypomnieć, że spośród ludzi, którzy zostali wyzwoleni, Pan zgładził tych, którzy Mu nie uwierzyli. 6Ukarał również aniołów, którzy nie pozostali tam, gdzie powinni, ale opuścili swoje miejsce. Uwięził ich w ciemnej otchłani, gdzie czekają na dzień Bożego sądu. 7Przypomnijcie sobie również, co się stało z Sodomą i Gomorą oraz okolicznymi miastami. Życie mieszkańców tych miast było rozwiązłe, a ich pragnienia—sprzeczne z naturą. Dlatego kara, którą ponieśli, stała się przykładem kary wiecznego ognia.

8Ludzie, którzy wkradli się między was, są do nich podobni. Kierują się bowiem swoimi urojeniami i hańbią własne ciała. Odrzucają władzę Pana i obrażają niebiańskie istoty, 9podczas gdy nawet archanioł Michał, spierając się z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się go oskarżyć. Powiedział tylko: „Niech Pan cię potępi!”. 10Ci zaś, którzy pojawili się wśród was, przeklinają to, o czym nie mają zielonego pojęcia. Skończą jednak jak nierozumne zwierzęta, które kierują się tylko zmysłami. 11Marny ich los! Poszli bowiem w ślady Kaina, który był mordercą, oraz Baalama, który dla pieniędzy był gotów popełnić zło, a także Korego, który zbuntował się przeciwko Bogu i został za to zgładzony. Ich spotka taki sam los!

12Ludzie ci chętnie zasiadają z wami przy wspólnym stole. Myślą jednak tylko o tym, żeby się najeść, i wciąż sprawiają wam kłopoty. Są jak chmury gnane wiatrem, ale nie dające potrzebnego deszczu, i jak wyrwane z korzeniami, uschnięte drzewa, na których brak owoców. 13Ich złe uczynki są jak spienione morskie fale, oni sami zaś—jak zabłąkane gwiazdy, których przeznaczeniem jest wieczna ciemność.

14Henoch, który żył siedem pokoleń po Adamie, prorokował o nich, mówiąc:

„Pan nadchodzi z tysiącami swoich świętych,

15aby osądzić wszystkich ludzi.

On ukarze bezbożnych za złe czyny,

których się dopuścili,

oraz za zuchwałe słowa,

którymi obrazili Boga”.

16Ludzie ci wiecznie narzekają na swój los i kierują się tylko swoimi własnymi pragnieniami. Używają wyszukanych słów i dobrze mówią o tych, od których spodziewają się coś dostać.

Zachęta do wytrwania

17Wy jednak, kochani, pamiętajcie słowa apostołów naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 18którzy mówili:

„W czasach ostatecznych pojawią się ludzie

wyśmiewający Boże obietnice

i kierujący się tylko swoimi bezbożnymi pragnieniami”.

19Oni to doprowadzają do podziałów, nie mają bowiem Ducha Świętego i myślą tylko o zaspokajaniu swoich pragnień.

20Ale wy, kochani, budujcie z samych siebie budowlę, opartą na fundamencie świętej wiary. Macie w sobie Ducha Świętego, więc módlcie się! 21Trwajcie w Bożej miłości, czekając na dzień, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, okaże wam swoje współczucie i da wam wieczne życie. 22Bądźcie wyrozumiali dla tych, którzy mają wątpliwości. 23Wyrywajcie z ognia tych, którzy giną. Okazujcie współczucie tym, którzy tego potrzebują—nie miejcie jednak nic wspólnego z ich grzechami.

24-25Bóg może ochronić was przed upadkiem i sprawić, że—czyści i radośni—będziecie mogli stanąć przed Jego chwalebnym majestatem. On jest jedynym, prawdziwym Bogiem i Jemu należy się wieczna chwała, uwielbienie, moc i władza. Oddajmy Mu więc cześć, poprzez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иуда 1:1-25

Приветствие

1От Иуды, раба Исы аль-Масиха1:1 Аль-Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков. Аль (также передаётся в русской транскрипции как эль, الـ‎) — определённый артикль в арабском языке. и брата Якуба, всем призванным и любимым Небесным Отцом и хранимым Исой аль-Масихом.

2Пусть умножатся для вас милость, мир и любовь.

Всех лжеучителей ожидает Суд

3Возлюбленные, при всём моём желании написать вам о нашем общем спасении, я счёл нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, раз и навсегда доверенную святому народу Аллаха. 4Потому что в вашу среду проникли люди, которые уже давно определены на осуждение. Эти безбожные люди превратили милость нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Они отвергают нашего единственного Владыку и Повелителя Ису аль-Масиха.

5Хотя вы уже и знаете обо всём этом, я всё же хочу напомнить ещё раз, что Вечный1:5 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. спас Свой народ из Египта, но тех, кто Ему не поверил, Он погубил1:5 См. Исх. 12:31-41; 13:17-22; 14; Чис. 14:20-38; 1 Кор. 10:1-5.. 6И ангелов, которые не сохранили своего положения и оставили своё жилище, Он содержит в вечных цепях, во тьме, на Суд великого дня. 7Также и жители Содома, Гоморры и окружавших их городов, подобно им предававшиеся разврату и половым извращениям, служат примером, подвергшись наказанию вечным огнём1:7 См. Нач. 19:1-29..

8Так и эти люди, основываясь на своих видениях, оскверняют свои тела, отвергают власть1:8 Это может быть земная власть или власть Аллаха. и злословят небесные силы1:8 Букв.: «славных» – это, по всей вероятности, ангелы.. 9Но даже когда архангел1:9 Архангел – один из высших ангельских чинов. Микаил спорил с Иблисом о теле пророка Мусы, он не позволил себе с оскорблениями осуждать его. Он лишь сказал: «Пусть Вечный запретит тебе». 10Эти же люди клевещут на то, чего не знают, а что они знают от природы, как неразумные животные, тем они себя и разрушают.

11Горе им! Они пошли по пути Каина1:11 Каин – старший сын Адама и Хавы (см. Нач. 4:1-16)., и, гонимые жаждой наживы, повторяют заблуждение Валаама1:11 См. Чис. 22:1-21; 31:16., и в восстании погибают как Корах1:11 См. Чис. 16..

12Такие люди – как подводные рифы1:12 Или: «как тёмные пятна». на ваших ужинах любви1:12 Ужин любви – верующие часто собирались для совместной трапезы, во время которой совершалось хлебопреломление в воспоминание о жертвенной смерти Исы аль-Масиха за наши грехи согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19; 1 Кор. 11:23-26).. Пиршествуя с вами, они бесстыдно заботятся лишь о себе. Это тучи без дождя, носимые ветром, деревья, бесплодные даже осенью, дважды мёртвые, вырванные с корнем. 13Они как свирепые морские волны, пенящиеся своим позором, как блуждающие звёзды, обречённые на вечную беспросветную тьму.

14Енох1:14 Енох – на Востоке также известен как Идрис., потомок Адама в седьмом поколении, пророчествовал о них:

«Вот идёт Повелитель с многими тысячами святых1:14 Святых – включает в себя ангелов Аллаха и, возможно, последователей Исы аль-Масиха, которые к тому времени уже будут с Ним на небесах. Своих. 15Он идёт, чтобы судить всех и обличить всех нечестивцев во всех их нечестивых делах, которые они нечестиво совершили, и во всех ужасных словах, которые сказали против Него нечестивые грешники»1:14-15 Цитата взята из 1 Енох 1:9 – книги, которая была широко известна среди иудеев в I веке..

16Эти люди всегда жалуются и недовольны жизнью. Они идут на поводу у своих низменных желаний, они произносят напыщенные речи и льстят ради выгоды.

Предостережение и наставления

17Но вы, возлюбленные, помните о том, что предсказывали посланники нашего Повелителя Исы аль-Масиха. 18Они говорили вам: «В последнее время появятся наглые люди, идущие на поводу у своих низменных желаний». 19Эти люди производят разделения; они следуют только своим природным инстинктам, а Духа не имеют.

20Но вы, возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь под водительством Святого Духа. 21Оставайтесь в любви Аллаха, ожидая милости Повелителя нашего Исы аль-Масиха, дающей вечную жизнь.

22Будьте милостивы к тем, кто колеблется. 23Других спасайте, выхватывая их из огня1:23 См. Зак. 3:2.; к третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, осквернённой греховной плотью.

Заключение

24Тому, Кто в силе сохранить вас от падения и ввести в Свою славу радостными и беспорочными, 25единому Богу, Спасителю нашему через Ису аль-Масиха, нашего Повелителя, слава, величие, сила и власть и до начала времени, и сейчас, и во все века! Аминь.