Słowo Życia

Galacjan 3:1-29

Wiara albo Prawo Mojżesza

1Niemądrzy Galacjanie! Kto wam tak namieszał w głowach? Przecież dokładnie opowiedziałem wam o znaczeniu śmierci Jezusa Chrystusa! 2Pozwólcie, że zadam wam tylko jedno pytanie: Czy Ducha Świętego otrzymaliście dlatego, że przestrzegaliście Prawa Mojżesza, czy dlatego, że uwierzyliście Jezusowi? 3Chyba straciliście rozum! Rozpoczęliście życie z Bogiem dzięki Duchowi, a chcecie je doskonalić o własnych siłach? 4Czy na próżno tyle wycierpieliście? Chyba rzeczywiście na próżno…

5Odpowiedzcie: Czy Bóg dał wam Ducha Świętego i dokonał w was niezwykłych rzeczy dlatego, że przestrzegaliście Prawa, czy też dlatego, że uwierzyliście Mu? 6Przecież tak samo Abraham uwierzył Bogu i na podstawie tej wiary został uniewinniony. 7Zrozumcie więc: prawdziwymi potomkami Abrahama są ci, którzy wierzą Bogu! 8Co więcej, Pismo już wcześniej zapowiedziało, że Bóg przez wiarę zbawi pogan. Dlatego Abraham usłyszał tę dobrą nowinę: „Dzięki tobie będą szczęśliwe wszystkie narody”. 9Tych więc, którzy wierzą Chrystusowi, spotyka to samo szczęście, co wierzącego Abrahama.

10Tych zaś, którzy chcą zdobyć przychylność Boga poprzez przestrzeganie Prawa, spotka Jego gniew. Pismo mówi: „Przeklęty będzie każdy, kto nie przestrzega wszystkiego, co zapisano w Prawie”. 11Oczywiste jest więc to, że nikt nie zostanie uniewinniony przez Boga z powodu przestrzegania Prawa. Napisano bowiem: „Prawy człowiek będzie żył dzięki wierze”. 12Natomiast droga wskazana przez Prawo Mojżesza nie opiera się na wierze, ponieważ naucza, że człowiek będzie żył dzięki przestrzeganiu Prawa.

13Chrystus wykupił nas od przekleństwa płynącego z Prawa. Umierając na drzewie krzyża, wziął to przekleństwo na siebie, ponieważ w Prawie napisane jest: „Przeklęty będzie każdy przestępca, stracony na drzewie”. 14W ten sposób, dzięki śmierci Chrystusa Jezusa, szczęście Abrahama zostało darowane również poganom. Wierząc Jezusowi, otrzymaliśmy więc Ducha Świętego, obiecanego przez Boga.

Prawo i obietnica

15Przyjaciele, użyję przykładu z życia. Nikt nie lekceważy ani nie zmienia podpisanej już umowy, mimo że jest ona zawierana tylko między ludźmi. 16Natomiast Abraham i jego potomek otrzymali obietnicę od Boga. Pismo nie mówi o wielu potomkach, ale o jednym potomku, którym jest Chrystus. 17Wniosek jest taki, że umowa zawarta przez Boga nie może być unieważniona przez Prawo Mojżesza, nadane czterysta trzydzieści lat później. Prawo to nie może też anulować obietnicy. 18Jeżeli musielibyśmy przestrzegać Prawa, aby otrzymać Boży dar, to nie byłby on już właściwie rezultatem Bożej obietnicy. A przecież Abraham doświadczył łaski od Boga wskutek obietnicy.

19Jaki był zatem sens nadania Prawa Mojżesza? Zostało ono ustanowione z powodu ludzkich przestępstw i miało funkcjonować do czasu nadejścia Potomka Abrahama, który otrzymał obietnicę. Aniołowie przekazali Prawo Mojżeszowi jako mediatorowi między Bogiem a ludźmi. 20Tam jednak, gdzie istnieje tylko jedna strona, nie potrzeba mediatora. A tak właśnie jest w przypadku Boga, który składa obietnicę.

21Czy to znaczy, że Prawo Mojżesza jest sprzeczne z obietnicą Boga? Skądże! Gdyby ustanowił On Prawo dające ludziom życie, to rzeczywiście dzięki jego przestrzeganiu można byłoby uzyskać uniewinnienie. 22Pismo mówi jednak, że wszyscy ludzie znajdują się w niewoli grzechu, a Boża obietnica dotyczy tylko tych, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi.

23Do momentu przyjścia Chrystusa i nadejścia czasu wiary w Niego byliśmy pilnowani przez Prawo Mojżesza i podlegaliśmy mu. 24Prawo to było naszym wychowawcą, prowadzącym nas do Chrystusa, abyśmy uwierzyli Mu i zostali w ten sposób uniewinnieni z grzechów. 25Teraz, gdy nastał czas wiary, nie jesteśmy już pod opieką wychowawcy! 26Uwierzyliście bowiem Chrystusowi i wszyscy staliście się dziećmi Boga! 27Zostaliście zanurzeni w Chrystusa i jest On tak blisko was, jak ubranie, które macie na sobie. 28Nie ma już więc różnicy między Żydem a poganinem, niewolnikiem a człowiekiem wolnym, mężczyzną a kobietą—zjednoczeni w Chrystusie Jezusie wszyscy stanowicie jedność. 29A skoro należycie do Niego, jesteście potomkami Abrahama i zgodnie z obietnicą otrzymujecie dar od Boga.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Галатам 3:1-29

Соблюдение Закона или вера

1Глупые галаты! Вас словно кто-то сглазил3:1 Сглазил – Паул указывает галатам, что их понимание истины исказилось под влиянием зла. Говоря же о понятии «дурной глаз», мы должны понимать, что только в Аллахе, живом и всемогущем Боге, наша защита (см. Нач. 15:1; Заб. 17:3; 90:1-16; 120:1-8), и только Иса – наша ограда (см. 2 Фес. 3:2-3). И поэтому мы не должны бояться и не должны искать убежища у талисманов и амулетов (см. Нач. 35:2-4 со сноской)., вас, которым ясно было представлено значение жертвенной смерти на кресте Исы аль-Масиха. 2Ответьте мне на один вопрос: вы получили Духа благодаря соблюдению Закона или же по вере в Радостную Весть, которую вы услышали? 3Неужели вы так глупы? Вы начали Духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? 4Неужели всё, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы всё это было напрасным! 5Разве Аллах даёт вам Духа и совершает среди вас чудеса потому, что вы соблюдаете Закон, или же потому, что вы поверили Его Вести, которую вы услышали?

6Вспомните пророка Ибрахима, он «поверил Аллаху, и это было вменено ему в праведность»3:6 Нач. 15:6.. 7Так поймите же, что те, кто верит, – сыны Ибрахима!

8В Писании было предсказано, что Аллах будет оправдывать людей из всех народов по их вере, и уже тогда была возвещена Радостная Весть, когда было сказано Ибрахиму: «Через тебя получат благословение все народы»3:8 Нач. 12:3; см. также 18:18; 22:18.. 9Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с Ибрахимом, который поверил Аллаху.

10Все, кто полагается на соблюдение Закона, находятся под проклятием. Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет постоянно всего, что записано в книге Закона»3:10 Втор. 27:26. Перечень проклятий, которые могут постигнуть того, кто не исполняет повелений Аллаха, находится во Втор. 28:15-68.. 11Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Аллахом исполнением Закона, потому что «праведный верой жив будет»3:11 Авв. 2:4.. 12Оправдание через исполнение Закона не основано на вере, потому что написано: «Тот, кто исполняет все эти повеления, будет жив благодаря им»3:12 Лев. 18:5.. 13Так вот, аль-Масих искупил нас от проклятия Закона. Он сам понёс проклятие вместо нас (как об этом и сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве»)3:13 Втор. 21:23. Повешение на дереве символизировало, что казнённый человек проклят Аллахом. Иса, будучи распят на деревянном кресте, взял на Себя наши грехи, был проклят за нас и освободил нас от тяжести Закона и его наказания., 14чтобы все народы могли получить через Ису аль-Масиха благословение, данное Ибрахиму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере.

Превосходство обещания над Законом

15Братья, возьмём пример из повседневной жизни, ведь даже завещание3:15 На языке оригинала это слово также означает: «соглашение». человека, которое должным образом утверждено, никто не вправе изменять или дополнять. 16Точно так же и с обещанием, данным Ибрахиму и его потомку. Заметьте, что в Писании не сказано «его потомкам», а «его потомку»3:16 Букв.: «семени». См. Нач. 12:7; 13:15; 17:7; 21:12; 22:18; 24:7 и сноски на эти стихи., то есть имеется в виду один его потомок – аль-Масих. 17Я хочу сказать, что Закон, данный четыреста тридцать лет спустя, не мог отменить священное соглашение с Ибрахимом, установленное Аллахом прежде, и, тем самым, сделать недействительным данное Ибрахиму обещание. 18Если бы наследство зависело от соблюдения Закона, то оно не могло бы основываться на обещании, но Аллах, в Своей благодати, дал его Ибрахиму по обещанию!

19В чём же тогда назначение Закона? Закон был дан позже из-за людских грехов и действовал до тех пор, пока не пришёл Потомок, к Которому относится обещание. Закон был дан через ангелов, рукой посредника. 20Нет нужды в посреднике, если кто-то действует один, а Аллах действовал один, когда дал обещание3:20 Букв.: «Но посредник не для одного, а Аллах – один»..

21Так что же, Закон противоречит обещаниям Аллаха? Ни в коем случае! Если бы Аллах дал нам Закон, который был бы в силах давать истинную жизнь, то оправдание действительно зависело бы от соблюдения Закона. 22Но Писание говорит, что весь мир всё ещё находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Ису аль-Масиха и лишь тем, кто верит. 23Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми Законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. 24Итак, Закон воспитывал нас до прихода аль-Масиха3:24 Или: «Закон был нашим воспитателем, ведущим к аль-Масиху»., чтобы, когда Он придёт, получить оправдание по вере. 25Но вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитание Закона.

Не рабы, а сыновья

26Благодаря вере в Ису аль-Масиха все вы стали сынами Всевышнего. 27Ведь все, кто, поверив в аль-Масиха, прошёл обряд погружения в воду3:27 Или: «обряд омовения». Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Аллаху, войдя в общину последователей Исы аль-Масиха., «облеклись» в характер аль-Масиха3:27 Букв.: «Все, кто погрузились в аль-Масиха, те облеклись в аль-Масиха».. 28Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, вы все одно в единении с Исой аль-Масихом! 29А если вы принадлежите аль-Масиху, то тогда вы и являетесь потомством Ибрахима и наследниками обещания Аллаха.