Słowo Życia

Filipian 3:1-21

Prawdziwy powód do dumy

1Moi przyjaciele, cieszcie się z tego, że należycie do Pana! Wiem, że się powtarzam, ale czynię to celowo, dla waszego dobra.

2Strzeżcie się tych, którzy zachowują się jak psy, są złymi współpracownikami i nawołują was do poddania się obrzędowi obrzezania. 3To my jesteśmy naprawdę obrzezani, służymy bowiem Bogu dzięki Duchowi Świętemu. A naszym powodem do dumy jest Jezus Chrystus, nie zaś nasze ludzkie osiągnięcia, 4chociaż ja miałbym czym się chwalić, gdybym chciał polegać na moich dokonaniach. Jeżeli ktokolwiek uważa, że ma do tego prawo, to tym bardziej ja. 5Jestem Hebrajczykiem, potomkiem Jakuba—praojca narodu Izraela—i pochodzę z rodu Beniamina. Ósmego dnia po urodzeniu, zgodnie z tradycją, byłem poddany obrzezaniu. Gdy dorosłem, zostałem członkiem ugrupowania faryzeuszy i sumiennie przestrzegałem Prawa Mojżesza. 6Dowodem mojej gorliwości było to, że prześladowałem kościół. W świetle Prawa Mojżesza byłem więc nienagannym człowiekiem.

7Ale to, co kiedyś stanowiło dla mnie ogromną wartość, później—poznawszy Chrystusa—uznałem za bezwartościowe! 8I nadal uważam, że te wszystkie „zalety” nie mają żadnej wartości, w porównaniu z przywilejem poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Ze względu na Niego porzuciłem to wszystko i uznaję to za śmieci. Teraz bowiem zależy mi tylko na Chrystusie 9i na tym, żeby być blisko Niego. Tego zaś nie mógłbym osiągnąć dzięki mojej własnej prawości, polegającej na przestrzeganiu Prawa Mojżesza. Bóg przyjął mnie tylko dlatego, że uwierzyłem Chrystusowi. 10Teraz zaś moim jedynym pragnieniem jest to, by poznać Chrystusa i doświadczyć w swoim życiu tej potężnej mocy, dzięki której zmartwychwstał. Jestem też gotów znosić cierpienia, a nawet umrzeć dla Niego, 11wiedząc, że ostatecznie zostanę wzbudzony z martwych.

Dążenie do celu

12Nie mówię, że osiągnąłem mój cel lub że jestem już doskonały. Nadal biegnę i zmierzam do celu, do którego wezwał mnie Chrystus. 13Przyjaciele, jeszcze nie ukończyłem mojego biegu, więc nie oglądam się do tyłu, ale wytężam siły, 14aby zdobyć Bożą nagrodę w niebie, zapewnioną przez Chrystusa Jezusa.

15My wszyscy, będąc dojrzali w wierze, powinniśmy właśnie w taki sposób patrzeć na nasze życie. Jeśli jednak jesteście innego zdania, to Bóg i tak doprowadzi was do właściwego zrozumienia, 16o ile będziecie Mu posłuszni.

17Przyjaciele, naśladujcie mnie oraz tych, którzy nauczyli się ode mnie, jak żyć. 18Wielokrotnie już wam mówiłem, a teraz przypominam ze łzami w oczach, że wielu ludzi żyje jak wrogowie krzyża Chrystusa. 19Ich przeznaczeniem jest zagłada, ich bogiem—nienasycony brzuch, a dumą—to, czego powinni się wstydzić. Ludzie ci myślą jedynie o ziemskich sprawach. 20Nasza ojczyzna jest jednak w niebie i stamtąd oczekujemy powrotu naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. 21On bowiem przemieni nasze śmiertelne ciała w ciała pełne chwały, podobne do zmartwychwstałego ciała Jezusa. Chrystus dokona tego, ponieważ ma nad wszystkim władzę.

Ang Pulong Sa Dios

Filipos 3:1-21

Ang Tinuod nga Pagkamatarong

1Karon, mga igsoon ko kang Cristo, paglipay kamo diha sa Ginoo! Dili ako pul-an sa paghisgot pag-usab niini kaninyo, kay alang man kini sa inyong kaayohan. 2Pagbantay kamo sa mga Judio nga mamugos nga magpatuli kamo. Sama sila sa mga iro, mga tawo nga nagabuhat ug daotan. 3Apan kita ang may tinuod nga ilhanan nga mga sumusunod kita sa Dios, tungod kay nagasimba kita kaniya pinaagi sa Espiritu Santo ug malipayon kita sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga tulumanon o sa atong mga binuhatan aron kita maluwas. 4Sa laing bahin, kon may moingon nga siya maluwas tungod sa iyang pagtuman sa mga tulumanon, labaw na ako. 5Tungod kay sa walo pa lang ako ka adlaw gituli na ako. Israelinhon ako. Sakop ako sa tribo ni Benjamin. Busa kon ang pagka-Judio ang hisgotan, Judio gayod ako. Kon bahin sa pagtuman sa Kasugoan sa mga Judio, gituman ko gayod kay Pariseo ako kaniadto. 6Kon kakugi ang hisgotan, labaw ako, kay gilutos ko pa man gani ang mga tumutuo kang Cristo. Ug kon bahin sa pagtuman sa Kasugoan, walay ikasaway kanako. 7Kining tanan giisip ko kaniadto nga mahinungdanon, apan karon kini walay kapuslanan tungod kang Cristo. 8Tinuod gayod nga ang tanan walay kapuslanan kon itandi sa akong pag-ila kang Cristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan, ug giisip ko kini nga basura, aron maako si Cristo, 9ug maanaa ako kaniya. Wala na ako magsalig nga mahimong matarong pinaagi sa akong kaugalingon nga paningkamot sa pagtuman sa Kasugoan. Gipakamatarong ako sa Dios tungod sa iyang gibuhat ug pinaagi sa akong pagtuo kang Cristo. 10Ang akong pangandoy karon mao nga maila ko pa gayod si Cristo, nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon, 11aron nga pinaagi niini mahimong mabanhaw usab ako.

Padayon sa Pagkab-ot sa Ganti

12Wala ako mag-ingon nga natuman ko na ang tanan, o hingpit na ako. Apan nagapadayon ako sa pagpaningkamot nga makab-ot ko kini, kay mao kini ang katuyoan ni Cristo Jesus kon nganong gipili niya ako. 13Mga igsoon ko kang Cristo, wala ako maghunahuna nga nakab-ot ko na ang hingpit nga pagkinabuhi. Apan ang akong gihimo karon mao ang paghikalimot sa mga nangagi, ug ang pagpaningkamot nga makab-ot ko ang akong gitinguha. 14Nagapadayon gayod ako sa pagpaningkamot nga makab-ot ko ang akong gitinguha, aron madawat ko ang ganti. Kini nga ganti mao ang pagtawag sa Dios kanato pinaagi kang Cristo Jesus nga magpuyo kita didto sa langit.

15Ingon unta niini ang angay natong tinguhaon isip mga hamtong na sa pagtuo. Apan kon dili kamo uyon, pasabton kamo sa Dios niini. 16Kinahanglan lang gayod nga padayonon nato ang pagsunod sa kamatuoran nga atong nakat-onan.

17Mga igsoon, sunda ninyo ang akong pagkinabuhi. May mga tawo nga sama usab kanamo ang ilang pagkinabuhi. Sunda usab ninyo sila. 18Kay daghan ang nagasunod kunohay kang Cristo apan makita sa ilang kinabuhi nga nagabatok sila sa mga pagtudlo bahin sa kamatayon ni Cristo sa krus. Kapila ko na kamo sultihi bahin niining mga tawhana, ug karon nagahilak ako sa pagpahinumdom pag-usab niini kaninyo. 19Ang dangatan niini nga mga tawo mao ang kalaglagan, kay ang ilang tiyan mao ang ilang gipakadios. Gipasigarbo pa nila ang mga butang nga angay unta nilang ikaulaw. Ang ginahunahuna nila mao lang ang mga butang dinhi sa kalibotan. 20Apan alang kanato, ang langit mao ang atong tinuod nga pinuy-anan, ug didto gikan ang atong gipaabot nga Manluluwas nga si Ginoong Jesu-Cristo. 21Pag-abot niya dinhi, bag-ohon niya kining atong lawas nga may kamatayon aron mahisama sa iyang lawas nga langitnon, pinaagi sa iyang gahom nga makapahimo kaniya sa paghari sa tanan.