Słowo Życia

Ewangelia według św. Jana 1

Słowo stało się ciałem

1Na początku było Słowo.
Było ono u Boga i było Bogiem.
Od samego początku było razem z Bogiem.
Ono powołało wszystko do istnienia.
I nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego.
W Nim było życie, a życie jest dla ludzi światłem.
To Światło świeci w ciemnościach,
a mrok nie był w stanie Go pochłonąć.
Bóg posłał swojego człowieka, imieniem Jan,
aby powiedział ludziom o prawdziwym Świetle
i aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
Sam Jan nie był Światłem,
lecz miał o Nim opowiedzieć.
I nadeszło prawdziwe Światło,
które oświeca każdego człowieka,
przychodzącego na świat.
10 Pojawiło się na świecie,
który dzięki Niemu powstał,
ale świat Go nie rozpoznał.
11 Przyszło do swojej własności,
ale swoi Go nie przyjęli.
12 Tym jednak, którzy Je przyjęli, i uwierzyli Mu
dało prawo stać się dziećmi Bożymi,
13 które narodziły się nie fizycznie
—w wyniku namiętności
czy ludzkich planów—ale z Boga.
14 Słowo stało się ciałem i jako człowiek
zamieszkało wśród nas.
Ujrzeliśmy więc Jego chwałę—chwałę,
jaką Ojciec obdarzył swojego jedynego Syna,
pełnego łaski i prawdy.

Jan Chrzciciel

15 Jan Chrzciciel powiedział o Nim, wołając do zebranych wokół niego ludzi:

—To właśnie o Nim mówiłem: „Nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja!”.

16 Z Jego bogactwa wszyscy otrzymaliśmy wiele łask. 17 Mojżesz dał nam Prawo, natomiast dzięki Jezusowi Chrystusowi nadeszła łaska i prawda. 18 Boga nikt nigdy nie widział, a pokazał Go nam Jedyny Syn—Bóg, który stanowi jedno z Ojcem.

19 Żydowscy przywódcy z Jerozolimy wysłali do Jana Chrzciciela kapłanów i ich pomocników z pytaniem:

—Kim właściwie jesteś?

20 Wtedy on jednoznacznie i dobitnie odpowiedział:

—Nie jestem Mesjaszem!

21 —No to kim? Eliaszem?—pytali.

—Nie.

—To może prorokiem?

—Też nie—odpowiedział Jan.

22 —Kim więc jesteś? Co mamy powiedzieć tym, którzy nas wysłali? Co możesz o sobie powiedzieć?—dopytywali go.

23 —Jak powiedział prorok Izajasz: „Jestem głosem wołającego na pustyni: Przygotujcie Panu drogę!”—odrzekł Jan.

24 Niektórzy wysłannicy, należący do ugrupowania faryzeuszy, 25 zapytali go:

—Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?

26-27 —Ja zanurzam tylko w wodzie—odparł Jan. —Lecz niebawem nadejdzie ktoś, kto już jest wśród was, ale na razie nie dał się wam poznać. Ja nie jestem nawet godzien zdjąć Mu butów!

28 Miało to miejsce po drugiej stronie Jordanu, w Betanii, gdzie Jan udzielał ludziom chrztu.

Jezus ofiarnym Barankiem Bożym

29 Następnego dnia Jan ujrzał nadchodzącego Jezusa i rzekł:

—Oto Baranek, którego Bóg złoży w ofierze, aby usunąć grzech świata! 30 To Jego miałem na myśli mówiąc, że „nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja!”. 31 Nie wiedziałem, że to On, ale po to właśnie przyszedłem i zacząłem chrzcić ludzi, aby ogłosić Izraelowi Jego nadejście.

32 Jan kontynuował:

—Widziałem Ducha, który zstąpił na Niego z nieba jak gołąb. 33 Nie wiedziałem, że to On, ale Bóg, który mnie posłał, abym zanurzał ludzi w wodzie, powiedział: „Ten, na którego zstąpi Duch i spocznie na Nim, będzie zanurzał ludzi w Duchu Świętym”. 34 Widziałem to i dlatego oświadczam, że On jest Synem Boga!

Pierwsi uczniowie Jezusa

35 Następnego dnia Jan stał z dwoma uczniami. 36 Gdy zobaczył idącego Jezusa, powiedział:

—Oto Baranek, którego Bóg złoży w ofierze!

37 Obaj uczniowie usłyszeli to i poszli za Jezusem. 38 On obejrzał się i widząc, że za Nim idą, zapytał:

—Czego szukacie?

—Rabbi! (to znaczy: „Nauczycielu!”). Gdzie się zatrzymałeś na nocleg?—zapytali.

39 —Chodźcie i zobaczcie—odpowiedział Jezus.

Poszli więc z Nim, a ponieważ było już około czwartej po południu, zostali u Niego do końca dnia. 40 Jednym z nich był Andrzej, brat Szymona Piotra. 41 Odszukał on później Szymona i powiedział:

—Znaleźliśmy Mesjasza! (to znaczy: „Chrystusa”).

42 I zaprowadził go do Jezusa, a On spojrzał na niego i rzekł:

—Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ale od teraz będziesz się nazywał Kefas (to znaczy: „Piotr”—„skała”).

Jezus powołuje Filipa i Natanaela

43 Następnego dnia Jezus postanowił pójść do Galilei. Po drodze spotkał Filipa i rzekł do niego:

—Chodź ze Mną.

44 Filip pochodził z Betsaidy, rodzinnego miasteczka Andrzeja i Piotra. 45 Spotkał on później Natanaela i powiedział mu:

—Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy! To Jezus, syn Józefa z Nazaretu!

46 —Z Nazaretu?!—zdziwił się Natanael. —Czy stamtąd może pochodzić coś dobrego?

—Sam się przekonaj!—odrzekł Filip.

47 Gdy zbliżali się do Jezusa, On zobaczył Natanaela i powiedział:

—Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.

48 —Skąd mnie znasz?—zdumiał się Natanael.

—Widziałem cię pod drzewem figowym, zanim spotkał cię Filip—odrzekł Jezus.

49 —Nauczycielu! Jesteś Synem Boga! Jesteś Królem Izraela!

50 —Wierzysz w to, ponieważ powiedziałem, że widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym?—odparł Jezus. —Ujrzysz jeszcze więcej! 51 Zapewniam was: Zobaczycie otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Mnie, Syna Człowieczego.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Jána 1

Svetlo svieti v tmách

1 Už od večnosti jestvovalo Slovo, ktoré bolo u Boha, a to Slovo bol Boh sám.

2-3 On, toto Slovo, stvoril všetko, čo jestvuje, a niet ničoho, čo by On nebol stvoril.

On je zdrojom všetkého života a svetlom pre každého človeka.

To svetlo prekonáva temnotu sveta a tá temnota ho nikdy nepohltí.

Boh poslal muža, ktorý sa volal Ján,

aby svedčil ľuďom, že Ježiš je tým pravým svetlom, aby všetci uverili v neho.

Ján sám nebol tým svetlom, jeho poslaním bolo iba upozorniť naň.

Tým pravým svetlom, ktoré žiari každému človeku, bol Ježiš.

10 Prišiel na svet, ktorý vznikol jeho prostredníctvom, ale svet ho nepoznal.

11 Prišiel k ľuďom, ktorých miloval, no tí ho neprijali.

12 Ale všetkým, ktorí ho prijali a uverili v neho, dal právo stať sa Božími deťmi. A všetci tí, ktorí tomu veria, stali sa členmi Božej rodiny

13 nie telesným narodením ani ľudským úsilím, ale Božím pôsobením.

14 Večné Slovo sa stalo človekom, ktorý žil medzi nami tu, na zemi, a bol plný odpúšťajúcej lásky a pravdy. Niektorí z nás videli jeho slávu -- slávu jediného Syna nebeského Otca.

Ján Krstiteľ

15 Ján Krstiteľ vydával o ňom zástupom jasné svedectvo: To je ten, ktorý prichádza po mne, ale je omnoho významnejší a bol dávno predo mnou."

16 Z jeho bohatstva sme všetci prijímali dar za darom.

17 Lebo Mojžiš nám priniesol iba zákon s jeho prísnymi požiadavkami a neľútostnou spravodlivosťou, ale v Ježišovi nám Boh daroval odpúšťajúcu lásku.

18 Boha nikto z ľudí nevidel. Iba jeho jediný Syn, ktorý je stále s ním, nám ho umožnil poznať.

Ján ohlasuje príchod Mesiáša

19 Z Jeruzalema prišli za Jánom Krstiteľom židovskí kňazi a chrámoví služobníci s otázkou, či on je ten očakávaný Mesiáš -- Boží Syn, izraelský kráľ.

20 Nie, nie som Mesiáš," povedal im otvorene.

21 A kto teda si?" spýtali sa ho znova. Si prorok Eliáš?" -- Nie som," odpovedal.

22 Tak povedz, kto si. Musíme o tebe podať správu tým, ktorí nás poslali. Za koho sa pokladáš?"

23 Som iba hlas, ktorý volá na púšti, ako to predpovedal prorok Izaiáš:Pripravte sa na Pánov príchod!"

24 Tí, ktorých poslali farizeji,

25 sa ho spýtali: Ak nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok, tak akým právom krstíš?"

26 Ján im odpovedal: Ja vás krstím iba vodou, ale uprostred zástupu stojí ten, koho ešte nepoznáte.

27 Jemu nie som hodný ani len rozviazať remienok na obuvi."

Boží Baránok

28 To sa stalo v Betánii, na druhej strane Jordánu, kde Ján krstil.

29 Na druhý deň Ján videl Ježiša, ako ide k nemu, a povedal: Pozrite, Boží Baránok, ktorý na seba berie hriechy celého sveta.

30 Jeho som mal na mysli, keď som vám včera povedal, že za mnou ide omnoho významnejší muž, ktorý bol dávno predo mnou.

31 Keď som bol poverený, aby som krstil a pripravoval izraelský národ na Mesiášov príchod, ešte som nevedel, kto to je.

32 Ale Boh mi povedal:Dávaj pozor! Na koho pri krste zostúpi môj Duch a zostane na ňom, to je ten,

33 ktorý vás bude krstiť Duchom Svätým.

34 Potom som videl, ako sa Boží Duch v podobe holubice znáša z neba na Ježiša. Do tej chvíle som ho nepoznal, ale pretože sa to na ňom vyplnilo, vydávam svedectvo, že je to Boží Syn."

Prví Ježišovi učeníci

35 Na druhý deň stál Ján pri Jordáne s dvoma zo svojich učeníkov.

36 Tu opäť videl Ježiša, ako ide okolo, a zvolal: Pozrite, to je Boží Baránok!"

37 Keď to Jánovi učeníci počuli, pobrali sa za Ježišom.

38 Po chvíli sa Ježiš obrátil a videl, že idú za ním. Spýtal sa ich:

39 Čo by ste chceli?"

Majstre, kde bývaš?" povedali.

40 Poďte a uvidíte!" odpovedal im. Prijali jeho pozvanie a zostali v ten deň uňho. Bolo okolo štvrtej popoludní.

41 Jeden z tých dvoch učeníkov bol Andrej, brat Šimona Petra.

42 Po návšteve u Ježiša vyhľadal svojho brata a povedal mu: Našli sme Mesiáša -- Krista."

43 A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, syn Jánov. Odteraz sa budeš volať Peter, to znamená Skala."

Ježiš povoláva Filipa a Natanaela

44 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol, že pôjde do Galiley. Stretol tam Filipa a vyzval ho, aby ho nasledoval.

45 Filip, podobne ako Andrej a Peter, pochádzal z Betsaidy.

46 Filip potom vyhľadal Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš a ktorého predpovedali proroci. Volá sa Ježiš a je to Jozefov syn z Nazareta."

47 Môže niečo dobré pochádzať z Nazareta?" zapochyboval Natanael.

Poď a presvedč sa sám!" povedal Filip.

48 Keď Ježiš uvidel Natanaela, vyhlásil: To je pravý Izraelita, v ktorom niet ľsti."

49 Odkiaľ ma poznáš?" spýtal sa prekvapený Natanael.

Videl som ťa pod figovníkom ešte predtým, ako ťa Filip našiel," odpovedal Ježiš.

50 Majstre, ty si Boží Syn a izraelský kráľ!" zvolal Natanael.

51 Ježiš mu na to povedal: Veríš mi preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl sedieť pod figovníkom. Uvidíš ešte väčšie veci:

52 otvorené nebo a Božích anjelov, ako vystupujú a zostupujú na mňa, Syna človeka."