Słowo Życia

Dzieje Apostolskie 18

W Koryncie

1Potem Paweł opuścił Ateny i udał się do Koryntu. Tam spotkał Akwilę, Żyda rodem z Pontu, który wraz z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii. Nakazem cezara Klaudiusza wysiedlano bowiem z Rzymu wszystkich Żydów. Paweł odwiedził Akwilę i Pryscyllę, a ponieważ, podobnie jak oni, zajmował się wyrobem namiotów, zamieszkał u nich i zaczął razem z nimi pracować.

Żydzi i poganie

Każdy szabat spędzał w synagodze, gdzie nauczał i przekonywał zarówno Żydów, jak i Greków. Gdy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł poświęcił się głównie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. Ponieważ jednak byli mu przeciwni i lekceważyli Jezusa, strząsnął kurz z płaszcza i powiedział:

—Sami jesteście sobie winni. Spełniłem swój obowiązek. Od tej chwili będę nauczał pogan.

Odszedł stamtąd i udał się do domu niejakiego Tycjusza Justusa, człowieka bardzo pobożnego, który mieszkał obok synagogi. Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym domem. Także wielu innych Koryntian uwierzyło i przyjęło chrzest. W nocy Paweł miał widzenie, w którym Pan powiedział:

—Nie obawiaj się! Nadal przemawiaj i nie poddawaj się! 10 Jestem z tobą i nikt nie zrobi ci krzywdy. Wielu ludzi w tym mieście należy do Mnie.

11 Paweł pozostał tam więc jeszcze półtora roku, nauczając słowa Bożego. 12 Gdy zarządcą Achai był Gallio, przywódcy żydowscy zorganizowali wspólną akcję przeciwko Pawłowi i postawili go przed sądem.

13 —Ten człowiek namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem Mojżesza—oskarżali go.

14 Paweł właśnie chciał coś opowiedzieć, gdy Gallio zwrócił się do nich:

—Słuchajcie, Żydzi! Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo, oszustwo czy inne bezprawie, z pewnością dokładnie bym was wysłuchał. 15 Ale skoro jest to spór o słowa, imiona i o wasze Prawo, radźcie sobie sami. Ja nie będę się tym zajmował!

16 I wyprosił ich z sądu. 17 Wtedy tłum rzucił się na nowego przełożonego synagogi, Sostenesa, i bił go tuż przed budynkiem sądu. Ale Gallio nie zwracał na to najmniejszej uwagi.

Pryscylla, Akwila i Apollos

18 Paweł dość długo pozostał w Koryncie, po czym pożegnał wierzących i wraz z Pryscyllą i Akwilą popłynął do Syrii. W Kenchrach, zgodnie ze złożoną wcześniej obietnicą, ogolił głowę. 19 Stamtąd udali się do Efezu. Zostawił towarzyszy na statku, a sam wszedł do synagogi i nauczał Żydów. 20 Prosili go, żeby został na dłużej, lecz odmówił.

21 —Jeśli Bóg pozwoli, wrócę do was—powiedział, po czym pożegnał się i odpłynął z Efezu.

22 Następnie odwiedził kościół w Cezarei. Przekazał wierzącym pozdrowienia i udał się do Antiochii. 23 Tam zatrzymał się na pewien czas. Potem jednak znowu wyruszył w podróż, przemierzając Galację i Frygię, gdzie dodawał otuchy wierzącym.

24 Tymczasem do Efezu przybył niejaki Apollos, Żyd z Aleksandrii, który był dobrym mówcą i doskonale znał Pisma. 25 Sporo już wiedział o „drodze Pana” i z wielkim zapałem przemawiał na temat Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana Chrzciciela. 26 Apollos zaczął odważnie nauczać w synagodze w Efezie. Gdy Pryscylla i Akwila usłyszeli go, zabrali go do siebie i dokładnie przedstawili mu „drogę Boga”. 27 A ponieważ chciał odwiedzić Achaję, wierzący napisali mu list polecający, aby go tam przyjęto. Po przybyciu, bardzo pomógł wszystkim, którzy zaufali łasce Pana. 28 Z odwagą dyskutował z tamtejszymi Żydami, publicznie wykazując na podstawie Pisma, że Jezus naprawdę jest Mesjaszem.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hechos 18

Corintopi Pablo huillashcami

1Chai q'uipami Pabloca, Atenasmanta Corintoman rirca. Chaipimi Ponto llajtamanta Aquila shuti israel runahuan tuparca. Roma llajtata jatun mandaj Claudiomi, tucui chaipi causacuj israelcunataca llujshishpa richun mandashca carca. Chaimantami, chai punllacunalla, Aquilaca paipaj huarmi Priscilandij, Italiamanta shamushca carca. Pabloca paicunapajmanmi rirca. Aquila huarmindijca, carpata ruraj cajpimi, Pablopish chaillatataj paicunahuan tandalla rurangapaj saquirirca. Pabloca, tucui sabadocunami tandanacuna huasiman rishpa, judiocunapish, griegocunapish crichun, paicunahuan rimanacushpa, alli yachachij carca.

Silashuan, Timoteohuan Macedoniamanta chayamujpicarin, Pabloca punllantami judiocunamanca:

–Jesusmi Quishpichij Cristo– nishpa, Diospaj Shimitaca huillacurcalla.

Chashna huillacujpimi, judiocunaca p'iñarishpa c'amircacuna. Pabloca paicuna mana chasquisha nijpimi, paipaj churanata chaspirishpa, cashna nirca:

«¡Cancuna chingarinaman rijpica, cancunapaj jahuallatajmi canga! Ñucataca, imata mana ninachu canguichij. Cunantajmi mana israelcunapajman rigrini» nircami.

Chaimanta llujshishpaca, Taita Diosta manchaj, Justo shuti runapaj huasimanmi rirca. Paica, tandanacuna huasi c'uchullapimi causarca. Tandanacuna huasipi mandaj Crispo shuti runapish, paipaj tucui huasi ucupurandijmi Apunchij Jesusta crirca. Chashnallataj Corintopi causajcunapish, achcacunami Pablo huillashcata crishpa bautiźarircacuna.

Shuj tutami Apunchij Jesusca, Pabloman muscuipi shina ricurishpa, cashna nirca:

«Ama manchashpa huillacuilla, amataj upallaichu. 10 Ñucami canhuan cani. Pi canta llaquichinaman shamujpipish, manataj saquishachu. Cai pueblopica achcacunatami ñucapaj agllashcata charini» nircami.

11 Chaimantami Pabloca, Diospaj Shimita yachachishpa, huata sujta quillata Corintopi causarca.

12 Acaya llajtata Galión mandacujpimi, judiocunaca shuj yuyailla tandanacushpa, Pablota japishpa chai mandajpajman pusharcacuna.

13 Paipaj ñaupajpimi:

–Cai runaca, manamari Mandashcapi nishca shina, Diosta adoranata yachachinchu– nishpa juchachircacuna.

14 Pablo ña rimagrijpimi, Galionraj judiocunata cashna nirca:

–Judiocunalla, cai runa ima mana allita ruraj, huañuchij cajpica, cancuna juchachishpa huillashcataca uyaimanmi. 15 Ashtahuanpish shuj laya yachachishcata, shujtaj shutita rimashcallatamari juchachicunguichij. Cancunapaj Mandashcamanta p'iñanacui tiyashcataca, cancunallataj allichichijlla, ñucaca imata mana ni tucunichu– nircami.

16 Chashna nishcahuan tucuicunata chai ucumanta llujshichishpa cacharcallami. 17 Chaimanta llujshishpaca, tandanacuna huasipi mandaj Sostenesta japishpami, griegocunaca, mandashpa tiyana huasi ñaupajllapitaj macarcacuna. Chashna rurajpipish, Galionca mana imata nircachu.

Antioquiamanmi Pabloca huillanman rishca

18 Pabloca, Corintopi unaita saquirircarajmi.

Chai q'uipami, crijcunata ‘Shujtaj punllacama’ nishpa, Priscilandij Aquilandij Siriaman rina tucurca. Chaiman ringapaj barcopi manaraj huichiyashpami, Cencrea pueblopi umataca lluchuta rutuchirca. Diospajta rurana tucushcata ña pajtachishcamantami, paica chashna rurarca. 19 Pabloca Efesoman chayashpami, paihuan rijcunataca chaipi saquirca. Cutin paica tandanacuna huasiman rishpami, judiocunahuan rimanacurca. 20 Chai judiocuna paita ‘Caipi ashtahuan saquiripai’ nicujpipish, paica mana uyarcachu.

21 «Ñalla pajtamucuj fiestapajmari, Jerusalenpitaj cana cani. Taita Dios munajpica, cutin cancunata ricunaman tigramushami, shujtaj punllacama» nircami. Chashna nishpaca, barcopi huichiyashcahuan, Efesomanta rircallami.

22 Cesareaman chayashpa barcomanta uriyashpaca, tandanacushca crijcunata ‘¿Allillachu canguichij?’ ningapajmi, paicunapajmanraj rirca. Chai q'uipami, Antioquiaman uriyarca.

23 Antioquiamantaca, huaquin punllacuna q'uipami, Galacia, Frigia llajtacunapi causacuj crijcunataca, callarishpa ricugrirca. Tucui paicunatami ashtahuan alli catichun, yuyaita cushpa cunarca.

24 Chai punllacunallami Alejandriapi huacharishca, judiocunapura Apolos shuti runaca, Efesoman shamushca carca. Paica Dios Quillcachishcacunata alli yachaj cashpami, alli huillaj carca. 25 Paimanca, Juan bautiźashcacamallami, Apunchij Jesuspaj Ñanta catinamantaca, alli yachachishcacuna carca. Chaicamalla yachashca cashpapish, tucui shunguhuanmi Apunchij Jesusmanta alli yachachirca. 26 Paimi tandanacuna huasipica, mana manchashpa, alli huillai callarirca. Apolos huillashcata Priscilahuan, Aquilahuan uyashpaca, paillata ch'ican pushashpami, Taita Diosta ima shina catinata ashtahuan alli yachachircacuna.

27 Apolosca, Acaya llajtaman rishalla nircami. Shina nijpica, Efesopi causaj crijcunaca, ‘Alli catipanguilla’ nishpami, Acayapi causacuj crijcuna paita alli chasquichun, shuj quillcata cacharcacuna. Acayaman chayashpaca, mana c'uyaipajta Dios c'uyajllapi crishcacunaman alli yachachishpami, tucui paicunapaj allita rurarca. 28 Judiocuna, ‘Mana chashnachu’ nicujpipish, tucuicunapaj ñaupajpimi, Dios Quillcachishcacunata ricuchishpaca:

–Jesusmari Quishpichij Cristoca– nishpa, alli yachachirca.