Słowo Życia

Apokalipsa 22:1-21

Rzeka życia

1Potem anioł pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ. Wypływała ona z tronu Boga i Baranka 2i biegła przez środek miasta. Na obu jej brzegach rosło drzewo życia, owocujące dwanaście razy w roku, każdego miesiąca rodzące inne owoce. Liście tego drzewa służyły narodom za lekarstwo.

3W mieście tym nie będzie niczego, co zostało przeklęte przez Boga. Bóg i Baranek będą zasiadać na tronie. Słudzy Boga będą oddawać Mu cześć, 4zobaczą Go bowiem twarzą w twarz, a Jego imię zostanie wypisane na ich czołach. 5W mieście tym nie będzie nocy, jego mieszkańcy nie będą więc potrzebowali lamp ani słońca. Ich jedynym światłem będzie bowiem Bóg, z którym będą wiecznie królować.

Jezus nadchodzi

6Następnie anioł, zwracając się do mnie, powiedział:

—Słowa te są prawdziwe i wiarygodne, gdyż pochodzą od Pana. Bóg, który przemawia przez proroków, wysłał bowiem swojego anioła, aby ukazał Jego sługom to, co się niebawem wydarzy.

7Pan wkrótce przyjdzie! Szczęśliwy jest ten, kto ufa proroczym słowom tej księgi!

8Ja, Jan, jestem tym, który to wszystko słyszał i widział. Po tym wszystkim padłem do nóg anioła, który mi to przekazał, chcąc oddać mu cześć. 9Ale on rzekł:

—Nie czyń tego! Ja także jestem tylko sługą Boga, podobnie jak ty i inni wierzący, którzy są prorokami, lub ufają słowom tej księgi. Cześć należy się tylko Bogu!

10Potem dodał:

—Nie zamykaj tej księgi i nie pieczętuj jej proroczych słów, ponieważ wkrótce się wypełnią. 11Ten, kto czyni zło, niech nadal tak postępuje, a ten, kto jest brudny, niech brudzi się jeszcze bardziej. Ten jednak, kto jest prawy, niech dąży do jeszcze większej prawości, a święty—do jeszcze większej świętości.

12Jezus mówi: „Wkrótce przyjdę i nagrodzę wszystkich stosownie do ich czynów. 13Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 14Szczęśliwi są ci, którzy oczyścili swoje szaty, aby móc wejść do Bożego miasta i spożywać owoce z drzewa życia. 15Na zewnątrz znajdą się ludzie, którzy zachowują się jak psy, uprawiają czary, prowadzą rozwiązłe życie, oddają cześć podobiznom bożków oraz ci, którzy okłamują innych, bo kochają kłamstwo. 16Ja, Jezus, wysłałem mojego anioła, aby potwierdził kościołom, że to wszystko jest prawdą. Jestem potomkiem króla Dawida, ale także jego przodkiem oraz jasną Gwiazdą Poranną!”.

17Duch i narzeczona wołają: „Przyjdź już!”. Każdy, kto usłyszy te słowa, niech razem z nimi zawoła: „Przyjdź już!”. Ten zaś, kto jest spragniony, niech przyjdzie. Każdy, kto pragnie wody życia, niech ją za darmo weźmie.

18Każdego, kto słucha proroczych słów tej księgi, ostrzegam: Jeśli ktokolwiek doda coś do tej treści, Bóg ukarze go klęskami opisanymi w tej księdze. 19Jeśli zaś pominie któreś z zawartych w niej proroctw, Bóg nie wpuści go do świętego miasta, które zostało w niej opisane, i nie pozwoli mu spożywać owoców z drzewa życia.

20Ten, od którego pochodzą te prorocze słowa, mówi: „Tak! Już wkrótce przyjdę”.

Amen! Przyjdź już, Panie Jezu!

21Niech Pan Jezus obdarza was wszystkich swoją łaską!

New Russian Translation

Откровение 22:1-21

Река жизни

1Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую, как кристалл, и текущую от трона Бога и Ягненка 2посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растет дерево жизни. Оно плодоносит двенадцать раз в год, давая каждый месяц свой плод, а листья дерева предназначены для исцеления народов22:2 См. Иез. 47:12; Ср. Быт. 2:9-10.. 3И там уже больше не будет ничего проклятого22:3 См. Быт. 3:14-19; Зах. 14:11.. В городе будет находиться трон Бога и Ягненка, и Его слуги будут служить Ему. 4Они будут видеть Его лицо22:4 Ср. Исх. 33:20., и на лбу у них будет написано Его имя. 5Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет ламп или свет солнца, потому что Господь Бог будет светить над ними. И они будут царствовать во веки веков22:5 См. Дан. 7:18, 27..

6Ангел сказал мне:

– Это верные и истинные слова. Господь Бог, вдохновляющий дух пророков, послал Своего ангела, чтобы показать Своим слугам то, что должно произойти вскоре.

Пришествие Иисуса

7– Вот, Я скоро приду! Блажен тот, кто соблюдает слова пророчества, записанные в этом свитке.

8Я, Иоанн, все это слышал и видел. И услышав и увидев все это, я пал к ногам ангела, показывающего мне все это, чтобы поклониться ему.

9Но он сказал мне:

– Не делай этого! Я такой же слуга, как и ты, как твои братья-пророки и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Богу!

10Потом он сказал мне:

– Не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свитке22:10 Ср. Дан. 12:4., потому что время уже близко. 11Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведет скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живет праведной жизнью, будет продолжать жить праведно, и тот, кто свят, будет продолжать жить свято22:11 См. Дан. 12:10; 2 Тим. 3:13..

12– Вот, Я скоро приду! Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. 13Я – Альфа и Омега, Первый и Последний22:13 См. Ис. 44:6; 48:12. Здесь мы видим, что Иисус говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Бог., Начало и Конец. 14Блаженны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. 15А снаружи останутся псы22:15 Псы – Писание часто называет псами тех, кто делает неугодное в глазах Бога (см. Втор. 23:17-18; Пс. 21:17; Флп. 3:2)., колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и творящие неправду.

16Я, Иисус, послал Моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для церквей. Я – Корень22:16 Или: «росток». и Потомок Давида, Я – яркая Утренняя Звезда22:16 См. Чис. 24:17; Ис. 11:1, 10..

17Дух и невеста говорят:

– Приди!

И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет:

– Приди!

Пусть приходит мучимый жаждой! Кто хочет, пусть берет воду жизни даром!22:17 См. Ис. 55:1; Ин. 7:37.

18И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке: кто добавит что-либо к этим словам, тому Бог добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке. 19И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Бог отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, которые описаны в этом свитке22:18-19 См. Втор. 4:2; 12:32; Прит. 30:6..

20Свидетельствующий об этом говорит:

– Да, Я скоро приду!

Аминь! Приди, Господь Иисус!

21Пусть благодать Господа Иисуса будет со всеми22:21 В ряде древних рукописей: «со всеми святыми»..

Аминь.