Słowo Życia

Apokalipsa 22:1-21

Rzeka życia

1Potem anioł pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ. Wypływała ona z tronu Boga i Baranka 2i biegła przez środek miasta. Na obu jej brzegach rosło drzewo życia, owocujące dwanaście razy w roku, każdego miesiąca rodzące inne owoce. Liście tego drzewa służyły narodom za lekarstwo.

3W mieście tym nie będzie niczego, co zostało przeklęte przez Boga. Bóg i Baranek będą zasiadać na tronie. Słudzy Boga będą oddawać Mu cześć, 4zobaczą Go bowiem twarzą w twarz, a Jego imię zostanie wypisane na ich czołach. 5W mieście tym nie będzie nocy, jego mieszkańcy nie będą więc potrzebowali lamp ani słońca. Ich jedynym światłem będzie bowiem Bóg, z którym będą wiecznie królować.

Jezus nadchodzi

6Następnie anioł, zwracając się do mnie, powiedział:

—Słowa te są prawdziwe i wiarygodne, gdyż pochodzą od Pana. Bóg, który przemawia przez proroków, wysłał bowiem swojego anioła, aby ukazał Jego sługom to, co się niebawem wydarzy.

7Pan wkrótce przyjdzie! Szczęśliwy jest ten, kto ufa proroczym słowom tej księgi!

8Ja, Jan, jestem tym, który to wszystko słyszał i widział. Po tym wszystkim padłem do nóg anioła, który mi to przekazał, chcąc oddać mu cześć. 9Ale on rzekł:

—Nie czyń tego! Ja także jestem tylko sługą Boga, podobnie jak ty i inni wierzący, którzy są prorokami, lub ufają słowom tej księgi. Cześć należy się tylko Bogu!

10Potem dodał:

—Nie zamykaj tej księgi i nie pieczętuj jej proroczych słów, ponieważ wkrótce się wypełnią. 11Ten, kto czyni zło, niech nadal tak postępuje, a ten, kto jest brudny, niech brudzi się jeszcze bardziej. Ten jednak, kto jest prawy, niech dąży do jeszcze większej prawości, a święty—do jeszcze większej świętości.

12Jezus mówi: „Wkrótce przyjdę i nagrodzę wszystkich stosownie do ich czynów. 13Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 14Szczęśliwi są ci, którzy oczyścili swoje szaty, aby móc wejść do Bożego miasta i spożywać owoce z drzewa życia. 15Na zewnątrz znajdą się ludzie, którzy zachowują się jak psy, uprawiają czary, prowadzą rozwiązłe życie, oddają cześć podobiznom bożków oraz ci, którzy okłamują innych, bo kochają kłamstwo. 16Ja, Jezus, wysłałem mojego anioła, aby potwierdził kościołom, że to wszystko jest prawdą. Jestem potomkiem króla Dawida, ale także jego przodkiem oraz jasną Gwiazdą Poranną!”.

17Duch i narzeczona wołają: „Przyjdź już!”. Każdy, kto usłyszy te słowa, niech razem z nimi zawoła: „Przyjdź już!”. Ten zaś, kto jest spragniony, niech przyjdzie. Każdy, kto pragnie wody życia, niech ją za darmo weźmie.

18Każdego, kto słucha proroczych słów tej księgi, ostrzegam: Jeśli ktokolwiek doda coś do tej treści, Bóg ukarze go klęskami opisanymi w tej księdze. 19Jeśli zaś pominie któreś z zawartych w niej proroctw, Bóg nie wpuści go do świętego miasta, które zostało w niej opisane, i nie pozwoli mu spożywać owoców z drzewa życia.

20Ten, od którego pochodzą te prorocze słowa, mówi: „Tak! Już wkrótce przyjdę”.

Amen! Przyjdź już, Panie Jezu!

21Niech Pan Jezus obdarza was wszystkich swoją łaską!

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 22:1-21

1Ginpakita man sa akon sang anghel ang suba nga ang iya tubig nagahatag sang kabuhi. Nagaigpat-igpat ini nga daw sa kristal, kag nagahalin sa trono sang Dios kag sang Karnero, 2kag nagailig sa tunga sang karsada sang siyudad. Sa pihak kag pihak nga higad sang suba may kahoy nga nagahatag sang kabuhi kag nagapamunga sing dose ka beses sa sulod sang isa ka tuig, kaisa kada bulan. Kag ang iya dahon ginagamit nga bulong para sa tanan nga tawo. 3Wala na sing bisan ano nga ginpakamalaot sang Dios nga makita sa sadto nga siyudad. Didto ang trono sang Dios kag sang Karnero, kag ang iya mga alagad magasimba sa iya. 4Makita na nila ang iya hitsura, kag ang iya ngalan isulat sa ila agtang. 5Wala na sing gab-i didto, gani indi na kinahanglan ang mga suga ukon ang sanag sang adlaw, kay ang Ginoong Dios amo na ang ila suga. Kag magadumala sila bilang mga hari sa wala sing katapusan.

Ang Pagbalik ni Jesus

6Nagsiling dayon ang anghel sa akon, “Ini nga mga pulong matuod kag masaligan. Ang Ginoong Dios nga nagapahayag sa iya mga propeta22:6 Ang Ginoong Dios… mga propeta: sa literal, Ang Ginoong Dios sang mga espiritu sang mga propeta. amo ang nagpadala sang iya anghel sa pagpakita sa iya mga alagad kon ano ang madali na lang nga magakalatabo.”

7Nagsiling si Jesus, “Madali na lang ako mag-abot! Bulahan ang mga tawo nga nagatuman sa mga ginasiling sang Dios sa sini nga libro.”

8Ako, si Juan, nakabati mismo kag nakakita sining mga butang nga akon ginsulat diri. Pagkatapos ko nga makita kag mabatian ini nga mga butang, nagluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita sa akon sang sini nga mga butang. 9Pero nagsiling siya sa akon, “Indi ka magsimba sa akon. Alagad man ako sang Dios nga pareho sa imo kag sa imo kapareho nga mga propeta, kag sang tanan nga nagatuman sa mga ginasiling sa sini nga libro. Ang Dios ang imo simbahon!” 10Kag nagsiling pa gid siya sa akon, “Indi pagtagua ang mga ginatagna sa sini nga libro, tungod kay madali na lang ini tanan magakalatabo. 11Ang mga malain magahimo pa gid sang malain, kag ang mga mahigko sing hunahuna magapadayon pa gid sa ila mahigko nga mga hunahuna. Pero ang mga tawo nga matarong kag matinlo ang ila kabuhi magapadayon gihapon sa paghimo sang maayo.”

12Nagsiling si Jesus, “Pamati kamo, indi na lang madugay kag magabalik na ako! Kag dal-on ko ang balos nga para sa kada isa suno sa iya mga binuhatan. 13Ako ang Alpha kag ang Omega, nga ang buot silingon, ang nahauna kag ang naulihi, ukon ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan.

14“Bulahan ang mga nagatinlo sang ila mga bayo22:14 Tan-awa ang 7:14. tungod kay tugutan sila nga magsulod sa mga puwertahan sang siyudad kag magkaon sang bunga sang kahoy nga nagahatag sang kabuhi. 15Pero mabilin sa guwa ang mga malain nga mga tawo:22:15 malain nga mga tawo: sa literal, mga ido. ang mga manugbabaylan, ang mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, ang mga manugpatay, ang mga nagasimba sa mga dios-dios, kag ang tanan nga butigon.

16“Ako, si Jesus, nagsugo sa akon anghel agod isugid sa imo ini nga mga butang para sa mga iglesya. Kaliwat ako ni David kag ako ang masanag nga kabugwason.”22:16 kabugwason: sa English, morning star.

17Nagasiling ang Espiritu Santo kag ang babayi nga kalaslon, “Dali!” Kag ang tanan nga nagapalamati magsiling man, “Dali!” Ang bisan sin-o nga ginauhaw kag gusto mag-inom magpalapit kag magbaton sang tubig nga nagahatag sang kabuhi. Ini wala sing bayad.

Ang Katapusan nga mga Pulong ni Juan

18Ako, si Juan, nagapaandam gid sa kada isa nga nagapamati sa mga ginasiling sang sini nga libro. Ang bisan sin-o nga magdugang sa mga ginasiling diri, idugang man sang Dios sa iya silot ang mga kalalat-an nga nakasulat sa sini nga libro. 19Kag ang magbuhin sa mga ginasiling sang sini nga libro, kuhaon sang Dios ang iya parte sa ginsambit diri nga bunga sang kahoy nga nagahatag sang kabuhi. Kag indi siya pagpasudlon sa Balaan nga Siyudad nga nasambit man sa sini nga libro.

20Si Jesus amo ang nagapamatuod sa tanan nga nakasulat diri. Siling niya, “Matuod gid nga madali na lang ako magbalik.” Nagsiling man ako, “Kabay pa. Ginoong Jesus, magbalik ka na.”

21Kabay pa nga tanan kamo [nga mga katawhan sang Dios] pakamaayuhon ni Ginoong Jesus.