Słowo Życia

Apokalipsa 19:1-21

Wielka radość w niebie

1Po tym wszystkim usłyszałem z nieba donośny głos wielkiego tłumu:

„Alleluja! Zbawienie, chwała i moc

należą do naszego Boga!

2Wielka prostytutka napełniała świat rozwiązłością

i mordowała tych, którzy służyli Bogu.

Teraz jednak On ukarał ją za jej czyny,

a Jego wyrok jest sprawiedliwy i słuszny”.

3Głos zabrzmiał ponownie:

„Alleluja! Dym z palącego ją ognia

będzie się unosił na zawsze”.

4Wtedy dwudziestu czterech starszych, razem z czterema istotami, upadło na twarz i pokłoniło się Bogu, który siedzi na tronie. Czyniąc to, powiedzieli:

„Amen! Alleluja!”.

5Wówczas od tronu dobiegł głos, mówiący:

„Chwalcie naszego Boga,

wszyscy wy,

którzy Mu służycie

i macie dla Niego respekt,

niezależnie od tego,

kim jesteście!”.

6I znów usłyszałem głos wielkiego tłumu, przypominający szum morza lub huk piorunów:

„Alleluja! Wszechmocny Bóg,

nasz Pan, objął władzę!

7Cieszmy się więc i radujmy,

oddając Mu cześć!

Nadszedł bowiem czas wesela Baranka,

a Jego narzeczona jest już gotowa.

8Ubrano ją w suknię z czystego, lśniącego lnu,

którym są prawe czyny świętych”.

9Wtedy anioł powiedział do mnie:

—Zapisz: „Szczęśliwi są ci, których zaproszono na weselną ucztę Baranka”. To prawdziwe słowa samego Boga—wyjaśnił.

10Wtedy padłem mu do nóg, chcąc oddać mu cześć, ale on rzekł:

—Nie czyń tego! Ja także jestem tylko sługą Boga, podobnie jak ty i inni wierzący, którzy—natchnieni przez Ducha—opowiadają ludziom o Jezusie. Cześć należy się tylko Bogu!

Jeździec na białym koniu

11Potem zobaczyłem otwarte niebo, a w nim—białego konia. Dosiadał go Ten, który jest wierny oraz prawdziwy: sprawiedliwy Sędzia i Wojownik. 12Jego spojrzenie było przenikające jak płomień ognia, a na głowie miał wiele koron. Na czole zaś miał wypisane imię, którego nie znał nikt oprócz Niego. 13Miał na sobie płaszcz noszący ślady krwi. Imię Tego Jeźdźca brzmi Słowo Boże. 14Za Nim, na białych koniach, podążały niebiańskie oddziały, ubrane w biały, czysty len. 15Jeździec ten zaatakuje narody ostrym mieczem, wychodzącym z Jego ust, i będzie potężnym władcą. Wsypie wszystkie narody, jak grona, do tłoczni gniewu wszechmocnego Boga. 16Na płaszczu i na biodrze Jeźdźca wypisany był tytuł:

KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

17Zobaczyłem też anioła, stojącego w blasku słońca, zwołującego ptaki krążące po niebie: „Przybądźcie na wielką ucztę Boga! 18Jedzcie ciała władców, dowódców i najbardziej wpływowych ludzi tego świata, ciała koni i jeźdźców, ludzi wolnych i niewolników, wielkich i małych!”.

19Potem zobaczyłem bestię oraz władców świata, wraz z ich armiami, zgromadzonych do walki z Jeźdźcem i Jego wojskiem. 20Bestia została jednak schwytana, a wraz z nią—fałszywy prorok, który w jej obecności dokonywał cudów, oszukując w ten sposób ludzi, którzy przyjęli znak bestii i oddawali cześć jej posągowi. Oboje żywcem zostali wrzuceni do ognistego jeziora płonącej siarki. 21Pozostałych zaś zabito mieczem wychodzącym z ust Jeźdźca. Wtedy wszystkie ptaki najadły się ich ciałami.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 19:1-21

Jahua pachapimi Diosta alabashcacuna

1Chai qʼuipaca, achcacuna jahua pachapi, cashna nishpa sinchita caparijtami uyarcani:

«¡Diosta alabaichij!

Ñucanchij Diosca Quishpichijmari, jatunmari, sumajmari, tucuita rurai tucujmari.

2Pai Diosca, llaquichina cajpitaj llaquichij, cashcatataj rurajmi.

Chaimantami tucui cai pachapi causacujcunahuan huainayashpa,

paicunata millaita rurachij chai huarmitaca juchachishpa llaquichishca.

Chai huarmica, Diosta servijcunatapishmi yahuarta jichashpa huañuchirca.

Chaimantami paitaca chashna jatunta llaquichishca» nircacunami.

3Shinallataj:

«¡Diosta alabaichij!

Chai huarmi rupashca cushnica, huiñai huiñaita llujshicungallami» nircacunapishmi.

4Ishqui chunga chuscu yuyajcunapish, causaiyuj chuscucunapish jatun tiyarinapi tiyacuj Taita Diostaca pambacama cumurishpami adorarcacuna. Paicunaca:

«¡Chashna cachun! ¡Diosta alabaichij!» nircacunami.

5Jatun tiyarinamantaca shujmi:

«Ñucanchij Taita Diostaca, tucui Paita servijcuna, alabaichij.

Paita manchajcunaca, jatuncunapish uchillacunapish alabaichij» nishpa uyarirca.

6Shinallataj achca gentecuna rimanacucuj shinapish, tauca jatun yacucuna huacacuj shinapish, jatunta cʼulun nicuj shinapishmi sinchita cashna nicujta uyarcani:

«¡Diosta alabaichij!

Ñucanchijta Mandaj Tucuita Rurai Tucuj Diosmari ña tucuita mandacun.

7¡Jatunta cushicushunchij, Paita sumajyachishunchij!

Malta Ovejapaj bodaca, ña chayamushcatajmari.

Paipaj huarmipish ñami allichirishca.

8Paipaj huarmimanca, sumaj achij nicuj alli lino churanatami

churarichun curca» nishpami uyarirca.

(Tucuita yalli alli linota rurashca churanaca, Diospajlla cajcuna imatapish cashcata rurashpa causashcami).

9Chai qʼuipami, angelca ñucataca cashna nirca: «Cashna quillcai: “¡Malta Ovejapaj boda jatun micuiman cayashcacunaca, cushicuichij!” Caica, cashcatataj Taita Dios huillashca shimicunami» nircami.

10Chashna nijpimi angeltaca, pambacama cumurishpa adorasha nircani. Ashtahuanpish paica, cashnami nirca: «¡Riqui, ama cashna ruraichu! Ñucapish can shinallataj, Jesús huillashcata alli huillaj cambaj huauquicuna shinallataj, Diosta servijllami cani. ¡Taita Diosllata adorai! Jesús huillashcatami, Dios ima nishcata huillajcunaca, Diospaj Espiritullataj yuyachijpi huillancuna» nircami.

Yurajlla caballopi tiyarishca Shamujmi tucuicunata mishashca

11Chai qʼuipaca, jahua pacha pascarijpimi, shuj yurajlla caballota chaipi ricurcani. Chai caballopi Tiyacujca, nishcatataj Pajtachij, Cashcatataj Huillaj shutimi carca. Paica, juchachina cajpitaj Juchachij, llaquichinataj cajllapi macanacujmi. 12Paipaj ñahuicunapish, lunyacuj nina shinami carca. Umapica, tauca coronacunata churashcami carca. Shinallataj pi shujtaj mana yachashca, Pailla yachashca shutita quillcashcatapishmi charirca. 13Paica, yahuaryashca churanata churashcami carca. Paica: «Dios Rimashca Shimi» shutimi. 14Paitaca, jahua pacha soldadocunami, yurajlla caballocunapi tiyarishca caticurca. Paicunaca, imapi mana mapayashca, yurajlla, ashtahuan alli lino churanata churashcacunami carca. 15Tucui llajtacunapi causacujcunata chugrichingapajmi, Paipaj shimimantaca puntasapa espada llujshirca. «Fierro varahuanmi tucui llajtacunata mandanga.» Tucuita Rurai Tucuj Dios jatunta pʼiñarishpa cachajpimi, Paica tanquepi uvasta sarushpa capij shina tucuchinga. 16Paipaj churanapipish, changa uripipish, cashna shutitami quillcashca carca:

jatun mandajcunata jatun mandaj,

apucunapaj jatun apu

17Chai qʼuipaca, shuj angeltami, inti jahuapi shayacujta ricurcani. Chai angelca, huairata purij pajarocunatami, cashna caparishpa cayarca: «Taita Dios cushca jatun micunata micunaman tandanacumuichij. 18Llajtacunata jatun mandajcuna, soldadocunata mandajcuna, cʼari cʼaricuna, caballocuna, chai caballocunapi tiyarijcuna, servijcuna, mana servij cajcuna, uchillacunapish, jatuncunapishmari huañushca. Tucui chaicunapaj aichata micuj shamuichij» nircami.

19Chai huashami, manchanana animaltapish, cai pachata jatun mandajcunatapish, paicunapaj soldadocunandij tandanacujta ricurcani. Tucui chaicunaca, yurajlla caballopi Tiyacujhuanpish, Paipaj soldadocunahuanpishmi macanacuj shayarirca. 20Chaipimi manchanana animaltapish, llulla huillajtapish preźu japirca. Chai llulla huillajca, manchanana animalpaj ñaupajpimi, jatun milagrocunata rurarca. Chaita rurashpami, chai manchanana animalpaj marcata churachijcunatapish, chai animalman rijchajta rurashcata adorajcunatapish umashpa, crichishpa charicurca. Manchanana animaltapish, llulla huillajtapish, azufrehuan rupacun nina cuchapimi, ishquindijtataj causajta shitarcacuna. 21Caishujcunataca, chai yurajlla caballopi Tiyacujmi, Paipaj shimimanta llujshij espadahuan huañuchirca. Chai huañushcacunapaj aichacunatami, tucui pajarocuna sajsajta micurcacuna.