Słowo Życia

Apokalipsa 17:1-18

Kobieta i bestia

1Jeden z siedmiu aniołów, trzymających puchary, podszedł do mnie i rzekł:

—Chodź, pokażę ci sąd nad wielką prostytutką, która siedzi nad wieloma wodami. 2Grzeszyli z nią władcy całego świata, a mieszkańcy ziemi byli upojeni jej rozwiązłością.

3Dzięki mocy Ducha, anioł przeniósł mnie na pustynię, gdzie zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii o siedmiu głowach i dziesięciu rogach, na której wypisano imiona obrażające Boga. 4Kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat. Miała też na sobie biżuterię ze złota, szlachetnych kamieni i pereł, w ręku zaś trzymała złoty kielich, wypełniony jej rozwiązłością i obrzydliwymi czynami. 5Na czole miała tajemniczy napis:

WIELKI BABILON,

MATKA PROSTYTUTEK

ORAZ WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI

NA ŚWIECIE.

6Zauważyłem, że kobieta ta jest pijana—upojona krwią świętych, którzy zostali zamordowani za wierność Jezusowi. Bardzo mnie to wszystko zdziwiło. Wtedy anioł powiedział:

7—Czemu tak się dziwisz? Odsłonię przed tobą tajemnicę tej kobiety oraz bestii, mającej siedem głów i dziesięć rogów, niosącej ją na swoim grzbiecie. 8Bestia, którą zobaczyłeś, wcześniej była, lecz teraz jej nie ma. Wyjdzie jednak z otchłani, ale spotka ją zagłada. Wtedy mieszkańcy ziemi, których imiona nie zostały przed powstaniem świata zapisane w księdze życia, zdziwią się. Zobaczą bowiem bestię, która wcześniej była, a teraz jej nie ma, ale jeszcze się pojawi. 9Zrozumienie tego wymaga dużej mądrości: Siedem głów bestii to siedem wzgórz, na których siedzi kobieta—a także siedmiu władców. 10Pięciu już upadło, szósty właśnie panuje, a siódmy dopiero się pojawi. Jego rządy będą jednak krótkotrwałe. 11Bestia, która wcześniej była, a teraz jej nie ma, to ósmy władca. Jest on jednym z siedmiu, ale pojawi się ponownie, czeka go jednak zagłada. 12Dziesięć rogów to dziesięciu władców, którzy nie objęli jeszcze władzy. Otrzymają ją na krótki czas i będą rządzić razem z bestią. 13Jednomyślnie postanowią podporządkować jej całą swoją potęgę i władzę. 14I wypowiedzą wojnę Barankowi, ale On pokona ich, bo jest Panem panów i Królem królów. Razem z Nim zwycięstwo odniosą wierni słudzy Boga, którzy zostali przez niego powołani i wybrani.

15Anioł mówił dalej:

—Wody, nad którymi siedzi prostytutka, to ludzie różnych narodowości, ras i języków. 16Bestia i jej dziesięć rogów, które ujrzałeś, znienawidzą prostytutkę. Zrzucą z niej ubranie, pożrą jej ciało i spalą ją w ogniu. 17Bóg sprawi, że wykonają Jego plan: jednomyślnie oddadzą władzę bestii. Będzie ona władać do czasu wypełnienia się Bożego słowa. 18Kobieta, którą widziałeś, jest natomiast wielkim miastem, panującym nad wszystkimi władcami ziemi.

New International Version - UK

Revelation 17:1-18

Babylon, the prostitute on the beast

1One of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, ‘Come, I will show you the punishment of the great prostitute, who sits by many waters. 2With her the kings of the earth committed adultery, and the inhabitants of the earth were intoxicated with the wine of her adulteries.’

3Then the angel carried me away in the Spirit into a desert. There I saw a woman sitting on a scarlet beast that was covered with blasphemous names and had seven heads and ten horns. 4The woman was dressed in purple and scarlet, and was glittering with gold, precious stones and pearls. She held a golden cup in her hand, filled with abominable things and the filth of her adulteries. 5The name written on her forehead was a mystery:

Babylon the great

the mother of prostitutes

and of the abominations of the earth.

6I saw that the woman was drunk with the blood of God’s holy people, the blood of those who bore testimony to Jesus.

When I saw her, I was greatly astonished. 7Then the angel said to me: ‘Why are you astonished? I will explain to you the mystery of the woman and of the beast she rides, which has the seven heads and ten horns. 8The beast, which you saw, once was, now is not, and yet will come up out of the Abyss and go to its destruction. The inhabitants of the earth whose names have not been written in the book of life from the creation of the world will be astonished when they see the beast, because it once was, now is not, and yet will come.

9‘This calls for a mind with wisdom. The seven heads are seven hills on which the woman sits. 10They are also seven kings. Five have fallen, one is, the other has not yet come; but when he does come, he must remain for only a little while. 11The beast who once was, and now is not, is an eighth king. He belongs to the seven and is going to his destruction.

12‘The ten horns you saw are ten kings who have not yet received a kingdom, but who for one hour will receive authority as kings along with the beast. 13They have one purpose and will give their power and authority to the beast. 14They will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them because he is Lord of lords and King of kings – and with him will be his called, chosen and faithful followers.’

15Then the angel said to me, ‘The waters you saw, where the prostitute sits, are peoples, multitudes, nations and languages. 16The beast and the ten horns you saw will hate the prostitute. They will bring her to ruin and leave her naked; they will eat her flesh and burn her with fire. 17For God has put it into their hearts to accomplish his purpose by agreeing to hand over to the beast their royal authority, until God’s words are fulfilled. 18The woman you saw is the great city that rules over the kings of the earth.’