Słowo Życia

2 Tesaloniczan 3:1-18

Prośba o modlitwę

1Przyjaciele, kończąc ten list, pragniemy prosić was o modlitwę za nas. Módlcie się do Boga, abyśmy wszędzie mogli głosić Jego słowo i by ludzie przyjmowali je tak jak wy. 2Proście Go również o to, aby ochronił nas przed atakami ze strony złych i fałszywych ludzi—nie wszyscy bowiem chcą wierzyć Panu. 3On jest wierny i także wam doda sił oraz ochroni was przed złem. 4Dzięki Niemu mamy nadzieję, że postępujecie i nadal będziecie postępować zgodnie z naszym poleceniem. 5Modlę się do Pana, aby dał wam taką miłość, jaką ma Bóg, i taką cierpliwość, jaką ma Chrystus.

Ostrzeżenie przed bezczynnością

6Przyjaciele, nakazujemy wam teraz w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa: Trzymajcie się z dala od każdego wierzącego, który marnuje czas i żyje niezgodnie z tym, czego was nauczyliśmy. 7Daliśmy wam przecież przykład tego, jak należy żyć. Będąc u was, nie marnowaliśmy czasu 8i nie oczekiwaliśmy, że ktoś będzie nas utrzymywał. Wręcz przeciwnie, dniem i nocą ciężko pracowaliśmy, aby nie być dla nikogo finansowym obciążeniem. 9Choć mieliśmy prawo korzystać z waszej pomocy, chcieliśmy dać wam przykład do naśladowania. 10Jeszcze podczas pobytu u was, poleciliśmy wam, abyście trzymali się zasady: „Jeśli ktoś nie chce pracować, niech również nie je”.

11Ostatnio usłyszeliśmy jednak, że niektórzy z was marnują czas, unikają pracy i zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. 12W imieniu Pana, Jezusa Chrystusa, nakazujemy im, aby zabrali się do uczciwej pracy i zaczęli zarabiać na swoje utrzymanie. 13A wy, przyjaciele, nie pozwólcie, aby zmęczyło was czynienie dobra. 14Zwróćcie uwagę na tych, którzy nie będą posłuszni poleceniom przekazanym w tym liście, i unikajcie ich, aby w ten sposób poczuli się zawstydzeni. 15Nie traktujcie ich jednak jak wrogów, ale jak przyjaciół, którzy potrzebują ostrzeżenia.

Końcowe pozdrowienie

16Niech Pan, który obdarza ludzi pokojem, daruje go również wam, niezależnie od okoliczności, w których się znajdziecie! I niech On sam zawsze będzie blisko was wszystkich!

17Teraz ja, Paweł, własnoręcznie dopisuję moje pozdrowienia, tak jak to czynię w każdym liście—na znak, że rzeczywiście pochodzi on ode mnie. 18Niech nasz Pan, Jezus Chrystus, obdarza was wszystkich swoją łaską!

New Russian Translation

2 Фессалоникийцам 3:1-18

Просьба о молитве

1И в заключение, братья, просим вас: молитесь о нас, чтобы слово Господа быстро распространялось и с почтением принималось повсюду, как это было и у вас. 2Молитесь о том, чтобы мы были избавлены от негодных и злых людей: ведь не у всех есть вера. 3Но Господь верен, и Он укрепит и защитит вас от злого. 4Мы же на Господа полагаемся в том, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам велим. 5Пусть Господь направит ваши сердца к любви Божьей и к стойкости Христа.

Предупреждение против тунеядства

6Мы требуем от вас, братья, во имя Господа Иисуса Христа: не общайтесь с братьями, которые живут в праздности и не следуют учению, которое вы3:6 В ряде древних рукописей: «они». приняли от нас. 7Вы и сами знаете, как надлежит следовать нашему примеру. Мы не проводили время праздно, когда находились у вас, 8и не жили ни на чьем иждивении, наоборот, мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никого из вас не обременять. 9Мы поступали так, несмотря на то что имели полное право на помощь от вас, но мы хотели показать вам пример. 10Когда мы были у вас, то оставили вам правило: «Кто не хочет работать, тот пусть и не ест».

11Однако мы слышим, что некоторые среди вас бездельничают, не занимаются никакой работой, но вмешиваются в чужие дела3:11 См. 1 Тим. 5:13.. 12Мы требуем, и мы увещеваем таких во имя Господа Иисуса Христа спокойно работать и зарабатывать себе на пропитание. 13А что касается вас, братья, то не уставайте делать добро.

14Если кто-то не следует указаниям, которые мы даем в этом письме, того имейте на замечании. Не общайтесь с таким человеком, чтобы ему стало стыдно за свое поведение. 15Но при этом не считайте его врагом, а вразумляйте как брата.

Благословения и приветствие

16Пусть Сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и во всем. Господь да будет со всеми вами!

17Я, Павел, дописываю это приветствие своей рукой, так я делаю во всех письмах как знак того, что это письмо от меня.

18Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа будет со всеми вами!