Słowo Życia

1 Piotra 4:1-19

Życie dla Boga

1Skoro Chrystus, będąc na ziemi, znosił cierpienia, wy również przygotujcie się na to samo. Doświadczając cierpienia, człowiek przestaje bowiem grzeszyć 2i pragnie poświęcić resztę życia nie na zaspokajanie swoich ludzkich pragnień, ale na wypełnianie woli Boga. 3Wystarczy, że wcześniej postępowaliście jak poganie, żyjąc w rozwiązłości, spełniając swoje grzeszne pragnienia, pijąc razem z innymi i oddając cześć bożkom. 4Teraz wasi dawni przyjaciele dziwią się, że już się z nimi w ten sposób nie bawicie i mówią o was różne złe rzeczy. 5Odpowiedzą jednak za to wszystko przed Bogiem, który osądzi żywych i umarłych. 6Ci bowiem, którzy już zmarli, usłyszeli dobrą nowinę po to, aby mogli duchowo żyć, chociaż ich ciała dosięgła śmierć.

Miłość usuwa grzechy

7Niedługo wszystko się skończy. Bądźcie więc rozsądni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. 8Przede wszystkim okazujcie sobie nawzajem szczerą miłość, ona bowiem potrafi usunąć wiele grzechów. 9Bez narzekania okazujcie też innym gościnność.

10Każdy z was otrzymał od Boga jakiś dar—spożytkujcie go więc pomagając innym! Czyniąc to, zrobicie dobry użytek z okazanej wam przez Boga łaski. 11Jeśli ktoś umie przemawiać, niech przekazuje innym słowo Boże. Jeśli ktoś potrafi pomagać innym, niech czyni to z mocą Bożą. W ten sposób—dzięki Jezusowi Chrystusowi—odda cześć Bogu, do którego należy wieczna chwała i moc. Amen!

Cierpienie z powodu wierności Chrystusowi

12Nie dziwcie się, drodzy, gdy spotykają was różne próby i gdy czujecie się tak, jakbyście przechodzili przez ogień. 13Cieszcie się raczej, że możecie cierpieć, podobnie jak Chrystus. Gdy bowiem objawi się Jego chwała, będziecie naprawdę szczęśliwi i pełni radości.

14Teraz zaś bądźcie dumni z tego, że ludzie znieważają was z powodu wierności Chrystusowi. Jest to bowiem dowód na to, że w waszym życiu działa Boży Duch. 15Niech wasze cierpienie nie będzie jednak spowodowane tym, że jesteście mordercami, złodziejami lub innymi przestępcami, albo ludźmi siejącymi zamęt. 16Jeśli jednak cierpicie z powodu wierności Chrystusowi, nie wstydźcie się tego, ale dziękujcie Bogu za to, że do Niego należycie! 17Nadchodzi bowiem czas sądu, który rozpocznie się od Bożej rodziny. A skoro my zostaniemy osądzeni jako pierwsi, to jak skończą ci, którzy w ogóle nie są posłuszni Bożej dobrej nowinie?

18„Jeśli prawi z trudem dostąpią zbawienia,

jaki los spotka bezbożnych i grzeszników?”

19Ci więc, którzy teraz—zgodnie z wolą Boga—znoszą cierpienia, niech nadal czynią dobro i powierzają się opiece Stworzyciela, który zawsze jest wierny.

Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 4:1-19

Ang Bag-o nga Kabuhi

1Tungod si Cristo nag-antos sa iya lawasnon nga kahimtangan, dapat preparado man kamo nga mag-antos. Kay ang tawo nga nag-antos wala na nagapakasala. 2Wala na siya nagasunod sa iya malaot nga pamatasan kundi nagasunod na siya sa kabubut-on sang Dios. 3Gani indi na kamo maghimo sang mga butang nga ginahimo ninyo sang una, ang mga butang nga gusto nga himuon sang mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. Sadto anay nagpagusto kamo sa paghimo sang kalautan kag ginsunod ninyo ang inyo malaot nga mga handom. Nagpahubog kamo. Nagtilipon kamo permi agod mag-inom kag maghimo sang makahuluya nga mga butang. Kag sa inyo pagsimba sa inyo mga dios-dios kon ano pa ang inyo ginhimo nga malain. 4Pero subong ang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios natingala sa inyo kon ngaa wala na kamo nagaupod sa ila pagusto nga pagkabuhi. Amo ina nga nagahambal sila sang malain kontra sa inyo. 5Pero magapanabat sila sa Dios sa mga butang nga ila ginahimo, kay ang Dios magahukom sa tanan nga tawo, buhi ukon patay na. 6Amo ini ang kabangdanan kon ngaa ginwali ang Maayong Balita sa mga tawo nga patay na, agod nga bisan patay na sila subong sa ila lawasnon nga kahimtangan, kay amo ini ang sentensya sang Dios sa tanan nga tawo, mabuhi sila sa ila espirituhanon nga kahimtangan subong nga ang Dios espiritu.

Gamiton Ninyo ang Abilidad nga Ginhatag sang Dios

7Madali na lang ang katapusan sang kalibutan. Gani maghunahuna kamo sing nagakadapat kag magpugong sang inyo kaugalingon, agod nga wala sing sablag ang inyo pagpangamuyo. 8Kag labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing hugot sa inyo tagipusuon. Kay kon may paghigugma ka sa imo isigkatawo, makapatawad ka gid sa iya bisan madamo ang iya nahimo nga sala. 9Magmaabiabihon kamo sa isa kag isa nga wala sing pagkumod. 10Kada isa sa aton ginhatagan sang Dios sing abilidad. Gamiton ta ini para sa kaayuhan sang isa kag isa bilang maayo nga mga administrador sining nagkalain-lain nga mga abilidad nga halin sa Dios. 11Ang ginhatagan sang abilidad sa pagwali dapat magwali sang pulong sang Dios. Kag ang ginhatagan sang abilidad sa pagbulig sa iban, dapat magbulig suno sa iya masarangan nga ginhatag sang Dios, agod madayaw ang Dios sa tanan ninyo nga ginahimo paagi kay Jesu-Cristo. Gamhanan siya kag dalayawon sa wala sing katapusan. Amen.

Ang Pag-antos Bilang Kristohanon

12Mga hinigugma, indi kamo magkatingala sa masakit nga mga pagtilaw nga inyo ginaagihan. Kon ginatilawan ang inyo pagtuo indi kamo maghunahuna nga kon daw ano na gid ang matabo sa inyo. 13Sa baylo, magkalipay kamo, kay nagaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo. Kag mabug-os na gid ang inyo kalipay kon mapakita na niya ang iya gahom sa tanan. 14Gani kon ginainsulto kamo tungod nga kamo mga sumulunod ni Cristo, bulahan kamo kay ara sa inyo ang makagagahom nga Espiritu, nga amo ang Espiritu sang Dios. 15Kon ginasilutan kamo, kabay pa nga indi tungod nakapatay kamo sing tawo, ukon nagpangawat, ukon naghimo sang malain, ukon nagpasilabot sa ginahimo sang iban. 16Pero kon silutan kamo tungod kay kamo Kristohanon indi kamo dapat magkahuya, kundi magpasalamat pa gani kamo sa Dios tungod nga ginatawag kamo sa sina nga ngalan.

17Kay nag-abot na ang tion nga magaumpisa na ang Dios sa paghukom sa iya mga anak. Kag kon ini magaumpisa sa aton nga iya mga anak, ano pa gid ayhan ang maabtan sang mga wala nagasunod sa Maayong Balita sang Dios?

18Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Kon ang mga matarong haluson gani maluwas, ano pa gid ayhan ang matabo sa mga makasasala kag wala nagakilala sa Dios?”4:18 Hul. 11:31.

19Gani kamo nga nagaantos subong tungod kay amo ini ang kabubut-on sang Dios para sa inyo, magpadayon kamo sa paghimo sang maayo. Itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios nga nagtuga sa inyo, kay indi gid niya kamo pagpabay-an.