Słowo Życia

1 Piotra 1:1-25

Pozdrowienie

1Ja Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wybranych, którzy jako cudzoziemcy mieszkają na obczyźnie: w Poncie, Galicji, Kapadocji, Azji i Bitynii.

2Bóg Ojciec, zgodnie ze swoim odwiecznym postanowieniem, wybrał was i przeznaczył do świętego życia w Duchu oraz do posłuszeństwa. On również, dzięki krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa, oczyścił was z grzechów. Niech Jego łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc!

Nowe życie

3Chwała niech będzie Bogu—Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa—który w swojej ogromnej miłości zrodził nas do nowego życia. On, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, dał nam żywą nadzieję na przyszłość 4i przygotował dla was bezcenny dar w niebie—niezniszczalny, nieskażony i nietracący blasku!

5Uwierzyliście Bogu, dlatego On będzie was chronił swoją potężną mocą—do czasu, w którym objawi wszystkim wasze zbawienie. 6Cieszcie się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. 7Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się i staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Gdy więc Jezus Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. 8Wiem, że chociaż nie widzieliście Pana, to bardzo Go kochacie. Teraz nadal Go nie widzicie, ale wierzycie Mu i doznajecie niezmiernej, cudownej radości 9z powodu waszego zbawienia. Ono jest celem waszej wiary!

10Właśnie to zbawienie było przedmiotem poszukiwań i dociekań proroków. Oni to zapowiadali, że Bóg okaże wam swoją łaskę. 11Zastanawiali się jednak, kiedy nadejdą cierpienia Chrystusa, zapowiedziane przez Jego Ducha, i kiedy objawi się Jego chwała. 12Bóg zaś powiedział im, że oni tego nie doczekają, ale wy—tak. I właśnie o tym—z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego—powiedzieli wam ci, którzy przekazali wam dobrą nowinę. Są to rzeczy, które pragnęliby poznać nawet aniołowie.

Bądźcie święci

13Dlatego zachowujcie czujność oraz trzeźwość umysłu. Całą zaś waszą nadzieję złóżcie w Bożej łasce—w dniu powrotu Jezusa Chrystusa doświadczycie jej bowiem w całej pełni! 14Dawniej, gdy nie znaliście Pana, waszym życiem kierowały grzeszne pragnienia. Teraz jednak nie poddawajcie się im i zachowujcie się jak posłuszne dzieci. 15Naśladujcie Boga, który jest święty, i w każdej sytuacji również wy bądźcie święci. 16Pismo bowiem mówi: „Bądźcie święci, bo Ja jestem święty”.

Jezus złożył za nas okup

17Jeśli Boga, który jest bezstronnym sędzią ludzkich czynów, nazywacie swoim Ojcem, okazujcie Mu respekt do końca waszego życia na ziemi. 18Pamiętajcie też, że z powodu złego postępowania, odziedziczonego po waszych przodkach, byliście niewolnikami zła, ale zostaliście wykupieni przez Boga! I to nie marnym srebrem lub złotem, 19ale bezcenną krwią Chrystusa. On został bowiem zabity jak niewinny i czysty ofiarny baranek! 20Bóg przeznaczył Go do tego jeszcze przed powstaniem świata, ale—ze względu na was—Chrystus przyszedł na świat dopiero teraz, w czasach ostatecznych. 21To dzięki Niemu uwierzyliście Bogu, który wzbudził Go z martwych i otoczył chwałą. Od Niego pochodzi więc wasza wiara i nadzieja, którą złożyliście w Bogu.

22Okazaliście posłuszeństwo prawdzie i oczyściliście swoje dusze. Teraz więc bez obłudy, zupełnie szczerze, okazujcie miłość innym wierzącym. 23Narodziliście się bowiem na nowo dzięki słowu Bożemu, które jest jak niezniszczalne ziarno na zasiew—jest żywe i trwa na wieki. 24Pismo mówi:

„Ludzie są jak trawa,

a ich piękno jest jak kwiat.

Trawa usycha, kwiat opada,

25ale słowo Pana trwa na wieki”.

Dobra nowina, którą usłyszeliście, jest właśnie słowem Pana!

New Russian Translation

1 Петра 1:1-25

Приветствие

1От Петра, апостола Иисуса Христа.

Скитальцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, провинции Азия1:1 Азия – здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть современной территории Турции), которая позднее дала свое название материку. и Вифинии, избранным 2по предведению Бога Отца, через освящение Духом, для повиновения Иисусу Христу и окропления Его кровью.

Благодать вам и мир да преумножатся.

Благодарность Богу за живую надежду

3Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. По Своей великой милости Он через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам новую жизнь в живой надежде. 4Он дал нам нетленное, неоскверненное и неувядаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, 5защищенных через веру Божьей силой для спасения, которое готово явиться в последнее время.

6Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. 7Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос. 8Вы не видели Его, но уже любите Его, и сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, 9достигая цели вашей веры – спасения душ ваших.

10Этому спасению были посвящены поиски и исследования пророков, которые пророчествовали об ожидающей вас благодати. 11Они старались понять, на какое время и на Кого им указывал находившийся в них Дух Христа, заранее свидетельствовавший о предназначенных Христу страданиях и о последующей за ними славе. 12Им было открыто, что они служили не для себя, а для вас, когда возвещали то, что ныне, в силе посланного с небес Святого Духа, проповедано вам теми, кто принес Радостную Весть, то, во что даже ангелы жаждут заглянуть.

Будьте святы

13Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос. 14Как послушные дети не позволяйте управлять собой желаниям, жившим в вас, когда вы еще пребывали в неведении. 15Но будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал вас, 16так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят»1:16 См. Лев. 11:44, 45; 19:2; 20:7..

17Если вы называете Отцом Того, Кто беспристрастно судит каждого по делам, то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном страхе перед Ним. 18Ведь вы знаете, что не такими тленными вещами, как серебро или золото, вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, 19но драгоценной кровью Христа, как чистого и непорочного ягненка. 20Он был предопределен еще до создания мира, но ради вас был явлен в конце времен. 21Через Него вы и верите в Бога, воскресившего Его из мертвых и прославившего Его, чтобы вы имели веру и надежду на Бога.

22Послушанием истине вы очистили ваши души для того, чтобы искренне любить своих братьев. Итак, глубоко любите друг друга от чистого сердца! 23Вы были заново рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого и вечнопребывающего Божьего слова, 24потому что

«все люди1:24 Букв.: «всякая плоть». – как трава,

и вся их1:24 Букв.: «ее». слава – как полевые цветы.

Трава засыхает, и цветы опадают,

25но слово Господа пребывает вовек»1:24-25 См. Ис. 40:6-8..

Это и есть слово возвещаемой вам Радостной Вести.