Słowo Życia

1 Piotra 1:1-25

Pozdrowienie

1Ja Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wybranych, którzy jako cudzoziemcy mieszkają na obczyźnie: w Poncie, Galicji, Kapadocji, Azji i Bitynii.

2Bóg Ojciec, zgodnie ze swoim odwiecznym postanowieniem, wybrał was i przeznaczył do świętego życia w Duchu oraz do posłuszeństwa. On również, dzięki krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa, oczyścił was z grzechów. Niech Jego łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc!

Nowe życie

3Chwała niech będzie Bogu—Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa—który w swojej ogromnej miłości zrodził nas do nowego życia. On, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, dał nam żywą nadzieję na przyszłość 4i przygotował dla was bezcenny dar w niebie—niezniszczalny, nieskażony i nietracący blasku!

5Uwierzyliście Bogu, dlatego On będzie was chronił swoją potężną mocą—do czasu, w którym objawi wszystkim wasze zbawienie. 6Cieszcie się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. 7Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się i staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Gdy więc Jezus Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. 8Wiem, że chociaż nie widzieliście Pana, to bardzo Go kochacie. Teraz nadal Go nie widzicie, ale wierzycie Mu i doznajecie niezmiernej, cudownej radości 9z powodu waszego zbawienia. Ono jest celem waszej wiary!

10Właśnie to zbawienie było przedmiotem poszukiwań i dociekań proroków. Oni to zapowiadali, że Bóg okaże wam swoją łaskę. 11Zastanawiali się jednak, kiedy nadejdą cierpienia Chrystusa, zapowiedziane przez Jego Ducha, i kiedy objawi się Jego chwała. 12Bóg zaś powiedział im, że oni tego nie doczekają, ale wy—tak. I właśnie o tym—z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego—powiedzieli wam ci, którzy przekazali wam dobrą nowinę. Są to rzeczy, które pragnęliby poznać nawet aniołowie.

Bądźcie święci

13Dlatego zachowujcie czujność oraz trzeźwość umysłu. Całą zaś waszą nadzieję złóżcie w Bożej łasce—w dniu powrotu Jezusa Chrystusa doświadczycie jej bowiem w całej pełni! 14Dawniej, gdy nie znaliście Pana, waszym życiem kierowały grzeszne pragnienia. Teraz jednak nie poddawajcie się im i zachowujcie się jak posłuszne dzieci. 15Naśladujcie Boga, który jest święty, i w każdej sytuacji również wy bądźcie święci. 16Pismo bowiem mówi: „Bądźcie święci, bo Ja jestem święty”.

Jezus złożył za nas okup

17Jeśli Boga, który jest bezstronnym sędzią ludzkich czynów, nazywacie swoim Ojcem, okazujcie Mu respekt do końca waszego życia na ziemi. 18Pamiętajcie też, że z powodu złego postępowania, odziedziczonego po waszych przodkach, byliście niewolnikami zła, ale zostaliście wykupieni przez Boga! I to nie marnym srebrem lub złotem, 19ale bezcenną krwią Chrystusa. On został bowiem zabity jak niewinny i czysty ofiarny baranek! 20Bóg przeznaczył Go do tego jeszcze przed powstaniem świata, ale—ze względu na was—Chrystus przyszedł na świat dopiero teraz, w czasach ostatecznych. 21To dzięki Niemu uwierzyliście Bogu, który wzbudził Go z martwych i otoczył chwałą. Od Niego pochodzi więc wasza wiara i nadzieja, którą złożyliście w Bogu.

22Okazaliście posłuszeństwo prawdzie i oczyściliście swoje dusze. Teraz więc bez obłudy, zupełnie szczerze, okazujcie miłość innym wierzącym. 23Narodziliście się bowiem na nowo dzięki słowu Bożemu, które jest jak niezniszczalne ziarno na zasiew—jest żywe i trwa na wieki. 24Pismo mówi:

„Ludzie są jak trawa,

a ich piękno jest jak kwiat.

Trawa usycha, kwiat opada,

25ale słowo Pana trwa na wieki”.

Dobra nowina, którą usłyszeliście, jest właśnie słowem Pana!

Bibelen på hverdagsdansk

1. Petersbrev 1:1-25

Indledende hilsen

1Dette brev er fra Peter, en af Jesu Kristi apostle. Jeg skriver til de kristne,1,1 Da Peter bruger ordet diaspora, som også Jakob bruger i sit brev, er det muligt, at han især tænker på de jødekristne, der var flygtet fra forfølgelserne i Jerusalem eller blot bor i det fremmede. Brevet er ellers et rundbrev til en række menigheder, som utvivlsomt også havde ikke-jødiske kristne, så det er også muligt, at han tænker på alle de kristne, som har måttet flygte, hvad enten de er jøder eller ej. der bor som fremmede i provinserne Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien. 2Gud Fader udvalgte jer i sin forudviden til at blive frikendt for skyld og straf, ved at Jesus Kristus ofrede sit liv for jer, og til et liv i lydighed og indvielse til Gud ved Helligåndens medvirken.

Må I opleve stadig mere af Guds nåde og fred.

Visheden om det evige liv som troens mål

3-4Vi takker og priser Gud, som er Far til vores Herre, Jesus Kristus. Ved hans store barmhjertighed er vi blevet født på ny. Og fordi Jesus Kristus opstod fra de døde, er vi overbeviste om, at vi får del i det vidunderlige liv, der venter os i Himlen, det evige liv, som aldrig kan ødelægges eller miste sin herlighed. 5Det gælder alle jer, der gennem jeres tro bliver beskyttet af Guds kraft, indtil I når frem til den fulde frigørelse, som allerede ligger parat, men først bliver virkeliggjort ved afslutningen af den nuværende tidsalder.

6Det kan I se frem til med glæde, selvom I nu for en kort tid må igennem lidelser, som gør jer bedrøvede. 7Det er jo sådan, jeres tro1,7 Det græske ord kan også betyde „troskab, trofasthed”. prøves og forædles, ligesom guld renses og forædles ved at blive smeltet i ilden. Når troen kommer styrket gennem prøven, er den meget mere værd end et stykke forgængeligt guld, og den vil bringe jer ære, pris og herlighed, når Jesus Kristus åbenbares i sin herlighed.

8I elsker Jesus, selvom I aldrig har set ham, og I tror på ham, selvom I endnu ikke ser ham, og I skal fryde jer over ham med en ubeskrivelig og vidunderlig glæde, 9den dag I når målet for jeres tro, nemlig jeres sjæles frelse.

10Den frelse prøvede profeterne at forstå og forestille sig, når de profeterede om den nåde, som I skulle få del i. 11Når Kristi Ånd i dem talte om de lidelser, som Messias engang skulle igennem, og om den herlighed, som ville komme bagefter, grundede de over, hvornår og hvordan det ville ske. 12De forstod, at budskabet ikke angik dem selv, men deres efterkommere. Det glædelige budskab om Jesus har I nu hørt og taget imod, og det blev fortalt jer af mennesker, der var inspireret af Helligånden, som blev sendt ned fra Himlen. Det er et budskab, som selv englene ville ønske, de kunne forstå.

Et liv i lydighed

13Altså skal I tænke jer godt om og holde hovedet koldt. Hold fast i forventningen om den herlighed, I vil få del i, når Jesus Kristus kommer igen. 14Hold fast ved jeres lydighed mod Gud, så I ikke bliver presset tilbage til den egoistiske og syndige levevis, I havde før i tiden, da I ikke kendte Jesus. 15Nu skal I leve et rent og helligt liv, ligesom Gud, der kaldte jer, er hellig. 16Der står jo skrevet: „I skal være hellige, for jeg er hellig.”1,16 3.Mos. 11,44-45, 19,2. 17Gud, som I tilhører og kalder jeres Far, dømmer nemlig ikke mennesker efter deres status og meninger, men efter deres handlinger. Lev derfor i ærefrygt for ham under jeres kortvarige ophold her på jorden.

Jesus købte os fri til at leve et helt nyt liv i tillid til Guds kraft og kærlighed

18I ved, hvor meget det kostede Gud at købe jer fri fra det indholdsløse liv, I arvede fra jeres forfædre. Løsesummen var ikke forgængelige, materielle værdier som guld eller sølv. 19Nej, I blev købt med Kristi dyrebare blod, blodet fra Guds uskyldige offerlam. 20Gud bestemte, længe før verden blev skabt, at Jesus skulle være dette offerlam, og hans plan er nu ved tidernes ende blevet fuldført for jer, 21som gennem ham er kommet til tro på den almægtige Gud, der oprejste ham fra de døde og ophøjede ham til den himmelske herlighed. Derfor kan I have fuld tillid til, at Gud giver jer del i det evige liv.

22I lydighed mod sandheden er I nu blevet renset i sjæl og sind, så I oprigtigt kan leve i kærlighed. Så elsk da hinanden inderligt og helhjertet. 23I er jo blevet født på ny, ikke ved en naturlig fødsel, men ved en overnaturlig fødsel ved Guds livgivende og evige ord. 24Der står jo skrevet:

„Ethvert menneske er som græs,

dets herlighed kortvarig som en kornblomst.

Græsset visner, og blomsten falder.

25Men Guds ord varer til evig tid.”1,24-25 Citat fra Es. 40,6-8 i LXX.

Og det evige ord har I mødt i budskabet om Jesus.