Swedish Contemporary Bible

Genesis 9

Guds förbund med Noa

1Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden!

2Alla vilda djur och fåglar, allt som rör sig på marken, och fiskar i haven kommer att vara rädda och känna skräck för er, för jag har ställt dem under er makt. 3Allt levande som rör sig ska vara er föda, liksom jag gett de gröna växterna. 4Men ät aldrig kött som har blod, dess liv,[a] i sig. 5Ert eget blod[b] ska jag utkräva vedergällning för. Jag ska utkräva den av varje djur, och av människor ska jag utkräva en annan människas liv om någon dödar en annan.

6Den som utgjuter en annan människas blod,

hans blod ska utgjutas av en människa,

för Gud gjorde människan till sin avbild.

7Var fruktsamma, föröka er och bli en stor mängd på jorden!”

Regnbågen

8Sedan sa Gud till Noa och hans söner: 9”Jag upprättar nu ett förbund med er och era ättlingar 10och med alla levande varelser med er, alla fåglar och boskapsdjur och vilda djur, alla som kom ut ur arken. 11Jag ska upprätthålla mitt förbund med er och aldrig mer låta flodvattnen utplåna allt liv och fördärva jorden.”

12Gud sa: ”Jag ska sätta ett tecken på förbundet mellan mig och er och alla levande varelser som är med er för alla kommande generationer: 13min regnbåge sätter jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. 14När jag sänder moln över jorden, kommer regnbågen att synas bland molnen, 15och jag ska komma ihåg mitt förbund med er och med varje levande varelse och aldrig mer låta vattnet övertäcka jorden och utplåna allt liv. 16När regnbågen är i skyn, ska jag komma ihåg det eviga förbundet mellan Gud och alla slags levande varelser på jorden.” 17Och Gud sa till Noa: ”Detta är tecknet på det förbund jag instiftat mellan mig och allt levande på jorden.”

Förbannelse över Kanaan

18Noas tre söner som kom ut ur arken hette Sem, Ham och Jafet. (Ham var Kanaans far.) 19Alla folken på jorden härstammar från dessa Noas tre söner.

20Noa blev lantbrukare och planterade en vingård. 21En dag när han var drucken och låg naken i sitt tält, 22såg Ham, Kanaans far, sin far ligga där naken och gick ut och berättade det för sina två bröder. 23Då tog Sem och Jafet en mantel, höll den över sina axlar och gick in baklänges i tältet och täckte sin fars nakenhet, medan de tittade åt ett annat håll för att inte se sin far naken. 24När Noa vaknade ur sitt rus och fick reda på vad hans yngste son hade gjort honom, 25sa han:

”Kanaan ska vara förbannad

och vara den lägste av sina bröders slavar.”

26Sedan sa han:

”Välsignad är Herren, Sems Gud.

Må Kanaan vara deras slav.

27Må Gud låta Jafet växa och leva tillsammans med Sem

och Kanaan vara deras slav.”

28Noa levde ytterligare 350 år efter floden 29och var 950 år gammal när han dog.

Notas al pie

  1. 9:4 Hebreiskans nefesh, som ordagrant betyder själ, betecknar ofta liv.
  2. 9:5 Se not till 9:4.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 9

Pangano la Mulungu ndi Nowa

1Ndipo Mulungu anadalitsa Nowa ndi ana ake aamuna nati kwa iwo, “Berekanani ndipo muchulukane ndi kudzaza dziko lapansi. Nyama zonse za dziko lapansi, ndi mbalame zonse za mlengalenga, ndi chamoyo chilichonse chokwawa, ndiponso nsomba zonse za ku nyanja; zidzakuopani ndipo ndazipereka kuti muzilamulire. Tsopano chamoyo chilichonse chidzakhala chakudya chanu. Monga momwe ndinakupatsirani ndiwo zamasamba, tsopano ndikupatsaninso nyama iliyonse.

“Koma musamadye nyama imene ikanali ndi magazi oyenda. Aliyense wopha munthu adzaphedwa, nyama iliyonse yopha munthu idzaphedwa, munthu aliyense wopha munthu mnzake, adzaphedwa.

“Aliyense wopha munthu,
    adzaphedwanso ndi munthu;
pakuti Mulungu analenga munthu
    mʼchifanizo chake.

Inu muberekane ndi kuchulukana kuti mudzaze dziko lonse lapansi ndi kuligonjetsa.”

Mulungu anawuza Nowa ndi ana ake kuti, “Tsopano Ine ndapangana ndi iwe ndi zidzukulu zako zamʼtsogolomo, 10 pamodzi ndi zamoyo zonse, mbalame, ziweto ndi nyama zonse za kuthengo, ndi zonse zimene zinatuluka mʼchombo pamodzi ndi iwe. 11 Pangano langa ndi ili: Ine ndilonjeza kuti sindidzawononganso zamoyo ndi madzi a chigumula. Chigumula sichidzawononganso dziko lapansi.”

12 Ndipo Mulungu anati, “Ine ndikupereka chizindikiro ichi cha pangano langa la pakati pa Ine ndi iwe, ana ako, zamoyo zonse, pamodzi ndi mibado ya mʼtsogolo. 13 Ndayika utawaleza wanga mʼmitambo, ndipo chidzakhala chizindikiro cha pangano langa ndi dziko lapansi. 14 Nthawi zonse pakakhala mitambo mu mlengalenga ndipo utawaleza uwoneka, 15 ndizikumbukira pangano langa pakati pa Ine ndi inu ndi zolengedwa zonse. Madzi sadzakhalanso chigumula chowononga dziko lapansi. 16 Utawaleza ukamadzaoneka mʼmitambo, ndidzawuona ndi kukumbukira pangano losatha pakati pa Mulungu ndi zamoyo zonse pa dziko lapansi.”

17 Choncho Mulungu anati kwa Nowa, “Ichi ndiye chizindikiro cha pangano limene ndalichita pakati pa Ine ndi zamoyo zonse pa dziko lapansi.”

Ana Aamuna a Nowa

18 Ana aamuna a Nowa amene anatuluka mʼchombo muja anali Semu, Hamu ndi Yafeti. Hamu anali abambo ake a Kanaani. 19 Ana aamuna a Nowa amenewa ndiwo anali makolo a anthu onse pa dziko lapansi.

20 Nowa anali munthu woyamba kulima munda wamphesa. 21 Tsiku lina pamene Nowa anamwako vinyo wa zipatso za mʼmundawo analedzera ndipo anavula zovala zake zonse ndi kugona mu tenti yake ali maliseche. 22 Hamu, abambo ake a Kanaani ataona kuti abambo ake ali maliseche anakawuza abale ake awiri aja omwe anali panja. 23 Koma Semu ndi Yafeti anatenga chofunda nachiyika pa mapewa awo; ndipo anayenda chamʼmbuyo naphimba umaliseche wa abambo awo. Anafulatira kuti asaone umaliseche wa abambo awo.

24 Nowa atadzuka, kuledzera kutatha, ndikudziwa zimene mwana wake wamngʼono wamwamuna uja anamuchitira, 25 anati,

“Atembereredwe Kanaani!
    Adzakhala kapolo
    wa pansi kwenikweni kwa abale ake.”

26 Anatinso,

“Atamandike Yehova, Mulungu wa Semu!
    Kanaani akhale kapolo wa Semu.
27 Mulungu akulitse dziko la Yafeti;
    Yafeti alandire madalitso pamodzi ndi Semu,
    ndipo Kanaani akhale kapolo wawo.”

28 Chitatha chigumula, Nowa anakhala ndi moyo zaka 350. 29 Anamwalira ali ndi zaka 950.