Swedish Contemporary Bible

Psalms 68

Psalm 68

Guds ära och makt

1För körledaren. Av David. En psalm, en sång.

2Gud reser sig och hans fiender skingras,

de som hatar honom flyr från honom.

3Liksom rök förs bort av vinden

blåses de bort av dig,

som smält vax i eld

utplånas de onda inför Gud.

4Men de rättfärdiga gläds inför Gud,

de fröjdar sig och jublar av glädje.

5Sjung till Gud, sjung lovsång till hans namn!

Hylla honom som rider på molnen[a]!

Herren är hans namn!

Gläd er inför honom!

6En far för de faderlösa,

en änkornas försvarare är Gud i sin heliga boning,

7en Gud som ger de ensamma ett hem

och för ut fångarna i frihet.

Men de upproriska får bo i öknen.

8Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk

och marscherade med det genom öknen,[b]séla,

9då darrade jorden, och från himlen strömmade regnet ner,

inför Gud, Sinais Gud, inför Israels Gud.

10Du sände regn i överflöd, Gud,

för att din uttorkade arvedel skulle blomstra igen.

11Din skara[c] fick slå sig ner där,

i din godhet tog du dig an de fattiga.

12Herren har gett sina befallningar,

stor är härskaran av kvinnor som förkunnar det.

13Kungar och härar flyr, de flyr,

och husfrun delar bytet i lägret.

14Ska ni då ligga stilla bland fållorna[d]?

Duvans vingar är täckta med silver,

dess fjädrar med skimrande guld.

15När den Väldige skingrade kungarna,

föll det snö på Salmon.

16Ett Guds berg är Bashan,

ett berg med höga toppar är Bashan.

17Varför ser ni, höga toppar, med avund på det berg,

där Gud har valt att bo,

där Herren ska bo i evighet?

18Guds vagnar var tiotusentals, tusen och åter tusen,

Herren är bland dem i Sinais helighet.

19Du steg upp i höjden och tog fångar,

du fick gåvor bland människorna,

ja, till och med bland de upproriska människor,

för att du, Herre Gud, skulle bo där.[e]

20Välsignad är Herren!

Dag efter dag bär han vår börda.

Gud är vår räddning. Séla

21Gud är för oss en Gud som frälser.

Herren, vår Herre, räddar oss från döden.

22Men sina fiender kommer Gud att krossa,

det håriga huvudet på den som går vidare i synd.

23Herren säger: ”Från Bashan ska jag hämta dem,

jag ska hämta dem från havets djup,

24så att du kan vada i blod,

och dina hundar får slicka i sig sin del.”

25Gud, de ser ditt triumftåg,

min Gud och kung, i helgedomen.

26Sångarna går först,

och framför musikanterna går flickor

som spelar på tamburiner.

27Lova Gud i församlingarna!

Prisa Herren, Israels källa!

28Där är Benjamins lilla stam,

som leder dem,

där går skaran av Juda furstar,

Sebulons furstar, Naftalis furstar.

29Visa din makt, Gud!

Visa din styrka så som du gjort förut för oss!

30För ditt tempels skull i Jerusalem

kommer kungarna till dig med sina gåvor.

31Tillrättavisa odjuret i vassen,

tjurhjorden och folkens kalvar.

Trampa ner dem med deras silvertackor,[f]

skingra de folk som gillar krig.

32De kommer med koppar från Egypten,

Kush skyndar sig att sträcka ut sina händer mot Gud.[g]

33Sjung till Gud, alla riken på jorden!

Sjung lovsånger till Herren, séla,

34till honom som rider på de uråldriga himlarna

och vars mäktiga stämma dundrar från skyn.

35Ge Gud makten!

Hans majestät är över Israel,

hans styrka i skyarna.

36Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom.

Israels Gud ger styrka och makt åt sitt folk.

Lovad vare Gud!

Notas al pie

  1. 68:5 Kan också översättas: …rider genom öknarna.
  2. 68:8 Verserna 8-14 innehåller flera svårförståeliga uttryck och översättningen är i flera fall osäker.
  3. 68:11 Kan syfta på både människor och djur.
  4. 68:14 Eller: stilla vid lägerelden?Eller: stilla mellan sadelväskorna?
  5. 68:19 Grundtextens innebörd är osäker
  6. 68:31 Grundtextens innebörd är osäker.
  7. 68:32 Antagligen för att ge gåvor till Gud, som parallell till versens första del. Koppar är dock också en osäker översättning.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 68

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Adzuke Mulungu, adani ake amwazikane;
    adani ake athawe pamaso pake.
Monga momwe mphepo imachotsera utsi; Inu muwawulutsire kutali.
    Monga phula limasungunukira pa moto,
    oyipa awonongeke pamaso pa Mulungu.
Koma olungama asangalale
    ndi kukondwera pamaso pa Mulungu;
    iwo akondwere ndi kusangalala.

Imbirani Mulungu imbirani dzina lake matamando,
    mukwezeni Iye amene amakwera pa mitambo;
    dzina lake ndi Yehova ndipo sangalalani pamaso pake.
Atate wa ana amasiye, mtetezi wa akazi amasiye,
    ndiye Mulungu amene amakhala mʼmalo oyera.
Mulungu amakhazikitsa mtima pansi osungulumwa mʼmabanja,
    amatsogolera amʼndende ndi kuyimba;
    koma anthu osamvera amakhala ku malo owuma a dziko lapansi.

Pamene munatuluka kutsogolera anthu anu, Inu Mulungu,
    pamene munayenda kudutsa chipululu,
dziko lapansi linagwedezeka, miyamba inakhuthula pansi mvula,
    pamaso pa Mulungu, Mmodzi uja wa ku Sinai.
    Pamaso pa Mulungu, Mulungu wa Israeli.
Munapereka mivumbi yochuluka, Inu Mulungu;
    munatsitsimutsa cholowa chanu cholefuka.
10 Anthu anu anakhala mʼmenemo
    ndipo munapatsa anthu osauka zimene zinkawasowa chifukwa cha ubwino wanu Mulungu.

11 Ambuye analengeza mawu,
    ndipo gulu linali lalikulu la iwo amene anapita kukawafalitsa;
12 “Mafumu ndi ankhondo anathawa mwaliwiro;
    mʼmisasa anthu anagawana zolanda pa nkhondo.
13 Ngakhale mukugona pakati pa makola a ziweto,
    mapiko a nkhunda akutidwa ndi siliva,
    nthenga zake ndi golide wonyezimira.”
14 Pamene Wamphamvuzonse anabalalitsa mafumu mʼdziko,
    zinali ngati matalala akugwa pa Zalimoni.

15 Mapiri a Basani ndi mapiri aulemerero;
    mapiri a Basani, ndi mapiri a msonga zambiri.
16 Muyangʼaniranji mwansanje inu mapiri a msonga zambiri,
    pa phiri limene Mulungu analisankha kuti azilamulira,
    kumene Yehova mwini adzakhalako kwamuyaya?
17 Magaleta a Mulungu ndi osawerengeka,
    ndi miyandamiyanda;
    Ambuye wabwera kuchokera ku Sinai, walowa mʼmalo ake opatulika.
18 Pamene Inu munakwera mmwamba,
    munatsogolera a mʼndende ambiri;
    munalandira mphatso kuchokera kwa anthu,
ngakhale kuchokera kwa owukira,
    kuti Inu Mulungu, mukhale kumeneko.

19 Matamando akhale kwa Ambuye, kwa Mulungu Mpulumutsi wathu
    amene tsiku ndi tsiku amasenza zolemetsa zathu.
20 Mulungu wathu ndi Mulungu amene amapulumutsa;
    Ambuye Wamphamvuzonse ndiye amene amatipulumutsa ku imfa.

21 Ndithu Mulungu adzaphwanya mitu ya adani ake,
    zipewa za ubweya za iwo amene amapitiriza kuchita machimo awo.
22 Ambuye akunena kuti, “Ndidzawabweretsa kuchokera ku Basani;
    ndidzawabweretsa kuchokera ku nyanja zozama.
23 Kuti muviyike mapazi anu mʼmagazi a adani anu,
    pamene malilime a agalu anu akudyapo gawo lawo.”

24 Mayendedwe aulemu a anthu anu aonekera poyera, Inu Mulungu;
    mayendedwe olemekeza Mulungu wanga ndi Mfumu yanga yokalowa mʼmalo opatulika.
25 Patsogolo pali oyimba nyimbo pakamwa, pambuyo pawo oyimba nyimbo ndi zipangizo;
    pamodzi ndi iwo pali atsikana akuyimba matambolini.
26 Tamandani Mulungu mu msonkhano waukulu;
    tamandani Yehova mu msonkhano wa Israeli.
27 Pali fuko lalingʼono la Benjamini, kuwatsogolera,
    pali gulu lalikulu la ana a mafumu a Yuda,
    ndiponso pali ana a mafumu a Zebuloni ndi Nafutali.

28 Kungani mphamvu zanu Mulungu;
    tionetseni nyonga zanu, Inu Mulungu, monga munachitira poyamba.
29 Chifukwa cha Nyumba yanu ku Yerusalemu,
    mafumu adzabweretsa kwa Inu mphatso.
30 Dzudzulani chirombo pakati pa mabango,
    gulu la ngʼombe zazimuna pakati pa ana angʼombe a mitundu ya anthu.
Mochititsidwa manyazi, abweretse mitanda ya siliva.
    Balalitsani anthu a mitundu ina amene amasangalatsidwa ndi nkhondo.
31 Nthumwi zidzachokera ku Igupto;
    Kusi adzadzipereka yekha kwa Mulungu.

32 Imbirani Mulungu Inu mafumu a dziko lapansi
    imbirani Ambuye matamando.
            Sela
33 Kwa Iye amene amakwera pa mitambo yakalekale ya mmwamba
    amene amabangula ndi mawu amphamvu.
34 Lengezani za mphamvu za Mulungu,
    amene ulemerero wake uli pa Israeli
    amene mphamvu zake zili mʼmitambo.
35 Ndinu woopsa, Inu Mulungu mʼmalo anu opatulika;
    Mulungu wa Israeli amapereka mphamvu ndi nyonga kwa anthu ake.

Matamando akhale kwa Mulungu!