Swedish Contemporary Bible

Genesis 46

Jakobs hela familj flyttar till Egypten

1Israel gav sig alltså iväg med alla sina tillhörigheter. När han kom till Beer Sheva offrade han slaktoffer till sin far Isaks Gud. 2Under natten talade Gud i en syn till Israel. ”Jakob! Jakob!” sa han. ”Ja, här är jag”, svarade Jakob. 3”Jag är Gud”, sa Gud, ”din fars Gud. Var inte rädd för att resa ned till Egypten, för jag ska göra dig till ett stort folk där. 4Jag ska följa dig till Egypten, och jag ska föra dig tillbaka därifrån. Josefs hand kommer att sluta dina ögon.”

5Då lämnade Jakob Beer Sheva. Israels söner tog med sig sin far Jakob, tillsammans med sina barn och hustrur, och de reste med de vagnar som farao hade skickat för att hämta dem.

6De tog med sig sina djur och alla de ägodelar som de samlat i Kanaans land, och så kom Jakob och hela hans familj till Egypten. 7Jakob tog med sig alla sina barn, söner och döttrar, sonsöner och sondöttrar, hela sin släkt.

8Här följer namnen på Israels söner som kom till Egypten, Jakob och hans söner, av vilka Ruben var den förstfödde:

9Rubens söner var Henok, Pallu, Hesron och Karmi.

10Simons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar och Saul, vars mor var en kanaaneisk kvinna.

11Levis söner var Gershon, Kehat och Merari.

12Judas söner var Er, Onan, Shela, Peres och Serach. Er och Onan hade dock dött i Kanaan. Peres söner hette Hesron och Hamul.

13Isaskars söner var Tola, Puva, Jashuv och Shimron.

14Sebulons söner var Sered, Elon och Jachleel.

15Dessa var alla ättlingar till Jakob och Lea, och tillsammans med dottern Dina, som också föddes åt Jakob i Paddan Aram, var de trettiotre personer.

16Gads söner var Sifjon, Haggi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi och Areli.

17Ashers söner var Jimna, Jishva och Jishvi, Beria och de hade en syster som hette Serach. Berias söner hette Hever och Malkiel.

18Dessa sexton personer var barn till Jakob och Silpa, den slavflicka som Lea fått av sin far Laban.

19Jakobs och hans hustru Rakels söner var Josef och Benjamin.

20Josefs söner var Manasse och Efraim, födda i Egypten av Asenat, dotter till Poti Fera, präst i On.

21Benjamins söner var Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Echi, Rosh, Muppim, Huppim[a] och Ard.

22Dessa var Rakels och Jakobs söner, sammanlagt fjorton personer.

23Dans son var Hushim.

24Naftalis söner var Jachseel, Guni, Jeser och Shillem.

25Dessa var Jakobs söner med Bilha, Rakels slavflicka som Laban gett sin dotter, sammanlagt sju personer.

26De ättlingar som reste med Jakob till Egypten var sextiosex till antalet, sönernas hustrur oräknade. 27Om man också räknar med Josefs två söner som föddes åt honom i Egypten, utgjorde Jakobs hela familj i Egypten totalt sjuttio personer.

28Jakob sände Juda i förväg till Josef för att hitta fram till Goshen. När de kom till Goshen, 29gjorde Josef sig beredd med sin vagn och mötte dem där. Så snart han fick se sin far kastade han sig i hans famn. De kramade om varandra och grät länge.

30Sedan sa Israel till Josef: ”Nu är jag beredd att dö, för jag har sett dig igen och vet att du lever.”

31Josef sa sedan till sina bröder och till hela sin fars familj: ”Jag ska gå och berätta för farao att mina bröder och hela min fars familj har kommit hit till mig från Kanaans land 32och att ni är herdar och att ni har fört med er era hjordar och allt ni äger. 33När sedan farao kallar på er och frågar er om ert yrke, 34så ska ni säga till honom: ’Vi, dina tjänare, har varit herdar ända sedan ungdomen, vi liksom våra förfäder.’ När han hör detta, kommer han att låta er bo här i Goshens land.” Herdar var nämligen avskydda av egypterna.

Notas al pie

  1. 46:21 Namnen Echi, Rosh, Muppim, Huppim är osäkra; ev. Achiram, Shufam, Hufam.

Amplified Bible

Genesis 46

Jacob Moves to Egypt

1So Israel set out with all that he had, and came to Beersheba [where both his father and grandfather had worshiped God], and offered sacrifices to the God of his father Isaac. And God spoke to Israel in visions of the night and said, “Jacob, Jacob!” And he said, “Here I am.” And He said, “I am God, the God of your father; do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you (your descendants) a great nation there. I will go down with you to Egypt, and I will also surely bring you (your people) up again; and Joseph will put his hand on your eyes [to close them at the time of your death].”

So Jacob set out from Beersheba; and the sons of Israel carried their father Jacob and their children and their wives in the wagons that Pharaoh had sent to carry him. And they took their livestock and the possessions which they had acquired in the land of Canaan and came to Egypt, Jacob and all his descendants with him. His sons and his grandsons, his daughters and his granddaughters, and all his descendants he brought with him to Egypt.

Those Who Came to Egypt

Now these are the names of the sons of Israel, Jacob and his sons, who went to Egypt: Reuben, Jacob’s firstborn. The sons of Reuben: Hanoch, Pallu, Hezron, and Carmi. 10 The sons of Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Shaul the son of a Canaanite woman. 11 The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari. 12 The sons of Judah: Er, Onan, Shelah, Perez, and Zerah—but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Perez were Hezron and Hamul. 13 The sons of Issachar: Tola, [a]Puvah, [b]Job, and Shimron. 14 The sons of Zebulun: Sered, Elon, and Jahleel. 15 These are the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Paddan-aram, with his daughter Dinah; all of his sons and daughters numbered thirty-three. 16 The sons of Gad: Ziphion, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, and Areli. 17 The sons of Asher: Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah, and Serah their sister. And the sons of Beriah: Heber and Malchiel. 18 These are the sons of Zilpah, [the maid] whom Laban gave to Leah his daughter [when she married Jacob]; and she bore to Jacob these sixteen persons [two sons and fourteen grandchildren]. 19 The sons of Rachel, Jacob’s wife: Joseph and Benjamin. 20 Now to Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On (Heliopolis in Egypt), bore to him. 21 And the sons of [c]Benjamin: Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim, and Ard. 22 These are the sons of Rachel, who were born to Jacob; [there were] fourteen persons in all [two sons and twelve grandchildren]. 23 The son of Dan: Hushim. 24 The sons of Naphtali: Jahzeel, Guni, Jezer, and Shillem. 25 These are the sons of Bilhah, [the maid] whom Laban gave to Rachel his daughter [when she married Jacob]. And she bore these to Jacob; [there were] seven persons in all [two sons and five grandchildren]. 26 All the persons who came with Jacob into Egypt—who were his direct descendants, not counting the wives of [Jacob or] Jacob’s sons, were sixty-six persons in all, 27 and the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two. All the persons of the house of Jacob [including Jacob, and [d]Joseph and his sons], who came into Egypt, were seventy.

28 Now Jacob (Israel) sent Judah ahead of him to Joseph, to direct him to Goshen; and they came into the land of Goshen. 29 Then Joseph prepared his chariot and went up to meet Israel his father in Goshen; as soon as he presented himself before him (authenticating his identity), he fell on his [father’s] neck and wept on his neck a [very] long time. 30 And Israel said to Joseph, “Now let me die [in peace], since I have seen your face [and know] that you are still alive.” 31 Joseph said to his brothers and to his father’s household, “I will go up and tell Pharaoh, and say to him, ‘My brothers and my father’s household, who were in the land of Canaan, have come to me; 32 and the men are shepherds, for they have been keepers of livestock; and they have brought their flocks and their herds and all that they have.’ 33 And it shall be that when Pharaoh calls you and says, ‘What is your occupation?’ 34 you shall say, ‘Your servants have been keepers of livestock from our youth until now, both we and our fathers [before us],’ in order that you may live [separately and securely] in the land of Goshen; for every shepherd is repulsive to the Egyptians.”

Notas al pie

  1. Genesis 46:13 Or Puah.
  2. Genesis 46:13 Or Jashub.
  3. Genesis 46:21 Benjamin was already the father of ten sons at the time he met Joseph in Egypt. Joseph was seventeen when his brothers sold him; he was in prison thirteen years; and he had been ruler of Egypt during the seven good years and through two years of the famine. So Joseph was thirty-nine years of age at this time, and Benjamin was only a few years younger.
  4. Genesis 46:27 I.e. Joseph and his sons were included in the count even though they were already in Egypt.