Swedish Contemporary Bible

Genesis 36

Berättelsen över Esaus släkt

(1 Krön 1:35-42)

1Här följer berättelsen över Esaus släkt, han som också kallas Edom:

2Esau gifte sig med flickor från Kanaan: Ada, dotter till hettiten Elon, Oholivama, dotter till Ana och sondotter till hivén Sivon, 3och Basemat, dotter till Ismael och syster till Nevajot.

4Med Ada fick Esau sonen Elifas. Med Basemat fick han Reguel.

5Med Oholivama fick han sönerna Jeush, Jalam och Korach. Dessa föddes åt Esau i Kanaans land.

6Esau tog sina hustrur, barn, hela sitt husfolk, sin boskap och sina dragdjur, all rikedom som han hade fått i Kanaans land, och flyttade till ett annat land, bort från sin bror Jakob. 7Det fanns inte rum för dem båda på grund av all den egendom de hade. Landet där de bodde räckte inte till för dem nu när de hade så mycket djur. 8Så bosatte sig Esau i Seirs bergsbygd, dvs. Edom.

9Här följer en släkttavla för Esau, stamfar till edoméerna i bergslandet Seir:

10Esaus söner hette:

Elifas, som var född av Esaus hustru Ada, och Reguel, född av Esaus hustru Basemat.

11Elifas söner var

Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas.

12Med sin bihustru Timna fick Elifas, Esaus son, dessutom Amalek. Dessa var ättlingar till Esaus hustru Ada.

13Reguels söner var:

Nachat, Serach, Shamma och Missa. De var ättlingar till Esaus hustru Basemat.

14Med sin hustru, Oholivama, dotter till Ana och sondotter till Sivon, fick han sönerna Jeush, Jalam och Korach.

15Från Esau kom följande stamhövdingar:

Esaus förstfödde Elifas söner var hövdingarna Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Korach, Gatam och Amalek, som var Elifas stamhövdingar i Edom, alltså Adas ättlingar.

17Esaus son Reguels ättlingar var Nachat, Serach, Shamma och Missa, som alltså var stamhövdingar i Edom, Esaus hustru Basemats ättlingar.

18Esaus hustru Oholivamas ättlingar var stamhövdingarna Jeush, Jalam och Korach. De var alltså stamhövdingar som härstammade från Esaus hustru Oholivama, dotter till Ana.

19Dessa var Esaus söner och stamhövdingar som härstammade från dem. Esau är lika med Edom.

20Horéen Seirs söner, urinvånarna i landet, var följande: Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 21Dishon, Eser och Dishan. Dessa var alltså Seirs söners, horéernas, stamhövdingar i Edom.

22Lotans söner var Hori och Hemam. Timna var syster till Lotan.

23Shovals söner var Alvan, Manachat, Eval, Shefo och Onam.

24Sivons söner var Aja och Ana. Detta var den Ana som upptäckte de heta källorna i ökenlandet medan han gick och vaktade sin fars åsnor.

25Anas barn var Dishon och Oholivama.

26Dishons söner var Hemdan, Eshban, Jitran och Keran.

27Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan.

28Dishans söner var Us och Aran.

29Horéernas stamhövdingar var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 30Dishon, Eser och Dishan. Dessa var alltså horéernas stamhövdingar i Seirs land, efter sina områden.

Edoms kungar

(1 Krön 1:43-54)

31Detta är de kungar som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

32Bela, Beors son, blev kung i Edom, och namnet på hans stad var Dinhava.

33När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

34När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

35När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

36När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

37När sedan Samla dog blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

38När Saul dog blev Akbors son Baal Hanan kung.

39När Baal Hanan dog blev Hadar kung efter honom. Han regerade från Pagu. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

40Detta är alltså namnen på Esaus stamhövdingar, namn för namn efter sina släkten och boplatser:

furstarna Timna, Alva, Jetet, 41Oholivama, Ela, Pinon, 42Kenas, Teman, Mivsar, 43Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar efter deras boplatser i det land de tagit i besittning, och detta var Esau, Edoms stamfar.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 36

Zidzukulu za Esau

1Nazi zidzukulu za Esau amene ankatchedwanso Edomu:

Esau anakwatira akazi atatu a ku Kanaani. Iwowa ndiwo Ada mwana wa Eloni Mhiti; Oholibama mwana wa Ana amene anali mwana wa Zibeoni Mhivi ndi Basemati mwana wa Ismaeli, amenenso anali mlongo wa Nabayoti.

Ada anaberekera Esau, Elifazi; Basemati anabereka Reueli; ndipo Oholibama anabereka Yeusi, Yolamu ndi Kora. Amenewa anali ana a Esau amene anabadwira ku Kanaani.

Esau anatenga akazi ake, ana ake aamuna ndi aakazi ndi ena onse a pa banja pake. Anatenganso ziweto zake ndi ziweto zake zonse pamodzi ndi katundu wake yense amene anamupata ku Kanaani, ndipo anachoka ku dziko la Kanaani kupatukana ndi mʼbale wake Yakobo. Iwo anatero chifukwa dziko limene ankakhalamo silikanakwanira awiriwo. Iwowa anali ndi ziweto zochuluka motero kuti sakanatha kukhala pamodzi. Choncho Esau (amene ndi Edomu) anakakhazikika ku dziko la mapiri ku Seiri.

Nazi zidzukulu za Esau, kholo la Aedomu amene ankakhala ku Seiri.

10 Awa ndi mayina a ana aamuna a Esau:

Elifazi, mwana wa Ada, mkazi wa Esau, ndi Reueli, mwana wamwamuna wa Basemati, mkazi wa Esau.

11 Awa ndi mayina a ana a Elifazi:

Temani, Omari, Zefo, Gatamu ndi Kenazi.

12 Timna anali mzikazi wa Elifazi, mwana wa Esau. Iyeyo anaberekera Elifazi mwana dzina lake Amaleki. Amenewa ndiwo zidzukulu za Ada, mkazi wa Esau.

13 Awa ndi ana a Reueli:

Nahati, Zera, Sama ndi Miza. Amenewa ndi ana a Basemati, mkazi wa Esau.

14 Ana aamuna a Oholibama, mkazi wa Esau, mwana wa Ana ndi mdzukulu wa Zebeoni ndi awa:

Yeusi, Yolamu ndi Kora.

15 Nawa mafumu a zidzukulu za Esau:

Mwa ana a Elifazi, mwana woyamba wa Esau panali mafumu awa:

Temani, Omari, Zefo, ndi Kenazi, 16 Kora, Gatamu, ndi Amaleki. Awa anali mafumu mwa ana a Elifazi ku Edomu ndipo onsewa anali zidzukulu za Ada.

17 Mwa ana a Reueli, mwana wa Esau munali mafumu awa:

Nahati, Zera, Sama ndi Miza. Awa anali mafumu mwa ana a Reueli ku Edomu. Iwowa anali zidzukulu za Basemati mkazi wa Esau.

18 Mwa ana a Oholibama, mkazi wa Esau munali mafumu awa:

Yeusi, Yolamu, ndi Kora. Amenewa anali mafumu mwa ana a mkazi wa Esau, Oholibama, mwana wa Ana.

19 Amenewa ndiwo zidzukulu za Esau (amene ndi Edomu) ndiponso mafumu awo.

20 Awa ndi ana a Seiri Mhori, amene ankakhala mʼdzikomo:

Lotani, Sobala, Zibeoni, Ana, 21 Disoni, Ezeri ndi Disani. Amenewa ndiwo ana a Seiri a ku Edomu ndipo analinso mafumu a Ahori.

22 Ana aamuna a Lotani anali awa:

Hori ndi Homamu. Timna anali mlongo wake wa Lotani.

23 Ana aamuna a Sobala anali awa:

Alivani, Manahati, Ebala, Sefo ndi Onamu.

24 Ana aamuna a Zibeoni anali awa:

Ayiwa ndi Ana. Uyu ndi Ana amene anapeza akasupe a madzi amoto mʼchipululu pamene ankadyetsa abulu abambo wake Zibeoni.

25 Ana a Ana anali:

Disoni ndi Oholibama mwana wake wamkazi.

26 Ana aamuna a Disoni anali awa:

Hemudani, Esibani, Itirani ndi Kerani.

27 Ana aamuna a Ezeri anali awa:

Bilihani, Zaavani ndi Akani.

28 Ana aamuna a Disani anali awa:

Uzi ndi Arani.

29 Mafumu a Ahori anali awa:

Lotani, Sobala, Zibeoni, Ana, 30 Disoni, Ezeri ndi Disani. Amenewa ndiwo mafumu a Ahori, monga mwa mafuko awo, mʼdziko la Seiri.

Mafumu a ku Edomu

31 Awa ndi mafumu amene ankalamulira dziko la Edomu, mfumu iliyonse ya Israeli isanayambe kulamulira kumeneko:

32 Bela mwana wa Beori anakhala mfumu ya ku Edomu. Mzinda wake ankawutcha Dinihaba.

33 Bela atamwalira, Yobabu mwana wa Zera wochokera ku Bozira analowa ufumu mʼmalo mwake.

34 Atafa Yobabu, Husamu wochokera ku dziko la Atemani, analowa mʼmalo mwake ngati mfumu.

35 Husamu atamwalira, Hadadi mwana wa Bedadi, amene anagonjetsa Amidiyani mʼdziko la Mowabu, analowa ufumu mʼmalo mwake. Mzinda wake unkatchedwa Aviti.

36 Hadadi atamwalira, Samila wochokera ku Masireka, analowa ufumu mʼmalo mwake.

37 Samila atamwalira, Sauli wochokera ku Rehoboti wa ku Mtsinje, analowa ufumu mʼmalo mwake.

38 Sauli atamwalira, Baala-Hanani, mwana wa Akibori analowa ufumu mʼmalo mwake.

39 Pamene Baala-Hanani mwana wa Akibori anamwalira, Hadari analowa ufumu mʼmalo mwake. Mzinda wake unkatchedwa Pau, ndipo dzina la mkazi wake linali Mehatabeli, mwana wamkazi wa Matiredi, mwana wamkazi wa Me-Zahabu.

40 Mayina a mafumu ochokera mwa zidzukulu za Esau malingana ndi mafuko awo ndi malo a fuko lililonse anali awa:

Timna, Aliva, Yeteti, 41 Oholibama, Ela, Pinoni, 42 Kenazi, Temani, Mibezari, 43 Magidieli ndi Iramu. Awa anali mafumu a ku Edomu molingana ndi malo awo okhala mʼdzikomo.

Umenewu ndi mndandanda wa mʼbado wa Esau, kholo la Aedomu.