Nya Levande Bibeln

Matteus 25

Liknelsen om de tio brudtärnorna

1På den dagen ska det vara med himmelriket som med tio unga flickor, som var tärnor vid ett bröllop och som tog sina lampor och gick för att möta brudgummen.

2-4 Men bara fem av dem var kloka nog att fylla lamporna med olja, medan de andra fem var tanklösa och glömde det.

5-6 När brudgummen blev sen lade de sig för att vila och somnade. Vid midnatt väcktes de av ett rop: 'Brudgummen kommer! Kom ut och välkomna honom!'

7-8 Alla flickorna skyndade sig upp och gjorde i ordning sina lampor. Då tiggde och bad de fem, som inte hade någon olja, att de andra skulle dela med sig åt dem, eftersom deras lampor slocknade.

Men de andra svarade: 'Vi har inte så mycket att det räcker till er också. Gå i stället iväg till dem som säljer och köp det ni behöver!'

10 Men medan de var borta kom brudgummen, och de som hade tillräckligt med olja i sina lampor gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren låstes.

11 Efter en stund kom de fem andra tillbaka och ställde sig utanför dörren och ropade: 'Herre, öppna för oss!'

12 Men då ropade han tillbaka: 'Gå er väg! Jag vet inte vilka ni är!'

13 Håll er därför vakna och var beredda för ni vet inte vilken dag eller vilken timme jag kommer tillbaka.

Liknelsen om de förvaltade pengarna

14 Hur det förhåller sig med himmelriket kan man också förstå av berättelsen om mannen som for utomlands. Han samlade sina tjänare och gav dem i uppdrag att förvalta hans förmögenhet medan han var borta.

15 Till den ene gav han fem tusen kronor, till den andre två tusen kronor och till den tredje tusen kronor, allt i proportion till deras förmåga. Sedan reste han.

16 Mannen som hade fått fem tusen kronor började genast köpa och sälja och tjänade snart ihop ytterligare fem tusen kronor.

17 Mannen med två tusen kronor gjorde likadant och tjänade ytterligare två tusen kronor.

18 Men mannen som fick tusen kronor grävde en grop i marken och gömde pengarna där för att de skulle vara i säkert förvar.

19 Efter lång tid kom deras arbetsgivare tillbaka från resan. Han kallade då på männen och bad dem redovisa pengarna.

20 Den man som hade fått hand om fem tusen kronor gav honom tio tusen kronor.

21 Då berömde hans arbetsgivare honom för hans pålitlighet. 'Du har förvaltat denna summa väl

22 Sedan kom mannen som tagit emot två tusen kronor och redovisade: 'Du gav mig två tusen kronor att förvalta, och jag har fördubblat dem.'

23 'Utmärkt!

24-25 Sedan kom mannen med de tusen kronorna och sa: 'Jag vet att du är en sträng man, och jag tänkte att hur mycket jag än tjänar så tar du det ifrån mig. Jag vågade inte att ge mig in i några som helst affärer. Därför grävde jag ner pengarna i jorden. Här får du dem tillbaka!'

26 Men hans arbetsgivare svarade: 'Din late bedragare! Eftersom du visste att jag skulle kräva mer tillbaka än du hade fått,

27 borde du åtminstone satt in pengarna på banken, så att jag hade kunnat få ränta på dem.

28 Ta ifrån honom pengarna och ge dem till den man som har tio tusen kronor.

29 För den som väl använder det han fått, ska få mer och han ska leva i överflöd. Men den ansvarslöse ska bli fråntagen till och med det lilla ansvar han har.

30 Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder i sin förtvivlan.'

Den slutliga domen

31 Men när Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på Guds tron.

32 Alla folk ska samlas inför honom, och han ska dela människorna i två grupper, som en herde skiljer fåren från getterna.

33 Fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra.

34 Sedan ska kungen säga till dem som står på den högra sidan: 'Kom, ni som min Far har välsignat, och gå in i det rike som från världens början gjorts i ordning åt er!

35 Jag var hungrig, och ni gav mig mat. Jag var törstig, och ni gav mig vatten. Jag var en främling, och ni öppnade era hem för mig.

36 Jag var naken, och ni gav mig kläder. Jag var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse, och ni besökte mig.'

37 Då kommer dessa rättfärdiga att svara: 'Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka?

38 Eller som främling och hjälpte dig? Eller naken och klädde dig?

39 När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?'

40 Och kungen ska säga till dem: 'När ni gjorde detta för dessa mina minsta bröder gjorde ni det för mig!'

41 Därefter ska han vända sig till dem som står på den vänstra sidan och säga: 'Gå bort med er, ni förbannade, till den eviga eld som har gjorts i ordning åt djävulen och hans änglar.

42 För jag var hungrig, men ni gav mig ingen mat, jag var törstig, men ni gav mig ingenting att dricka.

43 Jag var en främling, men ni vägrade att ge mig husrum. Jag var naken, men ni gav mig inga kläder. Jag var sjuk och i fängelse, men ni besökte mig inte.'

44 Då ska de säga: 'Herre, har vi någonsin sett att du var hungrig eller törstig, eller att du var en främling, eller att du var naken eller sjuk eller i fängelse utan att vi hjälpt dig? '

45 Och kungen ska svara: 'När ni vägrade att hjälpa den minste av dessa mina bröder, då vägrade ni att hjälpa mig.'

46 Och de ska gå bort till evigt straff, men de som gjort Guds vilja ska leva för evigt.

New American Standard Bible

Matthew 25

Parable of Ten Virgins

1“Then the kingdom of heaven will be comparable to ten virgins, who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Five of them were foolish, and five were prudent. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the prudent took oil in flasks along with their lamps. Now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. But at midnight there was a shout, ‘Behold, the bridegroom! Come out to meet him.’ Then all those virgins rose and trimmed their lamps. The foolish said to the prudent, ‘Give us some of your oil, for our lamps are going out.’ But the prudent answered, ‘No, there will not be enough for us and you too; go instead to the dealers and buy some for yourselves.’ 10 And while they were going away to make the purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast; and the door was shut. 11 Later the other virgins also came, saying, ‘Lord, lord, open up for us.’ 12 But he answered, ‘Truly I say to you, I do not know you.’ 13 Be on the alert then, for you do not know the day nor the hour.

Parable of the Talents

14 “For it is just like a man about to go on a journey, who called his own slaves and entrusted his possessions to them. 15 To one he gave five [a]talents, to another, two, and to another, one, each according to his own ability; and he went on his journey. 16 Immediately the one who had received the five talents went and traded with them, and gained five more talents. 17 In the same manner the one who had received the two talents gained two more. 18 But he who received the one talent went away, and dug a hole in the ground and hid his [b]master’s money.

19 “Now after a long time the master of those slaves *came and *settled accounts with them. 20 The one who had received the five talents came up and brought five more talents, saying, ‘Master, you entrusted five talents to me. See, I have gained five more talents.’ 21 His master said to him, ‘Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things; enter into the joy of your [c]master.’

22 “Also the one who had received the two talents came up and said, ‘Master, you entrusted two talents to me. See, I have gained two more talents.’ 23 His master said to him, ‘Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things; enter into the joy of your master.’

24 “And the one also who had received the one talent came up and said, ‘Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you scattered no seed. 25 And I was afraid, and went away and hid your talent in the ground. See, you have what is yours.’

26 “But his master answered and said to him, ‘You wicked, lazy slave, you knew that I reap where I did not sow and gather where I scattered no seed. 27 Then you ought to have put my money [d]in the bank, and on my arrival I would have received my money back with interest. 28 Therefore take away the talent from him, and give it to the one who has the ten talents.’

29 “For to everyone who has, more shall be given, and he will have an abundance; but from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. 30 Throw out the worthless slave into the outer darkness; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.

The Judgment

31 “But when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. 32 All the nations will be gathered before Him; and He will separate them from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats; 33 and He will put the sheep on His right, and the goats on the left.

34 “Then the King will say to those on His right, ‘Come, you who are blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. 35 For I was hungry, and you gave Me something to eat; I was thirsty, and you gave Me something to drink; I was a stranger, and you invited Me in; 36 naked, and you clothed Me; I was sick, and you visited Me; I was in prison, and you came to Me.’ 37 Then the righteous will answer Him, ‘Lord, when did we see You hungry, and feed You, or thirsty, and give You something to drink? 38 And when did we see You a stranger, and invite You in, or naked, and clothe You? 39 When did we see You sick, or in prison, and come to You?’ 40 The King will answer and say to them, ‘Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of Mine, even the least of them, you did it to Me.’

41 “Then He will also say to those on His left, ‘Depart from Me, accursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels; 42 for I was hungry, and you gave Me nothing to eat; I was thirsty, and you gave Me nothing to drink; 43 I was a stranger, and you did not invite Me in; naked, and you did not clothe Me; sick, and in prison, and you did not visit Me.’ 44 Then they themselves also will answer, ‘Lord, when did we see You hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not [e]take care of You?’ 45 Then He will answer them, ‘Truly I say to you, to the extent that you did not do it to one of the least of these, you did not do it to Me.’ 46 These will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.”

Notas al pie

  1. Matthew 25:15 A talent was worth about fifteen years’ wages of a laborer
  2. Matthew 25:18 Or lord’s
  3. Matthew 25:21 Or lord
  4. Matthew 25:27 Lit to the bankers
  5. Matthew 25:44 Or serve