Swedish Contemporary Bible

Matthew 1

Jesus släkttavla

(Luk 3:23-38)

1Detta är släkttavlan för Jesus Kristus[a], som var ättling till David och Abraham:

2Abraham var far till Isak,

Isak till Jakob,

Jakob till Juda och hans bröder,

3Juda var far till Peres och Serach, och deras mor hette Tamar,

Peres var far till Hesron,

Hesron till Ram,

4Ram till Amminadav,

Amminadav till Nachshon,

Nachshon till Salma,

5Salma till Boas, vars mor hette Rachav,

Boas till Oved, vars mor hette Rut,

Oved till Jishaj,

6Jishaj till kung David.

David var far till Salomo, vars mor var änkan efter Uria,

7Salomo till Rehabeam,

Rehabeam till Avia,

Avia till Asa,

8Asa till Joshafat,

Joshafat till Joram,

Joram till Ussia,

9Ussia till Jotam,

Jotam till Achas,

Achas till Hiskia,

10Hiskia till Manasse,

Manasse till Amon,

Amon till Josia,

11Josia till Jekonia[b] och hans bröder, som föddes vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babylon.

12Efter bortförandet till Babylon:

Jekonias, far till Shealtiel,

Shealtiel till Serubbabel,

13Serubbabel till Avihud,

Avihud till Eljakim,

Eljakim till Asor,

14Asor till Sadok,

Sadok till Akim,

Akim till Elihud,

15Elihud till Elasar,

Elasar till Mattan,

Mattan till Jakob,

16och Jakob till Josef. Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus som kallas Kristus.

17Det var alltså fjorton släktled från Abraham fram till David, fjorton släktled från David fram till bortförandet till Babylon och fjorton släktled från bortförandet till Babylon fram till Kristus.

Jesus föds

18När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mor Maria var trolovad[c] med Josef. Men redan innan de gift sig blev hon med barn genom den heliga Anden. 19Josef, hennes blivande man, var rättfärdig och ville inte skämma ut Maria offentligt utan tänkte skilja sig från henne i hemlighet.[d]

20Medan han fortfarande grubblade över detta visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. Ängeln sa: ”Josef, du ättling till David, tveka inte att gifta dig med Maria, för barnet hon bär har blivit till genom den heliga Anden. 21Hon ska få en Son, och du ska låta honom heta Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder.[e]

22Genom detta gick det som Herren förutsagt genom profeten Jesaja i uppfyllelse:

23”Jungfrun ska bli med barn

och föda en Son,

och man ska ge honom namnet Immanuel”.

(Det betyder: Gud med oss).[f]

24När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria, 25men de hade inget sexuellt umgänge förrän Sonen hade fötts. Och Josef lät honom heta Jesus.

Notas al pie

  1. 1:1 Kristus betyder den smorde på grekiska. Dess hebreiska motsvarighet är Messias. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation.
  2. 1:11 Också känd som Jojakin (1 Krön 3:15).
  3. 1:18 Den judiska förlovningen var mer bindande än en nutida förlovning. Den kunde endast brytas genom skilsmässa och något sexuellt umgänge fick inte förekomma.
  4. 1:19 Josef tänkte skriva under de nödvändiga pappren för skilsmässa, men inte låta henne dömas offentligt och bli stenad, vilket han kunde ha gjort.
  5. 1:21 Jesus, som är den grekiska formen av namnet Josua (jeshua) betyder Herren räddar.
  6. 1:23 Se Jes 7:14, varifrån citatet är hämtat; jungfrun enligt Septuaginta, i den masoretiska texten den unga kvinnan. Sammanhanget visar dock att i fråga om Jesus mor var betydelsen i vilket fall som helst ”jungfru”, även om också det grekiska ordet annars kan användas utan att det ligger någon betoning på just den aspekten, så t.ex. i liknelsen om de tio flickorna i Matt 25.

Nova Versão Internacional

Mateus 1

A Genealogia de Jesus

1Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão:

Abraão gerou Isaque;

Isaque gerou Jacó;

Jacó gerou Judá e seus irmãos;

Judá gerou Perez e Zerá,

cuja mãe foi Tamar;

Perez gerou Esrom;

Esrom gerou Arão;

Arão gerou Aminadabe;

Aminadabe gerou Naassom;

Naassom gerou Salmom;

Salmom gerou Boaz,

cuja mãe foi Raabe;

Boaz gerou Obede,

cuja mãe foi Rute;

Obede gerou Jessé;

e Jessé gerou o rei Davi.

Davi gerou Salomão,

cuja mãe tinha sido

mulher de Urias;

Salomão gerou Roboão;

Roboão gerou Abias;

Abias gerou Asa;

Asa gerou Josafá;

Josafá gerou Jorão;

Jorão gerou Uzias;

Uzias gerou Jotão;

Jotão gerou Acaz;

Acaz gerou Ezequias;

10 Ezequias gerou Manassés;

Manassés gerou Amom;

Amom gerou Josias;

11 e Josias gerou Jeconias[a]

e seus irmãos,

no tempo do exílio

na Babilônia.

12 Depois do exílio na Babilônia:

Jeconias gerou Salatiel;

Salatiel gerou Zorobabel;

13 Zorobabel gerou Abiúde;

Abiúde gerou Eliaquim;

Eliaquim gerou Azor;

14 Azor gerou Sadoque;

Sadoque gerou Aquim;

Aquim gerou Eliúde;

15 Eliúde gerou Eleazar;

Eleazar gerou Matã;

Matã gerou Jacó;

16 e Jacó gerou José,

marido de Maria,

da qual nasceu Jesus,

que é chamado Cristo.

17 Assim, ao todo houve catorze gerações de Abraão a Davi, catorze de Davi até o exílio na Babilônia, e catorze do exílio até o Cristo[b].

O Nascimento de Jesus Cristo

18 Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19 Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. 20 Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: “José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. 21 Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus[c], porque ele salvará o seu povo dos seus pecados”.

22 Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: 23 “A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel”[d], que significa “Deus conosco”.

24 Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. 25 Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus.

Notas al pie

  1. 1.11 Isto é, Joaquim; também no versículo 12.
  2. 1.17 Ou Messias. Tanto Cristo (grego) como Messias (hebraico) significam Ungido; também em todo o livro de Mateus.
  3. 1.21 Jesus é a forma grega de Josué, que significa o Senhor salva.
  4. 1.23 Is 7.14