Swedish Contemporary Bible

Colossians 1

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel[a] åt Kristus[b] Jesus, och från brodern Timotheos.

2Till de heliga, våra syskon i tron på Kristus i Kolossai.

Nåd och frid från Gud, vår Fader.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

3Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader, när vi ber för er, 4för vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni visar alla de heliga, 5i hoppet om det som finns förberett för er i himlen. Det hoppet har ni tidigare hört om i det sanna budskapet, evangeliet, 6som nådde er och nu sprids över hela världen, växer och ger resultat, på samma sätt som det har gjort bland er alltsedan den dag ni fick höra det och förstod Guds nåd i all sanning. 7Det var av vår käre medarbetare Epafras som ni fick lära er det, han som troget tjänar Kristus för er[c] skull. 8Det var också han som berättade för oss om vilken kärlek Anden har gett er.

Paulus ber för församlingen

9Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, 10så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar, medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. 11Hans härlighets makt ska styrka er med all kraft, så att ni kan vara uthålliga, tålmodiga och glada. 12Tacka alltid Fadern, som har gjort det möjligt för er att få del av det arv som väntar de heliga i ljuset. 13Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss till sin älskade Sons rike. 14Genom Sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder.

Jesus Kristus är Herre över allting

15Han är den osynliga Gudens avbild,

den förste före hela skapelsen,[d]

16för i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden,

både det synliga och det osynliga,

troner och auktoriteter, härskare och makter.[e]

Allt är skapat genom honom och till honom.

17Han finns[f] till före allting,

och i honom hålls allting samman.

18Han är också huvudet för kroppen,

det vill säga församlingen.

Han är alltings början, den förste som uppväckts från de döda,[g]

och därför är han den främste i allting.

19Gud ville nämligen låta all sin fullhet[h] bo i honom,

20och genom hans blod på korset har Gud slutit fred

och försonat allting med sig,

både det som finns på jorden och det som finns i himlen.

21Ni, som förut var främmande för Gud och på grund av ert sinnelag och era onda gärningar hans fiender, 22också er har han nu försonat med sig genom att Kristus dog i sin fysiska kropp. Han ska låta er stå inför sig heliga, fläckfria och oklanderliga, 23om ni bara håller fast vid er tro, väl grundade i den, och inte låter någonting rubba det hopp i evangeliet som ni hört och som förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Paulus arbete för församlingen

24Nu är jag glad över att få lida för er skull. Och ännu återstår en del av Kristus lidande som jag ska få gå igenom i min kropp för församlingen, hans kropp. [i]25Gud har nämligen gett mig i uppdrag att vara dess tjänare för er skull och fullfölja förkunnelsen av Guds budskap. 26Det är den hemlighet[j] som har legat dold genom tidsåldrar och generationer men nu uppenbarats för hans heliga. 27Han har låtit dem förstå sin rika och härliga hemlighet bland hedningarna: att Kristus finns i er, härlighetens hopp.

28Vi förkunnar honom, vi förmanar alla människor och undervisar dem med all vishet, så att vi kan föra fram dem alla som fullkomliga i Kristus. 29Det är det målet jag arbetar och kämpar för, med den mäktiga kraft som han låter verka i mig.

Notas al pie

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:7 Enligt andra handskrifter: för vår skull.
  4. 1:15 Ordagrant: skapelsens förstfödde. I vanliga mänskliga relationer ärvde den förstfödde mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.
  5. 1:16 Området där Kolossai låg var känt för sin ängladyrkan, och Paulus kan här tänkas syfta på sådana andemakter och ville visa att änglarna står under Kristus.
  6. 1:17 Paulus använde presens-form, för att visa att Jesus är Gud och evig. Jfr 2 Mos 3:13-14, där Gud kallade sig Jag är.
  7. 1:18 Ordagrant: den förstfödde från de döda
  8. 1:19 Paulus använde ordet fullhet för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att ”den gudomliga fullheten” styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter.
  9. 1:24 Jfr Apg 9:16.
  10. 1:26 Paulus använde ordet hemlighet för att gå emot den religionsblandning som förekom i området, och för vilken detta var en viktig term.

Nádej pre kazdého

List Kolosanom 1

1 Milí bratia,

pozdravujem vás v mene Ježiša Krista, ktorého z Božej vôle zvestujem.

Spolu s Timotejom želáme vám, verným kresťanom v Kolosách, milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

Kedykoľvek na vás spolu s Timotejom myslíme vo svojich modlitbách, zakaždým ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista.

Počuli sme o vašej pevnej viere aj o vašej láske k všetkým bratom.

Právom sa tešíte na nebeskú odmenu od tej chvíle, ako ste o nej prvý raz počuli.

To radostné posolstvo sa šíri po celom svete a všade mení životy ľudí takisto ako u vás, keď ste ho po prvý raz počuli a poznali Božiu milosť v pravde.

Túto radostnú zvesť vám priniesol Epafras, náš milovaný spolupracovník. Vieme, že bol vaším verným a dobrým učiteľom.

Od neho sme sa dozvedeli, ako vo vás Boží Duch prebúdza pravú kresťanskú lásku.

Od tých čias sa za vás neprestávame modliť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle a aby vás Boh vyzbrojil všestrannou duchovnou múdrosťou.

10 Tak bude váš život plný ušľachtilých činov, budete robiť Bohu česť a budete ho poznávať čoraz hlbšie.

11 Prosíme ho, aby vás naplnil svojou mocou a silou prekonávať všetky skúšky

12 a aby vás ani v nich neopustila radostná vďačnosť, že smiete mať podiel na dedičstve tých, ktorí žijú v kráľovstve svetla.

13 Veď on nás vytrhol z tmavej ríše satanovej a uviedol do kráľovstva svojho milovaného Syna,

14 ktorý svojou krvou zaplatil za našu slobodu a odpustil nám všetky viny.

Chválospev Kristovi

15 Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril.

16 Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho.

17 V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie.

18 On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou.

19 Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho Synovi.

20 Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv, a tým nám získal pokoj s Bohom.

21 Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi.

22 Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistí a bezúhonní.

23 Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel, a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete.

Boh zjavuje svoje tajomstvo

Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám.24 Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev.

25 Lebo ja som jej služobníkom. Boh ma poveril, aby som vám oznámil jeho slovo vo všetkej plnosti

26 a zvestoval vám tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté pred ľuďmi, ale teraz toto tajomstvo zjavil Boh tým,

27 ktorí ho milujú a preňho žijú. A toto slávne tajomstvo platí aj pre vás a znie: Kristus je vo vás, v ňom máte nádej na Božiu slávu.

28 Tohto Krista aj vám zvestujeme. So všetkou duchovnou múdrosťou, ktorou nás Boh obdaril, napomíname ľudí a vzdelávame ich vo viere, aby každý v spojení s Kristom mohol dospieť k dokonalosti.

29 O to sa usilujem a bojujem. Silu k tomu mi dáva Kristus, ktorý vo mne pôsobí.