Swedish Contemporary Bible

Joel 1

Budskap om invadering och ödeläggelse

(1:2—2:17)

Gräshoppor

1Herrens ord kom till Joel, Petuels son:

2Hör här, ni äldste,

lyssna, alla som bor i landet!

Har något sådant hänt under hela er livstid

eller under era förfäders tid?

3Ni ska berätta detta för era barn,

och de ska berätta det för sina,

och deras barn vidare för nästa generation:

4Det som gräshopporna[a] lämnade kvar

åt gräsgnagarna upp,

det som gräsgnagarna lämnade kvar

åt gräsbitarna upp,

och det som gräsbitarna lämnade kvar

åt gräsätarna upp.

5Vakna, ni berusade, och gråt,

klaga, ni drinkare!

För det nya vinet

har ryckts bort från era läppar.

6Ett folk har invaderat mitt land,

starkt och oräkneligt,

med tänder som ett lejons

och kindtänder som en lejoninnas.

7Det har förstört min vingård

och brutit mina fikonträd,

skalat dem nakna och kastat bort barken

och lämnat grenarna vita.

8Klaga som en jungfru,

klädd i sorgdräkt efter sin ungdoms brudgum.

9Det är slut med mat- och dryckesoffren

i Herrens hus.

Herrens tjänare, prästerna, klagar.

10Fältet är förött,

marken klagar.

Säden är förstörd,

det nya vinet förtorkat,

och oljan sinar.

11Jordbrukarna står där med skam,

vinodlarna klagar

för vetets och kornets skull,

för åkerns skörd är förstörd.

12Vinstocken är förtorkad

och fikonträdet vissnat.

Granatträd, palmer, äppelträd,

alla markens träd har torkat ut

och människors glädje förtvinat.

Uppmaning till klagan

13Klä er i sorgdräkt och klaga,

ni präster!

Jämra er, ni som tjänar vid altaret!

Kom, vaka natten igenom i sorgdräkt,

ni min Guds tjänare!

För mat- och dryckesoffer

finns inte längre i er Guds hus.

14Utlys en helig fasta

och kalla till en högtidssamling.

Samla de äldste

och alla som bor i landet

till Herrens, er Guds hus,

och ropa till Herren.

15Ve, vilken dag!

Herrens dag är nära.

Den kommer som förödelse

från den Väldige.

16Har inte levebrödet tagits bort inför våra ögon,

och glädjen och fröjden i vår Guds hus?

17Utsädet ligger förtorkat under jordklumparna,

förrådshusen ligger i ruiner

och sädesmagasinen i spillror,

för säden har torkat bort.

18Hur stönar inte boskapen!

Boskapshjordarna irrar omkring,

då det finns inget bete för dem.

Även fårhjordarna lider.

19Till dig, Herre, ropar jag!

En eld har förtärt de öppna betesmarkerna

och en låga bränt upp alla träd.

20Till och med de vilda djuren ropar till dig,

för bäckarna är uttorkade,

och en eld har förtärt

de öppna betesmarkerna.

Notas al pie

  1. 1:4 I grundtexten finns i denna vers, liksom i 2:25, fyra olika ord för gräshoppor, och översättningen av dem är osäker.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yoweli 1

1Yehova anayankhula ndi Yoweli mwana wa Petueli.

Kubwera kwa Dzombe

Inu akuluakulu, imvani izi;
    mvetserani, nonse amene mumakhala mʼdziko.
Kodi zinthu zokhala ngati izi zinayamba zaonekapo mʼnthawi yanu,
    kapena mʼnthawi ya makolo anu?
Muwafotokozere ana anu,
    ndipo ana anuwo afotokozere ana awo,
    ndipo ana awo adzafotokozere mʼbado winawo.
Chimene dzombe losamera mapiko lasiya
    dzombe lowuluka ladya;
chimene dzombe lowuluka lasiya
    dzombe lalingʼono ladya;
chimene dzombe lalingʼono lasiya
    chilimamine wadya.

Dzukani, inu zidakwa ndipo mulire!
    Lirani mofuwula, inu nonse amene mumamwa vinyo;
lirani mofuwula chifukwa cha vinyo watsopano,
    pakuti wachotsedwa pakamwa panu.
Mtundu wa anthu wathira nkhondo dziko langa,
    wamphamvu ndi wosawerengeka;
uli ndi mano a mkango,
    zibwano za mkango waukazi.
Wawononga mphesa zanga
    ndipo wathyola mitengo yanga ya mkuyu.
Wakungunula makungwa ake
    ndi kuwataya,
    kusiya nthambi zake zili mbee.

Lirani ngati namwali wovala chiguduli,
    chifukwa cha mwamuna wa utsikana wake.
Chopereka cha chakudya ndi cha chakumwa
    sizikuperekedwa ku nyumba ya Yehova.
Ansembe akulira,
    amene amatumikira pamaso pa Yehova.
10 Minda yaguga,
    nthaka yauma;
tirigu wawonongeka,
    vinyo watsopano watha,
    mitengo ya mafuta yauma.
11 Khalani ndi nkhawa, inu alimi,
    lirani mofuwula inu alimi a mphesa;
imvani chisoni chifukwa cha tirigu ndi barele,
    pakuti zokolola za mʼmunda zawonongeka.
12 Mpesa wauma
    ndipo mtengo wamkuyu wafota;
makangadza, kanjedza ndi mitengo ya apulosi,
    mitengo yonse ya mʼmunda yauma.
Ndithudi chimwemwe cha anthu
    chatheratu.

Mulungu Ayitana Anthu kuti Atembenuke

13 Inu ansembe, valani ziguduli ndipo lirani;
    lirani mofuwula, inu amene mumatumikira pa guwa lansembe.
Bwerani, fundani ziguduli usiku wonse,
    inu amene mumatumikira pamaso pa Mulungu wanga;
pakuti chopereka cha chakudya ndi cha chakumwa
    sizikupezekanso mʼnyumba ya Mulungu wanu.
14 Lengezani tsiku lopatulika losala zakudya,
    itanani msonkhano wopatulika.
Sonkhanitsani akuluakulu
    ndi anthu onse okhala mʼdziko
ku nyumba ya Yehova Mulungu wanu
    ndipo alirire Yehova.

15 Kalanga ine tsikulo!
    Pakuti tsiku la Yehova layandikira;
    lidzabwera ngati chiwonongeko chochokera kwa Wamphamvuzonse.

16 Kodi chakudya chathu sichachotsedwa
    ife tikuona?
Kodi mʼnyumba ya Mulungu wathu
    simulibe chimwemwe ndi chisangalalo?
17 Mbewu zikunyala
    poti pansi ndi powuma.
Nyumba zosungiramo zinthu zawonongeka;
    nkhokwe zapasuka
    popeza tirigu wauma.
18 Taonani mmene zikulirira ziweto;
    ngʼombe zikungoyenda uku ndi uku
chifukwa zilibe msipu;
    ngakhalenso nkhosa zikusauka.

19 Kwa Inu Yehova ndilirira,
    pakuti moto wapsereza msipu wakuthengo,
    malawi amoto apsereza mitengo yonse ya mʼtchire.
20 Ngakhale nyama zakuthengo zikulirira Inu;
    timitsinje tonse taphwa
    ndipo moto wapsereza msipu wa kuthengo.