Swedish Contemporary Bible

Genesis 4

Kain och Abel

Kain mördar Abel

1Adam låg med sin hustru Eva, och hon blev gravid och födde en son som fick namnet Kain[a], för hon sa: ”Med Herrens hjälp har jag fått en människa!” 2Hennes nästa barn var Abel, Kains bror. Abel blev herde, medan Kain blev lantbrukare. 3En gång kom Kain med en del av sin skörd av frukt som offergåva till Herren. 4Också Abel kom med de feta köttstyckena från sina förstfödda lamm. Herren såg med välbehag på Abel och hans offer, 5men inte på Kain och hans offer. Detta gjorde Kain vred, och han sänkte blicken.

6”Varför är du så vred?” frågade Herren. ”Varför sänker du huvudet? 7Om du gör rätt är du ju accepterad, men om du inte gör rätt, lurar synden vid dörren. Synden åtrår dig, men du ska råda över den!”

8Kain föreslog sin bror att de skulle gå ut på fälten tillsammans[b]. Medan de var där, överföll Kain sin bror och dödade honom.

9Herren sa till Kain: ”Var är din bror Abel?” ”Det vet jag inte”, sa Kain. ”Ska jag hålla reda på min bror?”

10Men Herren sa: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. 11Från och med nu är du förbannad och förvisad från den mark som öppnade sin mun för att ta emot din brors blod ur din hand. 12Den kommer inte längre att ge dig någon skörd. Du ska vara hemlös och fredlös och irra omkring på jorden.”

13Kain svarade Herren: ”Mitt straff är större än jag kan bära, [c]14för du har förvisat mig från min mark och från dig själv och gjort mig till en rastlös vandrare. Vem som helst som ser mig kan döda mig.” 15Då svarade Herren: ”De kommer inte att döda dig, för jag ska ge ett sju gånger värre straff åt den som gör det.” Sedan satte Herren ett märke på Kain, för att ingen som mötte honom skulle döda honom. 16Kain gick sedan bort från Herren och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.

Kains ättlingar

17Därefter låg Kain med sin hustru, och hon blev gravid och födde Henok. När Kain sedan byggde en stad, kallade han den Henok efter sin son.

18Henok var Irads far. Irad var Mechujaels far, Mechujael var Metushaels far, Metushael var Lemeks far.

19Lemek gifte sig med två kvinnor – Ada och Silla. 20Ada födde ett barn som hette Javal, och han blev stamfar för alla som bor i tält och lever av boskapsskötsel. 21Hans bror hette Juval, och han var den förste att spela lyra och flöjt. 22Silla födde Tuval Kain. Han var den förste att gjuta redskap av koppar och järn. Tuval Kain hade en syster som hette Naama.

23En dag sa Lemek till sina båda hustrur:

”Ada och Silla, hör på!

Lemeks hustrur, hör mina ord!

Jag har dödat en man för att han sårat mig,

en ung man för att han skadat mig. [d]

24Kain ska hämnas sju gånger,

men Lemek sjuttiosju gånger!”

Adams släkttavla genom Set

25Adam låg igen med sin hustru, och hon födde ytterligare en son. Han fick namnet Set[e], för Eva sa: ”Gud har gett mig en annan son i stället för honom som Kain dödade.” 26Set fick en son som han kallade Enosh. Det var under dennes livstid som människorna började åkalla Herrens namn.

Notas al pie

 1. 4:1 Namnet Kain betyder ungefär jag har fått/producerat.
 2. 4:8 Översättningens formulering följer här mer den samaritanska texten, Vulgata, Septuaginta och syriska Peshitta; det rör sig dock bara om en nyansskillnad.
 3. 4:13 Eller, enligt Septuaginta: Mitt brott är för stort för att förlåtas,
 4. 4:23 Som tecken på det dåvarande världsläget som nu präglades av våld och på hans egen skrytsamhet, kan versen också tolkas: Jag skulle kunna döda en man för att han sårar mig, en ung man för att han skadar mig.
 5. 4:25 Namnet betyder ungefär skänkt, given.

New Living Translation

Genesis 4

Cain and Abel

1Now Adam[a] had sexual relations with his wife, Eve, and she became pregnant. When she gave birth to Cain, she said, “With the Lord’s help, I have produced[b] a man!” Later she gave birth to his brother and named him Abel.

When they grew up, Abel became a shepherd, while Cain cultivated the ground. When it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Abel also brought a gift—the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift, but he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry, and he looked dejected.

“Why are you so angry?” the Lord asked Cain. “Why do you look so dejected? You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out! Sin is crouching at the door, eager to control you. But you must subdue it and be its master.”

One day Cain suggested to his brother, “Let’s go out into the fields.”[c] And while they were in the field, Cain attacked his brother, Abel, and killed him.

Afterward the Lord asked Cain, “Where is your brother? Where is Abel?”

“I don’t know,” Cain responded. “Am I my brother’s guardian?”

10 But the Lord said, “What have you done? Listen! Your brother’s blood cries out to me from the ground! 11 Now you are cursed and banished from the ground, which has swallowed your brother’s blood. 12 No longer will the ground yield good crops for you, no matter how hard you work! From now on you will be a homeless wanderer on the earth.”

13 Cain replied to the Lord, “My punishment[d] is too great for me to bear! 14 You have banished me from the land and from your presence; you have made me a homeless wanderer. Anyone who finds me will kill me!”

15 The Lord replied, “No, for I will give a sevenfold punishment to anyone who kills you.” Then the Lord put a mark on Cain to warn anyone who might try to kill him. 16 So Cain left the Lord’s presence and settled in the land of Nod,[e] east of Eden.

The Descendants of Cain

17 Cain had sexual relations with his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Then Cain founded a city, which he named Enoch, after his son. 18 Enoch had a son named Irad. Irad became the father of[f] Mehujael. Mehujael became the father of Methushael. Methushael became the father of Lamech.

19 Lamech married two women. The first was named Adah, and the second was Zillah. 20 Adah gave birth to Jabal, who was the first of those who raise livestock and live in tents. 21 His brother’s name was Jubal, the first of all who play the harp and flute. 22 Lamech’s other wife, Zillah, gave birth to a son named Tubal-cain. He became an expert in forging tools of bronze and iron. Tubal-cain had a sister named Naamah. 23 One day Lamech said to his wives,

“Adah and Zillah, hear my voice;
    listen to me, you wives of Lamech.
I have killed a man who attacked me,
    a young man who wounded me.
24 If someone who kills Cain is punished seven times,
    then the one who kills me will be punished seventy-seven times!”

The Birth of Seth

25 Adam had sexual relations with his wife again, and she gave birth to another son. She named him Seth,[g] for she said, “God has granted me another son in place of Abel, whom Cain killed.” 26 When Seth grew up, he had a son and named him Enosh. At that time people first began to worship the Lord by name.

Notas al pie

 1. 4:1a Or the man; also in 4:25.
 2. 4:1b Or I have acquired. Cain sounds like a Hebrew term that can mean “produce” or “acquire.”
 3. 4:8 As in Samaritan Pentateuch, Greek and Syriac versions, and Latin Vulgate; Masoretic Text lacks “Let’s go out into the fields.”
 4. 4:13 Or My sin.
 5. 4:16 Nod means “wandering.”
 6. 4:18 Or the ancestor of, and so throughout the verse.
 7. 4:25 Seth probably means “granted”; the name may also mean “appointed.”