Swedish Contemporary Bible

Genesis 14

Abram räddar Lot

1Vid den här tiden startade Amrafel, Shinars kung, Arjok, Ellasars kung, Kedorlaomer, Elams kung, och Tidal, Gojims kung, 2ett krig mot Bera, Sodoms kung, Birsha, Gomorras kung, Shinav, Admas kung, Shemever, Sevojims kung och kungen i Bela (som senare kallades Soar).

3Dessa kungar förenade sina arméer i Siddimdalen, dalen vid Döda havet. 4Under tolv år hade de alla varit undersåtar till kung Kedorlaomer, men på det trettonde året gjorde de uppror.

5Under det fjortonde året kom Kedorlaomer dit med sina allierade. Han segrade över refaéerna i Ashterot Karnajim, över suséerna i Ham, över eméerna i Shave Kirjatajim. 6Horéerna, som bodde på berget Seir, drev han ända till El Paran vid öknen.

7De vände sedan om till En Mishpat, som senare kallades Kadesh, och erövrade hela amalekiternas område, liksom amoréernas, som bodde i Haseson Tamar.

8Kungarna i Sodom, Gomorra, Adma, Sevojim och Bela, nuvarande Soar, drog ut och ordnade sina arméer till strid i Siddimdalen 9mot Elams kung Kedorlaomer, Gojims kung Tidal, Shinars kung Amrafel och Ellasars kung Arjok, fem kungar mot fyra. 10Dalen var full av gropar med jordbeck. När armén som tillhörde kungarna i Sodom och Gomorra flydde, föll några i groparna och resten flydde till bergen. 11Segrarna plundrade Sodom och Gomorra och tog med sig all deras egendom och mat. Sedan drog de därifrån.

12De tog också med sig Lot, Abrams brorson, som bodde i Sodom, och allt han ägde. 13En av de män som lyckats fly kom och berättade för hebrén Abram vad som hade hänt. Abram hade slagit läger bland ekarna som tillhörde amorén Mamre, bror till Eshkol och Aner, vilka alla var Abrams allierade.

14När Abram fick reda på att hans brorson Lot hade tagits till fånga, sammankallade han männen som var födda i hans hushåll, 318 män sammanlagt, och förföljde fienderna ända till Dan. 15Den natten delade han upp sina män, och de anföll dem och förföljde den flyende armén till Hova, norr om Damaskus. 16Han fick tillbaka hela bytet som de tagit, brorsonen Lot, och alla Lots ägodelar, kvinnorna och de andra. 17När Abram återvände från sitt anfall mot Kedorlaomer och de andra kungarna, kom kungen i Sodom ut för att möta honom i Shavedalen, som senare kallades Kungsdalen.

18Kungen i Salem[a], Melkisedek, som var präst åt Gud den Högste, kom och gav Abram bröd och vin. 19Sedan välsignade Melkisedek Abram:

”Må Gud den Högste, himlens och jordens Skapare,

välsigna Abram!

20Välsignad vare Gud den Högste,

som har överlämnat dina fiender till dig!”

Då gav Abram Melkisedek en tiondel av allting.

21Kungen i Sodom vädjade till Abram: ”Ge mig bara folket. Behåll själv hela bytet.” 22Men Abram svarade honom: ”Jag lyfter min hand och svär vid Herren Gud den Högste, himlens och jordens skapare, 23att jag inte ska ta så mycket som en enda tråd eller sandalrem från dig. Du ska inte kunna säga: ’Jag har gjort Abram rik.’ 24Jag ska ingenting ha. Det räcker med det som mina unga män har ätit av din mat. Men ge en del av bytet till mina stridskamrater Aner, Eshkol och Mamre.”

Notas al pie

  1. 14:18 Nuvarande Jerusalem.

New Living Translation

Genesis 14

Abram Rescues Lot

1About this time war broke out in the region. King Amraphel of Babylonia,[a] King Arioch of Ellasar, King Kedorlaomer of Elam, and King Tidal of Goiim fought against King Bera of Sodom, King Birsha of Gomorrah, King Shinab of Admah, King Shemeber of Zeboiim, and the king of Bela (also called Zoar).

This second group of kings joined forces in Siddim Valley (that is, the valley of the Dead Sea[b]). For twelve years they had been subject to King Kedorlaomer, but in the thirteenth year they rebelled against him.

One year later Kedorlaomer and his allies arrived and defeated the Rephaites at Ashteroth-karnaim, the Zuzites at Ham, the Emites at Shaveh-kiriathaim, and the Horites at Mount Seir, as far as El-paran at the edge of the wilderness. Then they turned back and came to En-mishpat (now called Kadesh) and conquered all the territory of the Amalekites, and also the Amorites living in Hazazon-tamar.

Then the rebel kings of Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboiim, and Bela (also called Zoar) prepared for battle in the valley of the Dead Sea.[c] They fought against King Kedorlaomer of Elam, King Tidal of Goiim, King Amraphel of Babylonia, and King Arioch of Ellasar—four kings against five. 10 As it happened, the valley of the Dead Sea was filled with tar pits. And as the army of the kings of Sodom and Gomorrah fled, some fell into the tar pits, while the rest escaped into the mountains. 11 The victorious invaders then plundered Sodom and Gomorrah and headed for home, taking with them all the spoils of war and the food supplies. 12 They also captured Lot—Abram’s nephew who lived in Sodom—and carried off everything he owned.

13 But one of Lot’s men escaped and reported everything to Abram the Hebrew, who was living near the oak grove belonging to Mamre the Amorite. Mamre and his relatives, Eshcol and Aner, were Abram’s allies.

14 When Abram heard that his nephew Lot had been captured, he mobilized the 318 trained men who had been born into his household. Then he pursued Kedorlaomer’s army until he caught up with them at Dan. 15 There he divided his men and attacked during the night. Kedorlaomer’s army fled, but Abram chased them as far as Hobah, north of Damascus. 16 Abram recovered all the goods that had been taken, and he brought back his nephew Lot with his possessions and all the women and other captives.

Melchizedek Blesses Abram

17 After Abram returned from his victory over Kedorlaomer and all his allies, the king of Sodom went out to meet him in the valley of Shaveh (that is, the King’s Valley).

18 And Melchizedek, the king of Salem and a priest of God Most High,[d] brought Abram some bread and wine. 19 Melchizedek blessed Abram with this blessing:

“Blessed be Abram by God Most High,
    Creator of heaven and earth.
20 And blessed be God Most High,
    who has defeated your enemies for you.”

Then Abram gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered.

21 The king of Sodom said to Abram, “Give back my people who were captured. But you may keep for yourself all the goods you have recovered.”

22 Abram replied to the king of Sodom, “I solemnly swear to the Lord, God Most High, Creator of heaven and earth, 23 that I will not take so much as a single thread or sandal thong from what belongs to you. Otherwise you might say, ‘I am the one who made Abram rich.’ 24 I will accept only what my young warriors have already eaten, and I request that you give a fair share of the goods to my allies—Aner, Eshcol, and Mamre.”

Notas al pie

  1. 14:1 Hebrew Shinar; also in 14:9.
  2. 14:3 Hebrew Salt Sea.
  3. 14:8 Hebrew Siddim Valley (see 14:3); also in 14:10.
  4. 14:18 Hebrew El-Elyon; also in 14:19, 20, 22.