Swedish Contemporary Bible

Genesis 10

Jorden befolkas på nytt

Släkttavlan för Noas söner

1Detta är berättelsen om Noas söners, Sems, Hams och Jafets, släkt. De fick söner[a] efter floden.

Jafet

(1 Krön 1:5-7)

2Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

3Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

4Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

5Deras ättlingar spred sig till olika kustländer med sina skilda folk, stammar och språk.

Ham

(1 Krön 1:8-16)

6Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

7Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

8Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden. 9Han var en väldig jägare inför Herren, och hans namn blev ett ordspråk: ”En väldig jägare inför Herren, som Nimrod.” 10Kärnan i hans rike omfattade Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Shinars[b] land. 11Därifrån utsträckte han sitt välde till Assyrien. Han byggde Nineve, Rechovot Ir, Kelach 12och Resen, som är beläget mellan Nineve och Kelach, den stora staden.

13Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 14patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

15Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 16jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 17hivéerna, arkéerna, sinéerna, 18arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Slutligen spred sig Kanaans ättlingar 19från Sidon och hela vägen till Gerar, ända till Gaza och till Sodom, Gomorra, Adma och Sevojim, bort till Lasha[c].

20Dessa var Hams ättlingar efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

Sem

(1 Krön 1:17-23)

21Också Sem, Jafets äldste bror, fick söner och blev stamfar till alla Evers ättlingar.

22Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

23Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

24Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

25Ever fick två söner, den ene hette Peleg[d] och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

26Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach,

27Hadoram, Usal, Dikla, 28Oval, Avimael, Saba,

29Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

30De bodde i området från Mesha till Sefar, bergstrakten i öster.

31Dessa var alltså Sems ättlingar, efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

32Dessa är Noas söners stammar efter sina släkter. Från dem har alla folk spridit sig över jorden efter floden.

Notas al pie

 1. 10:1 Son kan också betyda ättling, efterträdare eller nation.
 2. 10:10 Shinar är en äldre benämning på Babylonien.
 3. 10:19 Grundtexten är svåröversättlig.
 4. 10:25 Namnet Peleg betyder delning.

New Living Translation

Genesis 10

1This is the account of the families of Shem, Ham, and Japheth, the three sons of Noah. Many children were born to them after the great flood.

Descendants of Japheth

The descendants of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.

The descendants of Gomer were Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.

The descendants of Javan were Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.[a] Their descendants became the seafaring peoples that spread out to various lands, each identified by its own language, clan, and national identity.

Descendants of Ham

The descendants of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan.

The descendants of Cush were Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, and Sabteca. The descendants of Raamah were Sheba and Dedan.

Cush was also the ancestor of Nimrod, who was the first heroic warrior on earth. Since he was the greatest hunter in the world,[b] his name became proverbial. People would say, “This man is like Nimrod, the greatest hunter in the world.” 10 He built his kingdom in the land of Babylonia,[c] with the cities of Babylon, Erech, Akkad, and Calneh. 11 From there he expanded his territory to Assyria,[d] building the cities of Nineveh, Rehoboth-ir, Calah, 12 and Resen (the great city located between Nineveh and Calah).

13 Mizraim was the ancestor of the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 14 Pathrusites, Casluhites, and the Caphtorites, from whom the Philistines came.[e]

15 Canaan’s oldest son was Sidon, the ancestor of the Sidonians. Canaan was also the ancestor of the Hittites,[f] 16 Jebusites, Amorites, Girgashites, 17 Hivites, Arkites, Sinites, 18 Arvadites, Zemarites, and Hamathites. The Canaanite clans eventually spread out, 19 and the territory of Canaan extended from Sidon in the north to Gerar and Gaza in the south, and east as far as Sodom, Gomorrah, Admah, and Zeboiim, near Lasha.

20 These were the descendants of Ham, identified by clan, language, territory, and national identity.

Descendants of Shem

21 Sons were also born to Shem, the older brother of Japheth.[g] Shem was the ancestor of all the descendants of Eber.

22 The descendants of Shem were Elam, Asshur, Arphaxad, Lud, and Aram.

23 The descendants of Aram were Uz, Hul, Gether, and Mash.

24 Arphaxad was the father of Shelah,[h] and Shelah was the father of Eber.

25 Eber had two sons. The first was named Peleg (which means “division”), for during his lifetime the people of the world were divided into different language groups. His brother’s name was Joktan.

26 Joktan was the ancestor of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27 Hadoram, Uzal, Diklah, 28 Obal, Abimael, Sheba, 29 Ophir, Havilah, and Jobab. All these were descendants of Joktan. 30 The territory they occupied extended from Mesha all the way to Sephar in the eastern mountains.

31 These were the descendants of Shem, identified by clan, language, territory, and national identity.

Conclusion

32 These are the clans that descended from Noah’s sons, arranged by nation according to their lines of descent. All the nations of the earth descended from these clans after the great flood.

Notas al pie

 1. 10:4 As in some Hebrew manuscripts and Greek version (see also 1 Chr 1:7); most Hebrew manuscripts read Dodanim.
 2. 10:9 Hebrew a great hunter before the Lord; also in 10:9b.
 3. 10:10 Hebrew Shinar.
 4. 10:11 Or From that land Assyria went out.
 5. 10:14 Hebrew Casluhites, from whom the Philistines came, and Caphtorites. Compare Jer 47:4; Amos 9:7.
 6. 10:15 Hebrew ancestor of Heth.
 7. 10:21 Or Shem, whose older brother was Japheth.
 8. 10:24 Greek version reads Arphaxad was the father of Cainan, Cainan was the father of Shelah. Compare Luke 3:36.