Swedish Contemporary Bible

Acts 1

Löftet om den heliga Anden – Jesus återvänder till himlen

1I min första bok[a] berättade jag, ärade Theofilos, om allt som Jesus började göra och undervisa om 2ända fram till den dag då han togs upp till himlen, efter att han genom den heliga Anden gett sina befallningar till apostlarna[b] som han hade utvalt. 3Han visade sig för dem efter sitt lidande och bevisade på många sätt för dem att han levde. Under fyrtio dagar visade han sig för dem och talade om Guds rike.

4Vid ett av dessa tillfällen då han åt med dem, sa han till dem: ”Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat och som ni har hört mig tala om! 5Johannes döpte er i vatten men om några få dagar ska ni bli döpta i den heliga Anden.”

6När de var samlade frågade de Jesus: ”Herre, är det nu du ska återupprätta Israel som kungarike?” 7Han svarade då: ”Det är inte er sak att veta tider och stunder som Fadern i sin makt har bestämt. 8Men när den heliga Anden kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig, både i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och över hela jorden.”

9Strax efter att han sagt detta, såg de honom lyftas upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10De försökte titta upp mot himlen när han uppsteg, då plötsligt två vitklädda män stod bland dem 11och sa: ”Ni män från Galileen, varför står ni här och tittar upp mot himlen? Denne Jesus som har tagits upp från er till himlen ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom fara upp på.”

Mattias blir vald att ersätta Judas

(Matt 10:2-4; Mark 3:16-19; Luk 6:14-16)

12De återvände då till Jerusalem från det berg som kallas Olivberget och som ligger en sabbatsväg[c] från staden. 13När de kom fram, gick de upp till det rum på andra våningen där de brukade hålla till. Det var Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Tomas, Bartolomaios, Matteus, Jakob, son till Alfaios, Simon seloten[d], och Judas, son till Jakob. 14Alla dessa höll ihop och bad ständigt tillsammans, så också flera kvinnor, Maria, Jesus mor och Jesus bröder.

15En gång under dessa dagar när omkring 120 troende var samlade, reste sig Petrus upp bland dem och sa: 16”Mina syskon, det som var förutsagt i Skriften skulle gå i uppfyllelse,[e] som den heliga Anden meddelade genom David om Judas, han som vägledde dem som grep Jesus. 17Han var en av oss med samma uppdrag som vi. 18(Men för de pengar han fick för sitt brott köpte han en åker och där föll han framstupa så att hans kropp sprack och inälvorna rann ut. 19Hela Jerusalems invånare fick kännedom om det, och platsen kallades på deras eget språk Akeldamak som betyder ’Blodsåkern’.) 20Det står nämligen i Psaltaren:

’Låt hans hem stå öde

låt ingen mer bo där’,

och:

’Låt en annan ta hans tjänst.’ [f]

21Därför måste nu någon annan som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick mitt ibland oss, 22från det att han döptes av Johannes till den dag då han togs upp till himlen, någon av dem måste tillsammans med oss vittna om hans uppståndelse.”

23Man föreslog då två män: Josef Barsabbas som också kallades Justus och Mattias. 24Sedan bad de: ”Herre, du känner allas hjärtan. Visa oss vilken av de här två som du har utvalt 25till denna tjänst som apostel istället för Judas som svek sitt uppdrag och har gått till den plats där han hör hemma.”

26Sedan kastade de lott som föll på Mattias och han blev vald till apostel tillsammans med de elva.

Notas al pie

  1. 1:1 Lukasevangeliet.
  2. 1:2 Eller sändebuden.
  3. 1:12 Man fick färdas en knapp kilometer på sabbaten.
  4. 1:13 Selot betyder ivrare. Antingen var Simon ivrig till sin läggning eller så hade tillhört han ”seloterna”, ett politiskt parti som ville göra uppror mot romarna. Eller: den ivrige
  5. 1:16 Förutsägelsen är citerad i v. 20.
  6. 1:20 Se Ps 69:26; 109:8; i det första citatet finns små skillnader till psaltartexten.

Ang Pulong Sa Dios

Binuhatan 1

1Hinigugma kong Teofilo, sa akong unang libro gisulat ko ang tanang gipanghimo ug gipangtudlo ni Jesus gikan sa pagsugod niya sa iyang buluhaton 2-3 hangtod sa panahon nga gikayab siya ngadto sa langit. Human sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw, daghang higayon nga nagpakita siya sa nagkalain-laing pamaagi sa iyang mga apostoles sa pagpamatuod nga nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Sulod sa 40 ka adlaw nagpakita siya kanila ug gisultihan niya sila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug sa wala pa siya mokayab sa langit, may mga sugo siya nga gibilin sa iyang gipili nga mga apostoles. Kadto nga mga sugo gihatag niya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Usa niadto ka higayon samtang nagkaon si Jesus uban sa iyang mga apostoles miingon siya, “Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulata ninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios nga Amahan, nga gisulti ko na kaninyo kaniadto. Nangbautismo si Juan sa tubig, apan sa dili madugay pagabautismohan kamo diha sa Espiritu Santo.”

Ang Pagkayab ni Jesus sa Langit

Usa niana ka higayon, samtang nagtigom sila, gipangutana nila si Jesus, “Ginoo, mao na ba kini ang panahon nga ipatindog mo pagbalik ang gingharian sa Israel?”[a] Mitubag si Jesus, “Wala itugot sa Amahan nga mahibaloan ninyo kon kanus-a mahitabo ang mga butang nga iyang gitakda. Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo hatagan niya kamo ug gahom. Unya ipanugilon ninyo ang mahitungod kanako, dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya sa Judea ug Samaria, ug sa tibuok nga kalibotan.” Pagkahuman niyag sulti niini, gikayab siya ngadto sa langit. Ug samtang nagtan-aw sila kaniya nga ginakayab, gilibotan siya sa panganod ug unya nawala siya sa ilang panan-aw.

10 Samtang nagsige pa silag tan-aw sa langit, kalit lang nga may duha ka lalaking nagbisti ug puti nga mitindog duol kanila. 11 Unya misulti kining duha ka lalaki kanila, “Kamong mga taga-Galilea, nganong nagatindog pa man kamo dinhi nga nagahangad sa langit? Ang Jesus nga inyong nakita nga gidala ngadto sa langit mobalik dinhi sa kalibotan. Ug kon sa unsang pamaagi siya gidala ngadto sa langit, ingon usab niana nga pamaagi ang iyang pagbalik.”

Nagpili ang mga Apostoles Kon Kinsa ang Ilang Ipuli kang Judas

12 Pagkahuman niadto, namalik ang mga apostoles sa Jerusalem gikan sa Bukid sa mga Olibo. Kini nga bukid mga usa ka kilometro ang gilay-on gikan sa siyudad sa Jerusalem. 13 Pag-abot nila didto, misaka sila sa kuwarto sa taas sa balay nga ilang gisak-an. Kini sila mao si Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolomeo, Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga kaniadto rebelde sa gobyerno sa Roma, ug si Judas nga anak ni Santiago. 14 Kanunay silang nagtigom aron sa pag-ampo. Kauban usab nila ang pipila ka mga kababayen-an apil na si Maria nga inahan ni Jesus, ug ang mga igsoon niya nga mga lalaki.

15 Usa niana ka adlaw, samtang nagtigom ang mga 120 ka mga tumutuo, mitindog si Pedro ug miingon, 16 “Mga kaigsoonan, kinahanglan matuman ang ginaingon sa Kasulatan nga gipanagna sa Espiritu Santo niadtong unang panahon pinaagi kang David. Mahitungod kini kang Judas, nga mao ang migiya sa mga midakop kang Jesus. 17 Kauban namo siya nga apostol nga gipili ni Jesus, ug kabahin siya sa among buluhaton.”

18 (Apan mipalit si Judas ug yuta ginamit ang kuwarta nga iyang nadawat sa daotan niyang gibuhat, ug didto nahulog siya nga nag-una ang ulo. Mibuto ang iyang tiyan ug nanggawas ang iyang tinai. 19 Nahibaloan kini sa tanang mga tawo sa Jerusalem, busa gitawag nila kadtong maong dapit nga Akeldama, nga ang buot ipasabot, “Yuta nga Nadugoan.”) 20 Miingon pa gayod si Pedro, “Nahisulat sa mga Salmo,

‘Pasagdan na lang ang iyang gipuy-an,
ug wala nay papuy-on didto.’[b]

Ug nahisulat usab,

‘Ihatag na lamang sa uban ang iyang katungdanan.’[c]

21-22 “Busa, kinahanglan nga magpili kita ug usa ka tawo nga idugang kanatong onse ka apostoles. Kinahanglan usa siya sa atong mga kauban nga nag-alagad kang Ginoong Jesus samtang dinhi pa siya sa kalibotan, gikan sa pagpangbautismo ni Juan hangtod sa panahon nga gikayab si Jesus ngadto sa langit. Kay kinahanglan nga makapamatuod siya uban kanato mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus.” 23 Busa duha ka lalaki ang ilang gipilian: si Matias ug si Jose nga gitawag ug Barsabas (o Justo). 24 Unya nag-ampo sila, “Ginoo, ikaw ang nakahibalo sa kasingkasing sa tanang mga tawo. Busa ipakita kanamo kon kinsa niining duha ang imong gipili 25 nga mahimong apostol puli kang Judas. Kay gibiyaan ni Judas ang iyang trabaho ingon nga usa ka apostol, ug miadto siya sa dapit nga angay kaniya.” 26 Pagkahuman nilag ampo, nagripa sila. Ug ang naripahan mao si Matias. Busa si Matias mao ang nadugang sa onse ka apostoles.

Notas al pie

  1. Binuhatan 1:6 Ang ilang gihunahuna nga tingali papahawaon na ni Jesus ang mga taga-Roma nga nagdumala kanila aron sila nga mga taga-Israel makadumala na pag-usab sa ilang nasod.
  2. Binuhatan 1:20 Tan-awa usab ang Salmo 69:25.
  3. Binuhatan 1:20 Tan-awa usab ang Salmo 109:8.