Swedish Contemporary Bible

Deuteronomy 17

1Offra aldrig ett sjukt eller skadat djur, tjur eller får, till Herren, din Gud. Han avskyr sådana.

2Om någon, vare sig det är en man eller en kvinna, någonstans i de städer jag ger dig gör det som är ont i Herrens, din Guds, ögon och bryter förbundet med honom 3genom att mot min befallning tjäna och tillbe andra gudar eller solen, månen eller himlens hela härskara 4och du får höra det, ska du först noga ta reda på om ryktet talar sant att något så avskyvärt har skett i Israel. 5Sedan ska mannen eller kvinnan som gjort det onda föras ut utanför staden och stenas till döds. 6Men ingen får dömas till döden på grund av bara ett enda vittnesmål. Det måste finnas två eller tre vittnen. 7Vittnena ska kasta de första stenarna för att döda honom och sedan ska hela folket göra likadant. Uteslut den som är ond bland er.

8Om du råkar ut för ett fall som är svårt att avgöra, ett mord, en tvist om ägodelar eller ett misshandelsfall, kan du gå med dem till den plats Herren, din Gud, väljer ut åt sig. 9Där kan du fråga prästerna, leviterna eller den domare som då är i tjänst och de ska tala om vad som är rätt. 10Sedan ska du göra i enlighet med vad de meddelat dig på den plats Herren väljer ut. Följ deras anvisningar noga. 11Gör i enlighet med den lag de lär dig och följ den dom de avkunnar. Vik inte åt något håll från vad de säger. 12Den som förmätet vägrar att lyssna till prästen som står där och tjänstgör inför Herren, din Gud, eller till domaren, måste dö. Du ska utrota det onda ur Israel. 13När folket får reda på detta kommer det att frukta och inte handla så förmätet igen.

Välj rätt kung

14När du kommer in i det land som Herren, din Gud, ska ge dig och du har intagit det och börjar tänka: ”Vi borde ha en kung som folken runt omkring oss,” 15då ska du se till att välja ut den kung som Herren, din Gud, utser. Han måste vara en av dina landsmän, inte en utlänning som inte är din broder. 16Han får inte skaffa sig alltför många hästar eller skicka sina män till Egypten för att skaffa fler därifrån, för Herren har sagt till er: ”Återvänd aldrig mer den vägen igen!” 17Han får inte heller ha flera hustrur, för de kan locka honom till avfall och han får inte samla på sig en förmögenhet av silver och guld.

18När kungen har bestigit sin tron, ska han låta någon skriva en kopia av denna lag som finns i en tavla hos de levitiska prästerna. 19Han ska ha den hos sig och läsa i den varje dag av sitt liv, så att han lär sig frukta Herren, sin Gud, och noga följa allt som står i denna lag, alla dessa stadgar. 20Detta ska hindra honom från att anse sig vara bättre än sina bröder och han ska alltid följa lagen utan att vika från den åt något håll. Hans och hans söner ska då regera länge i Israel.

New International Version

Deuteronomy 17

1Do not sacrifice to the Lord your God an ox or a sheep that has any defect or flaw in it, for that would be detestable to him.

If a man or woman living among you in one of the towns the Lord gives you is found doing evil in the eyes of the Lord your God in violation of his covenant, and contrary to my command has worshiped other gods, bowing down to them or to the sun or the moon or the stars in the sky, and this has been brought to your attention, then you must investigate it thoroughly. If it is true and it has been proved that this detestable thing has been done in Israel, take the man or woman who has done this evil deed to your city gate and stone that person to death. On the testimony of two or three witnesses a person is to be put to death, but no one is to be put to death on the testimony of only one witness. The hands of the witnesses must be the first in putting that person to death, and then the hands of all the people. You must purge the evil from among you.

Law Courts

If cases come before your courts that are too difficult for you to judge—whether bloodshed, lawsuits or assaults—take them to the place the Lord your God will choose. Go to the Levitical priests and to the judge who is in office at that time. Inquire of them and they will give you the verdict. 10 You must act according to the decisions they give you at the place the Lord will choose. Be careful to do everything they instruct you to do. 11 Act according to whatever they teach you and the decisions they give you. Do not turn aside from what they tell you, to the right or to the left. 12 Anyone who shows contempt for the judge or for the priest who stands ministering there to the Lord your God is to be put to death. You must purge the evil from Israel. 13 All the people will hear and be afraid, and will not be contemptuous again.

The King

14 When you enter the land the Lord your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, and you say, “Let us set a king over us like all the nations around us,” 15 be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. 16 The king, moreover, must not acquire great numbers of horses for himself or make the people return to Egypt to get more of them, for the Lord has told you, “You are not to go back that way again.” 17 He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of silver and gold.

18 When he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on a scroll a copy of this law, taken from that of the Levitical priests. 19 It is to be with him, and he is to read it all the days of his life so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of this law and these decrees 20 and not consider himself better than his fellow Israelites and turn from the law to the right or to the left. Then he and his descendants will reign a long time over his kingdom in Israel.