Swedish Contemporary Bible

Numbers 1

Förberedelser för vandringen

(1:1—10:10)

Den första folkräkningen

(26:1-51)

Gud ger order om en folkräkning

1Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och kommit till Sinais öken, talade Herren till Mose i uppenbarelsetältet:

2”Räkna hela Israels menighet, alla män i varje stam och familj, varje namn för sig. 3Du och Aron ska mönstra alla vapenföra Israels män från tjugo år och uppåt, häravdelning för häravdelning. 4En man från varje stam, ett familjeöverhuvud, ska hjälpa er. 5Här är namnen på männen som ska hjälpa er:

från Rubens stam Elisur, Shedeurs son,

6från Simons Shelumiel, Surishaddajs son,

7från Judas Nachshon, Amminadavs son,

8från Isaskars Netanel, Suars son,

9från Sebulons Eliav, Helons son,

10från Efraims (Josefs son) Elishama, Ammihuds son,

från Manasse (Josefs son) Gamliel, Pedasurs son,

11från Benjamins Avidan, Gidonis son,

12från Dans Achieser, Ammishaddajs son,

13från Ashers Pagiel, Okrans son,

14från Gads Eljasaf, Deguels son,

15från Naftalis stam Achira, Enans son.”

16Dessa män var utsedda av menigheten och var ledare för sina fäders stammar, de var Israels stamhövdingar.

17Mose och Aron tog dessa namngivna män 18och sammankallade hela menigheten på första dagen i andra månaden. Folket infördes i förteckningen efter sina släkter och familjer, varje namn för sig, alla män från tjugo år och uppåt 19som Herren hade befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.

20Av Rubens, Israels förstföddes, stam upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 21Av Rubens stam mönstrades 46 500 man.

22Av Simons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 23Av Simons stam mönstrades 59 300 man.

24Av Gads ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 25Av Gads stam mönstrades 45 650 man.

26Av Judas ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 27Av Judas stam mönstrades 74 600 man.

28Av Isaskars ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 29Av Isaskars stam mönstrades 54 400 man.

30Av Sebulons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 31Av Sebulons stam mönstrades 57 400 man.

32Av Efraims, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 33Av Efraims stam mönstrades 40 500 man.

34Av Manasses, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 35Av Manasses stam mönstrades 32 200 man.

36Av Benjamins ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 37Av Benjamins stam inmönstrades 35 400 man.

38Av Dans ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 39Av Dans stam mönstrades 62 700 man.

40Av Ashers ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 41Av Ashers stam mönstrades 41 500 man.

42Av Naftalis ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 43Av Naftalis stam mönstrades 53 400 man.

44Dessa mönstrades av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män som representerade var sin stamfamilj. 45Alla vapenföra israeliter från tjugo år och uppåt mönstrades alltså familjevis. 46Sammanlagt räknades 603 550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47Leviternas fädernestam räknades dock inte i mönstringen tillsammans med de andra. 48Herren talade nämligen till Mose: 49”Du ska inte räkna Levis stam i mönstringen av israeliterna. 50Du ska ge dem i uppdrag att bära förbundstecknets boning och utföra allt som hör samman med den och alla dess redskap och sköta om dem. De måste bo nära tältet 51och när det ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen vid nästa lägerplats. Om någon annan kommer nära det ska han dödas. 52Varje israelit ska slå läger tillsammans och under eget banér, efter sina häravdelningar. 53Leviternas tält ska slås upp runt förbundstecknets boning för att Guds vrede inte ska komma över Israels meninghet. Leviterna är ansvariga för den och dess skötsel.”

54Alla dessa befallningar som Herren hade gett Mose efterföljdes av israeliterna.

New Living Translation

Numbers 1

Registration of Israel’s Troops

1A year after Israel’s departure from Egypt, the Lord spoke to Moses in the Tabernacle[a] in the wilderness of Sinai. On the first day of the second month[b] of that year he said, “From the whole community of Israel, record the names of all the warriors by their clans and families. List all the men twenty years old or older who are able to go to war. You and Aaron must register the troops, and you will be assisted by one family leader from each tribe.

“These are the tribes and the names of the leaders who will assist you:

TribeLeader
ReubenElizur son of Shedeur
SimeonShelumiel son of Zurishaddai
JudahNahshon son of Amminadab
IssacharNethanel son of Zuar
ZebulunEliab son of Helon
10 Ephraim son of JosephElishama son of Ammihud
Manasseh son of JosephGamaliel son of Pedahzur
11 BenjaminAbidan son of Gideoni
12 DanAhiezer son of Ammishaddai
13 AsherPagiel son of Ocran
14 GadEliasaph son of Deuel
15 NaphtaliAhira son of Enan

16 These are the chosen leaders of the community, the leaders of their ancestral tribes, the heads of the clans of Israel.”

17 So Moses and Aaron called together these chosen leaders, 18 and they assembled the whole community of Israel on that very day.[c] All the people were registered according to their ancestry by their clans and families. The men of Israel who were twenty years old or older were listed one by one, 19 just as the Lord had commanded Moses. So Moses recorded their names in the wilderness of Sinai.

20-21 This is the number of men twenty years old or older who were able to go to war, as their names were listed in the records of their clans and families[d]:

TribeNumber
Reuben (Jacob’s[e] oldest son)46,500
22-23 Simeon59,300
24-25 Gad45,650
26-27 Judah74,600
28-29 Issachar54,400
30-31 Zebulun57,400
32-33 Ephraim son of Joseph40,500
34-35 Manasseh son of Joseph32,200
36-37 Benjamin35,400
38-39 Dan62,700
40-41 Asher41,500
42-43 Naphtali53,400

44 These were the men registered by Moses and Aaron and the twelve leaders of Israel, all listed according to their ancestral descent. 45 They were registered by families—all the men of Israel who were twenty years old or older and able to go to war. 46 The total number was 603,550.

47 But this total did not include the Levites. 48 For the Lord had said to Moses, 49 “Do not include the tribe of Levi in the registration; do not count them with the rest of the Israelites. 50 Put the Levites in charge of the Tabernacle of the Covenant,[f] along with all its furnishings and equipment. They must carry the Tabernacle and all its furnishings as you travel, and they must take care of it and camp around it. 51 Whenever it is time for the Tabernacle to move, the Levites will take it down. And when it is time to stop, they will set it up again. But any unauthorized person who goes too near the Tabernacle must be put to death. 52 Each tribe of Israel will camp in a designated area with its own family banner. 53 But the Levites will camp around the Tabernacle of the Covenant to protect the community of Israel from the Lord’s anger. The Levites are responsible to stand guard around the Tabernacle.”

54 So the Israelites did everything just as the Lord had commanded Moses.

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew the Tent of Meeting.
  2. 1:1b This day in the ancient Hebrew lunar calendar occurred in April or May.
  3. 1:18 Hebrew on the first day of the second month; see 1:1.
  4. 1:20-21a In the Hebrew text, this sentence (This is the number of men twenty years old or older who were able to go to war, as their names were listed in the records of their clans and families) is repeated in 1:22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
  5. 1:20-21b Hebrew Israel’s. The names “Jacob” and “Israel” are often interchanged throughout the Old Testament, referring sometimes to the individual patriarch and sometimes to the nation.
  6. 1:50 Or Tabernacle of the Testimony; also in 1:53.