Swedish Contemporary Bible

Numbers 1

Förberedelser för vandringen

(1:1—10:10)

Den första folkräkningen

(26:1-51)

Gud ger order om en folkräkning

1Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och kommit till Sinais öken, talade Herren till Mose i uppenbarelsetältet:

2”Räkna hela Israels menighet, alla män i varje stam och familj, varje namn för sig. 3Du och Aron ska mönstra alla vapenföra Israels män från tjugo år och uppåt, häravdelning för häravdelning. 4En man från varje stam, ett familjeöverhuvud, ska hjälpa er. 5Här är namnen på männen som ska hjälpa er:

från Rubens stam Elisur, Shedeurs son,

6från Simons Shelumiel, Surishaddajs son,

7från Judas Nachshon, Amminadavs son,

8från Isaskars Netanel, Suars son,

9från Sebulons Eliav, Helons son,

10från Efraims (Josefs son) Elishama, Ammihuds son,

från Manasse (Josefs son) Gamliel, Pedasurs son,

11från Benjamins Avidan, Gidonis son,

12från Dans Achieser, Ammishaddajs son,

13från Ashers Pagiel, Okrans son,

14från Gads Eljasaf, Deguels son,

15från Naftalis stam Achira, Enans son.”

16Dessa män var utsedda av menigheten och var ledare för sina fäders stammar, de var Israels stamhövdingar.

17Mose och Aron tog dessa namngivna män 18och sammankallade hela menigheten på första dagen i andra månaden. Folket infördes i förteckningen efter sina släkter och familjer, varje namn för sig, alla män från tjugo år och uppåt 19som Herren hade befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.

20Av Rubens, Israels förstföddes, stam upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 21Av Rubens stam mönstrades 46 500 man.

22Av Simons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 23Av Simons stam mönstrades 59 300 man.

24Av Gads ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 25Av Gads stam mönstrades 45 650 man.

26Av Judas ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 27Av Judas stam mönstrades 74 600 man.

28Av Isaskars ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 29Av Isaskars stam mönstrades 54 400 man.

30Av Sebulons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 31Av Sebulons stam mönstrades 57 400 man.

32Av Efraims, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 33Av Efraims stam mönstrades 40 500 man.

34Av Manasses, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 35Av Manasses stam mönstrades 32 200 man.

36Av Benjamins ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 37Av Benjamins stam inmönstrades 35 400 man.

38Av Dans ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 39Av Dans stam mönstrades 62 700 man.

40Av Ashers ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 41Av Ashers stam mönstrades 41 500 man.

42Av Naftalis ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 43Av Naftalis stam mönstrades 53 400 man.

44Dessa mönstrades av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män som representerade var sin stamfamilj. 45Alla vapenföra israeliter från tjugo år och uppåt mönstrades alltså familjevis. 46Sammanlagt räknades 603 550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47Leviternas fädernestam räknades dock inte i mönstringen tillsammans med de andra. 48Herren talade nämligen till Mose: 49”Du ska inte räkna Levis stam i mönstringen av israeliterna. 50Du ska ge dem i uppdrag att bära förbundstecknets boning och utföra allt som hör samman med den och alla dess redskap och sköta om dem. De måste bo nära tältet 51och när det ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen vid nästa lägerplats. Om någon annan kommer nära det ska han dödas. 52Varje israelit ska slå läger tillsammans och under eget banér, efter sina häravdelningar. 53Leviternas tält ska slås upp runt förbundstecknets boning för att Guds vrede inte ska komma över Israels meninghet. Leviterna är ansvariga för den och dess skötsel.”

54Alla dessa befallningar som Herren hade gett Mose efterföljdes av israeliterna.

Amplified Bible

Numbers 1

The Census of Israel’s Warriors

1The Lord spoke [by special revelation] to Moses in the Wilderness of Sinai in the Tent of Meeting (tabernacle) on the first day of the second month in the second year after the [a]Israelites came out of the land of Egypt, saying, “Take a census of all the congregation of the sons of Israel, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, every male, [b]head by head from twenty years old and upward, all in Israel who are able to go out to war. You and Aaron shall number them, army by army. And with you there shall be a man [to assist you] from each tribe, each being the head of his father’s household. These then are the names of the men who shall stand with you: from [the tribe of] Reuben, Elizur the son of Shedeur; from [the tribe of] Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai; from [the tribe of] Judah, Nahshon the son of Amminadab; from [the tribe of] Issachar, Nethanel the son of Zuar; from [the tribe of] Zebulun, Eliab the son of Helon; 10 from the sons (descendants) of Joseph: from [the tribe of] [c]Ephraim, Elishama the son of Ammihud; from [the tribe of] Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur; 11 from [the tribe of] Benjamin, Abidan the son of Gideoni; 12 from [the tribe of] Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; 13 from [the tribe of] Asher, Pagiel the son of Ochran; 14 from [the tribe of] Gad, Eliasaph the son of Deuel; 15 from [the tribe of] Naphtali, Ahira the son of Enan. 16 These men were the ones called from the congregation, the leaders of their fathers’ (ancestors’) tribes; they were the heads of thousands [the highest ranking officers] in Israel.”

17 So Moses and Aaron took these men who were designated by name, 18 and assembled all the congregation on the first day of the second month, and they registered by ancestry in their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names from twenty years old and upward, head by head, 19 just as the Lord had commanded Moses. So he numbered them in the Wilderness of Sinai.

20 The sons of Reuben, Israel’s (Jacob’s) firstborn, their generations, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 21 those of the tribe of Reuben numbered 46,500.

22 Of the sons of Simeon, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, their numbered men according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 23 those of the tribe of Simeon numbered 59,300.

24 Of the sons of Gad, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 25 those of the tribe of Gad numbered 45,650.

26 Of the sons of Judah, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 27 those of the tribe of Judah numbered 74,600.

28 Of the sons of Issachar, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 29 those of the tribe of Issachar numbered 54,400.

30 Of the sons of Zebulun, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 31 those of the tribe of Zebulun numbered 57,400.

32 Of the sons of Joseph: the sons (descendants) of Ephraim, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 33 those of the tribe of Ephraim numbered 40,500.

34 Of the sons of Manasseh, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 35 those of the tribe of Manasseh numbered 32,200.

36 Of the sons of Benjamin, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 37 those of the tribe of Benjamin numbered 35,400.

38 Of the sons of Dan, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 39 those of the tribe of Dan numbered 62,700.

40 Of the sons of Asher, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 41 those of the tribe of Asher numbered 41,500.

42 Of the sons of Naphtali, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 43 those of the tribe of Naphtali numbered 53,400.

44 These were the ones who were numbered, whom Moses and Aaron numbered, with the leaders of Israel, twelve men, each representing his fathers’ household. 45 So all those numbered of the sons of Israel, by their fathers’ households, from twenty years old and upward, all who were able to go to war in Israel, 46 all who were numbered were 603,550.

Levites Exempted

47 The Levites, however, were not numbered among them by their fathers’ tribe. 48 For the Lord had said to Moses, 49 “Only the tribe of Levi you shall not number, nor shall you take their census among the sons of Israel [since they are unavailable to go to war]. 50 But appoint the Levites over the tabernacle (sanctuary) of the Testimony, and over all its furnishings and all things that belong to it. They shall carry the tabernacle [when traveling] and all its furnishings, and they shall take care of it and camp around it. 51 When the tabernacle is to go forward, the Levites shall take it down; and when the tabernacle is to [be set up for] camp, the Levites shall set it up. But the layman (non-Levite) who approaches the tabernacle shall be put to death. 52 The Israelites shall camp according to their armies, every man by his own camp and every man by his own [tribal] standard (banner). 53 But the Levites shall camp around the tabernacle of the Testimony, so that there will be no wrath against the congregation of the Israelites. The Levites shall be in charge of the tabernacle of the Testimony.” 54 Thus the sons of Israel did these things; according to all that the Lord had commanded Moses, so they did.

Notas al pie

  1. Numbers 1:1 In general, sons (children) of Israel or Israel or Israelites refers to all the people (males and females) of the various tribes descended from the twelve sons (Gen 35:23-26) of Jacob (later renamed Israel by God). In verses concerning things such as warfare or circumcision sons of Israel or Israel or Israelites usually refers only to the males. Tribes of ancient peoples were identified by the name of their founding ancestor. Therefore, this same general rule applies when referring to individual tribal groups, e.g. sons of Reuben, Reuben, Reubenites and so throughout.
  2. Numbers 1:2 Lit by their skulls, also the root word for “Golgotha.”
  3. Numbers 1:10 Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt, but he was chosen over his elder brother, Manasseh, by his grandfather, Jacob (Israel) to receive the birthright blessing (the double portion). Joshua, the great leader who took command after the death of Moses, was from the tribe of Ephraim. Eventually, Ephraim dominated the other nine tribes of Israel, the Northern Kingdom. “Ephraim” is often used interchangeably with “Israel” to refer to the ten tribes of the north.