Swedish Contemporary Bible

2 Peter 1

Hälsning

1Från Simon Petrus, som är tjänare och apostel[a] åt Jesus Kristus.

Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.

2Allt rikare nåd och frid åt er genom kunskap om Gud och vår Herre Jesus.

Tron måste följas av praktisk handling

3Allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt gett oss genom kunskapen om honom som kallade oss i sin härlighet och ärbarhet. 4Därigenom har han gett oss sina dyrbara och stora löften, för att ni tack vare dem ska få del av den gudomliga naturen, efter att ha kommit undan den korruption som finns i den här världen på grund av onda begär.

5Gör därför allt för att omsätta er tro i praktisk handling och öka er kunskap, 6och utöver kunskap självbehärskning, utöver självbehärskning uthållighet, utöver uthållighet gudsfruktan, 7utöver gudsfruktan vänskap mellan trossyskonen, och utöver vänskapen syskonkärlek. 8För ju mer dessa egenskaper finns hos er och får växa till, desto mer användbara och produktiva blir ni i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. 9Men den som saknar dem är blind och närsynt och har glömt att han blivit renad från sina tidigare synder.

10Syskon, gör därför ert bästa för att bekräfta er kallelse och ställning som utvalda. Gör ni det, kommer ni aldrig att falla, 11utan ni ska välkomnas att träda in i vår Herre och Frälsare Jesus Kristus eviga rike.

12Därför tänker jag fortsätta att påminna er om allt detta, även om ni redan känner till det och håller fast vid den sanning som ni äger. 13Men jag ser det som befogat att fortsätta att påminna er, så länge jag lever kvar i min kropps tält. 14Jag vet ju att jag snart måste lämna det, för det har vår Herre Jesus Kristus låtit mig veta. 15Därför vill jag göra allt för att ni alltid ska minnas detta efter att jag är borta.

Profeternas budskap om Jesus är sant

16Det var inte några skickligt uttänkta myter vi följde när vi berättade för er om vår Herre Jesus Kristus makt och ankomst, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. 17Han fick äran och härligheten från Gud Fadern, när en röst kom till honom från den majestätiska härligheten: ”Detta är min älskade Son, han är min glädje.” 18Vi hörde själva den rösten när vi var med honom på det heliga berget.[b]

19Så mycket säkrare står nu det profetiska budskapet för oss, och ni gör väl om ni håller er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills morgonstjärnan[c] går upp i era hjärtan.

20Men framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kunnat läggas ut av profeten själv. 21Ingen profetia har ju kommit till av mänsklig vilja, utan den heliga Anden har drivit människor till att tala vad de fått av Gud.

Notas al pie

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:18 Mark 9:2-7 och Luk 9:28-35.
  3. 1:19 Morgonstjärnan syftar på Kristus och var en symbol för seger och makt. Jfr Upp 22:16.

Nádej pre kazdého

Druhý Petrov List 1

1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, posiela tento list všetkým, ktorým Boh a náš Spasiteľ Ježiš Kristus dal tú istú vzácnu vieru ako nám. Želám vám, aby ste prežívali Božiu dobrotivosť a pokoj.

To dosiahnete hlbším poznaním Boha a Ježiša, nášho Pána.

Výzva ku kresťanským cnostiam

Pán Boh nám dal vo svojej moci všetko, čo potrebujeme pre ozajstný život viery: poznali sme toho, ktorý nás pozval k sebe, a dáva nám aj účasť na svojej sláve a cnostiach.

Obdaril nás tým najväčším a najvzácnejším zasľúbením, a to preto, aby sme unikli všetkému zlu, ktoré nás vo svete obklopuje, a získali Boží charakter.

Urobte všetko pre to, aby vás viera viedla k cnostnému životu, k stále hlbšiemu poznávaniu Boha,

k sebadisciplíne, trpezlivosti, úplnej oddanosti Bohu,

k bratskej náklonnosti a kresťanskej láske.

Ak usilovne pôjdete touto cestou, budete užitoční pre nášho Pána Ježiša Krista.

Ten, kto nemá tieto charakterové črty, je slepý, lebo v svojej zaslepenosti zabúda, že ho Boh oslobodil od starého hriechu.

10 Moji drahí bratia, usilujte sa teda, aby ste svojím kresťanským životom dokazovali, že si vás Boh zavolal a vyvolil. Tak nikdy nezídete z cesty viery

11 a Pán Boh vám doširoka otvorí večné kráľovstvo nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Petrovo svedectvo o Pánovi

12 Chcem vám stále pripomínať tieto veci, hoci ich už dávno dobre poznáte a podľa nich žijete.

13 Náš Pán Ježiš Kristus mi zjavil, že môj život tu na zemi sa chýli ku koncu, že čoskoro zomriem.

14 Ale pokiaľ som tu, pokladám si za povinnosť povzbudzovať vašu vieru.

15 Chcem na to využiť každú príležitosť, aby ste sa k mojim radám mohli vracať aj po mojej smrti.

16 Keď sme vás oboznamovali s mocou Ježiša Krista, nerozprávali sme vám nejaké výmysly. Veď sme videli jeho božský majestát na vlastné oči!

17 Bol som s ním na galilejskom vrchu, kde sa nám predstavil vo svojej božskej vznešenosti.

18 Počul som ten slávny, mocný hlas volajúci z neba: Toto je môj milovaný Syn, moja radosť."

19 A tak sme boli svedkami toho, ako sa do dôsledku splnili proroctvá. Preto im venujte tú najväčšiu pozornosť, veď svietia ako svetlo uprostred nočnej tmy, kým nesvitne deň a nevyjde zornička vo vašich srdciach.

20 A predovšetkým si buďte vedomí toho, že nijaké proroctvo Písma sa nedá svojvoľne vykladať, proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale Duch Svätý zveril prorokom, týmto Božím ľuďom, pravdivé posolstvo.