Swedish Contemporary Bible

1 Peter 1

Hälsning

1Från Petrus, som är apostel[a] åt Jesus Kristus[b].

Till de utvalda som bor utspridda i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien. 2Enligt Guds, vår Faders, plan är ni helgade i Anden och bestämda till lydnad inför Jesus Kristus och rening genom hans blod.

Nåd och frid åt er i rikaste mått!

Hoppet om evigt liv

3Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda, 4hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. 5Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden.

6Var därför glada och jubla, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. 7Genom dessa förädlas er tro, så att bara det som är äkta blir kvar, det som är långt mer värt än guld som förädlas i eld men ändå förgås, det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

8Ni älskar honom trots att ni inte har sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig, härlig glädje, 9eftersom ni snart ska nå målet för er tro, räddningen för era liv.

10Det var denna räddning som profeterna så ivrigt utforskade och försökte förstå, när de profeterade om den nåd som ni skulle få. 11De utforskade vad och vilken tid som Kristus Ande inom dem syftade på när han förutsade Kristus lidanden och den härlighet som skulle följa. 12Det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva utan er med sitt budskap. Det har nu kungjorts för er av dem som, genom den heliga Anden som var utsänd från himlen, har förkunnat evangeliet för er – något som till och med änglarna önskar få en inblick i.

Håll er rena från synden

13Spänn därför bältet om livet och var nyktra. Sätt allt ert hopp till den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbaras. 14Som lydiga barn, låt er inte längre drivas av de begär som styrde er medan ni fortfarande var okunniga. 15Liksom han som har kallat er är helig, så ska ni också leva ett alltigenom heligt liv. 16Det står ju skrivet: ”Ni ska vara heliga, för jag är helig.”[c]

17Om ni kallar honom Fader när ni ber, han som utan att göra någon skillnad på människor dömer var och en efter hans gärningar, lev då i gudsfruktan under den tid av främlingskap som ni lever här. 18Ni vet själva att det inte var med något förgängligt som silver eller guld som ni köptes fria från det meningslösa liv som både ni och era förfäder levde. 19Nej, det var med Kristus dyrbara blod, ett lamm utan fläck eller fel. 20Han var utsedd redan innan världen skapades, men det var först nu vid tidens slut som han uppenbarades för er skull. 21Genom honom tror ni på Gud, som uppväckte honom från de döda och förhärligade honom, så att ni kan tro och hoppas på Gud.

22Ni har renat er själva genom att lyda sanningen och kan nu visa varandra en uppriktig syskonkärlek. Älska varandra av hela hjärtat. 23Ni har ju blivit födda på nytt, inte genom en förgänglig säd utan genom en oförgänglig, genom Guds levande och bestående ord. 24För

”Människan[d] är som gräset,

och all hennes prakt är som ängsblomman.

Gräset torkar och blomman faller av.

25Men Herrens ord består i evighet.”[e]

Och det är detta budskap som nu har förkunnats för er.

Notas al pie

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:16 Se 3 Mos 11:44-45; 19:2; 20:7.
  4. 1:24 Ordagrant: Allt kött
  5. 1:25 Se Jes 40:6-8.

Nkwa Asem

Petro I 1

1Saa krataa yi fi Yesu Kristo somafo Petro nkyɛn. Ɔde kɔma Onyankopɔn nnipa a wayi wɔn a wɔahwete sɛ ahɔho kɔ Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia ne Bitinia amantam mu no.

Wɔnam Agya Onyankopɔn botae so na woyii mo na wɔnam ne Honhom so tew mo ho sɛ munni Yesu Kristo akyi na ɛnam so ma ne mogya no atew mo ho. Adom ne asomdwoe a ɛdɔɔso nka mo.

Anidaso

Momma yɛnna Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Agya no ase. Esiane n’ahummɔbɔ dodow nti, ɔnam nyan a onyanee Yesu Kristo fii owu mu no so maa yɛn nkwa foforo. Eyi ma yenya anidaso a atim, enti yɛrehwɛ anim sɛ yebenya nhyira dodow a Onyankopɔn akora a ɔde ma ne mma no bi. Ɔde sie wɔ soro ma mo efisɛ, ɛhɔ de, ɛremporɔw anaa ɛrensɛe na ɛrempa nso. Na Onyankopɔn gyina ne tumi kɛse no so bɛhwɛ sɛ mubedu hɔ asomdwoe mu na mo nsa aka, efisɛ, mugye no di. Ɛbɛyɛ mo de nna a edi akyi no mu ama obiara ahu.

Ɛwom sɛ, ebia mprempren ɛbɛba sɛ, esiane ɔhaw pii a mobɛfa mu no nti, mo werɛ bɛhow de, nanso momma mo ani nnye saa asɛm yi ho.

Wɔn botae ne sɛ, wobehu sɛ mo gyidi no yɛ kann. Sikakɔkɔɔ a wotumi sɛe no no mpo, wɔde ogya sɔ hwɛ enti mo gyidi a ɛsom bo kyɛn sikakɔbɔɔ no, ɛsɛ sɛ wɔsɔ hwɛ hu sɛ, ebetumi atim anaa. Ɛno ansa na da a Yesu Kristo bɛba no, mubenya anuonyam.

Ɛwom sɛ munhu Yesu mprempren, nanso modɔ no. Munhuu no da, nanso mugye no di. Anigye a moanya no mma ɔka, efisɛ, mo gyidi ho mfaso a ɛyɛ mo kra nkwagye no, mo nsa reka.

10 Saa nkwagye yi ho na adiyifo no de boasetɔ hwehwɛɛ mu hyɛɛ saa akyɛde yi a Onyankopɔn de bɛma mo no ho nkɔm. 11 Wodwen bere ko a Kristo honhom a ɛwɔ wɔn mu a edii Kristo amane a obehui ne anuonyam a ebedi akyi no ho adanse no yikyerɛ no ho.

12 Onyankopɔn daa no adi kyerɛɛ saa adiyifo no sɛ wɔn adwuma no nni wɔn yiyedi mu na mmom ɛwɔ mo yiyedi mu. Na akyiri yi ara wɔada Asɛmpa no adi akyerɛ yɛn nyinaa. Saa Honhom Kronkron no a wɔsoma fi soro no tumi so a wɔnam kasa kyerɛɛ wɔn no ara so na wɔnam kasa kyerɛɛ yɛn nso. Eyinom yɛ nneɛma bi a abɔfo mpo pɛ sɛ wɔte ase. 13 Enti munsi mo adwene pi na munni dwuma. Munnyina yiye na momma mo ani nna nhyira a wɔde bɛma mo Yesu Kristo ba a ɔbɛba no mu no so.

14 Muntie Onyankopɔn, na mommma akɔnnɔ abrabɔ a edii mo so bere a na munnim no nnni mo so. 15 Na mmom, monyɛ kronn wɔ biribiara a moyɛ mu sɛnea Onyankopɔn a ɔfrɛɛ mo no yɛ kronn no. 16 Kyerɛwsɛm no ka se, “Ɛsɛ sɛ moyɛ kronn, efisɛ, meyɛ kronn.”

17 Monkae sɛ mo Agya a ɔwɔ soro a mobɔ no mpae no nhwɛ nnipa anim wɔ n’atemmu mu. Ɛno nti mo nna a aka mo wɔ asase yi so no, momfa nidi nyinaa mma no.

18 Efisɛ, munim bo a wotua de gyee mo fii abrabɔ bɔne a mo nenanom kyerɛɛ mo no mu. Ɛnyɛ ade a ɛhwere ne bo a ɛsom te sɛ dwetɛ anaa sikakɔkɔɔ no. 19 Kristo a ɔte sɛ oguammaa a onni dɛm no de ne ho bɔɔ afɔre a ne bo yɛ den ma munyaa ahofadi. 20 Ansa na wɔrebɔ wiase no, na Onyankopɔn ayi no na mo nti na nna a edi akyiri yi no, wɔdaa no adi.

21 Ɛnam ne so na mugyee Onyankopɔn a onyanee no fii awufo mu na ɔmaa no anuonyam no dii. Ɛnam so ama mo gyidi ne mo anidaso atim wɔ Onyankopɔn mu. 22 Afei a moayɛ osetie ama nokware no nti, mo ho atew na mododɔ mo nuanom gyidifo nokware mu yi, mumfi mo koma nyinaa mu nnodɔ mo ho mo ho. 23 Efisɛ, ɛnam Onyankopɔn asɛm a etim hɔ daa no so ama wɔawo mo bio sɛ mma a wɔn awofo nwu da na wɔte hɔ daapem. 24 Sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Nnipa nyinaa te sɛ sare; na wɔn anuonyam te sɛ nhwiren. Sare no wu ma ne nhwiren no po, 25 nanso Awurade asɛm no wɔ hɔ daa nyinaa.” Eyi ne asɛm a Asɛmpa no de brɛɛ mo.