Swedish Contemporary Bible

Genesis 25

Abraham dör

(1 Krön 1:32-33)

1Abraham skaffade sig ytterligare en hustru. Hon hette Ketura 2och hon födde honom Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

3Jokshans två söner hette Saba och Dedan. Dedans ättlingar var ashuréerna, letushéerna och leumméerna. 4Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga. Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

5Abraham gav allt han ägde till Isak. 6Han gav emellertid gåvor även till sina bihustrurs söner, medan han fortfarande levde, och skickade dem till landet i öster, bort från sin son Isak.

7Abrahams ålder blev 175 år. 8Sedan gav han upp andan och dog i en hög ålder, nöjd med livet, och förenades med sina förfäder[a]. 9Hans söner Isak och Ismael begravde honom i grottan vid Makpela nära Mamre på den åker som tillhört hettiten Efron, Sochars son, 10samma åker som Abraham hade köpt av hettiterna. Där begravdes alltså Abraham och hans hustru Sara.

11Efter Abrahams död välsignade Gud Isak, hans son, som bodde nära Beer Lachaj Roi.

Berättelsen om Ismaels släkt

(1 Krön 1:28-31)

12Här följer släkttavlan för Ismael, son till Abraham och Hagar, Saras egyptiska slavinna. 13Ismaels söner i födelseordning var: Nevajot, Ismaels förstfödde, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam, 14Mishma, Duma, Massa, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafish och Kedma.

16Dessa är namnen på Ismaels söner, och de är också namnen på tolv stamhövdingar med deras byar och läger. 17Ismael blev 137 år gammal, och sedan dog han och förenades med sina förfäder. 18Ismaels ättlingar bosatte sig från Havila till Shur, öster om Egypten, vid vägen mot Assyrien, och de låg ständigt i strid med sina bröder.[b]

Isaks släkt: Jakob och Esau

(25:19—35:29)

19Detta är berättelsen om Isaks, Abrahams sons släkt.

Abraham blev far till Isak. 20Isak var 40 år gammal när han gifte sig med Rebecka, dotter till araméen Betuel från Paddan Aram och syster till araméen Laban.

21Isak bad till Herren för sin hustru, för hon var ofruktsam. Herren svarade på hans bön, och hans hustru Rebecka blev gravid. 22Barnen sparkade varandra i hennes mage. Hon sa: ”Varför ska detta hända mig?” och gick och frågade Herren.

23Herren svarade henne:

”Det finns två folk i din livmoder,

två folkstammar ska skiljas från dig.

Den ena kommer att bli starkare än den andra,

och den äldre ska tjäna den yngre.”

24När det var dags för henne att föda, födde hon tvillingar. 25Den förste som föddes hade rödaktig hy som var så hårig att den liknade en skinnfäll. Han fick namnet Esau[c]. 26Sedan föddes den andre tvillingen med sin hand om Esaus häl. Därför kallade de honom Jakob[d]. Isak var sextio år gammal när tvillingarna föddes.

Esau säljer sin förstfödslorätt

27Allt eftersom pojkarna växte upp blev Esau en skicklig jägare, som höll till ute på markerna, medan Jakob var mer stillsam och trivdes hemma i tälten. 28Esau var Isaks favorit, för han tyckte om köttet som Esau kom hem med. Men Rebecka älskade Jakob.

29En dag när Esau kom hem alldeles utsvulten från jakten, höll Jakob på att koka soppa. 30”O, vad jag är hungrig!” klagade Esau. ”Ge mig lite av den där röda soppan som du har!” Därför fick han namnet ”Edom”[e]. 31”Det kan jag väl göra, om jag får byta den mot din förstfödslorätt”, svarade Jakob. 32”Jag håller ju på att dö. Vad har jag för nytta av förstfödslorätten?” sa Esau. 33”Ja, lova då med ed att den är min”, sa Jakob. Esau svor en ed och sålde därmed sin förstfödslorätt till Jakob. 34Sedan gav Jakob Esau bröd och linssoppa. Han åt och drack och gick sedan och fortsatte med sitt. Så lite värdesatte han sin förstfödslorätt.

Notas al pie

  1. 25:8 Att förenas med sina (för)fäder var ett vanligt uttryck för död och begravning.
  2. 25:18 Eller: Öster om alla sina bröder hade han sina lägerplatser. Jfr 16:12 med not.
  3. 25:25 Betyder hårig.
  4. 25:26 Betyder den som håller i hälen och även den som bedrar.
  5. 25:30 Betyder röd.

New Living Translation

Genesis 25

The Death of Abraham

1Abraham married another wife, whose name was Keturah. She gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. Jokshan was the father of Sheba and Dedan. Dedan’s descendants were the Asshurites, Letushites, and Leummites. Midian’s sons were Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. These were all descendants of Abraham through Keturah.

Abraham gave everything he owned to his son Isaac. But before he died, he gave gifts to the sons of his concubines and sent them off to a land in the east, away from Isaac.

Abraham lived for 175 years, and he died at a ripe old age, having lived a long and satisfying life. He breathed his last and joined his ancestors in death. His sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, near Mamre, in the field of Ephron son of Zohar the Hittite. 10 This was the field Abraham had purchased from the Hittites and where he had buried his wife Sarah. 11 After Abraham’s death, God blessed his son Isaac, who settled near Beer-lahai-roi in the Negev.

Ishmael’s Descendants

12 This is the account of the family of Ishmael, the son of Abraham through Hagar, Sarah’s Egyptian servant. 13 Here is a list, by their names and clans, of Ishmael’s descendants: The oldest was Nebaioth, followed by Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mishma, Dumah, Massa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah. 16 These twelve sons of Ishmael became the founders of twelve tribes named after them, listed according to the places they settled and camped. 17 Ishmael lived for 137 years. Then he breathed his last and joined his ancestors in death. 18 Ishmael’s descendants occupied the region from Havilah to Shur, which is east of Egypt in the direction of Asshur. There they lived in open hostility toward all their relatives.[a]

The Births of Esau and Jacob

19 This is the account of the family of Isaac, the son of Abraham. 20 When Isaac was forty years old, he married Rebekah, the daughter of Bethuel the Aramean from Paddan-aram and the sister of Laban the Aramean.

21 Isaac pleaded with the Lord on behalf of his wife, because she was unable to have children. The Lord answered Isaac’s prayer, and Rebekah became pregnant with twins. 22 But the two children struggled with each other in her womb. So she went to ask the Lord about it. “Why is this happening to me?” she asked.

23 And the Lord told her, “The sons in your womb will become two nations. From the very beginning, the two nations will be rivals. One nation will be stronger than the other; and your older son will serve your younger son.”

24 And when the time came to give birth, Rebekah discovered that she did indeed have twins! 25 The first one was very red at birth and covered with thick hair like a fur coat. So they named him Esau.[b] 26 Then the other twin was born with his hand grasping Esau’s heel. So they named him Jacob.[c] Isaac was sixty years old when the twins were born.

Esau Sells His Birthright

27 As the boys grew up, Esau became a skillful hunter. He was an outdoorsman, but Jacob had a quiet temperament, preferring to stay at home. 28 Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game Esau brought home, but Rebekah loved Jacob.

29 One day when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness exhausted and hungry. 30 Esau said to Jacob, “I’m starved! Give me some of that red stew!” (This is how Esau got his other name, Edom, which means “red.”)

31 “All right,” Jacob replied, “but trade me your rights as the firstborn son.”

32 “Look, I’m dying of starvation!” said Esau. “What good is my birthright to me now?”

33 But Jacob said, “First you must swear that your birthright is mine.” So Esau swore an oath, thereby selling all his rights as the firstborn to his brother, Jacob.

34 Then Jacob gave Esau some bread and lentil stew. Esau ate the meal, then got up and left. He showed contempt for his rights as the firstborn.

Notas al pie

  1. 25:18 The meaning of the Hebrew is uncertain.
  2. 25:25 Esau sounds like a Hebrew term that means “hair.”
  3. 25:26 Jacob sounds like the Hebrew words for “heel” and “deceiver.”