Swedish Contemporary Bible

1 Chronicles 1

Släkttavla

(1:1—9:44)

Från Adam till Israel

(1 Mos 5:1-32)

1Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var[a] Sem, Ham och Jafet.

Jafet

(1 Mos 10:2-4)

5Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

7Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Ham

(1 Mos 10:6-20)

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

10Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 12patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

13Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 14till jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 15hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Sem

(1 Mos 10:21-29; 11:10-26)

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

18Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

19Ever fick två söner, den ene hette Peleg[b] och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

20Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24Sem, Arpakshad och Shelach,

25Ever, Peleg, Regu,

26Serug, Nachor, Terach,

27Abram, dvs. Abraham.

Abraham

28Abrahams söner var Isak och Ismael.

Ismael

(1 Mos 25:12-16)

29Detta är deras släkttavla:

Ismaels förstfödde var Nevajot, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam,

30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Sönerna av Abrahams bihustru Ketura

(1 Mos 25:1-4)

32Sönerna som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga.

Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Isak

34Abraham var far till Isak.

Isaks söner var Esau och Israel.

Esau

(1 Mos 36:10-14)

35Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

Seirs söner

(1 Mos 36:20-28)

38Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam.

Sivons söner var Aja och Ana.

41Ana hade en son, Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.

42Esers söner var Bilhan, Saavan och Jakan.

Dishons söner var Us och Aran.

43Detta är de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhava.

44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

45När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

46När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

47När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48När sedan Samla dog, blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

49När Saul dog, blev Akbors son Baal Hanan kung.

50När Baal Hanan dog, blev Hadad kung efter honom. Han regerade från Pagi. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

51Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:

Furstarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.

Notas al pie

  1. 1:4 Noas söner var enligt Septuaginta; orden saknas i den masoretiska texten.
  2. 1:19 Namnet Peleg kommer från verbet dela.

New International Reader's Version

1 Chronicles 1

A List of Names From Adam to Abraham

A List of Names From Adam to the Sons of Noah

1Adam, Seth, Enosh,

Kenan, Mahalalel, Jared,

Enoch, Methuselah, Lamech,

Noah.

The sons of Noah were Shem, Ham and Japheth.

The Sons of Japheth

The sons of Japheth were

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

The sons of Gomer were

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

The sons of Javan were

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.

The Sons of Ham

The sons of Ham were

Cush, Egypt, Put and Canaan.

The sons of Cush were

Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah were

Sheba and Dedan.

10 Cush was the father of

Nimrod. Nimrod became a mighty hero on the earth.

11 Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites and Naphtuhites. 12 He was also the father of the Pathrusites, Kasluhites and Caphtorites. The Philistines came from the family line of the Kasluhites.

13 Canaan was the father of Sidon. Sidon was his oldest son.

Canaan was also the father of the Hittites, 14 Jebusites, Amorites and Girgashites. 15 And he was the father of the Hivites, Arkites, Sinites, 16 Arvadites, Zemarites and Hamathites.

The Sons of Shem

17 The sons of Shem were

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

The sons of Aram were

Uz, Hul, Gether and Meshek.

18 Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

19 Eber was the father of two sons.

One was named Peleg. That’s because the earth was divided up in his time. His brother was named Joktan.

20 Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth and Jerah. 21 He was also the father of Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Obal, Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah and Jobab. All of them were sons of Joktan.

24 Shem, Arphaxad, Shelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah,

27 Abram. Abram was also called Abraham.

The Family of Abraham

28 The sons of Abraham were Isaac and Ishmael.

The Family Line of Hagar

29 Here are the members of the family line of Hagar.

Nebaioth was Ishmael’s oldest son. Then came Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish and Kedemah.

All of them were Ishmael’s sons.

The Family Line of Keturah

32 Here are the sons born to Abraham’s concubine Keturah.

They were Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.

The sons of Jokshan were

Sheba and Dedan.

33 The sons of Midian were

Ephah, Epher, Hanok, Abida and Eldaah.

All of them were from the family line of Keturah.

The Family Line of Sarah

34 Abraham was the father of Isaac.

The sons of Isaac were

Esau and Israel.

The Sons of Esau

35 The sons of Esau were

Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah.

36 The sons of Eliphaz were

Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz.

Timna had Amalek by Eliphaz.

37 The sons of Reuel were

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah.

The People of Seir in Edom

38 The sons of Seir were

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan.

39 The sons of Lotan were

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

40 The sons of Shobal were

Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

The sons of Zibeon were

Aiah and Anah.

41 The son of Anah was

Dishon.

The sons of Dishon were

Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.

42 The sons of Ezer were

Bilhan, Zaavan and Akan.

The sons of Dishan were

Uz and Aran.

The Rulers of Edom

43 Before Israel had a king, there were kings who ruled in Edom.

Bela was the son of Beor. Bela’s city was called Dinhabah.

44 When Bela died, Jobab became the next king. Jobab was the son of Zerah from Bozrah.

45 When Jobab died, Husham became the next king. Husham was from the land of the people of Teman.

46 When Husham died, Hadad became the next king. Hadad was the son of Bedad. Hadad had won the battle over Midian in the country of Moab. Hadad’s city was called Avith.

47 When Hadad died, Samlah became the next king. Samlah was from Masrekah.

48 When Samlah died, Shaul became the next king. Shaul was from the town of Rehoboth. It was by a river.

49 When Shaul died, Baal-Hanan became the next king. Baal-Hanan was the son of Akbor.

50 When Baal-Hanan died, Hadad became the next king. Hadad’s city was called Pau. His wife’s name was Mehetabel. She was the daughter of Matred. Matred was the daughter of Me-Zahab. 51 Hadad also died.

The chiefs of Edom were

Timna, Alvah, Jetheth, 52 Oholibamah, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel and Iram.

They were the chiefs of Edom.