Swedish Contemporary Bible

1 Chronicles 1

Släkttavla

(1:1—9:44)

Från Adam till Israel

(1 Mos 5:1-32)

1Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var[a] Sem, Ham och Jafet.

Jafet

(1 Mos 10:2-4)

5Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

7Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Ham

(1 Mos 10:6-20)

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

10Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 12patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

13Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 14till jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 15hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Sem

(1 Mos 10:21-29; 11:10-26)

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

18Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

19Ever fick två söner, den ene hette Peleg[b] och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

20Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24Sem, Arpakshad och Shelach,

25Ever, Peleg, Regu,

26Serug, Nachor, Terach,

27Abram, dvs. Abraham.

Abraham

28Abrahams söner var Isak och Ismael.

Ismael

(1 Mos 25:12-16)

29Detta är deras släkttavla:

Ismaels förstfödde var Nevajot, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam,

30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Sönerna av Abrahams bihustru Ketura

(1 Mos 25:1-4)

32Sönerna som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga.

Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Isak

34Abraham var far till Isak.

Isaks söner var Esau och Israel.

Esau

(1 Mos 36:10-14)

35Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

Seirs söner

(1 Mos 36:20-28)

38Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam.

Sivons söner var Aja och Ana.

41Ana hade en son, Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.

42Esers söner var Bilhan, Saavan och Jakan.

Dishons söner var Us och Aran.

43Detta är de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhava.

44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

45När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

46När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

47När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48När sedan Samla dog, blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

49När Saul dog, blev Akbors son Baal Hanan kung.

50När Baal Hanan dog, blev Hadad kung efter honom. Han regerade från Pagi. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

51Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:

Furstarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.

Notas al pie

  1. 1:4 Noas söner var enligt Septuaginta; orden saknas i den masoretiska texten.
  2. 1:19 Namnet Peleg kommer från verbet dela.

Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Летопись 1

От Адама до Нуха

1Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Нух[a] и его сыновья Сим, Хам и Иафет.

Потомки Иафета

Сыновья[b] Иафета:

Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Тувал, Мешех и Тирас.

Сыновья Гомера:

Ашкеназ[c], Рифат и Тогарма.

Сыновья Иавана:

Элиса, Фарсис, а также киттеи и роданеи.

Потомки Хама

Сыновья Хама:

Куш, Мицраим, Пут и Ханаан.

Сыновья Куша:

Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха.

Сыновья Раамы:

Шева и Дедан.

10 Куш был отцом[d]

Нимрода, который стал первым на земле могучим воином.

11 Мицраим был отцом

лудеев, анамеев, лехавеев, нафтухеев, 12 патрусеев, каслухеев (от которых произошли филистимляне) и кафтореев.

13 Ханаан был отцом

Сидона, его первенца, а также хеттов, 14 иевусеев, аморреев, гиргашеев, 15 хивеев, аркеев, синеев, 16 арвадеев, цемареев и хамафеев.

Потомки Сима

17 Сыновья Сима:

Елам, Ашшур, Арфаксад, Луд и Арам.

Сыновья Арама:

Уц, Хул, Гетер и Мешех.

18 Арфаксад был отцом Шелаха, а Шелах – отцом Евера[e].

19 У Евера родилось двое сыновей:

одного звали Фалек («разделение»), потому что в его дни земля была разделена, а его брата – Иоктан.

20 Иоктан был отцом

Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, 21 Адорама, Узала, Дикла, 22 Овала, Авимаила, Шевы, 23 Офира, Хавилы и Иовава. Все они были сыновьями Иоктана.

24 Сим, Арфаксад, Шелах,

25 Евер, Фалек, Реу,

26 Серуг, Нахор, Терах,

27 Ибрам (позже он был назван Ибрахимом).

Сыновья Ибрахима

28 Сыновья Ибрахима:

Исхак и Исмаил.

Потомки Ибрахима от Ажар

29 Вот их родословия:

Навайот – первенец Исмаила, Кедар, Адбеил, Мивсам, 30 Мишма, Дума, Масса, Хадад, Тема, 31 Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Исмаила.

Потомки Ибрахима от Хеттуры

32 Сыновья, которых родила Хеттура, наложница Ибрахима:

Зимран, Иокшан, Медан, Мадиан, Ишбак и Шуах.

Сыновья Иокшана:

Шева и Дедан.

33 Сыновья Мадиана:

Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Элдага.

Все они потомки Хеттуры.

Потомки Ибрахима от Сарры

34 Ибрахим был отцом Исхака.

Сыновья Исхака:

Есав и Исраил.

Потомки Есава

35 Сыновья Есава:

Елифаз, Рагуил, Иеуш, Иалам и Корах.

36 Сыновья Елифаза:

Теман, Омар, Цефо, Гатам, Кеназ, от Тимны – Амалик.

37 Сыновья Рагуила:

Нахат, Зерах, Шамма и Миза.

Исконные жители Эдома

38 Сыновья Сеира:

Лотан, Шовал, Цивеон, Анах, Дишон, Ецер и Дишан.

39 Сыновья Лотана:

Хори и Гомам. Тимна была сестрой Лотана.

40 Сыновья Шовала:

Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

Сыновья Цивеона:

Ай и Анах.

41 Сын Анаха:

Дишон.

Сыновья Дишона:

Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

42 Сыновья Ецера:

Билган, Зааван и Акан.

Сыновья Дишана:

Уц и Аран.

Правители Эдома

43 Вот цари, которые правили в Эдоме ещё до того, как цари появились в Исраиле:

Бела, сын Беора, чей город назывался Динхава.

44 После смерти Белы царём вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

45 После смерти Иовава царём вместо него стал Хушам из земли теманитян.

46 После смерти Хушама царём вместо него стал Хадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. Его город назывался Авит.

47 После смерти Хадада царём вместо него стал Самла из Масреки.

48 После смерти Самлы царём вместо него стал Шаул из Реховота, что у реки[f].

49 После смерти Шаула царём вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора.

50 После смерти Баал-Ханана царём вместо него стал Хадад. Его город назывался Пау, а имя его жены было Мехетавиль; она была дочерью Матреды, внучкой Мезахава. 51 Потом умер и Хадад.

Вождями Эдома были:

Тимна, Алва, Иетет, 52 Оливема, Ела, Пинон, 53 Кеназ, Теман, Мивцар, 54 Магдиил и Ирам. Это вожди Эдома.

Notas al pie

  1. 1:4 Нух   – также известен как Ной.
  2. 1:5 Слово «сыновья» также может означать «потомки» или «народы». Многие из этих имён известны как исторические названия народов. Также в ст. 6-10, 17 и 20.
  3. 1:6 Ашкеназ   – этим словом в ассирийском языке обозначали также и скифов, которые, возможно, были потомками Ашкеназа. Скифы – первоначально так назывался древний кочевой народ, проживавший в северо-восточном Причерноморье и говоривший на языке, принадлежавшем к иранской группе индоевропейской семьи языков. На основании культурного и языкового сходства многие специалисты считают скифов одними из предков современных осетин. Со временем скифами стали именовать все кочевые народы (включая саков), проживавшие севернее или восточнее так называемого цивилизованного мира того времени (см. Кол. 3:11).
  4. 1:10 Слово «отец» также может означать «предок», «родоначальник» или «основатель»; то же в ст. 11, 13, 18 и 20.
  5. 1:18 Евер был одним из предков евреев, и от его имени происходит и само слово «еврей».
  6. 1:48 Река   – по-видимому, Евфрат.