Neno: Bibilia Takatifu

Ufunua wa Yohana 14

Mwana-Kondoo Na Waliokombolewa Wa Kwanza

1Kisha nikatazama na mbele yangu nikamwona Mwana-Kondoo amesimama juu ya Mlima Sioni akiwa pamoja na watu 144,000 ambao kwenye vipaji vya nyuso zao waliandikwa jina la Mwana-Kondoo na jina la Baba yake. Basi nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maporomoko ya maji mengi na kama sauti ya ngurumo ya radi kubwa. Na sauti hiyo niliyoisikia, ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakipiga vinubi vyao. Walikuwa wanaimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya wale viumbe hai wanne na wale wazee. Hakuna mtu aliyeweza kujifunza wimbo huo isipokuwa hao watu 144,000 waliokombolewa kutoka duniani. Hao ndio wale ambao hawakujitia unajisi kwa kuhusiana na wanawake, kwa kuwa wao ni bikira. Hao ndio wanaomfuata Mwana-Kondoo kila aendako. Wame nunuliwa kutoka miongoni mwa wanadamu wakawa matunda ya kwanza kutolewa kwa Mungu na kwa Mwana-Kondoo. Hawajapata kusema uongo kamwe; hawana hatia yo yote.

Malaika Watatu

Kisha nikamwona malaika mwingine akiruka juu angani akiwa na Injili ya milele ya kuwatangazia watu wote waishio duniani: kwa mataifa yote, makabila yote, kwa watu wa lugha zote na watu wa aina zote. Akasema kwa sauti kuu, “Mcheni Mungu na kumtu kuza kwa maana saa ya kutoa hukumu yake imefika. Mwabuduni yeye aliyeumba mbingu, dunia, bahari na chemchemi za maji.”

Malaika wa pili akafuata akisema, “Babiloni umeanguka! Babiloni mkuu umeanguka, ule mji mkuu ambao uliwanywesha mataifa yote divai yake, divai kali ya uzinzi wake.”

Malaika wa tatu aliwafuata hao wawili akisema kwa sauti kuu, “Kama mtu ye yote anamwabudu yule mnyama na sanamu yake na kukubali kutiwa alama yake kwenye kipaji cha uso wake au kwenye mkono wake, 10 yeye naye atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu ambayo imemiminiwa katika kikombe cha ghadhabu yake bila kuchan ganywa na maji. Naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya mal aika watakatifu na mbele za Mwana-Kondoo. 11 Moshi wa mateso yao hupanda juu milele na milele; wala hakuna nafuu, mchana au usiku, kwa wale wamwabuduo huyo mnyama na sanamu yake au kwa ye yote anayepokea alama ya jina lake.” 12 Jambo hili linahitaji watu wa Mungu, wale ambao wanazishika amri zake, wawe wavumilivu na kumwamini Yesu.

13 Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, “Andika haya: Wamebarikiwa watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa ndani ya Bwana.” “Naam,” asema Roho, “watapumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatawafuata.”

Mavuno

14 Nikatazama, na mbele yangu nikaona wingu jeupe na mtu anayeonekana kama ‘mwana wa mtu’ akiwa ameketi juu yake. Alikuwa na taji ya dhahabu kichwani mwake na mundu mkali mkononi mwake. 15 Na malaika mwingine akaja kutoka Hekaluni na kwa sauti kubwa akamwita yule aliyekuwa ameketi juu ya wingu akasema, “Chukua mundu wako ukavune kwa kuwa saa ya kuvuna imefika, maana mavuno ya dunia yamekomaa.” 16 Basi yule aliyekuwa amekaa juu ya wingu akauzungusha mundu wake duniani, na mavuno ya dunia yakavunwa.

17 Kisha malaika mwingine akatoka Hekaluni mbinguni, naye pia akiwa na mundu mkali.

18 Na malaika mwingine, ambaye alikuwa na mamlaka juu ya moto, akatoka kwenye madhabahu akamwita yule malaika mwenye mundu mkali kwa sauti kuu, akasema, “Chukua mundu wako mkali ukayakate matawi ya mizabibu ya dunia, maana zabibu zake zimeiva.”

19 Basi malaika huyo akauzungusha mundu wake duniani akakata zabibu za dunia, akazitia ndani ya mtambo mkubwa wa kusindika zabibu wa ghadhabu ya Mungu. 20 Zabibu zikakamuliwa ndani ya mtambo huo wa kusindika zabibu uliokuwa nje ya mji, na damu ika tiririka kama mafuriko kutoka katika mtambo huo na urefu wa mafu riko hayo ulikuwa kama kilometa mia tatu, na kina chake kiasi cha meta moja na nusu.

New Living Translation

Revelation 14

The Lamb and the 144,000

1Then I saw the Lamb standing on Mount Zion, and with him were 144,000 who had his name and his Father’s name written on their foreheads. And I heard a sound from heaven like the roar of mighty ocean waves or the rolling of loud thunder. It was like the sound of many harpists playing together.

This great choir sang a wonderful new song in front of the throne of God and before the four living beings and the twenty-four elders. No one could learn this song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. They have kept themselves as pure as virgins,[a] following the Lamb wherever he goes. They have been purchased from among the people on the earth as a special offering[b] to God and to the Lamb. They have told no lies; they are without blame.

The Three Angels

And I saw another angel flying through the sky, carrying the eternal Good News to proclaim to the people who belong to this world—to every nation, tribe, language, and people. “Fear God,” he shouted. “Give glory to him. For the time has come when he will sit as judge. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and all the springs of water.”

Then another angel followed him through the sky, shouting, “Babylon is fallen—that great city is fallen—because she made all the nations of the world drink the wine of her passionate immorality.”

Then a third angel followed them, shouting, “Anyone who worships the beast and his statue or who accepts his mark on the forehead or on the hand 10 must drink the wine of God’s anger. It has been poured full strength into God’s cup of wrath. And they will be tormented with fire and burning sulfur in the presence of the holy angels and the Lamb. 11 The smoke of their torment will rise forever and ever, and they will have no relief day or night, for they have worshiped the beast and his statue and have accepted the mark of his name.”

12 This means that God’s holy people must endure persecution patiently, obeying his commands and maintaining their faith in Jesus.

13 And I heard a voice from heaven saying, “Write this down: Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they are blessed indeed, for they will rest from their hard work; for their good deeds follow them!”

The Harvest of the Earth

14 Then I saw a white cloud, and seated on the cloud was someone like the Son of Man.[c] He had a gold crown on his head and a sharp sickle in his hand.

15 Then another angel came from the Temple and shouted to the one sitting on the cloud, “Swing the sickle, for the time of harvest has come; the crop on earth is ripe.” 16 So the one sitting on the cloud swung his sickle over the earth, and the whole earth was harvested.

17 After that, another angel came from the Temple in heaven, and he also had a sharp sickle. 18 Then another angel, who had power to destroy with fire, came from the altar. He shouted to the angel with the sharp sickle, “Swing your sickle now to gather the clusters of grapes from the vines of the earth, for they are ripe for judgment.” 19 So the angel swung his sickle over the earth and loaded the grapes into the great winepress of God’s wrath. 20 The grapes were trampled in the winepress outside the city, and blood flowed from the winepress in a stream about 180 miles[d] long and as high as a horse’s bridle.

Notas al pie

  1. 14:4a Greek They are virgins who have not defiled themselves with women.
  2. 14:4b Greek as firstfruits.
  3. 14:14 Or like a son of man. See Dan 7:13. “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
  4. 14:20 Greek 1,600 stadia [300 kilometers].