Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 1

Ukoo Wa Yesu Kristo

1Kumbukumbu ya vizazi vya ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi na wa Abrahamu: Abrahamu alikuwa baba yake Isaka; Isaka alikuwa baba yake Yakobo; na Yakobo alikuwa baba yake Yuda na ndugu zake. Yuda alikuwa baba yake Peresi na Zera ambao mama yao alikuwa Tamari; Peresi alikuwa baba yake Esroni; Esroni alikuwa baba yake Aramu; Aramu alikuwa baba yake Aminadabu; Aminadabu alikuwa baba yake Nashoni; Nashoni alikuwa baba yake Salmoni; Salmoni alikuwa baba yake Boazi na mama yake Salmoni alikuwa Rahabu. Boazi alikuwa baba yake Obedi, ambaye mama yake alikuwa Ruti; Obedi alikuwa baba yake Yese; Yese alikuwa baba yake Daudi ambaye alikuwa mfalme. Daudi alikuwa baba yake Solomoni ambaye mama yake ni yule aliyekuwa mke wa Uria; Solomoni alikuwa baba yake Rehoboamu; Rehoboamu alikuwa baba yake Abiya; Abiya alikuwa baba yake Asa; Asa alikuwa baba yake Yehoshafati; Yehoshafati alikuwa baba yake Yoramu; Yoramu alikuwa baba yake Uzia; Uzia alikuwa baba yake Yothamu; Yothamu alikuwa baba yake Ahazi; Ahazi alikuwa baba yake Hezekia; 10 Hezekia alikuwa baba yake Manase; Manase alikuwa baba yake Amoni; Amoni alikuwa baba yake Yosia; 11 wakati wa uhamisho wa Babiloni, Yosia alimzaa Yekonia na ndugu zake; 12 na baada ya uhamisho wa Babiloni Yekonia alimzaa Shealtieli; Shealtieli alikuwa baba yake Zerubabeli; 13 Zeru babeli alikuwa baba yake Abihudi; Abihudi alikuwa baba yake Eliakimu ; Eliakimu alikuwa baba yake Azori; 14 Azori alikuwa baba yake Zadoki; Zadoki alikuwa baba yake Akimu; Akimu alikuwa baba yake Eliudi; 15 Eliudi alikuwa baba yake Elieza; Elieza alikuwa baba yake Matani; Matani alikuwa baba yake Yakobo; 16 Yakobo alikuwa baba yake Yosefu ambaye alikuwa mumewe Mar ia, aliyemzaa Yesu anayeitwa Kristo. 17 Basi, kulikuwepo vizazi kumi na vinne tangu Abrahamu mpaka wakati wa mfalme Daudi; na vizazi kumi na vinne tangu mfalme Daudi hadi wakati wa uhamisho wa Babiloni na vizazi kumi na vinne tangu wakati wa uhamisho hadi Kristo.

Kuzaliwa Kwa Yesu Kristo

18 Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Maria mama yake, alikuwa ameposwa na Yosefu. Lakini kabla ya ndoa yao, Mar ia akiwa bado bikira, alipata mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. 19 Kwa kuwa Yosefu alikuwa mtu mwema hakutaka kumwaibisha mchumba wake Maria hadharani. Kwa hiyo aliamua kuvunja uchumba wao kwa siri. 20 Lakini alipokuwa bado anawaza juu ya jambo hili, malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto akasema, “Yosefu mwana wa Daudi, usisite kumwoa Maria mchumba wako kwa maana mimba aliyo nayo ameipata kwa uweza wa Roho Mtakatifu. 21 Naye atamzaa mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Yesu; kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao.”

22 Hayo yote yalitokea ili kutimiza maneno ya Mungu yaliyos emwa na nabii wake: 23 “Tazama bikira atachukua mimba, naye atamzaa mtoto wa kiume nao watamwita Imanueli,” maana yake, “Mungu pamoja nasi”. 24 Yosefu alipoamka usingizini, alifanya kama alivyoagizwa na malaika wa Bwana; akamchukua mkewe Maria nyumbani kwake, 25 lakini hawakukaribiana mpaka Maria alipoji fungua mtoto wa kiume. Yosefu akamwita jina lake Yesu.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 1:1-25

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

(Lc. 3:23-38)

1Cartea genealogiei1 Numele din această genealogie urmează ortografierea ebraică și nu transliterarea în greacă, aceasta din urmă diferind în anumite cazuri de prima. lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2Lui Avraam i s‑a născut Isaac,

lui Isaac i s‑a născut Iacov,

lui Iacov i s‑au născut Iuda și frații acestuia,

3lui Iuda, i s‑au născut Pereț și Zerah, din Tamar,

lui Pereț i s‑a născut Hețron,

lui Hețron i s‑a născut Ram,

4lui Ram i s‑a născut Aminadab,

lui Aminadab i s‑a născut Nahșon,

lui Nahșon i s‑a născut Salmon,

5lui Salmon, i s‑a născut Boaz, din Rahab,

lui Boaz, i s‑a născut Obed, din Rut,

lui Obed i s‑a născut Ișai,

6iar lui Ișai i s‑a născut regele David.

Lui David i s‑a născut Solomon, din fosta soție a lui Urie,

7lui Solomon i s‑a născut Roboam,

lui Roboam i s‑a născut Abia,

lui Abia i s‑a născut Asa,

8lui Asa i s‑a născut Iehoșafat,

lui Iehoșafat i s‑a născut Iehoram,

lui Iehoram i s‑a născut Uzia,

9lui Uzia i s‑a născut Iotam,

lui Iotam i s‑a născut Ahaz,

lui Ahaz i s‑a născut Ezechia,

10lui Ezechia i s‑a născut Manase,

lui Manase i s‑a născut Amon,

lui Amon i s‑a născut Iosia,

11iar lui Iosia i s‑a născut Iehonia și frații acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12După exilul în Babilon,

lui Iehonia i s‑a născut Șealtiel,

lui Șealtiel i s‑a născut Zerub-Babel,

13lui Zerub-Babel i s‑a născut Abiud,

lui Abiud i s‑a născut Eliachim,

lui Eliachim i s‑a născut Azor,

14lui Azor i s‑a născut Țadok,

lui Țadok i s‑a născut Achim,

lui Achim i s‑a născut Eliud,

15lui Eliud i s‑a născut Elazar,

lui Elazar i s‑a născut Matan,

lui Matan i s‑a născut Iacov,

16iar lui Iacov i s‑a născut Iosif, soțul Mariei, din care S‑a născut Isus, Cel Care este numit Cristos16 Atât Christos (în greacă), cât și Mașiah (în ebraică și aramaică) înseamnă Cel Care este uns [peste tot în carte]..

17Așadar, toate generațiile de la Avraam până la David sunt în număr de paisprezece17 Lit.: sunt paisprezece generații., de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generații, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generații.17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise din două motive: (1) fie pentru a relaționa un anume individ în mod direct la un strămoș important; (2) fie pentru a obține numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de șapte, așa cum este în acest text.

Nașterea lui Isus Cristos

(Lc. 1:26–2:20)

18Iar nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19Însă Iosif, soțul ei, era un om drept și nu voia s‑o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, a vrut s‑o părăsească pe ascuns19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre și nu putea fi ruptă decât printr‑un act de divorț. În Deut. 22:24 femeia logodită este numită soție, iar în acest verset Iosif este numit soțul Mariei, chiar dacă erau doar logodiți..

20Dar, în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s‑a arătat în vis și i‑a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s‑o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce a luat naștere în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus21 Gr.: Iesous – transcrierea în greacă a termenului ebraic și aramaic Ieșua (care înseamnă Domnul mântuie sau Domnul este mântuire), o formă prescurtată a lui Ioșua sau Iehoșua (transliterat în limba română ca Iosua). În LXX și în pasajele din F.A. 7:45 și Evr. 4:8 în NT grecesc, numele lui Iosua apare transcris ca Isus., pentru că El Își va mântui poporul de păcatele lui.“

22Toate acestea s‑au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice:

23„Iată, fecioara va rămâne însărcinată,

va naște un Fiu

și Îi vor pune numele Emanuel“23 Vezi Is. 7:14.,

care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi.“

24Când s‑a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i‑a poruncit îngerul Domnului. A luat‑o pe Maria de soție, 25dar n‑a cunoscut‑o25 Eufemism ebraic exprimat prin intermediul limbii grecești. Acesta are sensul de a avea relații sexuale. până când ea nu a dat naștere unui Fiu. Iar el I‑a pus numele Isus.