Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 4

Yesu Ajaribiwa Na Shetani

1Kisha Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu mpaka nyikani ili akajaribiwe na shetani. Akakaa huko siku arobaini akifunga, pasipo kula kitu cho chote mchana na usiku, hatimaye akaona njaa. Ndipo shetani akamjia akamwambia, “Kama wewe ni Mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate.”

Mungu, amuru mawe haya yawe mikate.”

Lakini Yesu akamjibu, “Imeandikwa, ‘Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno analotamka Mungu.’ ”

Ndipo shetani akampeleka Yesu mpaka mji mtakatifu wa Yerus alemu, akamweka juu ya mnara wa Hekalu, akamwambia, “Kama wewe ni Mwana wa Mungu jitupe chini; kwa kuwa imeandikwa, ‘Atawaagiza malaika wake wakuhudumie,’ na, ‘Watakuinua juu mikononi mwao ili usijikwae mguu wako kwenye jiwe.’ ”

Yesu akamjibu, “Pia imeandikwa, ‘Usimjaribu Bwana Mungu wako.’ ”

Kwa mara nyingine shetani akamchukua Yesu mpaka kwenye kilele cha mlima mrefu akamwonyesha milki zote za dunia na fahari zake, kisha akamwambia, “Nitakupa hivi vyote kama ukipiga magoti na kuniabudu.”

10 Yesu akamwambia, “Ondoka hapa shetani! Kwa maana imean dikwa, ‘Utamwabudu Bwana Mungu wako na utamtumikia yeye peke yake.’ ” 11 Ndipo shetani akamwacha, na malaika wakaja wakamhu dumia.

Yesu Aanza Kuhubiri

12 Yesu aliposikia kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa ameka matwa na kuwekwa gerezani, alirudi Galilaya. 13 Akaondoka Nazareti akaenda kuishi Kapernaumu karibu na ziwa, katika eneo la Zabuloni na Naftali. 14 Utabiri wa nabii Isaya ukatimia, kama alivyosema: 15 “Nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, kuelekea baharini, ng’ambo ya Yordani, Galilaya ya watu wa mataifa - 16 watu wale waishio katika giza wameona nuru kuu; na kwa wale wanaoishi katika nchi ya giza la mauti, nuru imewaangazia.” 17 Tangu wakati huo, Yesu alianza kuhubiri akisema: “Tubuni, kwa maana Ufalme wa mbinguni umekaribia.”

Yesu Awaita Wanafunzi Wanne

18 Yesu alipokuwa akitembea kando kando ya ziwa la Galilaya aliwaona ndugu wawili, Simoni ambaye aliitwa Petro na Andrea ndugu yake. Walikuwa katika mashua wakitupa nyavu zao baharini kwa maana wao walikuwa wavuvi.

19 Yesu akawaambia, “Nifuateni, nami nitawafanya muwe wavuvi wa watu.” 20 Wakaziacha nyavu zao mara moja, wakamfuata.

21 Alipoendelea mbele kidogo, aliwakuta ndugu wengine wawili, Yakobo na Yohana, wakiwa wamekaa kwenye mashua pamoja na baba yao Zebedayo wakishona nyavu zao; akawaita. 22 Wakaacha nyavu zao mara moja, wakamfuata.

Yesu Ahubiri Na Kuponya Wagonjwa

23 Yesu alizunguka Galilaya yote, akifundisha katika masi nagogi na kuhubiri Habari Njema ya Ufalme wa mbinguni, na kupo nya kila ugonjwa na kila udhaifu. 24 Kwa hiyo sifa zake zilienea sehemu zote za Siria. Nao wakamletea wagonjwa wote, waliosumbu liwa na maradhi mbalimbali na maumivu, watu waliopagawa na mashe tani, wenye kifafa na waliopooza, naye akawaponya.

25 Umati mkubwa wa watu ukamfuata kutoka Galilaya, Dekapoli, Yerusalemu, Yudea na kutoka ng’ambo ya mto Yordani.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 4

Isusove kušnje

1Zatim Sveti Duh odvede Isusa u pustinju da ga ondje kuša đavao.

Ništa nije jeo četrdeset dana i četrdeset noći pa je nakon toga vrlo ogladnio.

Tada mu pristupi napasnik i reče mu: 'Ako si Božji Sin, reci ovom kamenju da postane kruhom.'

Ali Isus mu odgovori: 'U Svetome pismu piše:
    "Ne živi čovjek samo o kruhu, već i o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.[a]''
    Tada ga đavao odvede u Jeruzalem, navrh Hrama

i reče: 'Ako si Božji Sin, skoči! Jer Sveto pismo kaže:
    "On zapovijeda svojim anđelima da te čuvaju. Oni će te svojim rukama zadržati da ni nogom o kamen ne udariš.''[b]

Isus mu odgovori: 'Sveto pismo također kaže: "Ne iskušavaj Gospodina Boga svojega!''[c]

Đavao ga zatim povede na vrh vrlo visoke gore te mu pokaže sve narode svijeta i svu njihovu slavu.

'Sve ću ti ovo dati

10 'Odlazi, Sotono!' reče mu Isus. 'U Svetome pismu piše:
    "Klanjaj se samo Bogu i njemu jedinome služi!''[d]

11 Tada đavao ode, a dođu mu služiti anđeli.

Početak Isusove službe

12 Kad je Isus čuo da su Ivana zatvorili, povuče se u Galileju.

13 Ode iz Nazareta te se nastani u Kafarnaumu, na Zebulunovu i Naftalijevu području.

14 Tako se ispunilo Izaijino proročanstvo:
15     'U zemlji Zebulunovoj i Naftalijevoj, uz more, s one strane Jordana, u poganskoj Galileji,
16     narod koji je u tmini živio ugleda veliku svjetlost;
    onima što su prebivali u mračnom predjelu smrti
    zasjalo je jarko svjetlo.'[e]

17 Otada Isus počne propovijedati: 'Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!'

Prvi učenici

18 Prolazeći jednom obalom uz Galilejsko jezero, Isus opazi dvojicu braće - Šimuna, zvanoga još i Petar, i Andriju - kako bacaju mrežu u more. Bili su, naime, ribari.

19 Reče im: 'Pođite za mnom i ja ću vas učiniti ribarima ljudi!'

20 Oni smjesta ostave svoje mreže te pođu za njim.

21 Malo dalje ugleda drugu dvojicu braće, Jakova i Ivana, kako sjede u lađici sa svojim ocem Zebedejem i krpaju mreže. Pozove i njih.

22 Oni smjesta ostave lađicu i oca te pođu za njim.

Isusova služba u Galileji

23 Isus je putovao cijelom Galilejom poučavajući u židovskim sinagogama, propovijedajući Radosnu vijest o nebeskom kraljevstvu te iscjeljujući svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu.

24 Glas o njemu pronese se po svoj Siriji, pa su mu ljudi čak i odande dovodili sve koje je mučila kakva bolest i patnja: opsjednute, mjesečare i uzete, a on ih je ozdravljao.

25 Za njim je nagrnulo silno mnoštvo iz Galileje, Dekapolisa, Jeruzalema i cijele Judeje, pa čak i s druge strane Jordana.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 4:4 Ponovljeni zakon 8:3.
  2. Evanđelje po Mateju 4:6 Psalam 91 : 11-12.
  3. Evanđelje po Mateju 4:7 Ponovljeni zakon 6:16.
  4. Evanđelje po Mateju 4:10 Ponovljeni zakon 6:13.
  5. Evanđelje po Mateju 4:16 Izaija 9:1-2.