Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 28

Yesu Afufuka

1Baada ya Sabato, alfajiri mapema siku ile ya Jumapili, Mari amu Magdalena na yule Mariamu mwingine walikwenda kuliangalia kaburi. Ghafla pakatokea tetemeko kubwa la ardhi; kwa sababu Malaika wa Bwana alikuja kutoka mbinguni akalisogeza lile jiwe, akalikalia. Malaika huyo alifanana kama umeme na mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Wale walinzi wa kaburi walipomwona walitetemeka kwa hofu, wakawa kama wamekufa.

Lakini yule malaika akawaambia wale wanawake, “Msiogope. Ninajua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa. Amefu fuka kama alivyosema. Njooni muone pale alipokuwa amelazwa. Kisha nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake hivi, amefufuka kutoka kwa wafu naye amewatangulia kwenda Galilaya, mtamwona huko. Sasa nimekwisha waambia.” Wakiwa wamejawa na hofu na furaha nyingi, wale wanawake waliondoka upesi pale kaburini, wakaenda mbio kuwaeleza wanafunzi habari hizo.

Mara, Yesu akawatokea, akawasalimia, “Salamu!” Wale wana wake wakamwendea wakajitupa chini wakaishika miguu yake, wakam wabudu. 10 Ndipo Yesu akawaambia, “Msiogope. Nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, wataniona huko.”

Taarifa Ya Askari

11 Wakati wale wanawake walipokuwa wanakwenda, baadhi ya wale askari waliokuwa wanalinda kaburi, wakaenda mjini kuwaeleza makuhani wakuu yote yaliyotokea. 12 Baada ya kufanya mkutano na wazee na kushauriana, waliwapa wale askari kiasi fulani cha fedha na 13 kuwaambia, “Semeni, ‘Wanafunzi wake walikuja wakamwiba usiku sisi tukiwa tumelala.’ 14 Kama habari hizi zikimfikia gavana, sisi tutamridhisha na hamtapata shida yo yote.” 15 Kwa hiyo wale askari wakazipokea hizo fedha wakafanya kama walivy oagizwa. Na habari hii imeenea kwa Wayahudi mpaka leo.

Yesu Awatuma Wanafunzi Wake

16 Basi wale wanafunzi kumi na mmoja wakaenda Galilaya kwe nye ule mlima ambao Yesu aliwaagiza. 17 Walipomwona, walimwabu du. Lakini baadhi yao waliona mashaka.

18 Yesu akawakaribia akawaambia, “Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19 Kwa hiyo nendeni mkawafanye watu wa mataifa yote kuwa wanafunzi wangu: mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 28

Isusovo uskrsnuće

1U nedjelju rano ujutro[a] Marija Magdalena i druga Marija dođu pogledati grob.

Odjednom nastane silan potres: anđeo Gospodnji siđe s neba, odvali kamen s ulaza u grob i sjedne na njega.

Lice mu je bilo sjajno poput munje, a odjeća bijela poput snijega.

Stražari se pred njim počnu tresti od straha i onesvijeste se.

Tada anđeo reče ženama: 'Ne bojte se! Znam da tražite raspetoga Isusa.

Ali on nije ovdje! Dođite vidjeti mjesto gdje je ležao

pa brzo idite javiti njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. Ide, eto, pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Pamtite što sam vam rekao.'

Silno uplašene ali presretne, žene žurno krenu s groba i otrče to javiti njegovim učenicima.

Odjednom im u susret dođe Isus! 'Zdravo!' reče im. One mu pritrče, obujme mu noge i ničice mu se poklone.

10 'Ne bojte se

Izjava stražara

11 Dok su žene odlazile, neki od stražara dođu u grad i jave svećeničkim poglavarima sve što se dogodilo.

12 Oni se sastanu sa starješinama na vijećanje, a zatim uzmu mnogo novca i dadu ga vojnicima.

13 'Recite: "Noću dok smo spavali došli su njegovi učenici i ukrali ga.'

14 Ako za to čuje upravitelj, mi ćemo ga već uvjeriti i pobrinuti se da nemate problema.'

15 Oni uzmu novac i postupe kako su ih uputili. To se pričanje razglasilo među židovima i zadržalo sve do danas.

Veliko poslanje

16 Jedanaestorica pođu u Galileju, na goru, kamo im je zapovjedio Isus.

17 Kad su ga ugledali, padnu pred njim ničice, ali neki su ipak posumnjali.

18 Isus im priđe i reče im: 'Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

19 Idite zato i učinite sve narode mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

20 Učite ih da ispunjavaju sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 28:1 U grčkome: Nakon subote, u svanuće prvoga dana tjedna.