Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 26

Mpango Wa Kumwua Yesu

1Yesu alipomaliza kusema hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, “Mnafahamu kwamba sikukuu ya Pasaka inaanza baada ya siku mbili na mimi Mwana wa Adamu nitasalitiwa na kusulubiwa.”

Wakati huo makuhani wakuu na wazee walifanya mkutano katika ukumbi wa kuhani mkuu, jina lake, Kayafa. Wakashauriana jinsi ya kumkamata Yesu na kumwua kwa siri. Wakasema, “Lakini tusi fanye haya wakati wa sikukuu, watu wasije wakafanya ghasia.”

Yesu Anapakwa Mafuta Bethania

Yesu alipokuwa Bethania nyumbani kwa Simoni mkoma, mwa namke mmoja alimjia akiwa na chupa ya alabasta yenye manukato ya thamani kubwa; akammiminia Yesu manukato hayo kichwani akiwa ame kaa mezani. Lakini wanafunzi wake walipoona hayo waliudhika, wakasema, “Kwa nini kupoteza manukato bure? Haya yangaliuzwa kwa bei kubwa na fedha hizo wakapewa maskini.”

10 Yesu alifahamu mawazo yao kwa hiyo akawaambia, “Mbona mnamsumbua huyu mama? Amenifanyia jambo zuri sana. 11 Maskini mnao siku zote lakini hamtakuwa nami siku zote. 12 Aliponimimi nia haya manukato alikuwa akiandaa mwili wangu kwa mazishi. 13 Ninawaambia kweli, mahali po pote Habari Njema itakapohubi riwa ulimwenguni, jambo hili alilofanya litatajwa, kwa ukumbusho wake.”

Yuda Akubali Kumsaliti Yesu

14 Kisha mmojawapo wa wale wanafunzi kumi na wawili aitwaye Yuda Iskariote, alikwenda kwa kuhani mkuu akamwambia, “Mtanilipa kiasi gani nikimtoa kwenu?” 15 Wakamlipa vipande thelathini vya fedha. 16 Tangu wakati huo Yuda akawa anatafuta nafasi ya kumsaliti Yesu.

Matayarisho Ya Pasaka

17 Siku ya kwanza ya sikukuu ya Mikate isiotiwa chachu wale wanafunzi walikuja kwa Yesu wakamwuliza, “Ungependa tukuandalie wapi chakula cha Pasaka?”

18 Akajibu, “Nendeni kwa mtu fulani huko mjini mkamwambie, ‘Bwana anasema hivi: saa yangu imekaribia, napenda kula Pasaka pamoja na wanafunzi wangu nyumbani kwako.’ ” 19 Wanafunzi waka fanya kama Yesu alivyowaambia, wakaandaa Pasaka.

20 Ilipofika jioni, Yesu aliketi mezani pamoja na wanafunzi wake. 21 Walipokuwa wakila akawaambia, “Nawaambieni kweli, mmoja wenu atanisaliti.” 22 Wakasikitika sana, wakaanza kumwul iza mmoja mmoja, “Ni mimi, Bwana?” 23 Yesu akawaambia, “Yule aliyechovya mkono wake katika bakuli pamoja nami, ndiye ata kayenisaliti. 24 Mimi Mwana wa Adamu sina budi kufa kama ilivy oandikwa katika Maandiko, lakini ole wake mtu yule atakayenisal iti. Ingalikuwa nafuu kwake kama hakuzaliwa!”

25 Kisha Yuda, yule ambaye alimsaliti akasema, “Ni mimi, Bwana?” Yesu akamjibu, “Umetamka mwenyewe.”

Bwana?” Yesu akamjibu, “Umetamka mwenyewe.”

26 Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, “Chukueni mle; huu ni mwili wangu.” 27 Kisha akachukua kikombe, akashukuru, akawapa akisema, “Kunyweni nyote katika kikombe hiki. 28 Hii ni damu yangu ya agano ambayo inamwagika kwa ajili ya wengi ili wasame hewe dhambi. 29 Ninawahakikishia kuwa sitakunywa tena maji ya mzabibu mpaka siku nitakapoyanywa pamoja nanyi katika Ufalme wa Baba yangu.”

Baba yangu.”

30 Walipokwisha kuimba wimbo walikwenda kwenye mlima wa Mizeituni.

Yesu Amwambia Petro Atamkana

31 Kisha Yesu akawaambia, “Usiku wa leo kila mmoja wenu atanikimbia kwa maana Maandiko yanasema, ‘Nitampiga mchungaji, na kondoo wote wa kundi lake watatawanyika.’ 32 Lakini baada ya kufufuka, nitawatangulia kwenda Galilaya.”

33 Petro akasema, “Hata kama wote watakuacha, mimi sitaku acha.”

34 Yesu akamjibu, “Ninakuambia kweli, usiku huu huu, kabla jogoo hajawika, utanikana mara tatu.” 35 Lakini Petro akasema, “Hata kama itabidi nife pamoja na wewe, sitakukana.” Na wana funzi wote wakasema hivyo hivyo.

Gethsemane

36 Kisha Yesu akaenda nao mpaka kwenye bustani iitwayo Gethsemane. Akawaambia, “Kaeni hapa, mimi ninakwenda mbele zaidi kuomba.” 37 Akamchukua Petro, pamoja na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kufadhaika na kuhuzunika. 38 Kisha Yesu akawaambia, “Moyo wangu umejaa majonzi karibu ya kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami.”

39 Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi akaomba, “Baba yangu, kama inawezekana, niondolee kikombe hiki cha mateso, lakini si kama nipendavyo bali kama upendavyo wewe.”

40 Akarudi kwa wanafunzi wake, akawakuta wamelala. Akamwul iza Petro, “Hamkuweza kukesha nami hata kwa saa moja? 41 Kesheni muombe, msije mkaingia katika majaribu. Kwa maana roho i radhi lakini mwili ni dhaifu.” 42 Akaenda tena mara ya pili, akaomba, “Baba yangu, kama haiwezekani kikombe hiki kion dolewe pasipo mimi kukinywea, mapenzi yako yafanyike.” 43 Ali porudi tena aliwakuta wamelala kwa maana macho yao yalikuwa mazito. 44 Kwa hiyo akawaacha akaenda tena mara ya tatu, akaomba vile vile.

45 Kisha akarudi kwa wale wanafunzi akawaambia, “Bado mme lala na kupumzika? Angalieni, saa imefika ambapo mimi Mwana wa Adamu sina budi kukabidhiwa mikononi mwa wenye dhambi. 46 Amkeni, twendeni! Yule anayenisaliti atafika sasa hivi!”

Yesu Akamatwa

47 Alipokuwa anazungumza, Yuda, mmojawapo wa wale kumi na wawili, akafika,akifuatana na umati wa watu wenye mapanga na mar ungu. Walikuwa wametumwa na makuhani wakuu na wazee wa watu.

48 Yuda alikuwa amepatana na hao watu kuwa, ‘Nitakayembusu ndiye, mkamateni.’ 49 Basi alipofika, alimwendea Yesu moja kwa moja, akamsalimia, “Salaam, Rabi!” Akambusu. 50 Yesu akamjibu, “Rafiki, umekuja kufanya nini hapa?” Basi wale watu wakasogea, wakamkamata Yesu. 51 Ndipo mmojawapo wa wafuasi wa Yesu ali poona hivyo, akachukua panga lake, akampiga nalo mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio. 52 Yesu akamwambia, “Rudisha upanga wako mahali pake, kwa maana wote watumiao upanga watakufa kwa upanga. 53 Unadhani siwezi kumwomba Baba yangu aniletee mara moja majeshi kumi na mbili ya malaika? 54 Lakini nikifanya hivyo yatatimiaje Maandiko yale yasemayo kwamba mambo haya lazima yato kee?”

55 Wakati huo Yesu akawaambia ule umati, “Mmekuja kunika mata kama mnyang’anyi kwa mapanga na marungu? Mbona siku zote nilikaa Hekaluni na kufundisha lakini hamkunikamata? 56 Lakini haya yametokea ili Maandiko ya manabii yatiimie.” Ndipo wana funzi wake wote wakamwacha, wakakimbia.

Yesu Ashtakiwa Mbele Ya Baraza

57 Wale waliomkamata Yesu wakampeleka nyumbani kwa Kayafa, kuhani mkuu, ambapo walimu wa sheria pamoja na wazee walikuwa wamekutanika.

58 Lakini Petro alimfuata kwa mbali mpaka uani kwa kuhani mkuu akaingia ndani pamoja na walinzi aone litakalotokea. 59 Basi makuhani wakuu na baraza zima wakatafuta ushahidi wa uongo ili wamwue Yesu, 60 lakini hawakupata, ingawa mashahidi wengi wa uongo walijitokeza. Hatimaye wakajitokeza watu wawili, 61 wakasema: “Huyu mtu alisema, ‘Nina uwezo wa kuvunja Hekalu la Mungu na kulijenga tena katika muda wa siku tatu .’ ”

62 Kisha kuhani mkuu akasimama, akamwambia Yesu, “Huna jibu? Husikii huo ushahidi waliotoa watu hao?” 63 Lakini Yesu hakusema neno. Basi kuhani mkuu akamwambia, “Nakuapisha kwa jina la Mungu aliye hai, tuambie kama wewe ndiye Kristo, Mwana wa Mungu.”

Mungu.”

64 Yesu akajibu, “Umetamka mwenyewe. Lakini nina waambieni nyote kwamba baada ya hapa, mtamwona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kulia wa Mungu mwenye uweza na akija juu ya mawingu ya mbin guni.”

65 Aliposikia maneno hayo, kuhani mkuu alirarua mavazi yake akasema, “Amekufuru! Tunahitaji ushahidi gani zaidi? Si mmemsi kia akikufuru? 66 Mnaamuaje?” Wakajibu, “Anastahili kufa!”

67 Kisha wakamtemea mate usoni; wengine wakampiga ngumi na makofi, 68 wakasema, “Hebu toa unabii wewe Kristo! Ni nani ame kupiga?”

69 Wakati huo Petro alikuwa amekaa uani. Mtumishi mmoja wa kike akamjia akamwambia, “Wewe pia ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya.” 70 Lakini Petro akakana mbele yao wote akisema, “Sijui usemalo.”

71 Kisha alipotoka nje, mlangoni mtumishi mwingine wa kike alimwona, akawaambia watu waliokuwapo, “Huyu mtu alikuwa pamoja na Yesu Mnazareti.” 72 Akakana tena kwa kiapo akisema, “Simfa hamu mtu huyo!” 73 Baada ya muda mfupi wale waliokuwa wamesi mama pale walimwendea Petro wakamwambia, “Hakika wewe ni mmoja wao kwa maana namna yako ya kusema ni kama yao.” 74 Ndipo Petro akalaani na kuapa, akawaambia, “Simfahamu mtu huyo!” Wakati huo huo jogoo akawika. 75 Na Petro akakumbuka Yesu alivyomwambia, “Kabla jogoo hajawika utanikana mara tatu.” Akaenda nje, akalia kwa uchungu.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 26

Zavjera protiv Isusa

1Kad je Isus sve to ispripovjedio, reče učenicima:

'Znate da je za dva dana Pasha i da će mene, Sina Čovječjega, izdati da me raspnu.'

Tada se svećenički poglavari i narodne starješine okupe u dvoru velikog svećenika imenom Kajfa

te se dogovore da Isusa na prijevaru uhvate i ubiju.

'Nećemo na blagdansku svetkovinu

Pomazanje u Betaniji

Dok je Isus bio u Betaniji za stolom u kući Šimuna gubavca,

dođe k njemu neka žena s alabasternom posudom skupocjene pomasti i izlije mu je na glavu.

Videći to, učenici počnu negodovati: 'Čemu takva rastrošnost!

Mogla se ta pomast skupo prodati, a novac dati siromasima.'

10 Isus to opazi pa im reče: 'Zašto joj dodijavate? Učinila mi je dobro djelo!

11 Uvijek će biti siromaha da im pomažete, a ja neću uvijek biti s vama.

12 Izlila je tu pomast na mene da pripravi moje tijelo za ukop.

13 Zaista vam kažem, gdje god se diljem svijeta bude propovijedala Radosna vijest, spominjat će se i ovo njezino djelo, njoj na uspomenu.'

Juda pristaje izdati Isusa

14 Tada Juda Iškariotski, jedan od dvanaestorice apostola, ode svećeničkim poglavarima

15 te ih upita: 'Koliko ćete mi platiti da vam izdam Isusa?' Oni mu obećaju trideset srebrnjaka.

16 Od tada Juda počne tražiti prigodu da ga izda.

Posljednja večera

17 Prvoga dana Blagdana beskvasnog kruha učenici upitaju Isusa: 'Gdje hoćeš da ti pripravimo pashalnu večeru?'

18 'Idite u grad tom i tom čovjeku

19 Učenici učine kako ih je Isus uputio te ondje priprave večeru.

20 Uvečer je Isus bio za stolom s Dvanaestoricom.

21 Dok su blagovali, on reče: 'Zaista vam kažem, jedan od vas će me izdati.'

22 Oni se silno ražaloste pa ga jedan za drugim počnu pitati: 'Nisam valjda ja taj, Gospodine?'

23 On odgovori: 'Izdat će me onaj koji sa mnom umače kruh u istu zdjelu!

24 Jer ja, Sin Čovječji, moram umrijeti kao što piše u Svetome pismu. Ali teško onome koji izda Sina Čovječjega! Bilo bi mu bolje da se nije ni rodio!'

25 I izdajnik Juda ga upita: 'Učitelju, da nisam ja taj?'A Isus mu reče: 'Sam si kazao.'

26 Dok su blagovali, Isus uzme kruh, blagoslovi ga i razlomi te podijeli učenicima, pa reče: 'Uzmite i jedite! To je moje tijelo.'

27 Uzme zatim čašu, zahvali za nju i dade ju njima govoreći: 'Svi pijte iz nje!

28 To je moja krv, krv kojom se sklapa Savez između Boga i Božjega naroda.[a] Ona se prolijeva za oproštenje grijeha mnogih ljudi.

29 I kažem vam: neću više piti vina[b] do onoga dana kada ću piti s vama novo vino u kraljevstvu svojega Oca.'

30 Otpjevaju zatim psalme i zapute se prema Maslinskoj gori.

Isusovo proroštvo o Petru

31 Tada im Isus reče: 'Noćas ćete me svi napustiti. Jer u Svetome pismu piše:
    'Udarit ću pastira
    i ovce će se razbježati.'[c]

32 Ali kada uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.'
33     'Napuste li te svi ostali, ja te neću napustiti!' nato će Petar.
34     'Zaista ti kažem,' reče mu Isus, 'još ove noći, prije nego što pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.'
35     'Neću!' odvrati Petar. 'Makar morao s tobom i umrijeti, neću te se odreći!' Tako su se zaklinjali i svi ostali.

Isus se moli u Getsemaniju

36 Isus dođe s učenicima u maslinik nazvan Getsemani te reče učenicima: 'Sjednite ovdje dok se ja odem pomoliti!'

37 Povede sa sobom Petra i obojicu Zebedejevih sinova. Obuzmu ga tjeskoba i žalost.

38 Tada im reče: 'Duša mi je nasmrt shrvana tugom. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom.'

39 Ode malo dalje i padne ničice moleći se: 'Oče moj! Ako je moguće, poštedi me ove čaše! Ipak, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

40 Zatim se vrati trojici učenika i nađe ih spavati te reče Petru: 'Niste li mogli ni ure probdjeti sa mnom!

41 Ostanite budni i molite se da vas ne bi svladala kušnja. Jer duh je spreman, ali je tijelo slabo.'

42 Ode još jedanput i pomoli se: 'Oče moj! Ako nije moguće da me poštediš te čaše, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

43 I opet ih po povratku nađe spavati jer su im oči otežale.

44 Opet ih ostavi i ode se treći put pomoliti istim riječima.

45 Zatim se vrati k učenicima i reče im: 'Još spavate i odmarate se? Kucnuo je čas! Ja, Sin Čovječji, predan sam grešnicima u ruke.

46 Ustanite! Hajdemo! Evo, moj je izdajnik već tu!'

Isusovo uhićenje

47 Dok je još govorio, stigne Juda, jedan od dvanaestorice učenika, a s njime i svjetina naoružana mačevima i toljagama, koju su poslali svećenički poglavari i narodni starješine.

48 Izdajica im je dao znak: 'To je onaj kojega poljubim.'

49 On odmah priđe Isusu i reče: 'Zdravo, Učitelju!' i poljubi ga.

50 'Zašto si došao ovamo, prijatelju?' ukori ga Isus.

51 Zatim podignu ruke na Isusa i uhvate ga. A jedan od onih koji su bili s Isusom maši se rukom te izvuče mač i njime odsiječe uho sluzi velikoga svećenika.

52 'Vrati mač u korice

53 Zar ne shvaćaš da mogu tražiti od Oca više od dvanaest legija anđela da nas zaštite i on bi ih odmah poslao?

54 Ali da to učinim, kako bi se ispunilo Sveto pismo?

55 Zatim reče svjetini: 'Pošli ste na mene mačevima i toljagama kao na razbojnika! A svaki dan sam sjedio u Hramu i poučavao, pa me ipak niste uhvatili.

56 Ali sve se ovo događa zato da bi se ispunilo ono što su o meni u Pismu napisali proroci.' Nato ga svi učenici napuste i pobjegnu.

Isus pred Velikim vijećem

57 Isusa uhvate i odvedu ga velikomu svećeniku Kajfi kod kojega su se okupili pismoznanci i starješine.

58 Petar je izdaleka slijedio Isusa do dvorišta palače velikog svećenika. On uđe u dvorište te sjedne sa stražarima da vidi kako će sve to završiti.

59 A svećenički poglavari i cijelo Veliko vijeće tražili su protiv Isusa kakvo lažno svjedočanstvo na temelju kojega bi ga mogli smaknuti.

60 Ali nisu ga mogli pronaći iako su se javili mnogi lažni svjedoci. Napokon dođu dvojica

61 i izjave: 'Ovaj je rekao: "Mogu razvaliti Božji hram i za tri dana ga opet izgraditi.''

62 Veliki svećenik nato ustane i reče Isusu: 'Zar ništa ne odgovaraš na ove optužbe protiv tebe?'

63 Isus je šutio. 'Zakuni se živim Bogom i reci jesi li ti Krist, Božji Sin

64 'Sam si rekao

65 Nato veliki svećenik razdere svoju odjeću i reče: 'Hulio je na Boga! Što će nam još svjedoci?

66 Što kažete?' A oni odgovore: 'Zaslužio je smrt!'

67 Zatim su Isusu pljuvali u lice i tukli ga. Neki su ga pljuskali

68 govoreći: 'Proreci nam tko te je udario, Kriste!'

Petar se odriče Isusa

69 Dok je Petar sjedio vani u dvorištu, priđe mu neka sluškinja i reče: 'I ti si bio s Isusom Galilejcem.'
70     Petar to pred svima zaniječe: 'Ne znam o čemu govoriš.'
71     Kad je izišao u predvorje, spazi ga druga sluškinja i reče nazočnima: 'Ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom.'
72     On opet zaniječe i još se zakune: 'Ne poznajem tog čovjeka.'
73     Ali ubrzo mu priđu ljudi koji su bili ondje. 'Pa ti si doista jedan od njih! Odaje te galilejski naglasak.'
74     Petar se stane kleti i zaklinjati: 'Ja ne poznajem tog čovjeka!' I pijetao odmah zakukuriče.

75 On se tada sjeti što mu je Isus rekao: 'Prije nego što pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.' Iziđe i gorko zaplače.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 26:28 U grčkome: krv Saveza; u nekim rukopisima: krv novoga Saveza.
  2. Evanđelje po Mateju 26:29 U grčkome: neću piti od trsova roda.
  3. Evanđelje po Mateju 26:31 Zaharija 13:7.