Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 25

25 5 Mmoja alimpa talanta tano za fedha, mwingine mbili na mwingine moja; kila mmoja alipewa kwa kadiri ya uwezo wake. Kisha akasa firi. Watano walikuwa wajinga na watano walikuwa na busara. Wale wajinga walichukua taa zao bila akiba ya mafuta; lakini wale wenye busara walichukua taa na mafuta ya akiba. Bwana harusi alipoka wia wale wasichana wote walisinzia, wakalala. Usiku wa manane zikapigwa kelele: ‘Bwana harusi anakuja! Tokeni nje kumlaki!’ Wasichana wote wakaamka, wakazitengeneza taa zao. Wale wajinga wakawaambia wale wenye busara, ‘Tupatieni mafuta kidogo, taa zetu zinazimika.’ Lakini wenye busara wakajibu, ‘Pengine hayatatutosha sisi na ninyi pia, afadhali nendeni kwa wauza mafuta mkajinunulie wenyewe.’ 10 Na walipokuwa wamekwenda kunu nua mafuta, bwana harusi akafika. Wale wasichana waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye kwenye karamu ya harusi na mlango uka fungwa. 11 Baadaye wale wasichana wengine pia wakaja, wakaita, ‘Bwana! Bwana! Tufungulie mlango!’ 12 Bwana harusi akawajibu, ‘Nawaambieni kweli, siwajui.’ 13 Kwa hiyo kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa”

Watumishi Watatu Walioachiwa Talanta

14 “Pia Ufalme wa mbinguni utafananishwa na mtu aliyekuwa anasafiri, akawaita watumishi wake na kuwakabidhi mali yake.

16 “Yule aliyepewa talanta tano alikwenda mara moja kuzifa nyia biashara akapata talanta tano zaidi. 17 Yule aliyepewa tal anta mbili akafanya hivyo hivyo, akapata mbili zaidi. 18 Lakini yule mtumishi aliyepata talanta moja, alikwenda akachimba shimo akaifukia huko.

19 “Baada ya muda mrefu yule bwana wa hao watumishi alirudi akakagua hesabu za fedha zake alizowaachia. 20 Yule mtumishi aliyepokea talanta tano akaja, akaleta talanta tano zaidi. Akasema, ‘Bwana ulinikabidhi talanta tano, hizi hapa, nimezalisha talanta tano zaidi.’ 21 Bwana wake akamwambia, ‘Umefanya vizuri sana, mtumishi mwema na mwaminifu; umekuwa mwaminifu katika machache; nitakupa mamlaka juu ya vitu vingi zaidi. Njoo ufurahi pamoja na bwana wako.’ 22 Yule mwenye talanta mbili naye akaja. Akasema, ‘Bwana, ulinikabidhi talanta mbili. Nami nimepata faida, hizi hapa talanta mbili zaidi.’ 23 Bwana wake akajibu, ‘Umefanya vizuri sana, mtumishi mwema na mwaminifu; umekuwa mwaminifu katika machache, nami nitakupa mamlaka juu ya vitu vingi zaidi. Njoo ufurahi pamoja na bwana wako.’

Njoo ufurahi pamoja na bwana wako.’

24 Kisha yule mtumishi aliyepokea talanta moja akaja, akasema, ‘Bwana, nilijua kwamba wewe ni mtu mgumu, unavuna ambapo hukupanda na kukusanya ambapo hukutawanya mbegu. 25 Kwa hiyo niliogopa, nikaenda nikaificha talanta yako ardhini. Hii hapa mali yako.’

26 Lakini Bwana wake akamjibu, ‘Wewe mtumishi mwovu na mvivu! Ulijua kwamba ninavuna nisipopanda na kukusanya nisipota wanya mbegu? 27 Mbona basi hukuweka fedha zangu benki ili nita kaporudi nizichukue na faida yake? 28 Mnyang’anyeni hiyo talanta mumpatie yule mwenye talanta kumi.’ 29 Kwa maana kila mtu mwenye kitu ataongezewa, naye atakuwa navyo kwa wingi. Lakini kwa yule asiye na kitu, hata kidogo alicho nacho atanyang’anywa. 30 ‘Mtupeni huyo mtumishi asiyefaa nje kwenye giza, huko kuta kuwa na kilio na kusaga meno.’ ”

Kondoo Na Mbuzi

31 “Mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake pamoja na malaika wote, ataketi katika kiti chake cha utukufu cha enzi. 32 Watu wa mataifa yote watakusanyika mbele yake, naye atawaten ganisha kama mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. 33 Atawaweka kondoo upande wa kulia na mbuzi upande wa kushoto. 34 Ndipo Mfalme atawaambia wale walioko upande wa kulia, ‘Njooni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, urithini Ufalme mlioandaliwa tangu mwanzo wa dunia. 35 Kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula; nilikuwa na kiu mkanipa kitu cha kunywa; nilikuwa mgeni mkanikaribisha; 36 nilikuwa sina nguo, mkanivisha; nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama; na nilikuwa kifungoni mkaja kunitembe lea.’

37 “Kisha wale wenye haki watamjibu, ‘Bwana, ni lini tuli kuona na njaa tukakulisha au ukiwa na kiu tukakupa kitu cha kunywa ? 38 Na ni lini tulikuona ukiwa mgeni tukakukaribisha au ukihitaji nguo tukakuvisha? 39 Na ni lini tulikuona ukiwa mgonjwa au ukiwa kifungoni tukakutembelea?’

40 “Mfalme atajibu, ‘Ninawaambia kweli, kwa jinsi ambavyo mlivyomfanyia mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlini fanyia mimi.’

41 “Kisha atawaambia wale walio kushoto kwake, ‘Ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa, nendeni katika moto wa milele alioan daliwa shetani na malaika zake. 42 Kwa maana nilikuwa na njaa hamkunipa chakula; nilikuwa na kiu na hamkunipa kitu cha kunywa; 43 nilikuwa mgeni wala hamkunikaribisha; nilikuwa uchi hamkuni vika; na nilikuwa mgonjwa na gerezani nanyi hamkuja kunitazama.’

44 “Ndipo wao pia watajibu, ‘Bwana ni lini tulikuona ukiwa na njaa au kiu, au ukiwa mgeni au ukihitaji nguo, au ukiwa mgonjwa na kifungoni na hatukukuhudumia?’

45 “Naye atawajibu, ‘Nawaambieni kweli, kwa jinsi ambavyo hamkumfanyia mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, hamkuni fanyia mimi.’

46 “Basi hawa wataingia katika adhabu ya milele, lakini wale wenye haki wataingia katika uzima wa milele.”

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 25

Prispodoba o deset djevica

1'Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao kad je deset djevica uzelo svjetiljke i pošlo u susret zaručniku.

Pet ih je bilo budalastih, a pet mudrih.

Budalaste djevice ponesu svjetiljke, ali ne i ulja.

A mudre su skupa sa svjetiljkama ponijele i posude s uljem.

Kako je zaručnik kasnio, sve one poliježu i zaspu.

U ponoć se začula vika: "Zaručnik stiže! Iziđite pred njega!'

Sve djevice ustanu da prirede svjetiljke.

Budalaste tada zamole mudre: "Dajte nam od svojega ulja jer nam svjetiljke trnu.'

Ali one im odgovore: "Nipošto! Sigurno nema dovoljno i za vas i za nas. Pođite ga radije kupiti.'

10 Kad su ga otišle kupiti, dođe zaručnik te one koje su bile pripravne uđu s njim na svadbu i vrata se zatvore.

11 Poslije dođu i ostale djevice i stanu dozivati: "Gospodine! Gospodine, otvori nam!'

12 Ali on im odgovori: "Zaista vam kažem, ne poznajem vas!'

13 Stoga bdijte jer ne znate dan ni čas mojega dolaska!

Prispodoba o trojici slugu

14 Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao s čovjekom koji je, polazeći na put, pozvao sluge i povjerio im svoj imetak.

15 Jednomu je dao pet vreća zlatnika,[a] drugomu dvije, a trećemu jednu - svakome prema sposobnostima. Zatim je otputovao.

16 Sluga koji je primio pet vreća zlatnika odmah ode, uloži ih i zaradi još pet vreća.

17 Sluga s dvjema vrećama zlatnika također zaradi još dvije.

18 Sluga koji je dobio samo jednu, naprotiv, iskopa rupu u zemlji i u nju skrije gospodarov novac.

19 Poslije dugog vremena gospodar se vrati i zatraži od slugu da mu polože račun.

20 Onaj kojemu je povjerio pet vreća zlatnika donese i drugih pet. "Gospodaru, dao si mi pet vreća zlatnika. Zaradio sam, eto, još pet.'

21 Gospodar mu nato reče: "Odlično, dobri i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim i zato ću te postaviti nad velikim. Dođi se radovati sa svojim gospodarom!'

22 Zatim priđe sluga koji je primio dvije vreće zlatnika i reče: "Gospodaru, meni si dao dvije vreće. Zaradio sam još dvije.'

23 Gospodar mu reče: "Odlično, dobri i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim i zato ću te postaviti nad velikim. Dođi se radovati sa svojim gospodarom!'

24 Priđe zatim sluga koji je primio jednu vreću te reče: "Gospodaru! Znao sam da si strog čovjek, da žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.

25 Zato sam se prestrašio i skrio tvoju vreću u zemlju. Evo, uzmi ju!'

26 Ali gospodar mu reče: "Zli i lijeni slugo! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao?

27 Trebao si onda barem uložiti moj novac u banku[b] pa bih nakon povratka dobio kamate.

28 Uzmite ovomu čovjeku novac i dajte ga onome koji ima deset vreća zlatnika!

29 Tko ima, dat će mu se još pa će obilovati, a onome tko nema oduzet će se i ono što ima.

30 Bacite beskorisnoga slugu van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zuba.''

O posljednjem sudu

31 'Kad Sin Čovječji dođe u slavi i sa svim svojim anđelima, sjest će na prijestolje svoje slave.

32 Tada će se svi narodi okupiti pred njime, a on će, kao što pastir odvaja ovce od koza,

33 pravednike postaviti sebi zdesna, a ostale s lijeve strane.

34 Tada će kralj reći onima koji mu budu zdesna: "Vi, koje je Otac blagoslovio, dođite primiti u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

35 Jer ste me nahranili kad sam bio gladan, napojili kad sam bio žedan, primili ste me kad sam bio tuđinac

36 i obukli me kad sam bio gol; posjećivali ste me dok sam bio bolestan i u zatvoru.'

37 Pravednici će ga tada upitati: "Gospodine, kada smo te vidjeli gladna i nahranili, kada smo te vidjeli žedna i napojili te?

38 Kada smo ti pružili dobrodošlicu kao tuđincu i obukli te gola?

39 Kada smo te posjetili bolesna ili u tamnici?'

40 A kralj će odgovoriti: "Zaista vam kažem, sve što ste učinili jednomu od moje najmanje braće, meni ste učinili!'

41 Zatim će reći onima slijeva: "Odlazite od mene, prokleti, u vječni oganj pripravljen za đavla i njegove anđele!

42 Jer bio sam gladan, a niste mi dali jesti; bio sam žedan, a niste mi dali piti;

43 bio sam bolestan i u zatvoru, a niste me posjetili.'

44 Oni će pitati: "Gospodine, kad smo te to vidjeli gladna ili žedna, ili kao tuđinca, ili gola, ili bolesna, ili u zatvoru i nismo ti pomogli?'

45 A on će im odgovoriti: "Zaista vam kažem, sve što niste učinili jednomu od ovih najmanjih, meni niste učinili!'

46 Tako će oni otići u vječnu patnju, a pravednici u vječni život.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 25:15 U grčkome: pet talenata. Talenat ima 34 kilograma.
  2. Evanđelje po Mateju 25:27 U grčkome: kod novčara.