Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 23

Yesu Awashutumu Walimu Wa Sheria Na Mafarisayo

1Kisha Yesu akawaambia ule umati wa watu pamoja na wana funzi wake: “Walimu wa sheria na Mafarisayo wamechukua nafasi ya Musa, kwa hiyo watiini na kufanya yote wanayowaambia mfa nye. Lakini msifuate matendo yao; kwa sababu hawatendi yale wanayohubiri. Wao hufunga mizigo mikubwa na kuwabebesha watu, lakini wao wenyewe hawajaribu hata kunyoosha kidole kuisogeza!

“Wao hufanya mambo yao yote ili waonekane na watu. Wanavaa vipande vipana vya ngozi vilivyoandikwa sheria na kurefusha zaidi pindo za mavazi yao ya sala. Wanapenda kukaa viti vya wageni wa heshima karamuni na viti vya mbele katika masinagogi. Hupenda kuamkiwa masokoni na kuitwa ‘Rabi.’

“Lakini ninyi msipende kuitwa ‘Rabi’ kwa sababu mnaye rabi mmoja, na ninyi nyote ni ndugu. Na msimwite mtu ye yote hapa duniani ‘baba’ kwa maana mnaye Baba mmoja, naye yuko mbinguni. 10 Hali kadhalika msipende kuitwa ‘mabwana’ kwa maana mnaye Bwana mmoja tu, yaani Kristo. 11 Aliye mkuu kuliko ninyi nyote atakuwa mtumishi wenu. 12 Ye yote anayejikuza atashushwa; na ye yote anayejinyenyekeza atainuliwa.

13 “Lakini ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, ninyi wanafiki! Kwa maana mnafungia watu milango ya Ufalme wa mbinguni. Ninyi wenyewe hamuingii humo, wala hamruhusu wale ambao wange penda kuingia waingie. [

14 “Ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, ninyi wana fiki! Mnadhulumu nyumba za wajane, na kwa kujionyesha kuwa wema, mnasali sala ndefu. Kwa hiyo adhabu yenu itakuwa kubwa zaidi.”]

15 “Ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, ninyi wana fiki! Mnasafiri baharini na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja awe mfuasi wa dini yenu, lakini baada ya kumpata, mnamfanya astahili kwenda Jehena mara mbili zaidi yenu!

16 “Ole wenu viongozi vipofu! Ninyi mnasema, ‘Mtu akiapa kwa Hekalu, kiapo hicho si kitu; lakini mtu akiapa kwa dhahabu iliyoko Hekaluni, itambidi atimize kiapo hicho.’ 17 Ninyi vipofu wajinga! Ni kipi kilicho bora zaidi, ni ile dhahabu au ni Hekalu ambalo ndilo linafanya dhahabu hiyo kuwa takatifu? 18 Pia mnasema, ‘Mtu akiapa kwa madhabahu, si kitu, lakini mtu akiapa kwa sadaka iliyoko madhabahuni itambidi atimize kiapo hicho.’ 19 Ninyi vipofu! Ni kipi bora zaidi, sadaka, au madhabahu ambayo ndio inafanya sadaka hiyo kuwa takatifu? 20 Kwa hiyo mtu anayeapa kwa madhabahu, anaapa kwa hiyo madhabahu na vitu vyote vilivyoko juu yake. 21 Na mtu anapoapa kwa Hekalu, anaapa kwa hilo Hekalu na huyo aishie ndani yake. 22 Naye anayeapa kwa mbingu anaapa kwa kiti cha enzi cha Mungu na kwa yeye aketiye juu ya kiti hicho.

23 “Ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, ninyi wana fiki! Kwa maana mnatoa fungu la kumi la mnanaa, na bizari na jira; lakini mmepuuza mambo makuu zaidi ya sheria: haki, huruma na imani. Haya mlipaswa kuyafanya bila kusahau yale mengine. 24 Ninyi viongozi vipofu, mnachuja nzi lakini mnameza ngamia!

25 “Ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, ninyi wana fiki! Kwa maana mnasafisha kikombe na sahani kwa nje lakini ndani mmejaa ulafi na unyang’anyi. 26 Ninyi Mafarisayo vipofu! Kwanza safisheni kikombe na sahani kwa ndani, ndipo nje patakuwa safi.

27 “Ole wenu, walimu wa sheria na Mafarisayo, ninyi wana fiki! Mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa ambayo kwa juu yanaonekana maridadi lakini ndani yamejaa mifupa ya wafu na kila aina ya uchafu. 28 Hali kadhalika, nje ninyi mnaonekana kwa watu kuwa wenye haki, lakini kwa ndani mmejaa unafiki na uovu.

29 “Ole wenu, walimu wa sheria na Mafarisayo, ninyi wana fiki! Mnajenga makaburi ya manabii na kupamba makaburi ya wenye haki 30 mkisema, ‘Kama tungaliishi wakati wa baba zetu tusingel ishiriki katika kuwaua manabii !’ 31 Kwa kusema hivyo mnakiri kwamba ninyi ni wana wa wale waliowaua manabii. 32 Haya basi, kamilisheni hiyo kazi waliyoianza baba zenu! 33 Ninyi nyoka, ninyi kundi la nyoka! Mtaepukaje hukumu ya Jehena? 34 Kwa sababu hiyo nawapelekea manabii na wenye hekima na walimu. Baadhi yao mtawaua na kuwatundika msalabani, wengine mtawapiga mijeledi katika masinagogi yenu na wengine mtawatesa toka mji mmoja hadi mji mwingine. 35 Na kwa hiyo damu ya wote wenye haki ambayo imemwagwa hapa duniani, tangu damu ya Abeli, ambaye alikuwa hana hatia, hadi damu ya Zakaria mwana wa Barakia ambaye mlimwua kati kati ya Patakatifu na madhabahu, itakuwa juu yenu. 36 Nawaambia kweli haya yote yatatokea wakati wa kizazi hiki.”

Yesu Awaonya Watu Wa Yerusalemu

37 “Ninyi watu wa Yerusalemu; mnawaua manabii na kuwapiga mawe wale waliotumwa kwenu! Nilitamani sana kuwakusanya wana wenu kama vile kuku akusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, lakini hamkutaka! 38 Tazama nyumba yenu imeachwa tupu na ukiwa. 39 Kwa maana nawahakikishia kuwa, hamtaniona tena mpaka siku ile mtakaposema: ‘Amebarikiwa yeye anayekuja kwa jina la Bwana.

New American Standard Bible

Matthew 23

Pharisaism Exposed

1Then Jesus spoke to the crowds and to His disciples, saying: “The scribes and the Pharisees have seated themselves in the chair of Moses; therefore all that they tell you, do and observe, but do not do according to their deeds; for they say things and do not do them. They tie up heavy burdens and lay them on men’s shoulders, but they themselves are unwilling to move them with so much as a finger. But they do all their deeds to be noticed by men; for they broaden their [a]phylacteries and lengthen the tassels of their garments. They love the place of honor at banquets and the chief seats in the synagogues, and respectful greetings in the market places, and being called Rabbi by men. But do not be called Rabbi; for One is your Teacher, and you are all brothers. Do not call anyone on earth your father; for One is your Father, He who is in heaven. 10 Do not be called [b]leaders; for One is your Leader, that is, Christ. 11 But the greatest among you shall be your servant. 12 Whoever exalts himself shall be humbled; and whoever humbles himself shall be exalted.

Eight Woes

13 “But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you shut off the kingdom of heaven [c]from [d]people; for you do not enter in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. 14 [[e]Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you devour widows’ houses, and for a pretense you make long prayers; therefore you will receive greater condemnation.]

15 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you travel around on sea and land to make one [f]proselyte; and when he becomes one, you make him twice as much a son of [g]hell as yourselves.

16 “Woe to you, blind guides, who say, ‘Whoever swears by the [h]temple, that is nothing; but whoever swears by the gold of the [i]temple is obligated.’ 17 You fools and blind men! Which is [j]more important, the gold or the [k]temple that sanctified the gold? 18 And, ‘Whoever swears by the altar, that is nothing, but whoever swears by the [l]offering on it, he is obligated.’ 19 You blind men, which is [m]more important, the [n]offering, or the altar that sanctifies the [o]offering? 20 Therefore, [p]whoever swears by the altar, swears both by [q]the altar and by everything on it. 21 And [r]whoever swears by the [s]temple, swears both by [t]the temple and by Him who dwells within it. 22 And [u]whoever swears by heaven, swears both by the throne of God and by Him who sits upon it.

23 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint and dill and [v]cummin, and have neglected the weightier provisions of the law: justice and mercy and faithfulness; but these are the things you should have done without neglecting the others. 24 You blind guides, who strain out a gnat and swallow a camel!

25 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full [w]of robbery and self-indulgence. 26 You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may become clean also.

27 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men’s bones and all uncleanness. 28 So you, too, outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness.

29 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, 30 and say, ‘If we had been living in the days of our fathers, we would not have been partners with them in shedding the blood of the prophets.’ 31 So you testify against yourselves, that you are [x]sons of those who murdered the prophets. 32 Fill up, then, the measure of the guilt of your fathers. 33 You serpents, you brood of vipers, how [y]will you escape the [z]sentence of [aa]hell?

34 “Therefore, behold, I am sending you prophets and wise men and scribes; some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues, and persecute from city to city, 35 so that upon you may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the [ab]temple and the altar. 36 Truly I say to you, all these things will come upon this generation.

Lament over Jerusalem

37 “Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her! How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. 38 Behold, your house is being left to you desolate! 39 For I say to you, from now on you will not see Me until you say, ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord!’”

Notas al pie

 1. Matthew 23:5 I.e. small cases containing Scripture texts worn on the left arm and forehead for religious purposes
 2. Matthew 23:10 Or teachers
 3. Matthew 23:13 Lit in front of
 4. Matthew 23:13 Gr anthropoi
 5. Matthew 23:14 This v not found in early mss
 6. Matthew 23:15 Or convert
 7. Matthew 23:15 Gr Gehenna
 8. Matthew 23:16 Or sanctuary
 9. Matthew 23:16 Or sanctuary
 10. Matthew 23:17 Lit greater
 11. Matthew 23:17 Or sanctuary
 12. Matthew 23:18 Or gift
 13. Matthew 23:19 Lit greater
 14. Matthew 23:19 Or gift
 15. Matthew 23:19 Or gift
 16. Matthew 23:20 Lit he who
 17. Matthew 23:20 Lit it
 18. Matthew 23:21 Lit he who
 19. Matthew 23:21 Or sanctuary
 20. Matthew 23:21 Lit it
 21. Matthew 23:22 Lit he who
 22. Matthew 23:23 Similar to caraway seeds
 23. Matthew 23:25 Or as a result of
 24. Matthew 23:31 Or descendants
 25. Matthew 23:33 Lit would
 26. Matthew 23:33 Or judgment
 27. Matthew 23:33 Gr Gehenna
 28. Matthew 23:35 Or sanctuary