Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 2

Wataalamu Wa Nyota Wafika Kumwona Mtoto Yesu

1Basi Yesu alipozaliwa katika mji wa Betlehemu huko Yudea, wakati wa utawala wa mfalme Herode, wataalamu wa mambo ya nyota kutoka Mashariki walifika Yerusalemu wakawa wakiuliza, kutoka kwao kuhusu wakati kamili ambao ile nyota ilionekana.

Mfalme Herode alipopata habari hizi alifadhaika sana na watu wote wa Yerusalemu wakawa na hali ya wasiwasi. Herode akaitisha mkutano wa makuhani wakuu na waandishi, akawataka wamweleze mahali ambapo Kristo angezaliwa.

Wakamjibu, “Atazaliwa Betlehemu ya Yudea, kwa maana nabii aliandika hivi kuhusu jambo hili: ‘Nawe Betlehemu, katika nchi ya Yuda, wewe si wa mwisho miongoni mwa watawala wa Yuda; kwa maana atatoka mtawala kwako atakayetawala watu wangu Israeli.’ ”

Ndipo Herode akawaita wale wataaamu wa nyota kwa siri aka pata uhakikisho Halafu akawatuma Bethlehemu akiwaagiza, “Nendeni mkamtafute huyo mtoto kwa bidii, na mkishampata, mnile tee habari ili na mimi niende kumsujudia.”

Baada ya kumsikiliza mfalme, wale wataalamu wa nyota wakaendelea na safari, na mbele yao wakaiona ile nyota waliyoiona mashariki ikiwatangulia, nao wakaifuata mpaka iliposimama juu ya mahali pale alipokuwa mtoto. 10 Walipoiona ile nyota walijawa na furaha isiyoelezeka.

11 Walipoingia ndani ya ile nyumba walimwona mtoto na mama yake Mariamu, wakainama chini kwa heshima kubwa wakamwabudu. Kisha wakafungua mikoba yao, wakampa zawadi: dhahabu, uvumba na manemane. 12 Na baada ya kuonywa katika ndoto wasirudi kwa Her ode , wakarudi makwao kwa kupitia njia nyingine.

Yosefu, Maria Na Mtoto Yesu Wakimbilia Misri

13 Walipokwisha kuondoka, malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto akamwambia, “Amka, umchukue mtoto na mama yake mkimbilie Misri na mkae huko mpaka hapo nitakapowaambia; kwa maana mfalme Herode ataanza msako wa kumtafuta huyu mtoto ili amwue.” 14 Kwa hiyo akaamka, akamchukua mtoto na mama yake usiku, wakaelekea Misri 15 na wakakaa huko mpaka Herode alipo fariki. Na hivyo likatimia neno alilosema Bwana hupitia nabii: ‘Nilimwita mwanangu kutoka Misri.’

16 Herode alipogundua kwamba wale wataalamu wa nyota wame mdanganya, alikasirika sana, akawatuma watu kuwaua watoto wote wa kiume wenye umri wa miaka miwili kwenda chini katika mji wa Betlehemu na sehemu zote za jirani, kufuatana na ule muda ambao wale wataalamu walikuwa wamemhakikishia. 17 Ndipo maneno yaliy osemwa hupitia nabii Yeremia yakatimia kama alivyosema:

18 “Sauti ilisikika huko Rama, kilio cha uchungu na maom bolezo; Raheli akiwalilia wanae; hakukubali kufarijiwa kwa sababu walikuwa wamekufa.”

19 Lakini Herode alipofariki, malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto huko Misri, 20 akamwambia, “Amka mchukue mtoto na mama yake, mrudi katika nchi ya Israeli kwa sababu wale waliotaka kumwua mtoto wamefariki.”

21 Basi Yosefu akaamka, akamchukua mtoto na mama yake wakar udi nchi ya Israeli. 22 Lakini alipopata habari kwamba Arkelao alikuwa akimiliki huko Yudea mahali pa baba yake Herode, aliogopa kwenda huko; na baada ya kuonywa tena katika ndoto, aliondoka akaenda wilaya ya Galilaya. 23 Akaenda kuishi katika mji ulioitwa Nazareti, na hivyo yakatimia yale yaliyosemwa kupitia manabii kwamba, “Ataitwa Mnazareti.”

New Living Translation

Matthew 2

Visitors from the East

1Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the reign of King Herod. About that time some wise men[a] from eastern lands arrived in Jerusalem, asking, “Where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose,[b] and we have come to worship him.”

King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, “Where is the Messiah supposed to be born?”

“In Bethlehem in Judea,” they said, “for this is what the prophet wrote:

‘And you, O Bethlehem in the land of Judah,
    are not least among the ruling cities[c] of Judah,
for a ruler will come from you
    who will be the shepherd for my people Israel.’[d]

Then Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star first appeared. Then he told them, “Go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him, too!”

After this interview the wise men went their way. And the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. 10 When they saw the star, they were filled with joy! 11 They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh.

12 When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod.

The Escape to Egypt

13 After the wise men were gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. “Get up! Flee to Egypt with the child and his mother,” the angel said. “Stay there until I tell you to return, because Herod is going to search for the child to kill him.”

14 That night Joseph left for Egypt with the child and Mary, his mother, 15 and they stayed there until Herod’s death. This fulfilled what the Lord had spoken through the prophet: “I called my Son out of Egypt.”[e]

16 Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him. He sent soldiers to kill all the boys in and around Bethlehem who were two years old and under, based on the wise men’s report of the star’s first appearance. 17 Herod’s brutal action fulfilled what God had spoken through the prophet Jeremiah:

18 “A cry was heard in Ramah—
    weeping and great mourning.
Rachel weeps for her children,
    refusing to be comforted,
    for they are dead.”[f]

The Return to Nazareth

19 When Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. 20 “Get up!” the angel said. “Take the child and his mother back to the land of Israel, because those who were trying to kill the child are dead.”

21 So Joseph got up and returned to the land of Israel with Jesus and his mother. 22 But when he learned that the new ruler of Judea was Herod’s son Archelaus, he was afraid to go there. Then, after being warned in a dream, he left for the region of Galilee. 23 So the family went and lived in a town called Nazareth. This fulfilled what the prophets had said: “He will be called a Nazarene.”

Notas al pie

  1. 2:1 Or royal astrologers; Greek reads magi; also in 2:7, 16.
  2. 2:2 Or star in the east.
  3. 2:6a Greek the rulers.
  4. 2:6b Mic 5:2; 2 Sam 5:2.
  5. 2:15 Hos 11:1.
  6. 2:18 Jer 31:15.