Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 13

Mfano Wa Mbegu

1Siku hiyo hiyo Yesu alitoka nyumbani akaketi kando ya bahari. Umati mkubwa mno wa watu wakasongamana hata ikabidi aingie katika mashua akaketi humo; na wale watu wakakaa ukingoni mwa bahari. Kisha akawaambia mambo mengi kwa mifano, akasema: “Mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akitawanya mbegu, baadhi zikaanguka njiani, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka kwenye mawe, ambapo hapakuwa na udongo wa kutosha. Zikakua haraka kwa sababu udongo ulikuwa kidogo. Lakini jua kali lilipowaka, mimea hiyo ilinyauka na kukauka kwa sababu mizizi yake haikwenda chini. Mbegu nyingine zilianguka kwenye miiba. Miiba hiyo ikakua ikazisonga. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri zikatoa mazao, nyingine mara mia moja zaidi ya mbegu zilizopandwa, nyingine mara sitini na nyingine mara the lathini. Mwenye nia ya kusikia na asikie.”

Sababu Ya Kufundisha Kwa Mifano

10 Wanafunzi wake wakamwendea wakamwuliza, “Kwa nini unazungumza na watu kwa mifano?” 11 Akawajibu, “Ninyi mmejal iwa kuzifahamu siri za Ufalme wa mbinguni, lakini wao hawakujal iwa. 12 Kwa maana mtu aliye na kitu ataongezewa mpaka awe navyo tele; lakini mtu asiye na kitu, hata kile alichonacho atany ang’anywa. 13 Hii ndio sababu nazungumza nao kwa mifano; wanata zama lakini hawaoni, wanasikiliza lakini hawasikii, wala hawae lewi. 14 Hali yao inatimiza ule utabiri wa nabii Isaya ali posema:’Hakika mtasikiliza lakini hamtaelewa, na pia mtatazama lakini hamtaona. 15 Kwa maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, hawasikii kwa masikio yao, na wamefumba macho yao. Wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kuelewa kwa mioyo yao, wakanigeukia, nami nikawaponya.’ 16 Lakini macho yenu yame barikiwa, kwa maana yanaona, na masikio yenu yamebarikiwa kwa maana yanasikia. 17 Nawaambieni kweli, manabii wengi na wenye haki walitamani kuona mnayoyaona, na hawakuyaona; na kusikia mnayosikia lakini hawakuyasikia.”

Maelezo Ya Mfano Wa Mbegu

18 “Sikilizeni basi maana ya ule mfano wa mpanzi aliyepanda mbegu. 19 Mtu anaposikia neno la Ufalme na asilielewe, yule mwovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake; hii ndio mbegu iliyopandwa njiani. 20 Mbegu iliyopandwa kwenye mawe ni mtu yule ambaye hulisikia neno na kulipokea mara moja kwa furaha. 21 Lakini kwa kuwa hana mizizi ndani yake, neno hilo hukaa kwa muda mfupi; na inapotokea dhiki au mateso kwa ajili ya hilo neno, yeye mara moja huanguka. 22 Mbegu iliyopandwa katika miiba ni yule mtu alisikiaye neno na mahangaiko ya maisha haya na anasa za mali hulisonga lile neno na kulifanya lisizae matunda. 23 Lakini mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri ni yule mtu ambaye hulisikia neno na kulielewa. Naye hakika huzaa matunda, mara mia, au mara sitini, au mara thelathini zaidi ya mbegu iliyo pandwa.”

Mfano Wa Magugu

24 Yesu akawaambia mfano mwingine, akasema, “Ufalme wa mbi nguni unaweza kufananishwa na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake. 25 Lakini watu walipokuwa wamelala, adui yake aka ja akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. 26 Ngano ilipoota na kuzaa, magugu nayo yakachipua.

27 “Watumishi wa yule mwenye shamba wakamwendea, wakamwul iza, ‘Bwana, si ulipanda mbegu nzuri shambani mwako? Imekuwaje kuna magugu?’ 28 Akawajibu, ‘Adui ndiye amefanya jambo hili’. Wale watumishi wakamwuliza, ‘Sasa unataka tukayang’oe?’ 29 Lakini akasema, ‘Hapana msiyang’oe, kwa maana huenda katika kung’oa magugu mkang’oa na ngano pia. 30 Acheni ngano na magugu yakue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Wakati huo nitawaambia wavu naji wayang’oe magugu kwanza wayafunge katika mafurushi tayari kwa kuchomwa moto, lakini wavune ngano na kuikusanya ghalani mwangu.’ ”

Mfano Wa Haradali

31 Akawaambia mfano mwingine, akasema, “Ufalme wa mbinguni unafanana na punje ndogo ya haradali ambayo mtu aliichukua akaipa nda shambani mwake. 32 Ijapokuwa mbegu hiyo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini inapokua, mmea wake huwa mkubwa kuliko mimea yote bustanini; nao huwa mti mkubwa ambao ndege wa angani huja na kujenga viota katika matawi yake.”

Mfano Wa Chachu

33 Akawaambia mfano mwingine: “Ufalme wa mbinguni unafanana na chachu ambayo mwanamke aliichukua akaichanganya katika vipimo vitatu vya unga mpaka wote ukaumuka.”

Sababu Ya Yesu Kutumia Mifano

34 Haya yote Yesu aliwaeleza umati wa watu kwa kutumia mifano. Na hakika hakuwaambia lo lote pasipo kutumia mfano. 35 Hii ilikuwa kutimiza utabiri wa nabii, kwamba, ‘Nitazungumza nao kwa mifano; nitatamka mambo yaliyofichika tangu kuumbwa kwa ulimwengu.’

Ufafanuzi Wa Mfano Wa Magugu

36 Kisha Yesu akaagana na huo umati wa watu, akaingia nyum bani. Wanafunzi wake wakamjia wakamwambia, “Tueleze maana ya ule mfano wa magugu shambani.”

37 Akawaambia, “Aliyepanda mbegu nzuri ni mimi Mwana wa Adamu. 38 Shamba ni ulimwengu, na mbegu nzuri ni wana wa ufalme. Magugu ni wana wa yule mwovu. 39 Yule adui aliyepanda magugu ni shetani. Mavuno ni mwisho wa ulimwengu; na wavunaji ni malaika. 40 Kama vile magugu yanavyong’olewa na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho wa ulimwengu. 41 Mwana wa Adamu atawatuma malaika wake wang’oe kutoka katika Ufalme wake kila kitu kinachosababisha dhambi na watenda maovu wote. 42 Nao wata watupa katika tanuru la moto ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno. 43 Ndipo wenye haki watang’aa kama jua katika Ufalme wa Baba yao. Mwenye nia ya kusikia, na asikie.”

Mfano Wa Hazina Iliyofichwa

44 “Ufalme wa mbinguni unafanana na hazina iliyofichwa shambani ambayo mtu mmoja aliigundua akaificha tena. Kisha katika furaha yake, akaenda akauza vyote alivyokuwa navyo, akanu nua lile shamba.” 45 Tena, Ufalme wa mbinguni unafanana na mfanya biashara aliyekuwa akitafuta lulu safi, 46 ambaye alipo pata lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza vyote alivyo kuwa navyo akainunua.”

Mfano Wa Wavu

47 “Na tena Ufalme wa mbinguni ni kama wavu wa kuvulia samaki ambao ulitandazwa baharini ukakamata samaki wa kila aina. 48 Ulipojaa, wavuvi waliuvuta ukingoni, wakachagua samaki wazuri wakawaweka kwenye vyombo safi, lakini wale samaki wabaya wakawat upa.

49 “Hivi ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho wa dunia. Malaika watakuja na kuwatenganisha watu waovu na watu wenye haki. 50 Na watawatupa hao waovu katika tanuru ya moto ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno. 51 Je, mmeyaelewa haya yote?” Wakam jibu, “Ndio.” 52 Akawaambia, “Basi kila mwalimu wa sheria aliye mwanafunzi wa Ufalme wa mbinguni ni kama mwenye nyumba anayetoa kutoka katika ghala yake mali mpya na mali ya zamani.”

Yesu Akataliwa Nazareti

53 Yesu alipomaliza kutoa mifano hii, aliondoka. 54 Alipo fika mji wa kwao, aliwafundisha watu katika sinagogi lao. Nao wakastaajabu, wakauliza, “Mtu huyu amepata wapi hekima hii na uwezo huu wa kufanya miujiza? 55 Huyu si yule mwana wa seremala? Mama yake si anaitwa Mariamu, na ndugu zake ni Yakobo, Yusufu, Simoni na Yuda? 56 Na dada zake si wako hapa nasi? Amepata wapi basi mambo haya yote?” 57 Wakakataa kumpokea. Lakini Yesu aka waambia, “Nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani kwake.”

58 Na hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 13

Prispodoba o sijaču

1Istoga dana Isus iziđe iz kuće i ode sjesti uz more.

K njemu nagrne silno mnoštvo, tako da je morao ući u lađicu. Sjeo je u nju, a mnoštvo je stajalo na obali.

Mnogo im je govorio u prispodobama:
    'Neki je ratar sijao sjeme.

Dok je sijao po polju, dio zrnja padne na stazu pa dođu ptice i pozobaju ga.

Dio sjemena padne na kamenito tlo gdje je zemlja plitka, pa odmah nikne.

Ali kad je granulo sunce, izgori i osuši se jer nije imalo duboka korijena.

Dio sjemena padne u trnje pa ono poraste i uguši ga.

Dio ga, napokon, padne na dobru zemlju i donese plod: jedno stostruk, drugo šezdeseterostruk, treće trideseterostruk.

Slušajte, kad već imate uši!'

10 Priđu mu učenici i upitaju: 'Zašto ljudima uvijek govoriš u prispodobama?'

11 On im odgovori: 'Zato što je vama dano da razumijete tajne nebeskoga kraljevstva, a drugima nije.

12 Ljudima koji žive po Božjoj mudrosti

13 U prispodobama im govorim zato što ljudi gledaju što radim, a zapravo ne vide; zato što slušaju što im govorim, a zapravo ne čuju i ne razumiju.

14 Tako se ispunja Izaijino proročanstvo:
    "Slušat ćete moje riječi,
    ali ih nećete razumjeti;
    gledat ćete moja djela,
    ali nećete dokučiti
    njihova značenja.
15     Jer srca su se ovoga naroda usalila,
    uši njihove ne čuju, a oči su zatvorili -
    tako njihove oči ne vide
    i njihove uši ne čuju,
    a srca im ne mogu razumjeti.
    Zato se ne mogu obratiti k meni
    da ih iscijelim.'[a]

16 Ali blago vašim očima zato što vide i blago vašim ušima zato što slušaju.

17 Zaista vam kažem, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti to što vi gledate, ali nisu vidjeli; željeli su čuti to što vi slušate, ali nisu čuli.

18 Da vam objasnim priču o sijaču.

19 Svakomu tko čuje riječ o kraljevstvu, a ne razumije ju, dođe Zli i otme mu ono što mu je u srcu posijano. To je sjeme zasijano pokraj puta.

20 Kamenito tlo oni su koju čuju Riječ i odmah ju radosno prihvate,

21 ali nemaju duboka korijena i nestalni su. Čim ih zbog Riječi snađe nevolja ili progonstvo, pokolebaju se vjeri.

22 U trnje zasijano sjeme su oni koji čuju Riječ, ali ju životne brige i zavodljivost bogatstva uguše u njima te ona ne donese roda.

23 Dobro tlo je srce čovjeka koji čuje Riječ i razumije ju te ona donese rod - stostruko, šezdeseterostruko ili trideseterostruko veći od posijanoga.'

Priča o žitu i kukolju

24 Iznese im još jednu prispodobu: 'S nebeskim je kraljevstvom kao s čovjekom koji je na svoju njivu posijao dobro sjeme.

25 Ali dok su svi spavali, došao je njegov neprijatelj, posijao među žito kukolj i otišao.

26 Kad je usjev porastao i urodio klasom, pokazao se i kukolj.

27 Rataru dođu njegovi sluge i upitaju: 'Gospodaru, nisi li ti na svojoj njivi posijao dobro sjeme? Odakle kukolj?'

28 'Neprijatelj je to učinio,' odgovori on.
    'Hoćeš li da počupamo kukolj?' upitaju.

29 'Nemojte

30 Pustite neka oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.'

Prispodoba o gorušičinu sjemenu

31 Iznese im još jednu prispodobu: 'S kraljevstvom je nebeskim kao s gorušičinim sjemenom koje netko posije na svojoj njivi.

32 Ono je zaista najsitnije od svega sjemenja, ali izraste veće od svake druge biljke u vrtu, razvije se u stablo te se ptice nebeske dolaze gnijezditi u njegovim granama.'

Prispodoba o kvascu

33 Zatim im ispriča sljedeću prispodobu: 'Nebesko je kraljevstvo poput kvasca. žena ga umijesi u golemu količinu brašna,[b] a on ipak sve ukvasi.'

34 Isus je sve to govorio narodu u prispodobama. Zapravo im bez prispodoba ništa i nije govorio

35 da bi se ispunilo proročanstvo:
    'Progovorit ću u prispodobama; otkrit ću ono što je skriveno od postanka svijeta.'[c]

Isus objašnjava priču o žitu i kukolju

36 Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Učenici dođu k njemu i zamole ga: 'Objasni nam prispodobu o kukolju na njivi.'

37 'Dobro

38 Njiva je svijet, a dobro sjeme su ljudi koji pripadaju Božjemu kraljevstvu.[d] Kukolj su ljudi koji pripadaju Zlome.[e]

39 Neprijatelj koji ga je posijao jest đavao; žetva je svršetak svijeta, a žeteoci su anđeli.

40 Kao što se kukolj spaljuje, tako će biti i na svršetku svijeta.

41 Ja, Sin Čovječji, poslat ću svoje anđele da iz kraljevstva izdvoje sve koji mame na grijeh i sve koji čine zlo

42 te će ih oni baciti u ognjenu peć. Ondje će biti plač i škrgut zuba.

43 Tada će pravednici u kraljevstvu svojega Oca zasjati poput sunca. Slušajte, kad već imate uši!'

Prispodoba o skrivenome blagu

44 'S nebeskim je kraljevstvom kao s blagom skrivenim u polju. Kad ga pronađe, čovjek ga sakrije pa sav radostan ode prodati sve što ima da kupi to polje.'

Prispodoba o trgovcu biserima

45 'Nadalje, s nebeskim je kraljevstvom kao s trgovcem koji traga za lijepim biserima.

46 Kad pronađe dragocjeni biser, ode prodati sve što ima i kupi ga.'

Prispodoba o ribarskoj mreži

47 'Nadalje, s nebeskim je kraljevstvom kao s mrežom koja, bačena u more, zahvati svakovrsne ribe.

48 Kad se napuni, ribari ju izvuku pa sjednu i pokupe dobre ribe u posude, a loše izbace.

49 Tako će biti i o svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednika

50 i baciti ih u ognjenu peć gdje će biti plač i škrgut zuba.

51 Jeste li razumjeli?' upita ih.
    'Jesmo

52 On nato reče: 'Zato je svaki pismoznanac koji postane učenikom nebeskoga kraljevstva poput domaćina koji iz svoje riznice iznosi i novo i staro.'

Isusa ne prihvaćaju u Nazaretu

53 Pošto je ispričao sve te prispodobe, Isus ode odande.

54 Otišao je u svoj zavičaj te je u tamošnjoj sinagogi tako poučavao da su ljudi zadivljeni pitali:

55 'Odakle ovomu ta mudrost i sila da čini takva čudesa? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, Josip, Šimun i Juda?

56 Nisu li mu i sve sestre ovdje među nama? Odakle mu onda sve to?

57 I sablaznili su se zbog njega.Tada im Isus reče: 'Proroku ne iskazuju čast jedino u njegovu zavičaju i u njegovu domu.'

58 Zbog njihove nevjere ondje nije učinio mnogo čudesa.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 13:15 Izaija 6:9-10.
  2. Evanđelje po Mateju 13:33 U grčkome: tri mjere (otprilike 20 kilograma).
  3. Evanđelje po Mateju 13:35 Psalam 78:2.
  4. Evanđelje po Mateju 13:38 U grčkome: sinovi kraljevstva.
  5. Evanđelje po Mateju 13:38 U grčkome: sinovi Zloga.