Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 10

Yesu Awatuma Wanafunzi Wake Kumi Na Wawili

1Ndipo Yesu akawaita wanafunzi wake kumi na wawili, akawapa mamlaka ya kutoa pepo wachafu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Majina ya hao wanafunzi kumi na wawili ni haya: wa kwanza, Simon, ambaye aliitwa Petro, na Andrea ndugu yake; Yakobo, mwana wa Zebedayo na Yohana ndugu yake; Filipo na Bartholomayo; Tomaso na Mathayo mtoza ushuru; Yakobo mwana wa Alfayo, na Thadayo; Simoni Mkanaani; na Yuda Iskariote ambaye baadaye alimsaliti Yesu. Yesu aliwatuma hawa kumi na wawili, akawaagiza, “Msiende kwa watu wa mataifa wala msiingie mji wo wote wa Wasamaria. Bali waendeeni kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Na mnapokwenda, hubirini mkisema, ‘Ufalme wa mbinguni umekaribia; Waponyeni wagonjwa, wafufueni wafu, watakaseni wenye ukoma, wafukuzeni pepo. Mmepo kea bure, toeni bure. Msichukue dhahabu, wala fedha wala sarafu za shaba katika mikanda yenu. 10 Msichukue mikoba ya safari, wala koti la pili, wala viatu, wala fimbo: kwa maana mfanyakazi anastahili riziki yake.

11 “Mkiingia katika mji au kijiji cho chote, mtafuteni mtu mwaminifu mkae kwake mpaka mtakapoondoka. 12 Kila nyumba mtakay oingia, toeni salamu. 13 Kama watu wa nyumba hiyo wanastahili, amani yenu na ikae kwao; na kama hawastahili, amani yenu itawaru dia ninyi. 14 Na kama mtu ye yote akikataa kuwapokea au kusiki liza maneno yenu, mtakapoondoka katika nyumba hiyo au mji huo, kung’uteni mavumbi yatakayokuwa miguuni mwenu. 15 Nawaambieni hakika, siku ile ya hukumu itakuwa nafuu kwa Sodoma na Gomora kuliko itakavyokuwa kwa mji huo.”

Yesu Awatayarisha Wanafunzi Wake Kwa Mateso

16 “Ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Kwa hiyo muwe werevu kama nyoka na wapole kama hua. 17 Jihadharini na watu, kwa maana watawapeleka katika mabaraza yao na kuwapiga viboko kwenye masinagogi yao. 18 Mtapelekwa mbele ya magavana na wafalme kwa ajili yangu mkatoe ushuhuda mbele yao na mbele ya watu wa mataifa. 19 Lakini mtakapokamatwa, msihangaike mkifiki ria mtakalosema; kwa maana mtaambiwa la kusema wakati huo. 20 Kwa sababu si ninyi mtakaokuwa mkizungumza bali ni Roho wa Baba yenu atakayekuwa akisema kupitia kwenu. 21 Ndugu atamsaliti ndugu yake auawe, na baba atamsaliti mwanae auawe. Watoto nao wataasi wazazi wao na kusababisha wauawe. 22 Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ataokoka. 23 Wakiwatesa katika mji mmoja, kimbilieni mji mwingine. Kwa maana nawaambieni hakika, hamtamaliza kuipitia miji yote ya Israeli kabla Mwana wa Adamu hajafika.

24 “Mwanafunzi hawezi kumzidi mwalimu wake wala mtumishi hamzidi bwana wake. 25 Inatosha ikiwa mwanafunzi atakuwa kama mwalimu wake na mtumishi kama bwana wake. Ikiwa wamethubutu kum wita bwana mwenye nyumba Beelzebuli, je, si watawasema vibaya zaidi jamaa ya mwenye nyumba?”

Anayestahili Kuogopwa

27 Ninalo waambia gizani, ninyi litamkeni mwangani: na lile mnalosikia likinong’onwa, litangazeni mkiwa mmesimama kwenye paa la nyumba. 28 Msiwaogope wale wawezao kuua mwili lakini hawawezi kuua roho; ila mwogopeni yeye ambaye anaweza kuiangamiza roho na mwili katika moto wa Jehena. 29 Mbayuwayu wawili huuzwa kwa sarafu moja tu. Lakini hata mmoja wao hawezi kuanguka pasipo Baba yenu kupenda. 30 Hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa. 31 Kwa hiyo msiogope; kwa maana ninyi mna thamani kubwa zaidi kuliko mbayuwayu wengi. 32 Kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, mimi pia nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. 33 Lakini ye yote atakayenikana mbele ya watu, mimi pia nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni.”

Gharama Ya Kumfuata Yesu

34 “Msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani. Sikuja kuleta amani bali vita. 35 Kwa maana nimekuja kuleta kutokuele wana kati ya mtu na baba yake, na kati ya binti na mama yake, na kati ya mkwe na mama mkwe wake. 36 Na maadui wakubwa wa mtu watakuwa watu wa nyumbani kwake. 37 Ye yote anayempenda baba yake au mama yake kuliko anavyonipenda mimi, hastahili kuwa wangu. Na ye yote ampendaye mwanae au binti yake kuliko anavyoni penda mimi, hastahili kuwa wangu. 38 Na ye yote asiyechukua msalaba wake na kunifuata, hastahili kuwa wangu. 39 Ata kayeng’ang’ania nafsi yake ataipoteza lakini aipotezae nafsi yake kwa ajili yangu ataipata.”

Watakaopokea Tuzo

40 “Mtu ye yote atakayewapokea ninyi atakuwa amenipokea mimi; na ye yote atakayenipokea mimi atakuwa amempokea yeye ali yenituma. 41 Mtu anayemkaribisha nabii kwa kuwa ni nabii, atapo kea tuzo ya nabii; na mtu anayemkaribisha mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki, atapokea tuzo ya mwenye haki. 42 Na mtu ata kayetoa japo kikombe cha maji kwa mmoja wa hawa wadogo kwa kuwa ni mwanafunzi wangu, basi ninawaambieni hakika, hatakosa tuzo yake.”

The Message

Matthew 10

The Twelve Harvest Hands

11-4 The prayer was no sooner prayed than it was answered. Jesus called twelve of his followers and sent them into the ripe fields. He gave them power to kick out the evil spirits and to tenderly care for the bruised and hurt lives. This is the list of the twelve he sent:

Simon (they called him Peter, or “Rock”),
Andrew, his brother,
James, Zebedee’s son,
John, his brother,
Philip,
Bartholomew,
Thomas,
Matthew, the tax man,
James, son of Alphaeus,
Thaddaeus,
Simon, the Canaanite,
Judas Iscariot (who later turned on him).

5-8 Jesus sent his twelve harvest hands out with this charge:

“Don’t begin by traveling to some far-off place to convert unbelievers. And don’t try to be dramatic by tackling some public enemy. Go to the lost, confused people right here in the neighborhood. Tell them that the kingdom is here. Bring health to the sick. Raise the dead. Touch the untouchables. Kick out the demons. You have been treated generously, so live generously.

9-10 “Don’t think you have to put on a fund-raising campaign before you start. You don’t need a lot of equipment. You are the equipment, and all you need to keep that going is three meals a day. Travel light.

11 “When you enter a town or village, don’t insist on staying in a luxury inn. Get a modest place with some modest people, and be content there until you leave.

12-15 “When you knock on a door, be courteous in your greeting. If they welcome you, be gentle in your conversation. If they don’t welcome you, quietly withdraw. Don’t make a scene. Shrug your shoulders and be on your way. You can be sure that on Judgment Day they’ll be mighty sorry—but it’s no concern of yours now.

16 “Stay alert. This is hazardous work I’m assigning you. You’re going to be like sheep running through a wolf pack, so don’t call attention to yourselves. Be as cunning as a snake, inoffensive as a dove.

17-20 “Don’t be naive. Some people will impugn your motives, others will smear your reputation—just because you believe in me. Don’t be upset when they haul you before the civil authorities. Without knowing it, they’ve done you—and me—a favor, given you a platform for preaching the kingdom news! And don’t worry about what you’ll say or how you’ll say it. The right words will be there; the Spirit of your Father will supply the words.

21-23 “When people realize it is the living God you are presenting and not some idol that makes them feel good, they are going to turn on you, even people in your own family. There is a great irony here: proclaiming so much love, experiencing so much hate! But don’t quit. Don’t cave in. It is all well worth it in the end. It is not success you are after in such times but survival. Be survivors! Before you’ve run out of options, the Son of Man will have arrived.

24-25 “A student doesn’t get a better desk than her teacher. A laborer doesn’t make more money than his boss. Be content—pleased, even—when you, my students, my harvest hands, get the same treatment I get. If they call me, the Master, ‘Dungface,’ what can the workers expect?

26-27 “Don’t be intimidated. Eventually everything is going to be out in the open, and everyone will know how things really are. So don’t hesitate to go public now.

28 “Don’t be bluffed into silence by the threats of bullies. There’s nothing they can do to your soul, your core being. Save your fear for God, who holds your entire life—body and soul—in his hands.

Forget About Yourself

29-31 “What’s the price of a pet canary? Some loose change, right? And God cares what happens to it even more than you do. He pays even greater attention to you, down to the last detail—even numbering the hairs on your head! So don’t be intimidated by all this bully talk. You’re worth more than a million canaries.

32-33 “Stand up for me against world opinion and I’ll stand up for you before my Father in heaven. If you turn tail and run, do you think I’ll cover for you?

34-37 “Don’t think I’ve come to make life cozy. I’ve come to cut—make a sharp knife-cut between son and father, daughter and mother, bride and mother-in-law—cut through these cozy domestic arrangements and free you for God. Well-meaning family members can be your worst enemies. If you prefer father or mother over me, you don’t deserve me. If you prefer son or daughter over me, you don’t deserve me.

38-39 “If you don’t go all the way with me, through thick and thin, you don’t deserve me. If your first concern is to look after yourself, you’ll never find yourself. But if you forget about yourself and look to me, you’ll find both yourself and me.

40-42 “We are intimately linked in this harvest work. Anyone who accepts what you do, accepts me, the One who sent you. Anyone who accepts what I do accepts my Father, who sent me. Accepting a messenger of God is as good as being God’s messenger. Accepting someone’s help is as good as giving someone help. This is a large work I’ve called you into, but don’t be overwhelmed by it. It’s best to start small. Give a cool cup of water to someone who is thirsty, for instance. The smallest act of giving or receiving makes you a true apprentice. You won’t lose out on a thing.”