Neno: Bibilia Takatifu

Marko 1

Mahubiri Ya Yohana Mbatizaji

1Huu ni mwanzo wa Habari Njema ya Yesu Kristo, Mwana wa Mungu. Kama alivyoandika nabii Isaya, Mungu alisema: “Namtuma mjumbe wangu akutangulie, ambaye ataandaa njia yako.” “Mtu aitaye kwa sauti kuu jangwani. ‘Mtengenezeeni Bwana njia; nyoosheni sehemu zote atakazopitia.’ ”

Yohana alitokea nyikani, akawabatiza watu huko na kuwahubi ria kwamba watubu, wabatizwe, ili wasamehewe dhambi zao. Watu kutoka eneo lote la Yudea na sehemu zote za Yerusalemu walikwenda kumsikiliza. Wakatubu dhambi zao, akawabatiza katika mto wa Yor dani. Yohana alivaa mavazi ya manyoya ya ngamia na mkanda wa ngozi kiunoni mwake. Chakula chake kilikuwa ni nzige na asali ya mwituni. Naye alihubiri akisema, “Baada yangu anakuja mwenye uwezo kunizidi, ambaye sistahili hata kuinama na kulegeza kamba za viatu vyake. Mimi nawabatiza kwa maji, lakini yeye atawaba tiza kwa Roho Mtakatifu.”

Yesu Abatizwa

Baadaye Yesu akaja kutoka Nazareti katika sehemu ya Gali laya, akabatizwa na Yohana katika mto wa Yordani. 10 Yesu alipo toka kwenye maji aliona mbingu zikifunuka na Roho wa Mungu anam shukia kama njiwa. 11 Na sauti kutoka mbinguni ikasema, “Wewe ni mwanangu mpendwa; nimependezwa nawe.”

Yesu Ajaribiwa Nyikani

12 Mara tu baada ya haya, Roho akamwongoza Yesu mpaka nyikani. 13 Akakaa huko nyikani kwa muda wa siku arobaini aki jaribiwa na shetani. Alikaa na wanyama wa porini na malaika wal imhudumia.

Yesu Aanza Kuhubiri

14 Yohana mbatizaji alipokamatwa na kutiwa gerezani, Yesu alikwenda Galilaya akaanza kutangaza Habari Njema za Mungu, 15 akisema, “Wakati umefika: Ufalme wa Mungu umewasili. Tubuni, muamini Habari Njema.”

Yesu Awaita Wanafunzi Wanne

16 Yesu alipokuwa akitembea kando kando ya Ziwa la Galilaya alimwona Simoni na Andrea ndugu yake wakivua samaki kwa kutumia nyavu; ndugu hawa wawili walikuwa wavuvi. 17 Yesu akawaambia, “Nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu.” 18 Wakaacha nyavu zao mara moja wakamfuata Yesu.

19 Alipokwenda mbele kidogo, akawaona Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Wao walikuwa katika mashua wakitengeneza nyavu zao. 20 Mara tu alipowaona akawaita, nao wakamwacha baba yao na wavuvi wa kuajiriwa, wakamfuata Yesu.

Yesu Afukuza Pepo Mchafu

21 Wakaenda mpaka Kapernaumu. Ilipofika siku ya sabato, Yesu akaenda katika sinagogi akaanza kufundisha. 22 Watu waliom sikiliza, walishangazwa sana na mafundisho yake. Yeye hakufund isha kama walimu wao wa sheria. Alifundisha kama mtu mwenye mam laka.

23 Wakati huo huo, mtu mmoja aliyekuwa na pepo 24 akapiga kelele humo katika sinagogi akasema, “Mbona unatuingilia, Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Ninafahamu wewe ni nani! Wewe ni Mtakatifu wa Mungu.” 25 Lakini Yesu akamkemea akamwambia, “Kaa kimya! Mtoke!” 26 Yule pepo mchafu akamtikisa yule mtu kwa nguvu kisha akamtoka akipiga kelele.

27 Watu wakashangaa, wakaanza kuulizana, “Haya ni mambo gani? Ni mafundisho mapya? Huyu mtu anatoa amri kwa mamlaka na hata pepo wanamtii!”

28 Sifa zake zikaenea upesi kila mahali katika mkoa wote wa

Yesu Amponya Mama Mkwe Wa Simoni

29 Yesu na wanafunzi wake walipoondoka katika sinagogi, walikwenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa Simoni na Andrea. Wanafunzi wengine waliokuwepo ni Yakobo na Yohana. 30 Mama mkwe wake Simoni alikuwa kitandani, ana homa. Na mara Yesu alipofika wakamweleza. 31 Yesu akaenda karibu na kitanda, akamshika yule mama mkono, akamwinua; homa ikamtoka, akawahudumia.

Yesu Aponya Wengi

32 Jioni ile, baada ya jua kutua, watu wakawaleta wagonjwa wote na wengine waliopagawa na pepo kwa Yesu. 33 Watu wote wa mji huo wakakusanyika mbele ya nyumba hiyo. 34 Yesu akawaponya watu wengi waliokuwa na magonjwa ya kila aina. Akawatoa pepo wengi; lakini hakuwaruhusu pepo hao wazungumze, kwa sababu wal ifahamu yeye ni nani.

Yesu Aondoka Kapernaumu Na Kwenda Galilaya

35 Kesho yake alfajiri, kabla hapajapambazuka, Yesu akaamka akaenda mahali pa faragha, akaomba. 36 Simoni na wenzake wakaenda kumtafuta. 37 Walipomwona wakamwambia, “Kila mtu ana kutafuta!”

38 Yesu akawajibu, “Twendeni kwenye vijiji vingine vya jirani nikahubiri huko pia; kwa sababu hicho ndicho kilicho nileta.” 39 Kwa hiyo akazunguka Galilaya nzima akihubiri katika masinagogi na kuponya watu waliopagawa na pepo.

Yesu Amponya Mtu Mwenye Ukoma

40 Akaja mtu mwenye ukoma, akapiga magoti mbele ya Yesu akamsihi, “Ukitaka, unaweza kunitakasa.” 41 Yesu akamwonea huruma, akanyoosha mkono wake akamgusa, akamwambia, “Nataka upone, takasika.” 42 Mara ukoma wote ukaisha akapona kabisa. 43 Yesu akamruhusu aende lakini 44 akamwonya, “Usimwambie mtu ye yote habari hizi; bali nenda ukajionyeshe kwa kuhani, na utoe sadaka ya utakaso kama alivyoamuru Musa, iwe ushuhuda kwa watu.”

45 Lakini yule mtu alikwenda akatangaza habari za kuponywa kwake kila mahali. Kwa hiyo Yesu hakuweza tena kuingia katika vijiji na miji waziwazi isipokuwa alikaa sehemu zisizo na watu, nao wakamfuata huko kutoka pande zote.

New Living Translation

Mark 1

John the Baptist Prepares the Way

1This is the Good News about Jesus the Messiah, the Son of God.[a] It began just as the prophet Isaiah had written:

“Look, I am sending my messenger ahead of you,
    and he will prepare your way.[b]
He is a voice shouting in the wilderness,
‘Prepare the way for the Lord’s coming!
    Clear the road for him!’[c]

This messenger was John the Baptist. He was in the wilderness and preached that people should be baptized to show that they had repented of their sins and turned to God to be forgiven. All of Judea, including all the people of Jerusalem, went out to see and hear John. And when they confessed their sins, he baptized them in the Jordan River. His clothes were woven from coarse camel hair, and he wore a leather belt around his waist. For food he ate locusts and wild honey.

John announced: “Someone is coming soon who is greater than I am—so much greater that I’m not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals. I baptize you with[d] water, but he will baptize you with the Holy Spirit!”

The Baptism and Temptation of Jesus

One day Jesus came from Nazareth in Galilee, and John baptized him in the Jordan River. 10 As Jesus came up out of the water, he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him[e] like a dove. 11 And a voice from heaven said, “You are my dearly loved Son, and you bring me great joy.”

12 The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness, 13 where he was tempted by Satan for forty days. He was out among the wild animals, and angels took care of him.

14 Later on, after John was arrested, Jesus went into Galilee, where he preached God’s Good News.[f] 15 “The time promised by God has come at last!” he announced. “The Kingdom of God is near! Repent of your sins and believe the Good News!”

The First Disciples

16 One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw Simon[g] and his brother Andrew throwing a net into the water, for they fished for a living. 17 Jesus called out to them, “Come, follow me, and I will show you how to fish for people!” 18 And they left their nets at once and followed him.

19 A little farther up the shore Jesus saw Zebedee’s sons, James and John, in a boat repairing their nets. 20 He called them at once, and they also followed him, leaving their father, Zebedee, in the boat with the hired men.

Jesus Casts Out an Evil Spirit

21 Jesus and his companions went to the town of Capernaum. When the Sabbath day came, he went into the synagogue and began to teach. 22 The people were amazed at his teaching, for he taught with real authority—quite unlike the teachers of religious law.

23 Suddenly, a man in the synagogue who was possessed by an evil[h] spirit cried out, 24 “Why are you interfering with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are—the Holy One of God!”

25 But Jesus reprimanded him. “Be quiet! Come out of the man,” he ordered. 26 At that, the evil spirit screamed, threw the man into a convulsion, and then came out of him.

27 Amazement gripped the audience, and they began to discuss what had happened. “What sort of new teaching is this?” they asked excitedly. “It has such authority! Even evil spirits obey his orders!” 28 The news about Jesus spread quickly throughout the entire region of Galilee.

Jesus Heals Many People

29 After Jesus left the synagogue with James and John, they went to Simon and Andrew’s home. 30 Now Simon’s mother-in-law was sick in bed with a high fever. They told Jesus about her right away. 31 So he went to her bedside, took her by the hand, and helped her sit up. Then the fever left her, and she prepared a meal for them.

32 That evening after sunset, many sick and demon-possessed people were brought to Jesus. 33 The whole town gathered at the door to watch. 34 So Jesus healed many people who were sick with various diseases, and he cast out many demons. But because the demons knew who he was, he did not allow them to speak.

Jesus Preaches in Galilee

35 Before daybreak the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. 36 Later Simon and the others went out to find him. 37 When they found him, they said, “Everyone is looking for you.”

38 But Jesus replied, “We must go on to other towns as well, and I will preach to them, too. That is why I came.” 39 So he traveled throughout the region of Galilee, preaching in the synagogues and casting out demons.

Jesus Heals a Man with Leprosy

40 A man with leprosy came and knelt in front of Jesus, begging to be healed. “If you are willing, you can heal me and make me clean,” he said.

41 Moved with compassion,[i] Jesus reached out and touched him. “I am willing,” he said. “Be healed!” 42 Instantly the leprosy disappeared, and the man was healed. 43 Then Jesus sent him on his way with a stern warning: 44 “Don’t tell anyone about this. Instead, go to the priest and let him examine you. Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy.[j] This will be a public testimony that you have been cleansed.”

45 But the man went and spread the word, proclaiming to everyone what had happened. As a result, large crowds soon surrounded Jesus, and he couldn’t publicly enter a town anywhere. He had to stay out in the secluded places, but people from everywhere kept coming to him.

Notas al pie

  1. 1:1 Some manuscripts do not include the Son of God.
  2. 1:2 Mal 3:1.
  3. 1:3 Isa 40:3 (Greek version).
  4. 1:8 Or in; also in 1:8b.
  5. 1:10 Or toward him, or into him.
  6. 1:14 Some manuscripts read the Good News of the Kingdom of God.
  7. 1:16 Simon is called “Peter” in 3:16 and thereafter.
  8. 1:23 Greek unclean; also in 1:26, 27.
  9. 1:41 Some manuscripts read Moved with anger.
  10. 1:44 See Lev 14:2-32.