Neno: Bibilia Takatifu

Luka 4

Yesu Ajaribiwa Na Shetani

1Kisha Yesu, akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akarudi kutoka Yordani akaongozwa hadi jangwani. Alikaa huko jangwani siku arobaini akijaribiwa na shetani. Siku zote hizo hakula cho chote , kwa hiyo baada ya muda huo aliona njaa.

Shetani akamwambia, “Kama wewe ni Mwana wa Mungu, amuru jiwe hili liwe mkate.”

Yesu akamjibu, “Imeandikwa katika maandiko, ‘mtu haishi kwa chakula tu.’ ”

Kisha shetani akamchukua hadi juu ya mlima mrefu akamwo nyesha kwa mara moja milki zote za dunia. 6-7 Akamwambia, “Uki piga magoti na kuniabudu, nitakupa uwezo juu ya milki zote hizi na fahari yake; maana ni zangu na ninaweza kumpa ye yote nita kaye.” Yesu akamjibu, “Imeandikwa: ‘Mwabudu Bwana Mungu wako na kumtumikia yeye peke yake.’ ”

9-11 Ndipo shetani akamfikisha Yerusalemu, akampand isha juu ya mnara wa Hekalu, akamwambia: “Kama wewe ndiwe Mwana wa Mungu, jitupe chini kwani imeandikwa, ‘Mungu ataamrisha mal aika wake wakulinde

12 Yesu akamwambia, “Pia imeandikwa, ‘Usimjaribu Bwana Mungu wako.’ ”

Mungu wako.’ ”

13 Basi Shetani alipomaliza majaribu yote, akamwacha Yesu kwa muda.

Yesu Ahubiri Galilaya

14 Kisha Yesu akarudi Galilaya, akiwa amejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Habari zake zikaenea katika sehemu zote za wilaya ile. 15 Alifundisha katika masinagogi yao na wote wakamsifu.

Yesu Akataliwa Na Watu Wa Nazareti

16 Baadaye Yesu akaenda Nazareti, mahali alipokulia. Siku ya sabato alikwenda katika sinagogi kama kawaida yake. Akasimama ili asome Maandiko. 17 Akapewa kitabu cha nabii Isaya, akakifun gua mahali palipoandikwa: 18-19 “Roho wa Bwana yu juu yangu. Amenichagua kuwahubiria maskini Habari Njema. Amenituma kuwatan gazia wafungwa kuwa wako huru, kuwaambia vipofu kuwa wanaweza kuona tena; na kuwaweka huru wanaoonewa, na nitangaze mwaka ambao Bwana atawabariki watu wake.” 20 Akakifunga kitabu, akamrud ishia mtumishi, akaketi; na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. 21 Ndipo akasema: “Maandiko haya mliyosikia nikisoma, leo yametimia.”

22 Wote waliokuwako wakamsifu na kuyastaajabia maneno yake mazuri, wakaulizana, “Je, huyu si yule mtoto wa Yusufu?” 23 Lakini akawajibu, “Bila shaka mtaniambia, ‘Daktari, jiponye! Mbona hutendi hapa kijijini kwako miujiza tuliyosikia kuwa umeifanya kule Kapernaumu?’ 24 Ningependa mfahamu ya kwamba hakuna nabii anayekubaliwa na watu kijijini kwake. 25 Nawahakik ishieni kwamba walikuwepo wajane wengi katika Israeli wakati wa Eliya, mvua ilipoacha kunyesha kwa miaka mitatu na nusu, pakawepo na njaa kuu nchi nzima. 26 Lakini Eliya hakutumwa kumwokoa hata mmojawapo wa hawa wajane, isipokuwa alitumwa kwa mjane mmoja wa kijiji cha Sarepta katika nchi ya Sidoni. 27 Na pia wakati wa nabii Elisha, walikuwepo wakoma wengi katika Israeli; lakini hakumtakasa hata mmoja wao, ila Naamani ambaye alikuwa raia wa Siria.”

Siria.”

28 Watu wote katika sinagogi waliposikia maneno haya, waka kasirika sana. 29 Wakasimama wote wakamtoa nje ya mji hadi kwe nye kilele cha mlima ambapo mji huo ulijengwa ili wamtupe chini kwenye mteremko mkali. 30 Lakini yeye akapita katikati yao akaenda zake. Yesu Afukuza Pepo Mchafu

31 Kisha akaenda Kapernaumu, mji ulioko wilaya ya Galilaya, na siku ya sabato akawafundisha watu katika sinagogi. 32 Walis taajabishwa na mafundisho yake, maana maneno yake yalikuwa na mamlaka. 33 Alikuwepo mtu mmoja katika sinagogi aliyekuwa ame pagawa na pepo mchafu, naye alianza kupiga kelele kwa nguvu akisema, 34 “Unataka kutufanya nini, Wewe Yesu wa Nazareti? Ume kuja kutuangamiza? Nakufahamu wewe ni nani. Wewe ni Mtakatifu wa Mungu.” 35 Yesu akamwamuru yule pepo: “Nyamaza! Mtoke!” Yule pepo akamwangusha chini yule mtu mbele yao, akamtoka pasipo kumd huru. 36 Watu wote wakashangaa wakaambiana, “Mafundisho ya mtu huyu ni ya ajabu. Anawaamuru pepo wachafu kwa mamlaka na nguvu, nao wanatoka! 37 Habari zake zikaenea pote katika mkoa ule.

Yesu Awaponya Wengi

38 Alipotoka katika sinagogi Yesu alikwenda nyumbani kwa Simoni na alipofika huko alimkuta mama mkwe wa Simoni ana homa kali. Wakamwomba sana amponye. 39 Basi Yesu akasimama kando ya kitanda chake akaiamuru ile homa imtoke. Homa ikamtoka yule mama. Akaamka mara moja akaanza kuwahudumia. 40 Jua lilipokuwa likichwa, wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwa Yesu. Akamgusa kila mgonjwa, akawaponya wote. 41 Pepo wachafu pia waliwatoka watu wengi, nao walipokuwa wakitoka wakapiga kelele wakisema: “Wewe ni Mwana wa Mungu!” Lakini Yesu akawakemea na kuwazuia wasiseme, kwa maana walifahamu kuwa yeye ni Kristo.

42 Kesho yake, kulipopambazuka, Yesu alikwenda mahali pa faragha. Watu wengi wakawa wanamtafuta kila mahali, na walipom wona wakajaribu kumzuia asiondoke. 43 Lakini yeye akawaambia, “Ninao wajibu wa kuhubiri Habari Njema za Ufalme wa Mungu sehemu nyingine pia. Hii ndio sababu nilitumwa.” 44 Kwa hiyo akaende lea kuhubiri katika masinagogi ya Yudea. Yesu Awachagua Wanafunzi Wa Kwanza

New American Standard Bible

Luke 4

The Temptation of Jesus

1Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led around [a]by the Spirit in the wilderness for forty days, being tempted by the devil. And He ate nothing during those days, and when they had ended, He became hungry. And the devil said to Him, “If You are the Son of God, tell this stone to become bread.” And Jesus answered him, “It is written, ‘Man shall not live on bread alone.’”

And he led Him up and showed Him all the kingdoms of [b]the world in a moment of time. And the devil said to Him, “I will give You all this domain and [c]its glory; for it has been handed over to me, and I give it to whomever I wish. Therefore if You [d]worship before me, it shall all be Yours.” Jesus answered him, “It is written, ‘You shall worship the Lord your God and serve Him only.’”

And he led Him to Jerusalem and had Him stand on the pinnacle of the temple, and said to Him, “If You are the Son of God, throw Yourself down from here; 10 for it is written,

He will command His angels concerning You to guard You,’

11 and,

On their hands they will bear You up,
So that You will not strike Your foot against a stone.’”

12 And Jesus answered and said to him, “It is said, ‘You shall not put the Lord your God to the test.’”

13 When the devil had finished every temptation, he left Him until an opportune time.

Jesus’ Public Ministry

14 And Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about Him spread through all the surrounding district. 15 And He began teaching in their synagogues and was praised by all.

16 And He came to Nazareth, where He had been brought up; and as was His custom, He entered the synagogue on the Sabbath, and stood up to read. 17 And the [e]book of the prophet Isaiah was handed to Him. And He opened the [f]book and found the place where it was written,

18 The Spirit of the Lord is upon Me,
Because He anointed Me to preach the gospel to the poor.
He has sent Me to proclaim release to the captives,
And recovery of sight to the blind,
To set free those who are oppressed,
19 To proclaim the favorable year of the Lord.”

20 And He closed the [g]book, gave it back to the attendant and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed on Him. 21 And He began to say to them, “Today this Scripture has been fulfilled in your [h]hearing.” 22 And all were [i]speaking well of Him, and wondering at the [j]gracious words which [k]were falling from His lips; and they were saying, “Is this not Joseph’s son?” 23 And He said to them, “No doubt you will quote this proverb to Me, ‘Physician, heal yourself! Whatever we heard was done at Capernaum, do here in your hometown as well.’” 24 And He said, “Truly I say to you, no prophet is welcome in his hometown. 25 But I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky was shut up for three years and six months, when a great famine came over all the land; 26 and yet Elijah was sent to none of them, but only to [l]Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow. 27 And there were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet; and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian.” 28 And all the people in the synagogue were filled with rage as they heard these things; 29 and they got up and drove Him out of the city, and led Him to the brow of the hill on which their city had been built, in order to throw Him down the cliff. 30 But passing through their midst, He went His way.

31 And He came down to Capernaum, a city of Galilee, and He was teaching them on the Sabbath; 32 and they were amazed at His teaching, for His [m]message was with authority. 33 In the synagogue there was a man [n]possessed by the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice, 34 “Let us alone! [o]What business do we have with each other, Jesus [p]of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are—the Holy One of God!” 35 But Jesus rebuked him, saying, “Be quiet and come out of him!” And when the demon had thrown him down in the midst of the people, he came out of him without doing him any harm. 36 And amazement came upon them all, and they began talking with one another saying, “What is [q]this message? For with authority and power He commands the unclean spirits and they come out.” 37 And the report about Him was spreading into every locality in the surrounding district.

Many Are Healed

38 Then He got up and left the synagogue, and entered Simon’s home. Now Simon’s mother-in-law was suffering from a high fever, and they asked Him [r]to help her. 39 And standing over her, He rebuked the fever, and it left her; and she immediately got up and [s]waited on them.

40 While the sun was setting, all those who had any who were sick with various diseases brought them to Him; and laying His hands on each one of them, He was healing them. 41 Demons also were coming out of many, shouting, “You are the Son of God!” But rebuking them, He would not allow them to speak, because they knew Him to be [t]the Christ.

42 When day came, Jesus left and went to a secluded place; and the crowds were searching for Him, and came to Him and tried to keep Him from going away from them. 43 But He said to them, “I must preach the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for this purpose.”

44 So He kept on preaching in the synagogues of [u]Judea.

Notas al pie

 1. Luke 4:1 Or under the influence of; lit in
 2. Luke 4:5 Lit the inhabited earth
 3. Luke 4:6 Lit their (referring to the kingdoms in v 5)
 4. Luke 4:7 Or bow down before
 5. Luke 4:17 Or scroll
 6. Luke 4:17 Or scroll
 7. Luke 4:20 Or scroll
 8. Luke 4:21 Lit ears
 9. Luke 4:22 Or testifying
 10. Luke 4:22 Or words of grace
 11. Luke 4:22 Lit were proceeding out of His mouth
 12. Luke 4:26 Gr Sarepta
 13. Luke 4:32 Lit word
 14. Luke 4:33 Lit having a spirit
 15. Luke 4:34 Lit What to us and to you (a Heb idiom)
 16. Luke 4:34 Lit the Nazarene
 17. Luke 4:36 Or this word, that with authority...come out?
 18. Luke 4:38 Lit about her
 19. Luke 4:39 Or served
 20. Luke 4:41 I.e. the Messiah
 21. Luke 4:44 I.e. the country of the Jews (including Galilee)