Neno: Bibilia Takatifu

Luka 20

1Siku moja, Yesu alipokuwa akiwafundisha watu Hekaluni na kuhubiri habari njema, wakuu wa makuhani, walimu wa sheria na wazee walifika Hekaluni wakamwuliza, “Tuambie, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Ni nani aliyekupa mamlaka haya?”

Akawajibu, “Na mimi nitawauliza swali. Je, mamlaka ya Yohana ya kubatiza yalitoka kwa Mungu au kwa wanadamu? ” Wakaanza kubishana wao kwa wao wakisema, “Tukisema, ‘Kwa Mungu’ atatuuliza, ‘Mbona hamkumwamini?’ Na tukisema ‘Kwa wana damu,’ watu wote watatupiga mawe kwa sababu wanaamini kabisa kwamba Yohana alikuwa nabii.” Basi wakajibu, “Hatujui mamlaka yake yalitoka wapi.” Yesu akawaambia, “Na mimi sitawaambia ni kwa mamlaka gani ninafanya mambo haya.’ ’

Mfano Wa Shamba La Mizabibu Na Wakulima

Akaendelea kuwaambia watu mfano huu: “Mtu mmoja alipanda mizabibu katika shamba lake, akalikodisha kwa wakulima fulani, kisha akasafiri kwa muda mrefu. 10 Wakati wa mavuno akamtuma mtumishi kwa hao wakulima aliowakodisha shamba ili wampatie sehemu ya mavuno. Lakini wale wakulima wakampiga na kumfukuza mikono mitupu. 11 Akamtuma mtumishi mwingine; naye pia wakam piga, wakamfanyia mambo ya aibu na kumfukuza. 12 Akampeleka wa tatu; wakamjeruhi na kumtupa nje ya shamba.

13 “Basi yule mwenye shamba la mizabibu akasema, ‘Nifanye nini? Nitamtuma mwanangu nimpendaye, bila shaka yeye watamhesh imu.’ 14 Lakini wale wakulima walipomwona, wakashauriana, ‘Huyu ndiye mrithi, hebu tumwue ili sisi turithi hili shamba.’ 15 Kwa hiyo wakamtoa nje ya shamba, wakamwua.” Ndipo Yesu akauliza, “Sasa yule mwenye shamba atawafanyia nini wakulima hawa?

16 Atakuja awaue awapatie watu wengine shamba hilo.” Watu waliposikia hayo wakasema, “Jambo hili lisi tokee!”

17 Lakini Yesu akawakazia macho akasema, “Basi ni nini maana ya maandiko haya, ‘Lile jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe la msingi.’

18 “Kila aangukaye kwenye jiwe hilo atakatika vipande vipande, na ye yote ambaye litamwangukia atasagika sagika.”

19 Waalimu wa sheria na wakuu wa makuhani wakatafuta njia ya kumkamata mara moja kwa sababu walifahamu kwamba huo mfano aliou toa uliwahusu wao. Lakini waliwaogopa watu.

Kuhusu Kulipa Kodi

20 Kwa hiyo wakawa wanamvizia. Wakawatuma wapelelezi wal iojifanya kuwa wana nia njema ya kujifunza. Walitumaini kumtega kwa maswali ili wamkamate kwa lo lote atakalosema, walitumie kumshtaki kwa Gavana. 21 Wale wapelelezi wakamwuliza, “Mwalimu, tunajua kwamba maneno yako na mafundisho yako ni ya haki, kwamba huna upendeleo, na kwamba unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. 22 Je, sheria ya Musa inaturuhusu au haituruhusu kulipa kodi kwa

Kaisari?”

23 Lakini Yesu akatambua kwamba wanamtega, kwa hiyo akawaam bia, 24 “Nionyesheni sarafu ya fedha. Je, picha hii na maand ishi haya ni ya nani?” Wakamjibu, “Ni ya Kaisari.” 25 Aka waambia, “Basi, mpeni Kaisari vilivyo vyake na mpeni Mungu vil ivyo vyake.” 26 Wakashindwa kumkamata kwa maneno aliyosema mbele ya watu. Jibu lake liliwashangaza mno, wakakosa la kusema. Yesu Afundisha Kuhusu Ufufuo

27 Baadhi ya Masadukayo , wale wanaosema kwamba hakuna ufu fuo wa wafu, wakamjia Yesu wakamwuliza, 28 “Mwalimu, katika sheria ya Musa , tunasoma kwamba kama mtu akifariki akamwacha mkewe bila mtoto, basi kaka yake amwoe huyo mjane ili amzalie marehemu watoto. 29 Walikuwepo ndugu saba. Wa kwanza akafa bila kuzaa mtoto. 30 Kaka wa pili akamwoa huyo mjane 31 na wa tatu pia. Ikawa hivyo mpaka ndugu wote saba wakawa wamemwoa huyo mama na wote wakafa pasipo kupata mtoto. 32 Mwishowe mama huyo naye akafa. 33 Je, siku ya ufufuo, mwanamke huyo ambaye aliolewa na wote saba atahesabiwa kuwa ni mke wa nani?”

34 Yesu akawajibu , “Katika maisha haya watu huoa na kuol ewa, 35 lakini wale ambao Mungu atawaona wanastahili kufufuka kutoka kwa wafu, watakapofika mbinguni hawataoa au kuolewa. 36 Hawa hawawezi kufa tena kwa sababu wao ni kama malaika; wao ni wana wa Mungu kwa kuwa wamefufuka kutoka kwa wafu. 37 Hata Musa alidhihirisha kuwa wafu wanafufuka. Alimwita Bwana, ‘Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo,’ wakati Mungu aliposema naye katika kile kichaka kilichokuwa kikiwaka bila kuungua. 38 Yeye ni Mungu wa watu walio hai na si Mungu wa wafu kwa sababu kwa Mungu watu wote ni hai.” 39 Baadhi ya walimu wa sheria wakasema, “Mwalimu, umesema sawa kabisa!” 40 Na hakuna mtu aliyethubutu kumwuliza maswali mengine zaidi.

Uhusiano Kati Ya Kristo Na Daudi

41 Kisha akawaambia, “Inakuwaje watu wanasema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? 42 Maana Daudi mwenyewe katika kitabu cha Zaburi anasema, ‘Bwana alimwambia Bwana wangu: kaa kulia kwangu 43 mpaka niwaweke maadui zako chini ya miguu yako.’

44 Sasa ikiwa Daudi anamwita Kristo ‘Bwana

Yesu Aonya Kuhusu Walimu Wa Sheria

45 Watu wote walipokuwa wakimsikiliza, Yesu akawaambia wana funzi wake, 46 “Jihadharini na walimu wa sheria. Wao hupenda kutembea wakiwa wamevaa kanzu ndefu na kuamkiwa kwa heshima maso koni. Wao huchagua viti vya mbele katika masinagogi na kukaa kwe nye sehemu za wageni rasmi katika sherehe. 47 Wanawadhulumu wajane mali zao na kisha wanasali sala ndefu ili waonekane wao ni watu wema. Mungu atawaadhibu vikali zaidi kwa ajili ya haya.” Sadaka Ya Mjane

New American Standard Bible

Luke 20

Jesus’ Authority Questioned

1On one of the days while He was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the scribes with the elders confronted Him, and they spoke, saying to Him, “Tell us by what authority You are doing these things, or who is the one who gave You this authority?” Jesus answered and said to them, “I will also ask you a [a]question, and you tell Me: Was the baptism of John from heaven or from men?” They reasoned among themselves, saying, “If we say, ‘From heaven,’ He will say, ‘Why did you not believe him?’ But if we say, ‘From men,’ all the people will stone us to death, for they are convinced that John was a prophet.” So they answered that they did not know where it came from. And Jesus said to them, “Nor [b]will I tell you by what authority I do these things.”

Parable of the Vine-growers

And He began to tell the people this parable: “A man planted a vineyard and rented it out to [c]vine-growers, and went on a journey for a long time. 10 At the harvest time he sent a slave to the vine-growers, so that they would give him some of the produce of the vineyard; but the vine-growers beat him and sent him away empty-handed. 11 And he proceeded to send another slave; and they beat him also and treated him shamefully and sent him away empty-handed. 12 And he proceeded to send a third; and this one also they wounded and cast out. 13 The [d]owner of the vineyard said, ‘What shall I do? I will send my beloved son; perhaps they will respect him.’ 14 But when the vine-growers saw him, they reasoned with one another, saying, ‘This is the heir; let us kill him so that the inheritance will be ours.’ 15 So they threw him out of the vineyard and killed him. What, then, will the [e]owner of the vineyard do to them? 16 He will come and destroy these vine-growers and will give the vineyard to others.” When they heard it, they said, “May it never be!” 17 But [f]Jesus looked at them and said, “What then is this that is written:

The stone which the builders rejected,
This became the chief corner stone’?

18 Everyone who falls on that stone will be broken to pieces; but on whomever it falls, it will scatter him like dust.”

Tribute to Caesar

19 The scribes and the chief priests tried to lay hands on Him that very hour, and they feared the people; for they understood that He spoke this parable against them. 20 So they watched Him, and sent spies who [g]pretended to be righteous, in order that they might [h]catch Him in some statement, so that they could deliver Him to the rule and the authority of the governor. 21 They questioned Him, saying, “Teacher, we know that You speak and teach correctly, and You [i]are not partial to any, but teach the way of God in truth. 22 Is it [j]lawful for us to pay taxes to Caesar, or not?” 23 But He detected their trickery and said to them, 24 “Show Me a [k]denarius. Whose [l]likeness and inscription does it have?” They said, “Caesar’s.” 25 And He said to them, “Then render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.” 26 And they were unable to [m]catch Him in a saying in the presence of the people; and being amazed at His answer, they became silent.

Is There a Resurrection?

27 Now there came to Him some of the Sadducees (who say that there is no resurrection), 28 and they questioned Him, saying, “Teacher, Moses wrote for us that if a man’s brother dies, having a wife, and he is childless, his brother should [n]marry the wife and raise up children to his brother. 29 Now there were seven brothers; and the first took a wife and died childless; 30 and the second 31 and the third [o]married her; and in the same way [p]all seven [q]died, leaving no children. 32 Finally the woman died also. 33 In the resurrection therefore, which one’s wife will she be? For [r]all seven [s]had married her.”

34 Jesus said to them, “The sons of this age marry and are given in marriage, 35 but those who are considered worthy to attain to that age and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage; 36 for they cannot even die anymore, because they are like angels, and are sons of God, being sons of the resurrection. 37 But that the dead are raised, even Moses showed, in the passage about the burning bush, where he calls the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. 38 Now He is not the God of the dead but of the living; for all live to Him.” 39 Some of the scribes answered and said, “Teacher, You have spoken well.” 40 For they did not have courage to question Him any longer about anything.

41 Then He said to them, “How is it that they say [t]the Christ is David’s son? 42 For David himself says in the book of Psalms,

The Lord said to my Lord,
Sit at My right hand,
43 Until I make Your enemies a footstool for Your feet.”’

44 Therefore David calls Him ‘Lord,’ and how is He his son?”

45 And while all the people were listening, He said to the disciples, 46 “Beware of the scribes, who like to walk around in long robes, and love respectful greetings in the market places, and chief seats in the synagogues and places of honor at banquets, 47 who devour widows’ houses, and for appearance’s sake offer long prayers. These will receive greater condemnation.”

Notas al pie

 1. Luke 20:3 Lit word
 2. Luke 20:8 Lit do I tell
 3. Luke 20:9 Or tenant farmers, also vv 10, 14, 16
 4. Luke 20:13 Lit lord
 5. Luke 20:15 Lit lord
 6. Luke 20:17 Lit He
 7. Luke 20:20 Lit falsely represented themselves
 8. Luke 20:20 Lit take hold of His word
 9. Luke 20:21 Lit do not receive a face
 10. Luke 20:22 Or permissible
 11. Luke 20:24 The denarius was a day’s wages
 12. Luke 20:24 Lit image
 13. Luke 20:26 Lit catch His statement
 14. Luke 20:28 Lit take
 15. Luke 20:31 Lit took
 16. Luke 20:31 Lit the seven also
 17. Luke 20:31 Lit left no children, and died
 18. Luke 20:33 Lit the
 19. Luke 20:33 Lit had her as wife
 20. Luke 20:41 I.e. the Messiah